בקשה למתן צו לעיון במסמכים

להלן החלטה בנושא בקשה למתן צו לעיון במסמכים: החלטה 1. המדובר בבקשה של התובעים (להלן: "המבקשים") למתן צו עיון במסמכים. 2. בבקשתם, ביקשו המבקשים מבית המשפט להורות למשיב מס' 1 (להלן: "המשיב"), לגלות בתצהיר ערוך כדין, את המסמכים הספציפיים אשר נדרש לגלותם ביום 14.3.06, וכן לחשוף בפני המבקשים את הרשעותיו הקודמות של המשיב. 3. בבקשתו מיום 14.3.06, ביקש ב"כ המבקשים לקבל לידיו את המסמכים הבאים: (א) רשימה ארצית עדכנית של כל תיקי ההוצאה לפועל הקיימים נגד המשיב בכל לשכות ההוצל"פ בארץ; (ב) בקשתו האחרונה של המשיב לאיחוד תיקי הוצל"פ הקיימים נגדו ו/או בקשתו להכרזה עליו כחייב מוגבל אמצעים בתיק מס' 0-01-999945-10, על כל צירופיהם, לרבות השאלון שצורף לבקשה על נספחיו ורשימת תיקי ההוצל"פ הארצית אשר צורפה לבקשה; (ג) כל הבקשות ונספחיהם לאיחוד תיקים ו/או הכרזה על המשיב כחייב מחוסר אמצעים אשר הוגשו אי פעם על ידי המשיב; (ד) כל הבקשות לפשיטת רגל אשר הוגשו אי פעם על ידי המשיב בשלושים השנים אשר קדמו למועד רכישת הקרקע על ידו בשנת 2000; (ה) נסחי הטאבו של כל הנכסים הרשומים על שם המשיב בלשכת רישום המקרקעין; (ו) אישור של לשכת מיסוי מקרקעין בגין נכסי דלא ניידי הרשומים על שם המשיב. 4. המשיב סירב להיעתר לבקשה, ובתגובתו טען כי חשיפת המידע הדרוש תביא לפגיעה בפרטיותו. 5. בבקשתם טענו המבקשים, כי תשובת המשיבים מהווה התחמקות מחובתם לגילוי מסמכים אשר מעוגנת בתקנות 113-114 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות"). עוד טענו כי מסמכים אלו חיוניים לניהול המשפט, מאחר ויש בהם כדי לשפוך אור על יכולתו הכלכלית של המשיב לרכוש את אדמות אביהם המנוח של המבקשים. לעניין עברו הפלילי של המשיב, טענו המבקשים, כי לעברו הפלילי של המשיב חשיבות רבה, נוכח העובדה כי החקירה המשטרתית נגד המשיב בגין נישול המבקשים מאדמתם על ידי שימוש במסמכים מזוייפים טרם נסתיימה, לשיטתם למרות שמסמכים אלו מהווים מסמכים הנוגעים לפרטיותו של המשיב, שיקולי הצדק וחקר האמת, גוברים על אינטרס ההגנה על פרטיותו של המשיב. 6. בתגובתו המשיב טען, כי בקשתם של המבקשים הוגשה באיחור ובניגוד להחלטת בית המשפט מיום 5.4.06 אשר התיר למבקשים להגיש את בקשתם תוך 10 ימים מיום מתן ההחלטה כולל פגרת חג הפסח. המשיב טען, כי לא רק שהמבקשים לא הצביעו על טעם מיוחד אשר מנע מהם להגיש את הבקשה במועד, ואף לא טרחו להגיש כל בקשה להארכת מועד. לגופו של עניין, טען המשיב כי בקשתם של המבקשים אינה עונה על המבחנים לגילוי ראייה אשר נקבעו על ידי בית המשפט העליון ברע"א 1917/92 יעקב סקולר ואח' נ' ניצה ג'רבי ו-6 אח', פ"ד מז(5), 764 (1993). המשיב טען עוד, כי המסמכים אותם ביקשו המבקשים לקבל, עלולים לפגוע בפרטיותו ואינם רלוונטיים להכרעה בתיק זה, וכאופציה חלופית פתוחה הדרך בפני המבקשים לחקור את המשיב אודות יכולתו הכלכלית בעת עדותו בבית המשפט. באשר לבקשת המבקשים לגילוי עברו הפלילי של המשיב, המשיב טען כי טענות המבקשים הינם טענות בעלמא, חסרות כל בסיס ודינן להידחות על הסף. עוד טען המשיב בעניין זה כי תיק החקירה נגד המשיב נפתח עקב תלונת המבקשים, לפיה הוא זייף מסמכים, ותיק זה נסגר מחוסר ראיות וטענת הזיוף הופרכה. מעבר לאמור לעיל, טען המשיב, כי בקשה זו נועדה אך ורק לצורך "דיג ראיות" כאשר המסמכים הספציפיים הנדרשים, אינם רלוונטיים ואינם חיוניים לצורך ההכרעה במחלוקת בין הצדדים. 7. