בקשה להצטרף להליך הגבלים עסקיים

להלן החלטה בנושא בקשה להצטרף להליך הגבלים עסקיים: ה ח ל ט ה 1. בקשה להצטרף להליך שעניינו בקשת אישור ההסדר הכובל שהוגש על-ידי המשיבה 1 (להלן: הפדרציה). הבקשה להצטרף הוגשה בהתאם לתקנה 27 לתקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור), תשמ"ט-1988). 2. המבקש הוא מנהל חברה העוסקת במערכות מחשב המשמשות להשמעה פומבית בבתי עסק. לטענת המבקש, הוא מקפיד להסדיר את השימוש בזכויות יוצרים בעסקו ומחייב את לקוחותיו להסדיר שימושיהם עם הפדרציה, אך חרף התנהלותו הקפדנית, מתנכלת לו הפדרציה, באמצעות פתיחת הליכים משפטיים, ועוד. לדברי המבקש, הפדרציה פועלת תוך ניצול לרעה של כוחה ומעמדה, עושה שימוש אסור בכוחה או במעמדה המונופוליסטי, פועלת בניגוד לתנאי ההיתר המותנה, מתנה שירות בשירות, גובה תשלומים מופרזים, ועוד. 3. פסיקת בית הדין קבעה בעקביות, כי על המבקש להצטרף להליך להראות לא רק שהוא עצמו נפגע פגיעת הגבל עסקי, אלא שמדובר בפגיעה באינטרס ציבורי, וכן כי יש בידו לתרום תרומה מחדשת בעלת משמעות לסוגיה המתבררת. עוד נקבע, כי על המבקש להבהיר מדוע אין הממונה מייצגת נאמנה את האינטרס שהוא מעוניין להציגו. בית הדין גם הבהיר בהקשר זה, שעל המבקש למצות את המגעים עם הממונה, כי שזו תוכל לייצג אותו אינטרס. בהחלטותיו בנושא, הדגיש בית הדין את החשש מסרבול הדיון והפגיעה ביעילותו, בשל ההצטרפות (להלן: שיקול היעילות). ראו לשיקולים הרלוונטיים: בש"א (י-ם) 138/05, ה"ע (י-ם) 613/05 ארגון סוכנים ובעלי תחנות הדלק בישראל נ' הממונה ואח' (תקדין), והפסיקה שם. 4. המבקש טוען, כי יש לו יכולת לתרום "תרומה מיוחדת" לדיון על-ידי הבאת זווית ראויה נוספת וייחודית בכל האספקטים הקשורים להתנהלותה הפגומה של הפדרציה בתחום עיסוקו ובפעילותו ופעילות בעלי עסקים דומים לשלו. 5. מבקשת האישור טוענת, כי מדובר בטענות הנטענות בעלמא, וכי פעולתו של המבקש הינה פעילות עבריינית ופיראטית בתחום זכויות היוצרים, "ולא ברור איזו תרומה ביכולתו של המבקש לתרום להליך על-ידי הבאת טענותיו ביחס לפעילות עבריינית זו" (מתוך התגובה לבקשה). עוד נטען, שניסיונו המיוחד של המבקש - בהיעדר תלונות של אחרים בנושא שהוא טוען לגביו - אינו מאפיין את ניסיונם של בעלי עסקים אחרים, ואם כך, אין בידו לייצג אינטרס ציבורי. מבקשת האישור מוסיפה וטוענת, כי לא זו בלבד שהמבקש לא הבהיר כי הוא מייצג אינטרס ציבורי, אלא הוא גם לא הראה - משלא התייחס לנושא זה כלל בבקשתו - מדוע לא יהא ביד הממונה לייצג אינטרס כזה. 6. ב"כ הממונה טענה, כי לאחר עיון בבקשת ההצטרפות ובירור טענות המבקש, הובהר כי טענות אלה אינן חורגות מאופי התלונות המתקבלות ברגיל אצל הממונה ממשתמשים אחרים, ובהתאמה, אף אינן חורגות מהאינטרס הציבורי המיוצג על ידה. ב"כ הממונה הוסיפה והטעימה, כי קיים חשש של ממש כי צירוף המבקש יפגע ביעילות ההליך, דבר שניתן ללמדו מהתנהלותו של המבקש עד כה. לכן, העלתה ב"כ הממונה את האפשרות של צירוף חלקי, כפי שנהג בית הדין במקרים אחרים, זאת אם לא תקבל הטענה שיש לדחות את הבקשה. עמדתה של הממונה היא, שאין לצרף את המבקש, אך אם בית הדין יחליט להיעתר לבקשת ההצטרפות, מבוקש כי יותר לו להגיש תצהיר, חוות דעת כלכלית וסיכומים בלבד, ולאפשר השתתפותו מעבר לכך (בחקירות) אך ורק בכפוף לאישור פרטני. 7. בבש"א 138/05, ה"ע (י-ם) 613/05 ארגון סוכנים ובעלי תחנות הדלק בישראל נ' הממונה ואח', קבע בית הדין לעניין הדרישות מהמבקש להצטרף: "עיקרן של הדרישות האמורות הוא בתנאי "התרומה המיוחדת" לצירוף. תנאי התרומה המיוחדת הועמד בעקביות על-ידי פסיקת דין הדין להגבלים עסקיים. ... מבחן התרומה המיוחדת על-פי הפסיקה האמורה מניח שהממונה על הגבלים עסקיים (להלן: הממונה) יעשה את תפקידו בדיון שיתקיים בערר ויעלה לדיון את הנושאים הטעונים בירור ... פסיקה זו גם מניחה שיש ביד המבקש להצטרף להציג בפני הממונה את שיקוליו, ואם צריך גם את ראיותיו, וכי הממונה ישכיל לעשות בהם שימוש". מתגובת ב"כ הממונה עולה, כי המבקש העלה טענותיו לפני הממונה, ויש מקום על כן להניח,שאם יהא מקום לכך יועלו הנושאים המתאימים לדיון באמצעות הממונה, המייצגת את אינטרס הציבור. יתר-על-כן, יש ביד המבקש אף להעביר לממונה את ראיותיו בהקשר זה. 8. המבקש לא עמד בדרישות תנאי "התרומה המיוחדת", ובכלל זה לא הסביר מדוע אין עניינו בא על סיפוקו על-ידי טיפול הממונה והצגת עמדתה לפני בית הדין, ולאור האמור, בהתחשב בשיקול היעילות, המדריך את בית הדין בסוגיה זו, בקשתו להצטרף נדחית. אין צו להוצאות. דיני חברותהגבלים עסקיים