ביטול פטור מאגרה

להלן פסק דין בנושא ביטול פטור מאגרה: פסק דין 1. בפני בקשה, בש"א 15501/04, להלן: "הבקשה", אשר הוגשה על ידי מדינת ישראל - הנהלת בתי המשפט (המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות), להלן: "המרכז". במסגרת הבקשה עותר בפני המרכז לבטל החלטה שניתנה ביום 5.8.04, להלן: "החלטת הפטור", בבש"א 12662/04, "הבקשה לעיון חוזר", שהוגשה על ידי התובע בת.א. 740/99, להלן: "המשיב". בבקשה לעיון חוזר הוריתי כי המשיב יהיה פטור מתשלום אגרה בגין ניהול התובענה במסגרתה תבע פיצויים כספיים עבור נזק גוף שנגרם לו בתאונה. אסכם תחילה בקצרה את השתלשלות ההליכים בתיק. 2. אותה תובענה מדוברת הסתיימה בהסדר פשרה, פ/1, אשר ניתן לו תוקף של פסק דין על ידי כב' השופט סוקול ביום 21.12.03. במסגרת פ/1 הסכימו הצדדים, בין השאר, כי התובע יקבל לידיו "לפנים משורת הדין, סך סופי של 315,00 ₪". בפסק הדין התייחס כב' השופט סוקול אף לבקשת המשיב, בבש"א 14065/03, לפטור אותו מתשלום אגרה בשל מצבו הכלכלי. כב' השופט סוקול דחה את הבקשה, בין השאר ובעיקר משום שהתצהיר שצורף לה היה כללי ולא היה בו כדי לשכנעו שהפיצוי והתגמולים שקיבל ויקבל המשיב לא יאפשרו לו קיום סביר, באופן המצדיק לפטור אותו מתשלום האגרה. כן הוסיף כב' השופט סוקול "בשולי החלטתי אעיר כי לתובע ישנה אפשרות לפנות לועדת ההנחות שהוקמה במרכז לגביית קנסות מכח חוק נכסי המדינה תשכ"א - 1951, אשר תדון במצבו המיוחד". משדחה כב' השופט סוקול את בקשת המשיב לפטור מאגרה, כך ציין, לא מצא מקום לקבל את תגובת המרכז. 3. ביום 27.1.04 אכן פנה המשיב לועדת ההנחות בבקשה לפטור אותו מתשלום האגרה. מכתבו התקבל על ידה ביום 1.2.04 והוא צורף כנספח ג' לבקשה. ביום 21.4.04 קיבל בא כוחו מכתב שנשלח אליו ביום 15.4.04 ובו התבקש לשלוח למרכז, לצורך קבלת החלטה בעניינו, פירוט של כרטיסי אשראי, תדפיס בנק וחסכונות, לרבות מידע על שיעור הפיצוי בהם זכה בתביעה. העתק המכתב צורף כנספח לבקשה לעיון חוזר. במכתב זה התבקש התובע למסור את הפרטים המבוקשים "בהקדם", מבלי שננקב מועד מסויים וממילא מבלי שהודע למשיב כי אם לא ייענה לדרישה עד למועד כלשהו, תתקבל ההחלטה על סמך הנתונים המצויים בפני הועדה. במכתב שנשלח לועדת ההנחות ביום 12.5.04, נענה המשיב לדרישות ועדת ההנחות ומסר לה את הפרטים המבוקשים. אלא שעוד עובר לקבלתם, כבר ביום 5.5.04, התקבלה החלטת ועדת ההנחות הדוחה את בקשתו. החלטה זו צורפה כנספח ב' לבקשה, להלן: "החלטת הועדה". החלטת הועדה התקבלה, אפוא, קודם לקבלת הפרטים שדרשה. נכתב בה כי הוחלט להיענות לבקשתו של המשיב "באופן חלקי" במובן זה שהחוב, נכון לאותו מועד, יוותר על כנו אלא שתשלומו ייפרס ל 24 תשלומים חודשיים בסך 1,402 ₪ כל אחד. 4. בעקבות החלטת הועדה, הגיש המשיב ביום 29.7.04 את בקשתו לעיון חוזר, במסגרתה עתר לשקול מחדש את בקשתו לפטור מתשלום אגרה. הפעם צירף תצהיר מפורט ומסמכים נוספים, אשר לימדו על מצבו הכלכלי העגום. בעקבות זאת בהחלטת הפטור מיום 5.8.04, נעתרתי לבקשה והוריתי לפטור את המשיב מתשלום האגרה. החלטה זו ניתנה מבלי שהתבקשה תגובת המרכז, על אף שראוי היה לבקשה ובכך שגיתי. 5. בעקבות החלטת הפטור הוגשה הבקשה שבפני ובה עותר ב"כ המרכז לביטול החלטת הפטור. אכן, שגיאה יצאה מלפני במתן החלטת הפטור מבלי לקבל את תגובת המרכז, אלא שבנימוקי הבקשה שבפני אינני מוצא כל טעם לביטול החלטת הפטור. אכן, כפי שמציין ב"כ המרכז, החלטת הועדה מצויה בסמכות ועדת ההנחות, אלא שבהפעלתה של אותה סמכות נפל פגם. אכן, כפי שמציין ב"כ המרכז, אין בית משפט זה יושב כערכאת ערעור על החלטות הועדה, אלא שלבית משפט זה, שעה שהוא דן בעניין אזרחי, סמכות ליתן כל סעד "ככל שיראה לנכון בנסיבות לפניו", בהתאם לסעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. 6. היעתרות לסעד שהתבקש בבקשה לעיון חוזר היתה מוצדקת, הן בשל אופן קבלת החלטת הועדה הן לגוף העניין. החלטת הועדה התקבלה על יסוד נתונים חלקיים, ואינני מקבל עתה את הטענה כי ועדת ההנחות רשאית הייתה לקבלה, קודם שקיבלה לידיה את מלוא הנתונים שהיא עצמה סברה כי דרושים לה, עובר לקבלת ההחלטה. החלטת הפטור התקבלה על יסוד נתונים מספיקים שהובאו בפני ואף לאור הערכתם מחדש, בעקבות בקשת המרכז, אינני מוצא לסטות ממנה ולבטלה. הבקשה נדחית ללא צו להוצאות. פטור מאגרהאגרה