בקשה למתן צו עיון במסמכים

להלן החלטה בנושא בקשה למתן צו עיון במסמכים: החלטה בפניי בקשה למתן צו עיון במסמכי המשיב ולהעתקתם , להורות למשיב לאפשר למבקשים לעיין בכל התמונות , סרט הוידאו, הדיוידי, אלבומים וכל מסמך אחר אשר היה אמור המשיב למסור למבקשים על פי ההסכם בניהם ואשר לא נמסר להם עקב הסכסוך. טענות המבקשים לב ליבה של המחלוקת היה ועודנו מהי איכות העבודה שנעשתה על ידי המשיב, שהרי לו היו המבקשים מרוצים מאיכות העבודה לא היה מתגלע סכסוך בניהם והיו הם מוכנים לשלם את אשר התחייבו , רק מאחר ואיכות החומר שנמסר להם הייתה ירודה וזאת בנוסף לאי התאמות נוספות בביצוע, שהיו בניגוד למה שסוכם והובטח להם , מסרבים הם לשלם בעבור השירות הגרוע שקיבלו והתוצרת שאינה תואמת את הזמנתם או שאינה באיכות כפי המקובל. החומרים המצויים בידי המשיב , לפחות חלקים מסוימים מהם, מהווים ראיות חשובות ביותר אשר יכולות לסייע בידם ולהוכיח כי לא קיבלו את השירות אשר הובטח להם ובכל מקרה לא זכו לקבל שירות ו"מוצרים" (הכוונה לתמונות האיכותיות וכו' ) ראויים. לטענתם, יש להורות למשיב להעביר למבקשים העתק מן החשבונית שהיה עליו להוציא כנגד התקבול בסך 2,000 ₪ אשר קיבל מן המבקשים ביום ה-30/03/03 תקבול אשר בגינו הוצאה הקבלה המסומנת כ-"ב" בהודעתו על המצאת מסמכים , וזאת על פי סעיף 24 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975. המבקשים משוכנעים שהסיבה לכך שהמשיב לא הוציא חשבונית כנדרש כנותן שירות עם תום השירות כמתחייב בחוק, לא הייתה בגלל שכוונתו הייתה לעבור עבירת מס, אלא נבעה מכך שהמשיב עצמו קיבל את טענות המבקשים והדגיש כי לא סיים את מלאכתו ולא סיפק את השירות, לפיכך לא היה מחויב להוציא עדיין חשבונית מס ואכן עד עתה לא הוציאה. המבקשים עותרים לחייב את המשיב לגלות אם הוציא חשבונית ואם כן מתי ואם לא הוציא מהי הסיבה לכך שלא הוציא. טענות המשיב המשיב מתנגד להציג את התמונות שצילם, פיתח ונשא בכל העלויות בגינן מבלי שקיבל את מלוא התמורה בעבור עבודתו. מדובר בעשיית עושר , לא יעלה על הדעת שהמבקשים יקבלו לידם את התמונות אשר מעוכבות בדין על ידי המשיב בשל שלא קיבל את מלוא התמורה בעבור העבודה שביצע. המשיב יביא את התמונות עמו לבית המשפט במועד שנקבע לדיון ההוכחות ובית המשפט יוכל להתרשם מאיכות התמונות. כל פעולה אחרת רק תביא לכך שהמבקשים יוכלו ליהנות מהתמונות, להציגם לכל תוך שהם מסרבים בכל תוקף לשלם את התמורה בגינן. כלומר המבקשים טוענים כי לא נעשתה עבודה וכי הם אינם חייבים לשלם דבר מלבד המקדמה ששילמו, כך נראות טענותיהם בעניין דנן. מתן צו להמצאת התמונות רק יביא לידי כך שהמבקשים יעשו למעשה עושר ולא במשפט בכך שהתמונות יגיעו לידיהם בדרך עוקפת העיכבון המוטל עליהם בדין וזאת מבלי לשלם את מלוא התמורה. באשר לחשבונית , המשיב ימציא צילום מהחשבונית , באם זו מצויה ברשותו. יצוין כי בית המשפט המחוזי בבאר שבע דן בבקשת רשות ערעור שהוגשה לו על ידי המבקשים על פי פסק הדין של בית המשפט לתביעות קטנות , הורה על החזרת התיק לבית המשפט לתביעות קטנות באשדוד. על כן, נראה כי גם שם יתקיים דיון בעובדות נשוא תיק דנן ובמהלכן בית המשפט שם יבחן את התמונות. דיון תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 19/9/04] 112. צו גילוי מסמכים [131 ,123(א)] בית המשפט או הרשם רשאי, לפי בקשת בעל דין, ליתן צו לפי טופס 10, המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר ערוך לפי טופס 11, מה הם המסמכים הנוגעים לעניין הנדון המצויים, או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה;בית