דחיית מועד הוכחות - צירוף ראיות נוספות

להלן החלטה בנושא דחיית מועד הוכחות - צירוף ראיות נוספות: החלטה 1. בפני בקשה שהוגשה ע"י ב"כ התובעים (המבקשים) לדחיית מועדי ההוכחות שנקבעו לימים 12 - 13 לדצמבר 2006, שהוגשה ביום 11/12/06, וכן בקשה לזימון עדים וצירוף ראיות נוספות, שהוגשה ביום 7/11/06. כב' השופטת מארק - הורנצ'יק נתנה החלטה ביום 6/12/06, אך ביטלה אותה וקבעה, כי הבקשה תידון בפתח ישיבת ההוכחות. לגבי הבקשה לדחיית דיון - ציינה כב' השופטת מארק - הורנצ'יק בהחלטתה מיום 11/12/06, כי הבקשה נדחית. 2. בפתח ישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 12/12/06 ביקשתי מב"כ התובעים לטעון באשר לתגובתה לתגובת ב"כ המשיבים שהוגשה ביום 20/11/06. לאחר שמיעת טיעונם ביקשתי לציין לפרוטוקול (עמ' 14), כי הבקשה נדחית והחלטה מנומקת תינתן בסוף היום. עקב טעות סופר, לא הוקלד כי "הבקשה נדחית". החלטה לא ניתנה עוד באותו יום, כיוון שהצדדים הסכימו ביום 12/12/06 - עם תום שמיעת עדות התובעת לגשת לגישור, ותיק ביהמ"ש הועבר למגשרת, כך שלא ניתן היה ליתן החלטה. לפיכך, החלטה זו נשלחת לצדדים היום בהתאם להחלטתי מיום 13/12/06. 3. התביעה הוגשה ע"י המבקשים בחודש מאי 2004. 4. ביום 11/9/05 ניתנה החלטה ע"י כב' השופטת מארק - הורנצ'יק ולפיה פרשת הראיות בתיק תתנהל בדרך של הגשת תצהירי עדות ראשית ונקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית. 5. התובעים - המבקשים הגישו תצהיר מטעמם עוד בחודש דצמבר 2005 וביקשו לזמן את הגב' כוכב ריקי לדיון. 6. הנתבעים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם בחודש פברואר 2006. 7. התובעים - המבקשים הגישו תצהיר משלים מטעמם בחודש מרץ 2006, וזאת לאחר שכבר קיבלו את תצהירי הנתבעים, וכפי שציינה כב' השופטת מארק - הורנצ'יק בהחלטתה מיום 6/3/06: "...רשמתי בפני את טענת ב"כ הנתבעים, כי תצהירה של שוש כרמלי מיום 1/3/06 איננה מהווה תצהיר תמיכה בכתב הגנה שכנגד, אלא "מעין תשובה" לתצהירי הנתבעים בתביעה העיקרית...". באותו מעמד גם נקבעה ישיבת הוכחות ליום 8/6/06, וכן נקבע, כי הגב' ריקי כוכב תזומן לעדות. 8. ביום 7/6/06 הוגשה בקשה בהסכמה לדחיית הדיון ובחודש אוגוסט 2006 נקבע, כי התיק יישמע בפני בימים 12/12/06 ו- 13/12/06. 9. ביום 7/11/06 ביקשו המבקשים להתיר להם לצרף ראיות נוספות ולזמן עדים נוספים. בבקשה נכתב, כי המבקשת חזרה לאיתנה לאחר לידה "וחזרה לנהל ענייניה כדבעי", (מתוך סע' 5 לבקשה) והגיעה למסקנה, כי אין די בתצהירה לצורך הוכחת תביעתה ויש צורך בתצהיר משלים מטעמה ובעדויות נוספות. ב"כ הנתבעים - המשיבים התנגד לבקשה וטען, כי המועד להגשת תצהירים חלף - עבר. הבקשה הוגשה סמוך למועד ההוכחות ואין מקום לקבל את הבקשה. 