בקשה לשחרור מייצוג

בהתאם לסעיף 13 (א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, עו"ד ראשי להפסיק את הטיפול בלקוחו, אם נתגלעו חילוקי דעות בינו ובין לקוחו בנוגע לאופן הטיפול, או שנוצרה מניעה מבחינה חוקית או מבחינת האתיקה המקצועית, או בשל אי תשלום שכר טרחה והוצאות, או מחמת סיבה אחרת המצדיקה את הפסקת הטיפול. הן התקנות והן כללי לשכת עורכי הדין, לא מחייבות, שלפני שחרור עורך דין מייצוג, תוסדר הסוגיה הכספית ביניהם. הסוגיה הכספית היחידה המוזכרת בכללים הינה, שחרור עורך דין מייצוג לקוח, בשל אי תשלום שכר הטרחה חו"ד על-ידי הלקוח. משמעות הדברים, שהתקנות והכללים, קובעים באופן נהיר ונחרץ, מהם הם העילות לשחרור מייצוג ומה הם התנאים שעו"ד צריך לעמוד בהם (הודעה מיידית ללקוח על הפסקת הייצוג, הודעה לבית משפט וכיוצא בזה), ואין להוסיף על עילות אלו, מה שלא נכתב מפורשות. ##להלן החלטה בנושא בקשה לשחרור מייצוג עקב אי שיתוף פעולה:## החלטה 1. המבקש, עו"ד כהן (להלן : "עו"ד כהן") קבל על עצמו לייצג את התובעת, ישיר חיפה (2001) בע"מ (להלן: "התובעת"), בתביעה שטרית כנגד נעארני אור יפיע בע"מ ונעראני טלעאת. 2. עתה מונחת בפניי בית-המשפט, בקשתו של עו"ד כהן, להורות על שחרורו מייצוג התובעת, מהנימוק, שהתובעת לא פועלת לפי החלטות בית-המשפט, ואינה משתפת פעולה עמו. 3. התובעת, אינה מתנגדת לשחרורו של עו"ד כהן מייצוגה, אולם מבקשת שטרם השחרור, יחייבו בית-המשפט, להשיב לה את שכר הטרחה שקבל ממנה. דיון 4. כללי לשכת עורכי הדין ותקנות סדר הדין האזרחי, מסדירים את אופן שחרורו של עו"ד מייצוג לקוחו. בהתאם לסעיף 13 (א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 (להלן: "הכללים"), עו"ד ראשי להפסיק את הטיפול בלקוחו, אם נתגלעו חילוקי דעות בינו ובין לקוחו בנוגע לאופן הטיפול, או שנוצרה מניעה מבחינה חוקית או מבחינת האתיקה המקצועית, או בשל אי תשלום שכר טרחה והוצאות, או מחמת סיבה אחרת המצדיקה את הפסקת הטיפול. בהתאם לסעיף 13(א) לכללים, אי שיתוף פעולה עם עו"ד, הינה ללא ספק עילה להפסקת הייצוג. סעיף 13(ב) לכללים, ממשיך וקובע, שעל עו"ד ליתן ללקוחו, ללא דיחוי, הודעה על הפסקת הייצוג, ושהטיפול בלקוח יופסק, באופן שלא יפגע בו. סעיף 13(ג) לכללים קובע, שהיה עניין תלוי ועומד לפני בית המשפט, לא יפסיק עורך דין לייצג את לקוחו אלא בכפוף להוראות כל חיקוק. הוראת חיקוק זו מצויה בתקנה 473, לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, הקובעת: (א) בעל דין שמייצגו עורך דין רשאי להחליף את עורך דינו בכל תובענה או ענין, או לסלקו, ובלבד שנמסרה הודעה על כך לבית המשפט הדן בהם והומצא העתק ממנה לכל שאר בעלי הדין; כל עוד לא נעשה כן, ייחשב עורך הדין הקודם כעורך דינו של בעל הדין עד לסיומה הסופי של התובענה בערכאה שבה היא נדונה ובכל הערכאות שפורשו ביפוי הכוח שניתן לו. (ב) בלא חילופין בדרך האמורה, אין עורך הדין רשאי להסתלק מן התובענה אלא ברשות בית המשפט או הרשם שלפניו היא