הגשת ראיות לבית המשפט ללא אישור

להלן החלטה בנושא הגשת ראיות לבית המשפט ללא אישור: החלטה המבקשים (הנתבעים) מבקשים כי אבטל החלטה שניתנה על ידי ביום 15.12.05 לפיה יש להתעלם מתצהיר שהגישו לתיק ביום 3.11.05 ומחוות דעת מומחה שהגישו לתיק ביום 20.11.05. אפתח בתיאור הרקע להגשת בקשה זו. 1. החלטה על הגשת תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחים מטעם הנתבעים בתיק זה ניתנה עוד ביום 21.6.01. לאחר מכן, ביום 23.3.03, הוגש כתב הגנה מתוקן, ברשות בית המשפט. עקב כך התנהלו הליכים שונים בעניין כתב ההגנה המתוקן, שכלל גם תביעה שכנגד, עד שביום 26.10.04 הסכימו באי כוח הצדדים כי ייטענו בשאלה מקדמית מסוימת שהעלה התובע. החלטה בשאלה זו ניתנה ביום 16.3.05. בסיומה של ההחלטה הנ"ל, אשר התייחסה לזכות הנתבעים לטעון טענות מסוימות, נקבע, כי על באי כוח הצדדים להתייצב לקדם משפט ביום 6.4.05, אשר במהלכו "תוגדרנה המחלוקות שעדיין נותרו לדיון ולהכרעה ויוחלט על דרך ניהול הדיון" (ההדגשה הוספה). ביום 6.4.05 שאלתי את באי כוח הצדדים מה היקף החקירות שיידרש לקיים בגדר שמיעת ההוכחות ותשובתם הייתה, כי מכיוון שהמצהירים מטעם הצדדים לא נחקרו, וכדי להשלים את ההליך, נדרשת חקירתם (עמ' 93 לפרו'). באותו מעמד ציין בא כוח התובע כי ייתכן ויבקש להביא חוות דעת נגדית לחוות הדעת שהגישו הנתבעים בנושא אותנטיות המסמכים שהוגשו ללשכת רישום המקרקעין. אכן, לאחר הגשת כתב ההגנה המתוקן הגישו הנתבעים את חוות דעתו של יחזקאל שגב בנושא הנ"ל. יודגש, כי בקדם המשפט שהתקיים ביום 6.4.05 ובכל המהלכים שנקטו הנתבעים קודם למועד זה ולאחר הגשת כתב ההגנה המתוקן, לא העלו הנתבעים בקשה או דרישה להגיש ראיות נוספות מעבר לתצהירים שהוגשו לפני תיקון כתב ההגנה, פרט לענין חוות דעת המומחה של מר שגב. ביום 12.9.05 התקיים קדם משפט נוסף. גם בדיון זה לא העלו הנתבעים כל בקשה להגשת תצהירי עדות ראשית נוספים או משלימים או חוות דעת מומחה. יתרה מכך, לשאלת בית המשפט, השיבו באי כוח הצדדים כי דרושות להם כ-4 שעות לשמיעת הראיות. פשיטא, שהערכת זמן זו לא הייתה יכולה להינתן אלא בהתחשב במצב הדברים הראייתי שהיה קיים באותה עת, דהיינו- בהתחשב בתצהירים או בחוות הדעת שכבר הוגשו לבית המשפט. בסיום הדיון הנ"ל נקבע מועד "להשלמת עדויות ראשיות של המצהירים, ככל שהדבר נדרש, ולחקירות נגדיות". לאחר מהלכים אלה, הבהרתי בהחלטה נוספת מיום 12.9.05 את גדר המחלוקות שנותרו, לנוכח טענות שונות שטענו הנתבעים בכל הנוגע להחלטה מיום 16.3.05. בגדר הבהרה זו, התאפשר לנתבעים לטעון בעניינים אחדים הכלולים בחוות דעתו של מר שגב, והתובע הורשה להגיש חוות דעת נגדית. גם לאחר ההחלטה מיום 12.9.05 לא ביקשו הנתבעים כל בקשה בנוגע לתצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחים. רק ביום 15.12.05, המועד שנקבע לשמיעת הוכחות, התברר לבית המשפט כי עוד ביום 3.11.05 הגישו הנתבעים לתיק בית המשפט תצהיר עדות ראשית נוסף מטעמם, וביום 20.11.05, הוגש גם מסמך המתיימר להיות חוות דעת של מודד. בפתח הדיון ביקש בא כוח התובע כי בית המשפט יתעלם ממסמכים אלה שהוגשו שלא כדין ואף טען כנגד קבילות חוות הדעת וחלקים נרחבים מהתצהיר. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ניתנה על ידי החלטה ולפיה יש להתעלם מהתצהיר שהוגש ביום 3.11.05 ומחוות הדעת שהוגשה ביום 20.11.05, שכן מסמכים אלה הוגשו ללא רשות לאחר שכל המועדים להגשת עדויות ראשיות בתצהירים חלפו (עמ' 103-104 לפרו'). 