בקשה לפסילת חוות דעת מהנדס

להלן החלטה בנושא בקשה לפסילת חוות דעת מהנדס: החלטה 1. בפני שתי בקשות שהגישה התובעת לפסילת חוו"ד המומחה שמונה מטעם ביהמ"ש, אינג' רונן שטרנברג (ביום 11.3.07 וביום 26.3.08). 2. לאחר העיון בחומר שבתיק, ולמרות שהנתבעת לא הגיבה לבקשה בהתאם להחלטתי מיום 16.3.08, אני סבור כי יש לדחות את הבקשות. 3. ביום 27.11.07 הגיעו הצדדים להסכם דיוני באופן שימונה מומחה מטעם ביהמ"ש לצורך בדיקת הליקויים נשוא התביעה. ביום 4.12.07, ולאחר שהצדדים לא החליטו על מומחה מוסכם, מיניתי את אינג' רונן שטרנברג כמומחה מטעם ביהמ"ש, נקבעה בהחלטה הפרוצדורה של הבדיקה, ובסע' 5 להחלטה נקבע כי לכל צד יש זכות להפנות שאלות הבהרה למומחה תוך 7 ימים מקבלת חוות דעתו. 4. בסמוך ליום 26.2.08 הגיעה לתיק חוו"ד המומחה, ומאחר שלא הוגשו שאלות הבהרה, קבעתי כי ניתן לתת פס"ד חלקי לענין הליקויים - לפי חוו"ד המומחה. 5. שאלות הבהרה למומחה לא נשלחו עד היום. 6. בפני שתי בקשות שהוגשו ב-11.3.08 וב-26.3.08 לפסילת חוות דעתו מנימוקים של היכרות מוקדמת עם אדריכל הנתבעת, עמיחי אבריל, החלטות ביהמ"ש אחרות בנושא המומחה שטרנברג, ו-2 תמלילי שיחות עם חוקרת מטעם התובעת. 7. עיינתי בחומר שבפני ואני סבור כי אין הוא מצדיק פסילת המומחה וחווה"ד. א. טענת שיהוי - בהחלטתי הקודמת קבעתי כי ניתן להגיש שאלות הבהרה למומחה תוך 7 ימים, כאשר הצדדים ויתרו מראש על חקירתו (ר' הודעתם המשותפת בישיבת 27.11.08). ב. עד היום לא הגישה התובעת שאלות הבהרה למומחה, והיא אינה יכולה כעת לבקש לפסול אותו משלא עמדה בלוח הזמנים. ונדגיש - לא מדובר רק באי עמידה בלוח זמנים, אלא גם באי העברת שאלות הבהרה למומחה. ג. לעומת זאת - פירטה התובעת בסע' 7 לתצהירה שצורף לבקשתה השניה סידרת טענות מיקצועיות כנגד מימצאים שונים בחווה"ד, טענות שמרכיבות את רוב התצהיר. לא הבנתי מה מטרת טענות אלו - כאשר נקבע מנגנון בירור של ממצאים בדרך של העברת שאלות הבהרה למומחה - והתובעת ויתרה עליו למעשה. 8. כמו כן הטענה כי חוו"ד מומחה התובעת הינה 32,000 ש"ח אינה נכונה בהקשר בה היא מוצגת בבקשה, משום שאין חולק שחלק מהליקויים תוקנו, והתביעה הוגשה רק לאחר מכן ורק ביחס לליקויים שטרם תוקנו. בסע' 15 לתביעה מפורטים הליקויים שטרם תוקנו (ור' במיוחד נוסח סע' 15 (7) בכותרתו), והם מגיעים לסך של 19,900 ש"ח. לפיכך אני תמה על ב"כ התובעת אשר בסעיף 8 לבקשתו הוא מציין כי : ..."חוו"ד המעריכה את נזקי התובע ב-32,000 ש"ח" ... לא ראוי היה להיכתב כך כאשר בתביעה מפרטים את כל הליקויים ותובעים הרבה פחות כסף, ויש בכך לכאורה נסיון להטעות את ביהמ"ש, כאשר הנתונים בתיק מורים אחרת. מנגד, הנתבעת טענה בכתב הגנתה כי שווי הליקויים שלא תוקנו מגיע לסך 756 ש"ח. דהיינו בטווח המחלוקת - 19,900 ש"ח - 756 ש"ח נמצאת חוו"ד של המומחה כי עלות התיקונים הנדרשים הינה 6,353 ש"ח. גם אם חוו"ד זו לא עוברת אף את מחצית סכום הליקויים הנתבע - 19,900 ש"ח - הרי אין לטעון שהיא מוטית לכיוון הנתבעת. אין לתובע "זכות קנויה" כי חוו"ד של ביהמ"ש - תהיה נוטה דווקא לטובתו, ושזה לא קורה - הוא מבקש לפוסלה. 