10. אני סבורה, כי אכן לא היה כל מקום לדחות את דיוני ההוכחות, ולא היה מקום להגיש בקשה לצרוף תצהירים נוספים רק כחודש לפני מועדי ישיבות ההוכחות שנקבעו לפני מספר חודשים רב. לא היתה כל הצדקה להגיש בקשה מעין זו רק בחודש נובמבר 2006, שעה שמועדי ההוכחות שנקבעו לחודש דצמבר 2006, היו ידועים כבר בחודש אוגוסט 2006. התובעת ילדה לפני כחצי שנה, כך שלא היתה כל סיבה מצידה "להיכנס לעומקו של התיק", רק חודש לפני ישיבת ההוכחות, מה עוד שתצהירי הנתבעים הוגשו בחודש פברואר 2006, והיא בכל זאת מצאה לנכון להתייחס לנאמר באותם תצהירים, והגישה תצהיר משלים בחודש מרץ 2006. 11. הפרוצדורה אמנם אינה "מיטת סדום" אך גם אין מקום לעשות מתקנות סד"א ומהחלטות ביהמ"ש, פלסטר, ולהתעלם מקיומן. העתרות לבקשה, היתה גורמת במפורש לדחיית שני ימי הוכחות מלאים שהוקצו לתיק זה ונקבעו לפני חודשים רבים, שכן גם הנתבעים היו רשאים להגיש "תצהירים משלימים" שיתייחסו לתצהירים ולראיות שיוגשו ע"י התובעים, ולא ניתן היה לקיים את ישיבות ההוכחות במועדן. אין מדובר במקרה שבו, גילו התובעים סמוך לישיבת ההוכחות נתונים שלא היו ידועים להם או איתרו עדים, שלא הצליחו לאתרם קודם לכן. ניתן היה להגיש תצהירי עדות ראשית של עדים אלו במועד שנקבע, ולכל המאוחר, בחודש מרץ 2006, שאז מצאה לנכון התובעת להגיש תצהיר משלים מטעמה. יודגש, כי באשר לגב' ריקי כוכב, התבקש זימונה מיד ובמקביל להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובעים בתיק עוד בחודש דצמבר 2005, ולא היתה כל מניעה לבקש את זימונם של העדים הנוספים, באותו מועד. אין כל הצדקה לבקש זימון של עדים אלו רק כחודש לפני מועד ישיבת ההוכחות. צעד אשר יוביל להגשת תצהירים נוספים מטעם הנתבעים, "פתיחת" הליכי קדם המשפט מחדש, וביטול ישיבות ההוכחות. 12. כאשר מגישים תביעה בשנת 2004 ומגישים תצהירי עדות ראשית בסוף שנת 2005 - תחילת שנת 2006, אין הצדקה לשבת ולהכין את התיק לדיון רק כחודש לפני מועדי ישיבת הוכחות שנקבעים בתיק. יצוין, כי בישיבות ההוכחות שהתקיימו, ביקשו באי כח התובעת להציג מסמכים, שלא בא זכרם בתצהיר גילוי מסמכים עליו חתמה התובעת בחודש יולי 2005 (נ/1). העובדה שמסמכים נוספים היו בידי ב"כ התובעת במועד הדיון, רק מחזקים את התחושה ולפיה, רק סמוך למועדי ישיבת ההוכחות, מצאו לנכון התובעים או מי מטעמם, להיכנס לעומקו של התיק. שעה שהיו צריכים לעשות זאת חודשים רבים קודם לכן. (הרי ישיבת הוכחות היתה קבועה עוד לחודש יוני 2006!). 13. קבעתי מועד לשמיעת עדותה של הגב' כוכב, שכן עוד לפני מספר חודשים רב ניתנה החלטה על ידי כב' השופטת מארק - הורנצ'יק לזמנה לעדות. עדותה לא אמורה להישמע במשך זמן רב, ועל כן ניתן היה "לשבץ" את עדותה ביומני העמוס. שמיעת עדים נוספים היתה מובילה למועדי דיון בחודשים מאי - יוני 2007 לכל המוקדם. ובוודאי שאין כל הצדקה לכך לאור הנסיבות שתוארו. 13. לאור האמור לעיל, דין הבקשה להדחות. פסיקת הוצאות תילקח בחשבון בעת מתן פסק הדין.הוספת ראיותראיות