בקשה להגיש תצהיר נוסף

להלן החלטה בנושא בקשה להגיש תצהיר נוסף: החלטה בפני בקשה להמציא תצהיר נוסף מטעם המבקשת, היא הנתבע מספר 1 ע.מ.ש.ב שירותים בע"מ , לאחר שכבר הגישה את העדויות הראשיות מטעמה בתצהיר . התביעה הוגשה לכתחילה ע"י התובעת דין דיאגנוסטיקה, כתביעה לפיצויים על נזקים שנגרמו בטענה של גניבת רכב השייך לה, שנהגו הגיע למתחם של קופת חולים אליו מסופח מקום חניה, כאשר השמירה הביטחונית במקום נעשית ע"י הנתבעת. בכתב התביעה המקורי נטען כי הנתבעת היתה השומרת , ו/א ו המפעילה ו/או המחזיקה את החניון של קופת חולים שם החנה נהג מטעמה את הרכב , הנהג ,לאחר שנבדק ע"י עובד מטעם הנתבעת למטרת בואו, הניח את מפתחות הרכב על שולחנו של השומר , לבקשתו במטרה לקחת אותו לאחר שיסיים את מטרת בואו למקום. בשובו מצא הנהג כי הרכב נגנב. התובעת ייחסה לנתבעת את האחריות לגניבת הרכב. הנתבעת התגוננה בטענה כי אין היא שומרת על החניון, לא נתנה כל הוראה למי שהוא , במיוחד לא לעובדיה, לשמור על החניון או על הרכבים אשר בו מכל מקום לא נתנה הוראה לשומר, מר דניל סמנדויו , לפעול כפי שהתובעת טוענת כי הוא פעל. לאחר קבלת כתב ההגנה תיקנה התובעת את כתב התביעה , והוסיפה אליו את השומר מר סמנדויו כנתבע מספר 2 . הנתבע 2 הגיש כתב הגנה ביום 1/3/05 , בכתב ההגנה מתייחס הנתבע 2 לטענות התובעת והנתבעת בדבר ההנחיות שניתנו לו באשר לרכבים של ספקים המגיעים לחניון, ובסעיף 4 הוא טוען = " 4- הנתבע מודה באמור בסעיף 6 לכתב ההגנה , אך מוסיף שבחניון זה ניסו לחנות גם באי בית הקפה שהיה ליד קופת חולים , והוסבר לנתבע ע"י מנהליו , שבמקרים אלה עליו לדרוש מהנהגים הזרים לפנות את החניון , כדי לא להפריע לחניית עובדי קופת חולים ." בסעיף 6 לכתב ההגנה מוסיף הנתבע 2 = " 6- הנתבע לא הורה לנהג להשאיר את המפתחות על השולחן במשרדו . הנתבע יטען , כי הנהג השאיר את המפתחות על השולחן מיוזמתו , כי ככל הנראה היה מכיר את הנהלים במקום. יצוין כי אף מטענותיה של התובעת בסעיף 13 בכתב התביעה המתוקן עולה כי נהג הרכב הציע בעצמו להשאיר את המפתחות לשומר , העדויות הראשיות מטעם הצדדים הוגשו בתצהירים , מטעם התובעת הוגש תצהירו של מר חן בר, מי שנהג ברכב מטעם התובעת, מטעם הנתבעת 1 הוגש תצהירו של מר אבי עבד , ומטעם הנתבע 2 תצהירו שלו . בתצהירו שינה הנתבע 2 את טעמיו, ובמקום הדברים שאמר בסעיפים 4-6 לכתב ההגנה , טען בתצהירו = " ... אלכס גבע הראה לי את השולחן בחדר השומרים , עליו שכבו מפתחות של רכבים , והסביר לי כי לפי הנהלים של המקום,רוב הנהגים שמגיעים לקופת חולים ( עובדי קופת חולים וספקים) משאירים מפתחות על השולחן של שומר...." בסעיף 7 לתצהיר, אומר הנתבע 2= " ... אלכס גבע ואהרון הסבירו לי כי עלי מדי פעם לצאת מהחדר , כדי לראות אם יש צורך לגרש את המכוניות של באי בית הקפה הסמוך לקופת חולים או להזיז מכונית כל שהיא , ובאשר לאיש אחזקה עמוס, הוא דרש ממני כל פעם ששמרתי במקום לצאת מהחדר, לבדוק את הגישה לבנין , ולפעול כאמור לעיל " בתצהירו , הנתבע 2 הופך למעשה את קערת טענותיו בכתב ההגנה על פיה , ומאשר כי על פי הנחיות מעבידיו, היו הנהגים צריכים להשאיר את המפתחות על השולחן שלו , וכי עליו לדאוג כי המעברים יישארו פתוחים. ביום 28/5/06 הגישה הנתבעת 1, בעקבות עיון בתצהירו של הנתבע 2, בקשה להמציא תצהיר נוסף מטעמה , בו ביקשה להפריך את כל טענותיו של הנתבע 2, באשר להנחיות שניתנו לו בעניין מפתחות הרכבים והפיקוח על החניה . . ביום 22/6/06 נתתי החלטה כדלקמן - , החלטה מאחר ומדובר למעשה בעדות שהיא עדות מפריכה על פי תקנה 1568(א)(1) , יגיש בא כוח המבקשת בקשה להבאת עדות מפריכה עלפי התקנה לאחר סיום הוכחות הגנה " העדויות מטם הצדדים נשמעו, והעדים נחקרו בחקירה נגדית על תצהיריהם, ואכן בא כוחה של הנתבעת 1 הגיש את