המשפט או הרשם רשאי לסרב לבקשה או לדחותה לזמן אחר, או ליתן כל צו אחר שייראה לו מתאים, בין דרך כלל ובין לסוגים של מסמכים. ההליך של גילוי מסמכים על פי תקנה 112,שניתן במסגרת סמכויות העזר הנתונות לבית המשפט, נועד לאפשר לבעל דין לדעת מראש אלו מסמכים רלוונטיים מצויים בידי יריבו, לרבות מסמכים שאין בעל הדין שכנגד מתכוון להגיש כהוכחה במשפט. הכוונה היא הן "למסמכים מזיקים", העלולים לפעול לרעת המבקש גילוי מסמכים ואשר יהיה עליו להפריכם או להסבירם,והן "למסמכים מועילים", שתוכנם עשוי לתמוך דווקא בגרסתו של המבקש,(ע"א 27/91 קבלו נ' ק' שמעון,עבודות מתכת בע"מ,פ"ד מט (1) 450,458ו). נקודת המוצא העקרונית לעניין גילוי מסמכים והעיון בהם במשפט היא גילוי מרבי ,שכן המשפט עומד על האמת וביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת. גילוי האמת משאת את אינטרס הצדדים בהבטיחו עשיית משפט, והוא משרת את אינטרס הציבור בהבטיחו את תקינות פעילותה של המערכת החברתית כולה. עם זאת ,אין הזכות לעיון בלתי מוגבלת,לצדה עומדות טענות חיסיון שהדין והפסיקה מכירים בהן,(רע"א 4999/95 Alberici International נ' מדינת ישראל ,פ"ד נ (1) 39,44א-ג). הכלל הוא שבהתדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל שניתן של מידע הרלוונטי למחלוקת הנדונה בבית המשפט. אך כלל זה אינו ניצב בדד. כנגדו ניצבים ערכים אחרים, ובהם יעילות ההליך המשפטי, הגנה על אינטרסים לגיטימיים של הצד המגלה ומניעת פגיעה באינטרסים של צדדים שלישיים. האיזון ההולם בין עקרונות אלה נגזר מנסיבותיו של כל מקרה. רע"א 2534/02 שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ,פ"ד נו (5) 193. הגילוי לפי הנוסח הכתוב בתקנות ,נתון לשיקול דעתו של בית המשפט. בית המשפט לא ייתן צו לגילוי מסמכים או לעיון בהם, אלא אם כן בית המשפט סבור כי יש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן. אורי גורן,נשיא בית המשפט המחוזי בת"א-יפו,סוגיות בסדר דין אזרחי,מהדורה שמינית 2005,סיגא הוצאה לאור בע"מ,עמ' 186-188. מן הכלל אל הפרט ביום ה-08.06.05 ניתנה למבקשים רשות להתגונן. במקרה שלפנינו,הצורך בגילוי מסמכים נובע הן בכדי לאפשר דיון הוגן והן בכדי לחסוך בהוצאות. ערה אני כי מדובר בתובענה בסדר דין מהיר אך העובדה שמדובר בסדר דין מהיר בתובענה המוגבלת לסך של 50,000 ₪ , אינה מפחיתה מחשיבות גילוי המסמכים וחשיפת האמת ואינה גורעת מזכות הצדדים לעיין במסמכים הרלוונטיים לתובענה. תקנה 214ח, השוללת את תחולתו של פרק ט' לתקנות על הליך סדר דין מהיר, יוצאת מתוך נקודת הנחה שבעל דין יגלה את כל המסמכים הרלוונטיים , ואם אינו עושה כן, יורה לו בית המשפט לגלות את המסמך לאחר שיבחן את הרלוונטיות שלו למחלוקת בין הצדדים (ר' כהן, מ' קליין "סדר דין מהיר בבית המשפט השלום", נבו הוצאה לאור בע"מ, 2005, עמ' 39-40). לטענת המבקשים הראיות המצויות בידי המשיב מהווים ראיות חשובות ביותר אשר יכולות לסייע בידם להוכיח כי לא קיבלו את השירות אשר הובטח להם ובכל מקרה לא זכו לקבל שירות ומוצרים ראויים כמקובל. מנגד המשיב טוען כי מתן צו להמצאת התמונות יביא לידי כך שהמבקשים יעשו למעשה עושר ולא במשפט בכך שהתמונות יגיעו לידיהם באמצעות עקיפת העיכבון המוטל עליהם בדין וזאת מבלי לשלם את מלוא התמורה. אין ספק כי איכות העבודה נמצאת במחלוקת ולא אם אכן בוצעה העבודה. המשיב ימציא לדוגמא 5 תמונות מהארוע ויביא עמו את סרט הוידיאו לדיון ההוכחות. באשר לחשבונית המשיב ימציא את החשבונית אשר מצויה ברשותו. צו עיוןעיון במסמכיםמסמכיםצווים