בקשה להשלמת תשובות לשאלון

להלן החלטה בנושא בקשה להשלמת תשובות לשאלון: החלטה זוהי בקשה של התובעת בתיק העיקרי, ת.א. 615/07, (להלן: "המבקשת") למתן צו המורה למשיבים, הם הנתבעים בתיק העיקרי (להלן: "המשיבים"), להוסיף ולהשיב על חלק מהשאלות שבשאלון שהומצא על ידה למשיבים, ואשר לטענתה המשיבים לא השיבו כלל, על חלק מהשאלות ועל חלק אחר השיבו תשובות בלתי מספקות ו/או תשובות מתחמקות. ע"פ הנטען בבקשה, השאלות שלא נענו או לא נענו בצורה מספקת, הינן שאלות לגיטימיות במסגרת ההליך של השאלון, שמטרתו לחדד את השאלות השנויות במחלוקת, ולאפשר קבלת מידע שיסייע בידי המבקשת בהוכחת טענותיה, ו/או להשיג הודאה של המשיבים, דבר שיחסוך בהוצאות הכרוכות בהבאת הראיות. לטענת המבקש השאלות שנשאלו בשאלון, לרבות אלה שלגביהן מבוקש הסעד בבקשה דידן, מיועדות למטרות אלה ועל כן חובה על המשיבים להשיב על כל השאלות באופן מלא ומפורט. עוד טוען ב"כ המבקש כי הוא רשאי להפנות למשיבים שאלות לא רק לגבי העובדות שבמחלוקת העולות במישרין מכתבי הטענות, אלא גם לגבי עובדות אחרות העשויות לעזור לו בעקיפין להוכיח או להזים עובדות כאלה. עוד טען ב"כ המבקשת כי טענה סתמית מצד המשיבים כי מדובר בשאלה מכבידה, אינה מצדיקה המנעות מלהשיב על אותה שאלה. בתשובת ב"כ המשיבים לבקשה נטען כי השאלון שהומצא למשיבים הינו מסמך רחב היקף הגדוש בשאלות המחולקות לתתי שאלות, שהצגתן במסגרת שאלון אינה מותרת, בין בשל העובדה שמתן תשובות על שאלות אלה מחייב את המשיבים "לחדול משגרת חייהם", כלשונו, ולהשקיע ימים ומאמץ לא סביר על מנת ללקט אלפי פרטים אותם דורשת המבקשת לקבל. בהמשך מתייחס ב"כ המשיבים באופן פרטני לשאלות לגביהם מבוקש הסעד בבקשה ומסביר מדוע אין לחייב את המשיבים להשיב עליהן. עיינתי בשאלות מושא הבקשה, בתשובות המשיבים שניתנו להן ובנימוקים שהועלו על ידם לאי מתן תשובות לחלק מהם, ושקלתי את טענותיהם של שני הצדדים כפי שאלה מצאו ביטויים בבקשה ובתשובה ולהלן החלטתי: א. שאלה 1.6, ושאלות המשנה 1.6.1, 1.6.2 ו- 1.6.3 הן שאלות רלבנטיות שמקומן במסגרת שאלון, זאת לאור הנקודות השנויות במחלוקת בין הצדדים וטענת המבקשת, לפיה החל משנות ה-90 החלו הנתבעים לדלל אחזקות המבקשת במניות המשיבה מס' 1, על כן אני מחייב את המשיבים (די באחד מהם), להשיב תשובות מלאות ומפורטות לכ"א מהשאלות הנ"ל, בהגבלה, שהתשובות תתייחסנה לתקופה החל משנת 1994 ועד סוף מרץ 2005 שזאת התקופה, בה על פי הנטען בתביעה, הוגדל הון המניות של המשיבה מס' 1 ובדרך זו דוללו אחזקות המבקשת, במניות המשיבה מס' 1. ב. באשר לשאלת 3.6, גם על שאלה זו יש להשיב, מאותם טעמים שצויינו לגבי השאלה 1.6 ושאלות המשנה שלה. שאלה 3.7 עניינה בהצגת מסמכים ולא בשאלון, על כן צדקו המשיבים בטענתם כי אין מדובר בשאלה. לגבי שאלות 3.9 ו- 3.10 אין לחייב את המשיבים להשיב גם אם הם טענו את הטענה האמורה בשאלות. לגבי שאלה 3.11 על המשיבים לפרט את ההחלטות אותן הפרה המבקשת לטענתם או פעלה בניגוד להם, הצגת העתקים של ההחלטת הינו עניין להצגת מסמכים ולא לשאלון. ג. שאלות 6.1.2 ו- 6.2.2 נענו ע"י המשיבים בצורה מספקת, כך שאין מקום לחייב את המשיבים להשיב מעבר לתשובות שניתנו. ד. ביחס לשאלה 8.1 המתייחס למסקנה אין מקום לחייב את המשיבים להשיב על שאלה זו. באשר לשאלות 8.2 ו- 8.3 על המשיבים להשיב על שאלות אלה, זאת נוכח המחלוקת בין הצדדים באשר לעצם הזמנת המבקשת להשקיע כספים בחברה, דבר שיש לו השלכה על ענין דלול אחזקות המבקשת הנטען על ידה. ה. ביחס לרישא של שאלה 9, על המשיבות להשיב כיצד נודע למבקשת על הגדלת ההון, לעומת זאת, וביחס למבוקש בסיפא של שאלה זו, אין מקום, במסגרת השאלון, לחייב את המשיבים בהצגת אסמכתאות. ו. שאלה 10.1 לא נענתה, ועל המשיבות להשיב ולציין במפורש באיזה אופן הוזמנה המבקשת לאסיפות הכלליות של החברה, ככל שהיא הוזמנה. שאלות 10.3 ו- 10.4 שעיקר עניינן הצגת פרוטוקולים אין להם מקום במסגרת השאלון. ז. שאלות 12.1, 12.2, 12.3, ו- 12.4 עניינן הצגת מסמכים ולא שאלון, ועל כן בקשת המבשת ביחס אליהן נדחית. ח. לגבי שאלות 14.5, 14.5.1 ו- 14.5.2 שבשאלון על המשיבים להשיב עליהן, אולם רק להשקעות החל משנת 1994 ועד 2005. לשאלות 14.5.3 אין מקום לחייב את המשיבים להשיב. כך גם לגבי שאלה 14.6. ט. המשיבה תשיב לשאלה 15.2 בדבר הדרך של זימון המבקשת לאסיפת בעלי המניות שכונסה ביום 23.2.04 אולם במסגרת השאלון אין מקום לדרוש הצגת אסמכתא. התשובה שניתנה לשאלה 15.3 מספקת אין מקום לשאלה מס' 15.4. י. לגבי שאלה 18.1 הרי שזו נענתה באופן מספק, באשר להצגת הזמנה זאת במסגרת השאלון. שאלות מס' 18.2 ו- 18.4 הנן שאלות ראויות ועל המשיבות להשיב עליהן. י"א. שאלות 19.1 ו- 19.2 הינן שאלות רלבנטיות ויש להשיב עליהן. י"ב. חלק ראשון של שאלה 20.1 ראוי ועל המשיבות להשיב על חלק זה של השאלה. לעומת זאת אין מקום לחייב במתן תשובה לגבי החלק השני של השאלה ולגבי השאלה 20.4. המשיבים ישיבו על השאלות לגביהן חוייבו להשיב וזאת עד ליום 16.6.08. אני קובע הוצאות המבקשת בסכום של 2,000 ₪, בהתאם לתוצאות המשפט.שאלוניםמסמכים