הבקשה העומדת עתה לפני , להביא עדות נוספת, שיהיה בה כדי להפריך את טענותיו של הנתבע 2 באשר למהות ההנחיות שניתנו לו בעניין שבמחלוקת. בא כוח התובעת ובאת כוח הנתבע 2 מתנגדים . יצוין, כי הנתבע 2 מסר תצהיר קודם , מיום 18/11/03 , ובו טען כי מעולם לא נתבקש לקבל לידו מפתחות רכבים מידי נהגים המשתמשים בחניון של המתקן ולא הונחה לשמור על רכבי הספקים ומעולם לא עשה כן ( ראה סעיף 5 לתצהיר מיום 18/11/03 כמו כן הנתבע 2 העיד לראשונה , בפני כב' השופט בכר , ובישיבת יום 23/10/03 , בשורות האחרונות לעמוד 2 הוא אומר - " אני לא יודע למה שמים מפתחות על השולחן שלי, אני לא מבקש מאף אחד שישים . אני לא יודע , לא עבדתי באופן קבוע . אני עבדתי כשבועיים באותו מקום, אני עבדתי בחודש כמה ימים.... " ובכן הנתבעת 1 , על סמך התצהיר מיום 18/11/03 שהיה תחת ידה, ודברי הנתבע 2 בפני כב' השופט בכר מיום 23/10/03 , הגישה את תצהירי העדות ה ראשית שלה המבקשת הופתעה למקרא הכתוב בתצהירו של הנתבע 2 שהוגש במקום עדות ראשית בפני , בו כאמור הוא הופך את הקערה על פיה . ועל כן בקשה להמציא תצהיר נוסף , להפריך כאמור את גרסתו החדשה של הנתבע 2. דיון איני יכול לקבל את בקשתה של הנתבעת 1, וגם אין כל תכלית מקבלת הבקשה , ומהמצאת תצהיר נוסף. אין מחלוקת כי הנתבע 2 היה עובד של הנתבעת 1 , התקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד , וכי למעשה הנתבע מספר 1 אחראית באחריות שלוחית למעשיו ולמחדליו של הנתבע 2 . הנתבעים 1,ו-2 נתבעו בכתב התביעה המתוקן ביחד ולחוד, ופסק דין שינתן כנגד הנתבעת מספר 2 , בגין מעשה שנעשה על ידו תוך כדי ועקב עבודתו יחייב גם את הנתבעת 1. הנתבעת 1 לא שלחה הודעה לצד השלישי כנגד הנתבע מספר 2 בגין חריגה מסמכות, או ביצוע מעשה , שלא על פי הנהלים וההנחיות שניתנו לו . אם יקבע בסופו של ההליך כי הנתבע 2 פעל שלא במסגרת תפקידו, ובצורה המהווה פעולה מחוץ למסגרת התפקיד וללא קשר אליו , ובצורה שאינה מחייבת את הנתבעת 1, הרי תופטר זו ויחויב זה . מנגד אם יקבע כי המעשה או המחדל של הנתבע 2 , נעשו או נחדלו תוך כדי ועקב העבודה ובקשר אליה, אזי הנתבעים יחויבו ביחד ולחוד, בלי קשר למידה בה קיים הנתבע 2 את הנחיות הנתבעת 1 או הפר אותן . אין בפני הליך בין הנתבעת 1, לנתבע 2 . אין חזית משפטית בה יתקיים דיון , אשר במסגרתו כל אחד מהם יביא ראיות כנגד השני . שני הנתבעים, כל אחד ע"י עו"ד אחר, מנהלים את ההגנה בתיק זה מול התובעת. וכאמור אם הנתבעת 1 תצליח לשכנע את בית המשפט כי הנתבע 2 פעל שלא במסגרת תפקידו שעה שפעל , אולי תצליח להראות כי אין היא חבה כלפי התובעת. בהנחה כי הבקשה תתקבל והנתבעת תוכיח כי הנתבע 2 הפר הוראות , או לא פעל על פי אותן הוראות, הרי מול התובעת , לא יהיה בכך משום הגנה כל שהיא . מול התובעת תחויב הנתבעת 1 ביחד עם הנתבע 2 , אם התביעה שלה תתקבל, ומערכת היחסים בין הנתבעים לבין עצמם, אינה עומדת לדיון בתיק זה . אילו היה בפני בית המשפט הודעה לצד השלישי שנשלחה ע"י הנתבעת 1 לנתבע 2 , בגין הפרת הוראות והנחיות, שבגינן תחויב היא לטובת התובעת, ואילו בקשה לחייב את הנתבע 2 לטובת הנתבעת 1 במסגרת הודע לצד ג' , אזי מערכת היחסים בין הנתבעים מקימה חזית חדשה אשר במסגרתה ישמעו ראיות כאילו הייתה ההודעה לצד השלישי כתב תביעה של הנתבעת 1 כנגד הנתבע 2 . אין בפני הודע כזו, ואין בפני חזית כזו . על כן איני רואה כל תכלית של הגשת תצהיר נוסף מטעם הנתבעת , במסגרת תביעת התובעת כנגד שני הנתבעים . אין צריך לומר כי הנתבעת 1, אם תחויב לטובת התובעת, רשאית היא לחזור על הנתבע 2 בתביעה נפרדת . הבקשה נדחית מאחר וכל העדים בתיק העידו ונחקרו, יגישו הצדדים את סיכומי טענותיהם בכתב. התובעת תוך 30 יום. הנתבעים במקביל תוך 30 יום לאחר קבלת סיכומי התובעת.מסמכיםתצהיר משלים / נוסף