הארכת מועד ביצוע צו הריסה

להלן החלטה בנושא הארכת מועד ביצוע צו הריסה: החלטה 1. בפני בקשה להאריך את מועד ביצוע צו הריסה של מבנים שבנו המבקשים במושב עין אילה, לתקופה של 24 חודשים, לאחר שבקשה דומה שהוגשה על ידי המבקש נידונה על ידי כב' השופט אליקים בתיק ב"ש 6232/05 ונדחתה. על החלטתו של כב' השופט אליקים בתיק ב"ש 6232/05 הוגש ערעור, הערעור נדחה על ידי כב' השופט שפירא בע.פ. 627/06, אשר כתב בהחלטתו מיום 14.9.06: "לא מצאתי מקום להתערב בהחלטתו של בית משפט קמא, ואין לי אלא להצטרף לנימוקיו. ככל שנוצרו נסיבות חדשות לאחר החלטתו של בית משפט קמא, אשר ניתנה לפני כתשעה וחצי חודשים, כי אז פתוחה הדרך לפנות בבקשה נוספת לבית המשפט קמא לפי סעיף 207 לחוק תכנון הבניה". 2. ב"כ המבקשים חזר בכתב ובעל פה על הנימוקים שהשמיע כבר בפני כב' השופט אליקים והוסיף כי מאז הבקשה הקודמת שהוגשה לכב' השופט אליקים, החליטה הועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף הכרמל, ביום 17.7.06, להעביר את הבקשה של המבקשים על כל רכיביה ועל התוכניות המצויות בה לטיפול הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, זאת על פי תיקון 43 לחוק תכנון ובנייה. ב"כ המבקשים היפנה למכתבו של מהנדס הועדה, מר דניאל סנסרמן, מיום 17.7.06 לגב' שרון ברקת, ראש ענף ועדה מחוזית, (נספח ד' לבקשה) והוסיף כי הוא יודע שהתיק עבר מהועדה המקומית למחוזית על סמך ידיעתו כי נעשתה פנייה בעל פה מהועדה המחוזית לאדריכלית המטפלת בבקשה לתקן את התוכנית. מדובר בהליכי תכנון אשר מטבעם דורשים זמן, ולפיכך, יש לאפשר למבקשים למצות את ההליך מול הועדה המחוזית. לטענתו, אלו נסיבות חדשות שבגינן יש מקום לבית משפט להאריך את מועד ביצוע צו ההריסה לתקופה של 24 חודשים. בנוסף, הפנה ב"כ המבקשים את בית משפט להשלכות הקשות שתהיינה למבקשים באם צו ההריסה ימומש ולהשלכות הרפואיות שתהיינה למבקש אשר סובל כבר עתה מבעיות רפואיות כתוצאה מההליכים נגדו, כפי שעולה לטענתו מהמסמכים שצורפו לבקשה. 3. ב"כ המשיבה עתר לדחות את הבקשה על הסף. לטענתו, לא עולה מהבקשה שמתקיימות נסיבות חדשות או עובדות חדשות שנוצרו לאחר ההחלטה בב"ש 6232/05 המצדיקות דיון מחודש בבקשה. מבדיקה שערך עם המתכננת הראשית בועדה המחוזית, עולה כי לא הוגשה כל בקשה לועדה המחוזית. ייתכן שהוגשה בקשה לועדה המחוזית אולם הבקשה לא עמדה ב"תנאי הסף" לפיכך הבקשה לא הוקלדה ואינה נמצאת בטיפול הועדה המחוזית ולא ניתן להתייחס עניינית לסיכויי הבקשה למתן היתר, שכאמור, טרם הוגשה. המבקשים לא הרימו את הנטל והוכיחו כי ניתן יהיה להכשיר את המבנים נשוא הבקשה בתוך זמן קצר. 4. דין הבקשה להידחות. ברע"פ 5986/06, אהרון מלכיאל נ' מדינת ישראל, כתב כב' השופט ג'ובראן: "התופעה של בנייה בלתי חוקית הפכה לרעה חולה במחוזותינו. ממדיה הרחבים של תופעה פסולה זו שיש לעוקרה מן השורש, מגבירים את הצורך באכיפה יעילה של דיני התכנון והבנייה ובפיקוח הדוק על בנייה ללא היתר. בהקשר זה, נודעת חשיבות רבה לביצועם של צווי הריסה במועד שנקבע לכך, זאת בכדי למנוע קביעת עובדות בשטח"... במקרה שבפני, כשאין מחלוקת שהמבקשים במשך שנים רבות לא ממלאים אחרי צווים שיפוטיים אשר הורו על הריסת המבנים נשוא הבקשה ולא מצאתי כי נתקיימו נסיבות חדשות, אין מקום להעתר לבקשה. יתרה מזו, גם מדברי ב"כ המבקשים בדיון עולה כי המבקשים לא פעלו לזירוז הטיפול בעניינם הן בועדה המקומית והן בועדה המחוזית ואני סבורה שאין להעתר לבקשה ולהנציח את הפרת החוק הבוטה על ידי המבקשים, אשר אינם ממלאים אחרי החלטות שניתנו על ידי בתי המשפט השונים להריסת המבנים נשוא הבקשה, גם אם לקיום צווי ההריסה תהיה השלכה קשה על מצבו הבריאותי ועל מצבם הכלכלי והאישי של המבקשים. כמו כן לא מצאתי בנסיבות העניין ליתן למבקשים אורכה קצרה נוספת כפי שנתבקשתי היום על ידי ב"כ המבקשים, על מנת שייבדקו באם פעלו הועדה המקומית והועדה המחוזית בעניינם, שכן היה על המבקשים לבדוק זאת עובר לדיון שלפני.הארכת מועדהריסת מבנהצו הריסהצווים