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה, בחנתי את טיעוני הצדדים, נחה דעתי כי דין בקשה זו להידחות, ואלה נימוקיי: א. עיון בכתבי טענות המבקשים ובתצהיריהם מעלה, כי בקשה זו לעיון במסמכים הנקובים לעיל, לא באה לידי ביטוי קודם לכן בכתבי טענותיהם, על כן חלה על הבקשה תקנה 117 לתקנות. על פי תקנה זו, בקשה לעיון במסמכים, אשר לא נזכרו בכתבי הטענות או בתצהיר המבקש, יש לצרף אליה תצהיר. תקנה 114 אליה הפנה ב"כ המבקשים בבקשתו, אינה רלוונטיות לענייננו מאחר והיא דנה בזכותו של בעל דין לעיין במסמכים אשר נזכרו בכתבי טענותיו או בתצהירו. לבקשה זו לא צורף תצהיר המציין מה הם המסמכים שהעיון בהם מבוקש, וכי המבקשים זכאים לעיין בהם ולהעתיקם והם מצויים ברשותו או בשליטתו של המשיב. המבקשים אף לא נתנו הסבר כלשהו להעדר צירוף תצהיר לבקשתם. ב. אמנם בהתדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת הנדונה בבית-המשפט (ראה לעניין זה רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע "מ נ' הנרי אזולאי ואח', פ"ד מט(4) 54 (1995), יחד עם זאת, האינטרס של הגילוי אינו אינטרס על, הגובר על כל אינטרס אחר, ומול אינטרס זה ניצבים אינטרסים אחרים ובהם הגנה על פרטיותו של הצד המגלה, כאשר האיזון הראוי בין עקרונות אלה נגזר מנסיבותיו של כל מקרה (ראה לעניין זה רע"א 2534/02 יהודה שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ ו-2 אח', פ"ד נו(5), 193 ,עמ' 195-196 (2002)). אכן תקנה 117 לתקנות, לא קובעת דרישה בנוגע לרלוונטיות של המסמכים המבוקשים, אולם עיון בתקנה 120(ב) לתקנות עולה בבירור, כי בית המשפט לא ייעתר לבקשה לגילוי מסמכים שאינם נוגעים לשאלה השנויה במחלוקת. ההיגיון מאחורי תקנה זו הינו מניעת "מסע דיג" של מסמכים. ג. עיקר טענותיהם של המבקשים בתביעתם, הופנו כלפי אמיתות חתימת אביהם המנוח על הסכם המכר עם המשיב. המבקשים מעולם לא העלו טענה כלשהי, לא בכתבי טענותיהם כאמור לעיל, ולא בתצהירים אשר הוגשו על ידם, כי המשיב נעדר יכולת כלכלית לרכוש את הקרקע מאביהם המנוח. המסמכים הספציפיים אותם מבקשים המבקשים לקבל לידיהם עתה הינם מסמכים המיועדים להוכיח טענה זו בלבד. אינני רואה רלוונטיות בין טענה זו לבין הטענה כי ההסכם מזוייף. לו היו סבורים המבקשים כי טענת חוסר היכולת הכלכלית של המשיב לרכוש את החלקות מאביהם הינה טענה חיונית לניהול המשפט, ויש בה כדי לתמוך בטענותיהם, פתוחה הייתה הדרך בפניהם להעלות טענה זו בכתבי טענותיהם, בנסיבות אלה, וכאשר נמנעו המבקשים מלהעלות טענה זו בכתבי טענותיהם, גילוי המסמכים יביא לפגיעה בפרטיותו של המשיב ללא כל הצדקה. ד. הדברים האמורים הינם נכונים גם לגבי דרישת המבקשים לקבל לידיהם עותק מהמרשם הפלילי של המשיב. המבקשים לא הצביעו על סיבה מוצדקת לגילוי המרשם הפלילי של המשיב, ולא ברור לבית המשפט כיצד המרשם הפלילי של המשיב יכול לשפוך אור על היות חתימת אבי המבקשים על הסכם המכר מזוייפת. לסיכום, נראה לי כי קבלת רשימת הרשעותיו הקודמות של המשיב לא רק שאינה חיונית לתביעה הנדונה, אלא יש בה פגיעה בפרטיותו של המשיב. ה. ראוי לציין כי אי מתן צו עיון במסמכים למבקשים, אין משמעותה פגיעה בזכות המבקשים להוכיח את תביעתם, מאחר ופתוחה הדרך בפניהם לחקור את המשיב על מסמכים אלו בעת עדותו בבית המשפט. ו. מעבר לאמור לעיל, אציין כי הבקשה הוגשה באיחור של מספר ימים מהמועד שקבעתי בהחלטתי מיום 05/04/06, המבקשים לא צירפו כל תצהיר ולא הביאו בפניי הסבר כלשהו לאיחור זה. 8. אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, הנני מורה על דחיית הבקשה. ההוצאות של הליך זה, יוכרעו בתום הדיון בתביעה העיקרית. צו עיוןעיון במסמכיםמסמכיםצווים