בקשה לעיון חוזר בבקשה לפטור מאגרה

להלן החלטה בנושא בקשה לעיון חוזר בבקשה לפטור מאגרה: החלטה 1. בפני בקשה לעיון חוזר על החלטתי מיום 12.12.06, לדחות את בקשת המבקש לפטור אותו מתשלום אגרה ומהפקדת ערבון. ביום 12.3.07 הודיע בא כח המבקש כי ביום 11/3/07 הנפיקה הלשכה לסיוע משפטי למבקש "תעודה המשמשת כראייה לכאורה על חוסר יכולת לשלם האגרה" (להלן: התעודה), וזאת על סמך אישור מאת המל"ל על קבלת קיצבת זיקנה ותצהירו של המבקש. לפיכך, נתבקש ביהמ"ש לעיין מחדש בהחלטתו לדחות את הבקשה לפטור מאגרה וערבון. 2. לאור שינוי נסיבות זה, הודיעה המשיבה 2 (להלן: המדינה), כי היא אינה מתנגדת למתן פטור מאגרה, בכפוף לכך שאם יזכה המבקש בערעורו, יורה ביהמ"ש כי בעל הדין שכנגד יחוייב בתשלום האגרה החלה על ההליך, בהתאם להוראות תקנה 13(ט) לתקנות בית המשפט (אגרות), תשמ"ח-1987 (להלן: התקנות). 3. המשיב 1 (להלן: הקיבוץ) לא הגיב לבקשה לעיון חוזר כלל, על אף שהתנגד לבקשה המקורית לפטור מאגרה ומערבון בטרם ניתנה למבקש התעודה הנ"ל. דיון 4. על המבקש פטור מאגרה ומערבון, לשכנע את בית המשפט בקיומם של שני תנאים מצטברים; כי אין ביכולתו לשלם את האגרה ו/או הערבון וכי קיימים סיכויים להצלחת הערעור. לאור שינוי הנסיבות הנובעות מקבלת התעודה ועמדת המדינה, אני פוטרת את המבקש מתשלום אגרה, וזאת מבלי לבחון את סיכויי הערעור. אם יזכה המבקש בערעורו, יחוייב בעל הדין שכנגד בתשלום האגרה החלה על ההליך, בהתאם להוראות תקנה 13(ט) לתקנות . 5. א. באשר להפקדת הערבון, רף הדרישות המוטל על המבקש פטור מהפקדת ערבון גבוה מזה המוטל על המבקש פטור מאגרה, שכן, הערבון נועד להבטחת זכויות המשיב שמא יצא נפסד בשל אי יכולתו לגבות את ההוצאות, אם ייפסקו לטובתו. "הכלל הוא, כי על בעל דין המערער (או מבקש לערער) מוטלת החובה להפקיד בטוחה זמינה ויעילה להבטחת הוצאותיו של הצד שכנגד - אם יידחה ערעורו (וראו, לדוגמא: ע"א 2265/99 אמנון טל נ' א.א. יבואני תבואות ומספוא, לא פורסם, רע"א 1243/98 אלפי נ' אלפי, לא פורסם, ע"א 2021/94, 2018/94, 1989/94, 2044/94, 2022/94, כונס הנכסים הרשמי נ' ארוין זוסמן ואח', לא פורסם). על מי שמבקש לחרוג מכלל זה (בין על ידי הפטרתו מחובת הפקדת ערבון ובין על ידי המרת חיובו בהפקדת ערבות בנקאית בחיוב בהפקדת ערבות צד ג' - שמימושה אינו ודאי ומעצם טבעו הוא טעון נקיטת הליכים נוספים), מוטל הנטל להראות כי סיכוייו לזכות בערעור גבוהים (וממילא הסיכויים, כי יחוייב בהוצאות המשיב נמוכים) וכי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו את הפקדת הערבון הנדרש (וראו: בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2), 383)". (ראה ע"א 6217/99 אהרון קורן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, תק-על 2000(2), 128; וכן ע"א 6517/00 בניטה