נפילה בירידה מטרקטור

להלן פסק דין בנושא נפילה בירידה מטרקטור - ביטוח חובה: פסק דין 1. התובע, יליד 1961, הגיש תביעתו בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו, ביום 23.8.97, במהלך הירידה מהטרקטור. 2. העובדות שהוכחו 2.1 התובע טען כי ביום הארוע , שבת אחר הצהריים, חרש את חלקת הזיתים של הוריו לצורך ניכוש עשבים.כשבקש לרדת מהטרקטור, נתקלה רגלו בדוושת המצמד, נפל ונפגע בכתף ימין. נגרמה לו פריקה של הכתף. 2.2 התובע היה לבד כשקרה הארוע. במקום סמוך עבר נאיף, חבר ושכן של התובע. נאיף שמע שהתובע צועק לו . נאיף עצר את רכבו ונגש לתובע, כבה את הטרקטור, ולקח את התובע לבית החולים. 3. עדות בעל דין יחידה 3.1 למעשה, לא היה עד לארוע הנפילה עצמו, למעט התובע .עדות התובע לענין נסיבות הנפילה הינה עדות בעל דין יחידה. 3.2 ס' 54 לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א 1971, קובע כי עדות יחידה של בעל דין במשפט אזרחי צריכה סיוע, ואם יכריע בית המשפט בתביעה על סמך עדות זו ללא סיוע יפרט בהחלטתו מה הניע אותו להסתפק בעדות זו; 3.3 בע"א 231/72 עזבון המנוח שמעון אלמליח נ ישראל זוטא ואח' פד כז 1 עמ' 681 נקבע כי מתן אמון מלא בנכונות העדות של העד, יש בה משום הנמקה מספקת לביסוס חיוב, על עדות יחידה זו. 3.4 עדותו של התובע היתה מהימנה ביותר. תשובותיו היו ישירות, לא מתחמקות, שקולות, וניכר שאיננו חפץ להפריז בנזקו . לא מצאתי בקיעים בעדותו של העד. 3.5 לא נתגלעו סתירות כל שהן בין עדות התובע לבין עדות חברו נאיף, גם בפרטים הקטנים והשוליים. במהלך עדות התובע שהה נאיף מחוץ לאולם בית המשפט. מידת ההתאמה בין העדויות היתה מפתיעה.בהעדר ראיה כי העד נאיף שמע את תוכן עדותו של התובע באולם, מתבקשת המסקנה היחידה כי העדים ספרו סיפור אמת. העדים תארו את המפגש באותה נקודת מפגש, כשהם מתבקשים לשרטט תרשים, יש זהות במיקום הטרקטור , באופן עמידת הטרקטור, בכך שנאיף כבה את מנוע הטרקטור, ובשאר הפרטים שנשאלו. 3.6 חוקר מטעם חברת הביטוח חקר את התובע ואת נאיף סמוך לתאונה. לא נתגלתה כל סתירה בין דבריהם אז, לתצהירם או לעדותם בבית המשפט. 3.7 התובע הדגים לחוקר כיצד ירד מהטרקטור, והחוקר תעד זאת בצילום. לא מצאתי משהו תמוה בצורת הירידה מהטרקטור וגם לא קיבלתי טענת ב"כ הנתבעת כי נפילה מהטרקטור לא יכלה לגרום לחבלה שטען לה התובע. 3.8 עוד טען ב"כ הנתבעת כי לא יתכן שהתובע לא נחבל בחלקים אחרים של גופו. התובע טען כי נשרט קלות במצחו. מכל מקום, בתעודת חדר המיון אין כל התייחסות פוזיטיבית או נגטיבית לענין חבלות נוספות. לא נרשם שם "אין חבלות חיצוניות". יחד עם זאת, נרשם בתעודת חדר המיון מיד עם קבלת התובע בסמוך לאחר התאונה "לדבריו נפל מטרקטור". (ת / 3 ). 3.9 בהמשך לכל האמור לעיל, אני מוצאת לנכון כי התובע הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח את נסיבות התאונה למרות קיומה של עדות בעל דין יחידה. נתתי אמון מלא בנכונות עדותו. 