התחייבות בכתב יד לתשלום דמי תיווך

להלן פסק דין בנושא התחייבות בכתב יד לתשלום דמי תיווך: פסק דין תביעה כספית לתשלום הסכום של 7,595 ₪ בגין שירותי תיווך. עילת התביעה התבססה על מסמך בכתב ידו של הנתבע בו התחייב לשלם לתובעת דמי תיווך. בבקשת רשות להגן טוען הנתבע, שהתביעה מתבססת על מסמך שהוא אינו חתום עליו, וכי החתימה הנחזית להיות שלו היא מזויפת. ביום הדיון בבקשת רשות להגן, חזר הנתבע על הטענה כי התביעה מבוססת על מסמך בו חתימתו זויפה. עוד הצהיר במהלך ישיבת יום 5.9.06 בפני כבוד השופטת פרוסט שהוא מוכן ללכת לפוליגרף וכן למנות מומחה שיבדוק, וכי הכרעת המומחה תכריע את גורל התיק. כבוד השופטת פרוסט מינתה את מר בצלאלי אמנון כמומחה לבדוק האם החתימה על גבי המסמך היא חתימת הנתבע. עוד ציינה כי חוות דעת המומחה תכריע את גורל התיק. התקבלה חוות דעתו של המומחה להשוואת כתבי יד ולבדיקת מסמכים ובה צוין ש"לדעתי קיימת אפשרות שהחתימה נכתבה על ידו [הנתבע - ע.מ.]". המדובר במסקנה זהירה, אולם המומחה ציין שלדעתו האפשרות שהחתימה במחלוקת נכתבה בידי הנתבע היא סבירה יותר מאחר שנכתבה על ידי אחר. לאחר שהמסקנה לא היתה זהירה, ונבעה בין היתר גם ממחסור בדוגמאות חתימה ממקור בלתי תלוי (למשל שיקים מחשבון הבנק של הנתבע), הועברו למומחה דוגמאות של שיקים חתומים על ידי הנתבע. המומחה ציין בחוות הדעת המשלימה מיום 24.5.07 שגם לאחר בחינת הדוגמאות הנוספות שהועברו אליו, לא מצא מקום לשנות את מסקנות חוות דעתו הקודמת לפיה קיימת אפשרות שהחתימה במחלוקת נחתמה על ידי הנתבע. ביום 23.10.07 בדיון שהתקיים לפני כבוד השופטת פרוסט הגיעו הצדדים להסכמה המופיעה בפרוטוקול הדיון כדלקמן: "הצדדים: אנו מסכימים כי נלך ביחד למכון פוליגרף אשר יקבע על ידי בית המשפט וכאן תבחן השאלה האם בטופס הסכמת התיווך חתם הנתבע לידי הדירה ברחוב ברדיצבסקי. זו שאלה שתוצב לשני הצדדים. חוו"ד של המכון לאחר שאלות אלה תכריע את גורל התיק" (להלן: "ההסכמה"). כבוד השופטת פרוסט קבעה בהחלטתה כי הצדדים יפנו למכון פוליגרף וכי "חוו"ד המכון תכריע את גורל התיק". ביום 5.2.08 התקבלה חוות דעת מכון הפוליגרף לפיה בבדיקת הפוליגרף של התובעת נמצא כי התובעת דוברת אמת בתגובותיה לשאלות הרלוונטיות, וכי בבדיקת הפוליגרף של הנתבע נמצא ששיקר בתשובותיו לשאלות הרלוונטיות. ביום 18.2.08 העברתי את חוות הדעת לתגובת הצדדים וציינתי בהחלטה שלאור חוות הדעת ניתן ליתן פסק דין. התובעת ביקשה ליתן פסק דין לאור חוות הדעת המצויות בתיק, ולאור השתלשלות התנהלות התיק כמפורט בתגובה; לעומתה הגיש הנתבע תגובה בה הודה כי הסכים ללכת לבדיקת פוליגרף אשר תוצאותיה תכרענה את גורל התיק, אולם למעשה מעלה טענות באשר להסכמה. בין היתר טען שהסכמתו לא היתה מושכלת ושלא מתוך הבנה מלאה של המשמעות שלה. הנתבע ביקש שלא לקבל את חוות הדעת ולברר את התביעה לגופה. לאחר שעיינתי בתיק, בחוות הדעת שהוגשו, אני סבור שדינה של התביעה להתקבל. החלטת כבוד השופטת פרוסט מיום 23.10.07 באה לאחר ההסכמה. בהחלטה נקבע שחוות הדעת תכריע את גורל התיק. למעשה כל טרוניית הנתבע היא לגבי ההסכמה אליה הגיע עם התובעת. נראה שהנתבע לא הלין על ההסכמה, אלא אך ורק לאחר שקיבל את תוצאות חוות דעת הפוליגרף. זאת ועוד; בתיק בית המשפט מצויות 3 חוות דעת - שתי חוות הדעת של מומחה לכתבי יד, וכן חוות הדעת של מכון הפוליגרף - הצדדים לאורך הדרך הסכימו כי חוות הדעת הן שתחייבנה ותכרענה את גורל התיק, אם לדחיית התובענה אם לקבלתה. נראה שדרישת הנתבע כעת, לחזור בו מההסכמה, ולאחר החלטת כבוד השופטת פרוסט, אין לה על מה שתסמוך. יש לפעול על פי ההסכמה, ועל פי ההחלטה. לאור האמור לעיל, ולאור חוות הדעת בתיק, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסכום של 7,595 ₪ כשסכום זה ישא ריבית והצמדה החל מיום הגשת התביעה (5.6.06) ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן מחייב את הנתבע בהוצאות משפט וכן בשכ"ט עו"ד סכום של 1,500 ₪ + מע"מ. סכומים אלו ישאו ריבית והצמדה החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.כתב התחייבותתיווךדמי תיווך