9. לענין העתק התלילים שצורפו: א. מהתמליל עם מר לונדון, מנהל הנתבעת - לא עולה כל עובדה הנוגעת לענין. ב. מהתמליל עם עו"ד מיכל אבריל גיסתו של עמיחי אבריל המהנדס של הנתבעת, אכן עולה כי יש היכרות בינו לבין המהנדס שטרנברג, אך בכל מקרה מדובר בהיכרות מיקצועית - שכשלעצמה היא לא צריכה לפסול מומחה, ובנוסף - מדובר בעדות שמיעה - שאיני יכול לקבלה כפשוטה לצורך פסילת מומחה. 10. החלטות ביהמ"ש לענין פסילת המומחה: עיינתי בשתי ההחלטות שמציין ב"כ התובעת בבקשתו, זו של כב' נשיא ביהמ"ש השלום (לשעבר) כב' השופט קיטאי, וזו של ס. נשיא ביהמ"ש המחוזי, כב' השופט נאמן. לגבי החלטת כב' השופט נאמן - ת"א 1137/00 מחוזי חיפה: בפסק הדין נכתבו דברים הפוכים לגמרי ממה שמתואר בבקשה, ומספר השורות שצורפו לבקשה השניה, נספח ג', צויינו באופן שגוי והפוך. כן לא נכון היה להקדים "הקדמה מבארת" לקטע המצוטט ולכתוב בה כי "הובהר לבית המשפט כי אין לקבל את חוות דעתו". בסע' 7(א) לפסה"ד קובע כב' השופט נאמן פוזיטיבית כי יש לקבל את חווה"ד שהיא מנומקת, מבוססת, מפורטת וברורה. בסע' 7(ג) לפסה"ד חוזר כב' השופט נאמן על ההלכה שנפסקה בביהמ"ש העליון כי צריך "נימוקים כבדי משקל" כדי לסטות מחוו"ד המומחה. כב' השופט נאמן פרט בהרחבה בפסק דינו את הליקויים שנמצאו ביחס לכל הדיירים התובעים, סע' 33-17 לפסה"ד ומרבית פסה"ד, שאינו קצר , עוסק בפירוט הליקויים, תוך הסתמכות מלאה על ממצאיו של המומחה שטרנברג. עיינתי בפסה"ד ומצאתי כי כב' השופט נאמן קיבל את קביעות המומחה השונות ולא דחה אותן. אף הסע' המצוטט בנספח ג' לבקשה מופיע כסע' 33(יז) לפסה"ד. אלא שנספח ג' צוטט לא נכון והאמת היא שמתוך 7 השורות המצוטטות בשחור - רק 3 הראשונות הינן מפסק הדין, ו-4 האחרונות (שסומנו על ידי על גבי המסמך) הינן פרשנות לא נכונה של מאן דהוא שהוספה כאילו היא חלק מפסה"ד. בקיצור - נסיון לא ברור של הצגה הפוכה של קטע מפסק הדין כאשר פסק הדין הארוך מקבל על קרביו ועל כרעיו את חווה"ד של המומחה שטרנברג שמונה ע"י ביהמ"ש. לגבי החלטת כב' השופט קיטאי - עיינתי בה, אך אני סבור שהנסיבות שבפני הינן שונות. 11. לפיכך אני מחליט לדחות את שתי הבקשות שבפני שהגישה התובעת לפסילת מומחה. 12. משכך, עומדת בתוקפה החלטתי מיום 26.2.08 וישיבת ההוכחות תקויים כאמור בסע' 4-3 להחלטה. 13. מאחר והנתבעת לא מסרה תגובה לבקשה, איני פוסק הוצאות לזכותה. פסילת מומחהפסילת חוות דעתהנדסה / מהנדסחוות דעת