3.10 אומנם התביעה הוגשה על גבול ההתיישנות והיא לוקה בשיהוי ניכר, אך חברת הביטוח ידעה על המקרה בסמוך לארועו. החוקר מטעם חברת הביטוח בצע את החקירה כחודשיים לאחר הארוע. משנתתי אמון בגרסת התובע, משהיו בפני חברת הביטוח העובדות הנטענות בסמוך לארוע עצמו, לא מצאתי לנכון לייחס את השיהוי במקרה זה לחובת התובע. 4. הכיסוי הביטוחי 4.1 במעמד הסיכומים טען ב"כ הנתבעת כי למעשה אין פוליסה שמכסה את הארוע. ב"כ הנתבעת מבסס טענתו על כך שבתעודת ביטוח החובה (נ / 5 ) התקפה לאותו מועד רשום כי דגם הטרקטור הוא פרגסון, בעוד שהתובע השיב לשאלה כי מדובר בטרקטור מסוג פיאט. 4.2 מספר הרישוי של הטרקטור בתעודת הביטוח, זהה למספר הרישוי של הטרקטור הנטען בכתב התביעה. 4.3 התובע השיב בחקירתו הנגדית כי מדובר בטרקטור תוצרת פיאט. התובע לא נשאל בחקירתו הנגדית מה פשר השינוי בין דגם פרגסון הרשום בתעודת הביטוח לבין דגם פיאט, ולא ניתנה לו הזדמנות להתייחס ולהסביר ענין זה. 4.4 בהחלט יתכן כי התובע , בתשובה חטופה, 8 שנים לאחר התאונה, נכשל בזכרונו. אין בכך כדי לאיין את קיומה ותוקפה של תעודת הביטוח. 4.5 חזקה על חברת הביטוח, שאם לא היתה תעודת ביטוח תקפה, לא היתה מנהלת לריק חקירות במקרה זה, ובודאי שלא היתה מנהלת דיון הוכחות על פני בוקר שלם, רק על מנת לטעון בסיכומיה כי אין פוליסה תקפה. 5. גובה הנזק 5.1 התובע הגיע לחדר המיון, שם בוצעה השבת הכתף למקום בהרדמה מקומית. התובע היה עם מתלה יד לתקופה של כחודש וחצי. התובע הופנה לטיפול פיזיוטרפי. לדבריו היה בכ-15 טיפולים. הוצג מסמך שנאמר בו "עד היום היה בטיפול פיזיוטרפי" (מתוך מסמכי ת/4) אך לא הוצגו אישורי מכון הפיזיוטרפיה. התובע נסע לבית החולים פעם או פעמיים לדבריו, וכן בקר מספר פעמים אצל רופא אורטופד בשפרעם. התובע טען כי בימים הראשונים שלאחר התאונה עזרו לו בני משפחתו. 5.2 התובע עבד מאז שנת 1983 במפעל קדח. הוצגו תלושי שכר (ת / 5 ). מתלושי השכר לחודשים ספטמבר עד נובמבר 1997, עולה כי התובע נעדר מעבודתו. שכרו הממוצע נטו הינו בערכי מועד התאונה סך של 3835 ₪ ומשוערך להיום 6357 ₪. התובע קבל עבור שלושת החודשים בהם נעדר סך של 1400 ₪ ומשוערך להיום סך של 2386 ₪. לפיכך הפסד השתכרותו בעבר, בערכי היום הינו סך של 17,225 ₪. 5.3 לתובע אין נכות כתוצאה מהתאונה. בראש נזק של כאב וסבל אני מעריכה את הפיצוי המגיע לו בסכום של 12,000 ₪. 6. לסיכום 6.1 על הנתבעת לשאת בתשלום נזקו של התובע, כדלקמן : הפסד השתכרות בעבר 17,225 ₪. נסיעות (גלובלי) 3000 ₪. כאב וסבל 12,000 ₪. סה"כ 32,225 ₪. לא מצאתי לנכון לפסוק סכום כלשהו בגין עזרת צד ג'. 6.2 לסכום זה יש להוסיף שכ"ט ב"כ התובע בשיעור של 13%+ מ.ע.מ וכן תשלום אגרה. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום. 6.3 הנתבעת טענה כי על אבנר לשאת בחלק מהסכום, וענין זה הוא למסכת החוזית שבין הנתבעת ואבנר. טרקטורציוד מכני הנדסי (צמ"ה)נפילה