ואח' נ' עמותת שערי ציון-דיור לקהל החרדי ואח', תק-על 2000 (3), 2574). "זאת ועוד, הלכה היא כי המבקש פטור מהפקדת ערבון בשל מצבו הכלכלי חייב להוכיח בטרם יזכה בפטור שעשה נסיונות למצות את כל אפשרויותיו ולגייס כספים גם ממקורות אחרים, לרבות בני משפחה וידידים (בש"א 494/95 שמעוני נ ' שמעוני, תקדין עליון 95(1) 1211)". (ראה ע"א 7411/98 אבנר בורוכוב נ' אליהו טל, תק-על 99(4), 80, 81; וכן בש"א 4667/90 אלפסי נ' אלפסי, תק-על 90(4), 132; רע"א 8496/99 ציון אדרי נ' בנק לאומי לישראל, תק-על 2000(2), 239; בש"א 220/88 שרייר נ' נקש ואח', תק-על 88(3), 156). המבקש לא הניח תשתית ראייתית מספקת להוכחת טענתו בדבר מצבו הכלכלי הקשה ולא פרש בפני בית המשפט את מלוא היריעה לגבי נכסיו והכנסותיו, או לגבי ניסיונות שנעשו על ידו לגייס את המשאבים הדרושים לתשלום הערבון. ב. המבקש מיוצג על ידי עורך דין פרטי, כך בהליך זה וכך גם בהליך בפני בית משפט קמא. לעניין זה נקבע: "בנסיבות העניין, מתבקש היה גם כי ינתן הסבר כיצד מתיישב הסעד המבוקש עם עובדת ייצוגה של המערערת בערכאה זו, כמו גם בערכאות קודמות. לכאורה, בהעדר הסבר לסתור, מי שיש בידו לממן ייצוג משפטי, מסוגל להפקיד עירבון להבטחת הוצאות בעל הדין שכנגד. במצב זה, אין מקום לפטור המבוקש מהפקדת עירבון". (ראה ע"א 4079/02 חלואני נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה, תק-על 2002(2), 1989). ג. המבקש טרם פרע את ההוצאות שהוטלו עליו על ידי בית המשפט קמא. עובדה זו עומדת בעוכריו, שהרי הערבון נועד כל כולו להבטחת הוצאות המשיב בהליך הערעור, ואי תשלום הוצאות המשיב בהליך דלמטה, רק מוכיח את הצורך בחיוב המבקש בהפקדת ערבון להבטחת הוצאות המשיב. "אי תשלום הוצאות בבית משפט קמא יכול להוות שיקול משמעותי באי מתן פטור מהפקדת ערבון בהליך של ערעור". (ראה רע"א 7028/00 אי.בי.אי. ניהול קרנות נ' אלסינט, תק-על 2001 (3) 2138; וכן ע"א 8223/98 ורד שאול נ' ד"ר חיים פרידמן, תק-על 99(3), 1561; ע"א 976/00 אחים חג' עלי ושות' נ' קרן האיזון, תק-על 2000(2), 1895; בש"א 2008/94 מאירה ואריק ארטרכט נ' יעקב זלבסקי ואח', תק-על 94(2), 1351). 6. בבקשה נטען כי סיכויי הערעור גבוהים, אולם מעיון בכתב הערעור עולה כי לכאורה מדובר בערעור עובדתי שהוגש באיחור על פסק דין שניתן לאחר שנדחתה בקשת המבקש לביטול פסק דין, ולא בנקל יתערב בית המשפט בכגון דא. 7. על אף כל האמור לעיל, אני רואה לקחת בחשבון כי מדובר במבקש הסובל לכאורה מחסרון כיס, וכי המשיב לא הגיב לבקשה לעיון חוזר. לפיכך, אני מפחיתה את הערבון לסך של 6,000 ₪. המבקש יפקיד את העירבון בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יידחה הערעור על פי תקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984, ללא התראה נוספת. עיון חוזרפטור מאגרהמסמכיםאגרה