תלויה ועומדת. הן התקנות והן כללי לשכת עורכי הדין, לא מחייבות, עובר לשחרור עורך דין מייצוג, שתוסדר הסוגיה הכספית ביניהם. הסוגיה הכספית היחידה המוזכרת בכללים הינה, שחרור עורך דין מייצוג לקוח, בשל אי תשלום שכר הטרחה חו"ד על-ידי הלקוח. משמעות הדברים, שהתקנות והכללים, קובעים באופן נהיר ונחרץ, מהם הם העילות לשחרור מייצוג ומה הם התנאים שעו"ד צריך לעמוד בהם (הודעה מיידית ללקוח על הפסקת הייצוג, הודעה לבית משפט וכיוצא בזה), ואין להוסיף על עילות אלו, מה שלא נכתב מפורשות. לעניין זה יאים הדברים שנפסקו ברע"א 15/05 עו"ד מ' לטר ואחרים נ' אמיתי יגאלי (לא פורסם) (להלן: "פסק-הדין"). במסגרת פסק-דין זה, התיר בית-המשפט העליון, לעו"ד ממשרד בלטר, גוט אלוני ושות' (להלן: "עו"ד") להשתחרר מייצוג, לאחר שבית-המשפט המחוזי סרב לכך. עורך-הדין ייצג, את מר יגאל אמיתי (להלן : "מר אמיתי") בהליכים שהגיש קיבוץ עברון נגדו, ובתובענה שהגיש מר אמיתי נגד הקיבוץ, לביטול ההחלטה על הפסקת חברותו. בעקבות אי תשלום שכר טרחתו, הודיע עורך הדין למר אמיתי, על הפסקת ייצוגו, מסר לו 28 קלסרי מסמכים, והגיש בקשה בהתאם (17871/04), לבית-המשפט המחוזי בחיפה, לשחרורו מייצוג. כב' השופט ג'רג'ורה קבע, כי אין לשחרר את עו"ד מייצוגו של מר אמיתי, וזאת בשים לב, ששחרור העו"ד בשלב זה, יגרום נזק חמור למר אמיתי. עו"ד ערער לבית-המשפט העליון, ובערעור (15/05) פסק כב' השופט גרוניס: "...משיב מצדו טוען כי שילם את כל שכר הטרחה עליו הוסכם. לא מצאנו לנכון להידרש לכל פרטי הטענות בדבר שכר הטירחה בו חויב המשיב עבור התיקים השונים, שכן אין זו המסגרת המתאימה לבירור חילוקי הדעות בעניין שכר הטרחה. די לענייננו בכך שהמשיב מסר למבקש 10 שיקים בסכום כולל של 50,000 ש"ח וכי לפחות חלקם לא נפרע.... סירוב לשחרר את עורך הדין מייצוג הלקוח מהווה, למעשה, אכיפה של "שירות אישי", בהתאם לסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, שעל פי דיני החוזים אין להתירה (ראו, ש' מנהיים "הפסקת ייצוג על ידי עורך דין בהליך אזרחי" הפרקליט לט (תשנ"א) 607, 610-609). אף אם תקנה 473(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי מאפשרת כפייה כזו, סבורני כי הדבר ייעשה אך בנסיבות מסוימות..." על פסק-דין הגיש מר אמיתי, עתירה לדיון נוסף ובקשה לעיכוב ביצוע, במסגרת דנא 11082/05 יגאל אמיתי נ' עו"ד משה בלטר (לא פורסם). עתירה זו נדחתה. בענייננו התובעת, אינה מתנגדת לשחרור הייצוג, ואינה טוענת כי שחרור עורך דינה מהייצוג בשלב זה, יפגע בה, אלא טוענת לחיובו של עו"ד כהן בשכר הטרחה ששולם לו על-ידה. בית-המשפט, במסגרת בקשה לשחרור מייצוג, אינו נדרש להתנהלות הפנימית שבין הצדדים, לעניין החזר שכר טרחה ששולם בעוד מועד, ומחלוקת זו יש ללבן, כפי שנפסק, במסגרת אחרת. 5. התוצאה היא, שאני מתירה את שחרורו של עו"ד כהן מייצוג התובעת. 6. אין צו להוצאות. 7. המזכירות תפעל בהתאם להחלטתי מיום 27/9/06 ותעדכן את פרטי התובעת. עורך דיןשחרור מייצוג