תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה

להלן פסק דין בנושא תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה: פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, השתתפות התובע בצילומי תכנית הטלויזיה "1 נגד 100" (להלן - התוכנית). 2. על פי תקנון התוכנית, שצורף כנספח ג' לכתב ההגנה (להלן - התקנון), מדובר במשחק טלויזיה שבו מתחרה (להלן - השחקן) מתמודד כנגד 100 מתחרים אחרים (להלן - ההמון) בשאלות טריוויה. במהלך המשחק נשאלים השחקן וההמון שאלות זהות. חבר ההמון שהשיב תשובה לא נכונה יסיים את השתתפותו במשחק. שחקן שהשיב תשובה לא נכונה מסיים אף הוא את השתתפותו במשחק וסכום הפרסים שצבר עד אותו מועד מתחלק בין חברי ההמון שנותרו. 3. בסעיף 5 לתקנון נקבע, כי צוות המועמדים להיות שחקנים או חברים בהמון ייעשה לפי שיקול דעתה המוחלט של ההפקה. בסעיף 35 לתקנון נקבע כי עם סיום המשחק תהיה ההפקה רשאית להחליף את חברי ההמון, כולם או חלקם, או להותיר אותם כחברי ההמון מול השחקן הבא. 4. השתתפות מועמד בתוכנית מותנית במילוי וחתימה על טופס השתתפות ועל כתב ויתור והתחייבות. בכתב הויתור וההתחייבות נאמר, בין היתר, כי אם תחליט ההפקה לשתף מועמד בתוכנית - לא תהיינה לו כל תביעות, טענות ודרישות בקשר לכך. כמו כן נאמר, כי המועמד מסכים ומאשר כי יש להפקה שיקול דעת מוחלט בקשר לשאלת השתתפותו בתוכנית, אם בכלל, ובאיזה אופן או מעמד, וכי הוא מוותר על כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא בנדון. 5. בהתאם למסמכים מיום 12.4.07 שצורפו לכתב התביעה, התובע התקבל כמתמודד בתוכנית והוזמן ליום צילום ביום 18.4.07. נאמר בטופס ההדרכה כי ביום הצילום תצולמנה שתי תוכניות בהשתתפותו. לטענת התובע, הנתבעת לא עמדה בהתחייבות לצלם שתי תוכניות בהשתתפותו והדבר גרם לו נזק שמוערך על ידו בסכום של 17,800 ₪ כמפורט בכתב התביעה. 6. בכתב ההגנה טוענת הנתבעת כי התובע הסתיר מבית המשפט עובדות מהותיות ומסמכים עליהם חתם. לטענתה, התובע נמנע במכוון לציין בכתב התביעה, כי הוא השתתף ביום צילומים קודם, שנערך ביום 4.4.2007, ובמסגרתו השתתף בתוכנית אחת שבה התקיימו שני משחקים. הנתבעת מודה כי התובע השתתף גם בצילומי התכנית שנערכו ביום 18.4.2007, אך טוענת כי בעת צילומי התכנית הראשונה שצולמה באותו יום, החליטה הנתבעת, לפי שיקול דעתה המקצועי, כי התובע לא ישתתף בתכנית נוספת וזאת על מנת לגוון את המשתתפים. הנתבעת טוענת כי התובע השתתף במסגרת התכנית שצולמה ביום 18.4.20007 בשני משחקים, ובתכנית שצולמה ביום 4.4.2007 השתתף בשני משחקים נוספים. מכאן שהתובע השתתף בסך הכל בשתי תוכניות ובארבעה משחקים, וזאת בניגוד לטענתו לפיה השתתף במשחק אחד בלבד. 7. עוד טוענת הנתבעת, כי לאור טופס הויתור וההתחייבות עליו חתם התובע הוא מנוע מלהגיש את התביעה שלפנינו. העובדה כי תוצאות המשחק אולי לא סיפקו את התובע אין בה כדי להוות עילת תביעה כנגד הנתבעת. 8. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, לרבות התקנון וכתב הויתור וההתחייבות, הגעתי למסקנה שדין התביעה להידחות. כתב הויתור וההתחייבות מנוסח באופן ברור וכך גם התקנון. אמנם בטופס אישור ההשתתפות (ת/2) המתייחס ליום הצילומים ביום 18.4.07 ציין התובע כי מדובר בהתחייבות הדדית וכי צוות ההפקה מתחייב על השתתפות התובע כמתמודד בקבוצת מאה המתמודדים, אולם גם צויין במפורש כי הדבר הוא בכפוף לתקנון. הואיל, וכאמור, על פי התקנון ציוות המועמדים והשתתפותם בתוכנית נעשה לפי שיקול דעתה המוחלט של הנתבעת והדבר היה ידוע לתובע מראש - אין לתובע כל זכות קנויה להשתתף בפועל בתוכנית, עם כל המשתמע מכך. לפיכך דין התביעה להידחות. לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. טלויזיה