ביטול פסק דין בהעדר הגנה לאחר מסירת אזהרה בתיק הוצאה לפועל

להלן החלטה בנושא ביטול פסק דין בהעדר הגנה לאחר מסירת אזהרה בתיק הוצאה לפועל: החלטה 1. בפני בקשה לביטול פסק דין מיום 27.8.07 אשר ניתן בהעדר הגנה. התביעה הינה תביעת תחלוף, אשר הוגשה ע"י המשיבה, כנגד המבקש ומעסיקו - בגין תגמולי הביטוח ששילמה למבוטחת, בשל נזקי רכוש אשר נגרמו לרכב המבוטח וזאת עקב תאונת דרכים מיום 9.4.06. בהתאם לעובדות כתב התביעה, המבקש היה הנהג ו/או המחזיק של הרכב הפוגע. 2. מסירת האזהרה בתיק ההוצאה לפועל בוצעה ביום 4.12.07. המבקש הגיש את בקשתו לביטול פסק הדין רק ביום 9.3.08. לטענת המבקש בתצהירו ידע על פסק הדין רק לאחרונה, כאשר נודע לו שיש נגדו הליך הוצל"פ. עם על כן איחר המבקש בהגשת בקשתו לתקופה משמעותית מבלי שהוגשה על ידו בקשה להארכת מועד המגלה טעמים מיוחדים על פי הדין. 3. ראשית טוען המבקש כי יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק. פסק הדין ניתן כנגד המבקש לאחר שהוצג אישור מסירה באמצעות דואר שליחים הנחזה כחתום על ידי המבקש ביום 17.5.07. למעשה אין למבקש טענה ממשית כנגד המסירה אשר בוצעה. המבקש אינו פורס את טענותיו ואינו נותן התייחסותו לאישור המסירה כפי שהוצג לתיק בטרם מתן פסק הדין. כאשר המבקש מצהיר כי הינו מתגורר בכתובת הנקובה באישור המסירה וכאשר חתם על גבי אישור המסירה הרי אין זה רלבנטי מהי הכתובת אשר נכתבה בכתב התביעה. מעבר לכך, אזכיר כי בהתאם לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, ישנו משקל ראייתי מוגבר למסירה באמצעות הדואר. אשר על כן הנני קובעת כי בוצעה מסירה כדין . לפיכך אין מקום להורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק. 3. בקשתו החלופית של המבקש הינה לביטול פסק הדין מפאת שיקול דעת בית המשפט. אין למבקש הסבר למחדלו המתבטא באי הגשת כתב הגנה במועד. א. המבקש טוען כי בהתאם לבדיקתו היה לרכב הפוגע כיסוי ביטוחי. המבקש לא הציג כל אסמכתא לקיומו של כיסוי ביטוחי. מחקירתו הנגדית עולה כי כפי הנראה אין כיסוי ביטוחי שכן לא שולמו השיקים בגין הפוליסה. מכל מקום, קיומו של כיסוי ביטוחי אינו מהווה שיקול לביטול פסק הדין. שאלת הכיסוי הביטוחי אינה נדונה במסגרת תביעה זו, אשר הינה בין המבקש והמשיבה וכאשר החברה המבטחת את הרכב הפוגע, ככל שהייתה, לא צורפה כצד ג'. ככל שיש כיסוי ביטוחי לרכב הפוגע הרי בידי המוטב על פי הפוליסה לפנות לחברה המבטחת בדרישה לתשלום בהתאם לפוליסה. ב. שנית טוען המבקש כי אין לו כל אחריות לגרם התאונה ו/או לתשלום הנזק הנטען זאת על אף הודאתו כי פגע ברכב המבוטחת. המבקש נחקר על גרסתו. בתצהירו טען המבקש כי התאונה נגרמה בשל כתם שמן על הכביש אשר גרם להחלקת הרכב הפוגע בו נהג המבקש לכיוון הרכב הנפגע. המבקש לא הגיש כל ראשית ראיה לקיומו של כתם שמן זה. בחקירתו בפני שכלל המבקש את גרסתו והוסיף שני טעמים נוספים לקרות התאונה מעבר לכתם השמן, עומס בכביש וגשם. סיבות אלה, אשר לא הוזכרו ולו ברמז בתצהירו וכן העדר כל ראשית ראיה לקיומו של כתם השמן וכאשר המבקש מאשר כי פגע ברכב הנפגע, מביאים אותי למסקנה כי עסקינן ב"הגנת בדים". ג. עוד טוען המבקש כי בשל היותו עובד שכיר, אשר עבד כנהג אצל הנתבע 2, שהינו הבעלים של הרכב הפוגע, הרי האחריות לתאונה, אם בכלל, מוטלת על מעסיקו, הנתבע 2. כנגד הנתבע 2, ניתן פסק דין וחיוביו בהתאם לפסק הדין סולידרים עם חיובי המבקש. מכל מקום, למבקש אחריות לתאונה בשל היותו המזיק אשר ברשלנותו גרם לקרות התאונה. אין מקום ליתן פטור למבקש כאשר התרשל וגרם נזק למבוטחת המשיבה בגין מעשיו ו/או מחדליו. כמפורט לעיל לא מצאתי כי קיימים סיכויי הגנה לכאורה באשר לנסיבות התאונה. על כן חב המבקש מכוח אחריותו לאירוע התאונה ותוצאותיו כאשר מנגד לא הצביע המבקש כי כנגד עילת התביעה קמה לו הגנה לכאורה. ד. אשר על כן, הנני דוחה את בקשת המבקש לביטול פסק הדין מפאת שיקול דעת בית המשפט. 4. לסיכום, הנני דוחה את הבקשה על כל חלקיה ומחייבת את המבקש בהוצאות הדיון בסך של 1000 ₪ בצירוף מע"מ.פסק דין בהעדר הגנהאזהרה לחייבהוצאה לפועלביטול פסק דין