2. לפני בקשת הנתבעים לביטול ההחלטה האמורה. הנתבעים טוענים כי הופתעו מטענתו של בא כוח התובע בדבר התצהיר הנוסף וחוות הדעת ולכן לא עלה בידי בא כוחם להשיב עליה כראוי על-אתר. הנתבעים טוענים, כי ביום 12.9.05 החלטתי במפורש כי הישיבה מיום 15.12.05 תהיה "להשלמת עדויות ראשיות של המצהירים". הצורך בהשלמה זו נובע מכך שתצהיר העדות הראשית מטעם הנתבעים הוגש עוד בטרם תיקון כתב ההגנה. באשר לחוות דעת המודד מפנה בא כוח הנתבעים לסעיף 1(3)(ג) של כתב ההגנה המתוקן שבו כבר נזכרת חוות דעת המודד. אכן, לכתב ההגנה המתוקן צורף תרשים שהוכן על ידי המודד חאזם סולטן, אך לא צורפה כל חוות דעת במצורף לאותה תכנית. הנתבעים גם טוענים כי חוות הדעת הוגשה על פי סדרי הדין הקבועים בתקנות סדרי הדין (עדות מומחים), תשט"ו-1954 שעדיין עמדו בתוקפן ביום הגשת כתב ההגנה המתוקן, אליו צורפה חוות הדעת. הנתבעים טוענים כי אם לא יותר להם להתבסס על התצהיר הנוסף ועל חוות דעת המודד ייגרם להם עיוות דין. הוריתי למשיב (התובע) להשיב בכתב לבקשה ובאותה החלטה הוריתי למבקשים להשיב לתגובה עד ליום 25.1.06. התובע אכן השיב בכתב, אך הנתבעים לא השיבו לתשובה, והמועד להגשת תשובה זו חלף. התובע חוזר ומתנגד להגשת המסמכים האמורים. בא כוח התובע מציין כי הבקשה דנן אינה אלא ערעור על החלטת בית המשפט מיום 15.12.05. עוד מוסיף בא כוח התובע כי כל המועדים להגשת תצהירים וחוות דעת חלפו ולא הוגשה כל בקשה על ידי הנתבעים. התובע חוזר על טענותיו ביחס לאי תקינות חוות דעת המודד. 3. בסעיף 1 דלעיל הרחבתי בתיאור הרקע לבקשה דנן. פירוט זה נדרש כדי להצביע על הילוכם הבלתי ראוי, בלשון המעטה, של הנתבעים. לאחר שנדונו טענות הסף של התובע ביחס לכתב ההגנה המתוקן, התקיימו מספר דיונים מקדמיים בטרם שמיעת הראיות ולא באה שום בקשה מצד הנתבעים להגיש תצהירים נוספים או חוות דעת מומחים. אין להתעלם גם מכך שההליך דנן נמשך שנים ארוכות, במידה רבה עקב המהלכים בהם נקטו הנתבעים, אשר בשלב מתקדם של ההליך הוסיפו טענות הגנה לרוב, החליפו ייצוג וכו'. במצב זה, לאחר שהחלטה על הגשת תצהירי עדות ראשית ניתנה עוד בטרם לתיקון כתב ההגנה ולאחר שבאי כוח הצדדים נשאלו במפורש בדיונים מיום 6.4.05 ו-12.9.05 באשר להיקף הראיות שיהיה צורך לשמוע בישיבת ההוכחות, אך מובן הוא שאם הנתבעים היו מעוניינים בהגשת תצהירים נוספים, היה עליהם לבקש את רשות בית המשפט ולא לנקוט ביוזמה עצמאית ולהגיש תצהיר נוסף וחוות דעת מומחה ללא נטילת רשות. 4. באשר למה שמתיימר להיות חוות דעת מומחה של המודד חאזם סולטן, המסמך שהוגש ביום 20.11.05, כמו גם התכנית שצורפה לכתב ההגנה המתוקן, אינו בגדר חוות דעת כלל. כל שהוגש הוא תרשים המקום שהוכן על ידי מר סולטן, מבלי שתצורף לו חוות דעת כהלכתה, ערוכה בנוסח הקבוע בתוספת לפקודת הראיות. כלל לא ברור מה הם כישוריו ומהי השכלתו של מר סולטן והעיקר - לא ברור מה תוכן חוות הדעת ומה בכוונת המומחה להראות וכיצד. גם מטעם זה אין כל מקום לאפשר לנתבעים להסתמך על המסמך האמור, ללא כל קשר למועד הגשתו ולאופן הגשתו, ללא קבלת רשות. מעבר לכך, המועד להגשת חוות דעת מומחים נקבע במפורש ע"י בית המשפט, כך שאין כל רלבנטיות להוראות התקנות, מה גם שהתקנות אליהן הפנו הנתבעים בוטלו זה מכבר. כמובן שאין בצירוף מסמך לכתב טענות משום הגשתו כדין כראייה. 5. אכן, כפי שטוען בא כוח הנתבעים, ביום 12.9.05 התרתי במפורש להשלים את עדויותיהם הראשיות של המצהירים. היתר זה בעינו עומד, אך אין פירושו היתר להגיש תצהיר נוסף, כפי שעשו הנתבעים. בהחלטה מהתאריך הנ"ל התייחסתי במפורש ל"עדויות הראשיות" של המצהירים וכוונתי הייתה, ונותרה, שהעדות הראשית הנוספת, ככל שהיא מתחייבת מעובדת הגשת כתב הגנה מתוקן והרחבת המחלוקות, תשמע בעל פה ולא בדרך של הגשת תצהיר. 6. הבקשה נדחית. המבקשים יישאו בהוצאות המשיב, לרבות שכר טרחת עו"ד, בסך 2000 ש"ח להיום ובתוספת מע"מ. 7. כפי שהוחלט בעבר, המשך ההוכחות נקבע ליום 15.2.06 בשעה 10:00 ובמועד זה תסתיים שמיעת כל העדים והמומחים, כך שביום 13.3.06, ניתן יהיה לשמוע סיכומים, על פי מה שנקבע. הגשת ראיותראיות