הודעה לצד שלישי

הרציונל שעומד מאחורי הרעיון של משלוח הודעות לצד שלישי מתואר ע"י מ"מ הנשיא (כתוארו אז) שמגר בעניין בר"ע 457/88 Ohio Medical Products נ' קופ"ח של ההסתדרות הכללית, פ"ד לז(4) 309, 310:- "מטרתה העיקרית היא בכל מקרה אחת, והיא כי ההתדיינות על כל הסתעפויותיהן בשל אותה או בשל עילות הצומחות ממערכת עובדות אחת יתקיימו, ככל האפשר, בצוותא חדא." בהתאם לתקנה 220 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984: "ההודעה לצד שלישי תוגש בידי בעל דין בתוך הזמן שנקבע להגשת כתב הגנה אם לא קבע בית המשפט או הרשם מועד אחר במקרה האמור בתקנה 216..." על המבקש להגיש הודעת צד שלישי, לעשות זאת בתוך המועד אשר נקבע להגשת כתב הגנה. יחד עם זאת, כאשר הדיון בראשיתו, העדים עדיין לא נחקרו ויש חשיבות לצירוף הצד השלישי לשם מתן הכרעה מלאה ושלמה בכל המחלוקת שבין הצדדים, נוטה בית המשפט ליתן הרשאה להארכת מועד להגשת הודעה לצד שלישי. מטרת ההליך היא לרכז עד כמה שנוח ואפשר במשפט אחד את העיקובים המשפטיים בעניין מסויים וכל הנובע ממנו. בהמ' 179/56, סבירסקי נ' ג'יקובס, פ"ד י 1997 נסקרו המטרות בבסיס ההליך כדלקמן: א. המטרה העיקרית- קשירת הצד השלישי להתדיינות, כך שהנתבע לא יצטרך להתדיין עם הצד השלישי. ב. הכרעה במערכת היחסים בין הנתבע לבין הצד השלישי. ג. חיסכון הוצאות הכרוכות בהגשת תביעה נפרדת נגד הצד השלישי. להלן החלטה בנושא הודעה לצד שלישי: החלטה 2. לפני בקשה מטעם הנתבעת (להלן:"המבקשת") למשלוח הודעה לצד שלישי. 3. ביום 19.12.05, קבעתי כי לתובעת, היא המשיבה, זכות תגובה תוך 20 ימים. 4. ביום 15.1.06, קבעתי כי "...בבדיקת התיק היום לא מצאתי כל תגובה מצד ב"כ התובעת. בהעדר תגובה אני מאריך את המועד לשלוח הודעה לצד ג' שעותק ממנה סומן באות א' וצורף לבקשה...". דא עקא כי תגובת המשיבה הוגשה ביום 10.1.06, אך לא הומצאה לתיק, לא תועדה ולא הובאה לפני. 5. המדובר לטענת התובעת, בתביעה בגין "כפל ביטוח" כאשר הן התובעת והן הנתבעת ביטחו את אותה הסחורה שניזוקה, כל אחת באמצעות מבוטחה שלה, כאשר רק התובעת שילמה בפועל את הנזקים שנגרמו. 6. כתב התביעה הוגש ביום 28.7.03, כתב ההגנה הוגש ביום 4.12.03 7. כעת, ולאחר שבתיק התקיימו שלוש ישיבות קדם משפט, מבקשת הנתבעת, כי בית המשפט יאריך את המועד להגשת הודעה כנגד צד שלישי. לטענת המבקשת, "...ברצונה של הנתבעת-המבקשת להגיש הודעת צד שלישי נגד חב' המדייק בדרום בע"מ (להלן:'הצד השלישי') אשר שימשה בכל הזמנים היחסים לתביעה כמובילה היבשתית של המטען נשוא התביעה וברשלנותה הביאה לידי גרימת הנזק למטען...". כן טוענת הנתבעת כי "הואיל והצד השלישי הינה האחראית הישירה לקרות הנזק למטען והואיל והפלוגתה בין הנתבעת -המבקשת לבין הצד השלישי הכרוכה בנושא התובענה היא בעיקרה כזו השנויה במחלוקת בין התובעת לנתבעת, מן הראוי היה כי תפתר גם ביניהן לבין הצד השלישי, שכן היה ויפסק כי על הנתבעת-המבקשת לשפות את התובעת, יביא הדבר לפתיחת חזית התדיינות נוספת בין הנתבעת -המבקשת לבין הצד השלישי". טענה אחרת של הנתבעת היא כי עומדת לה "זכות החזרה אל המדייק מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט וכי שלילת זכות החזרה העומדת לה תהיה בבחינת התעשרות בלתי צודקת של המדייק על חשבון הנתבעת-המבקשת". הנתבעת צרפה לבקשתה תצהיר ממנו עולה כי בין הצדדים לתביעה התנהלה תכתובת ממושכת במסגרת מו"מ לסיום התובענה בפשרה במהלך שנת 2005 ולכן לא הוגשה ההודעה לצד שלישי זה מכבר. כן צרפה הנתבעת עותק משטר המטען ודו"ח שמאי בדבר הפגיעות והנזקים הנטענים. 8. המשיבה, היא התובעת, מתנגדת לבקשה. לטענתה, "התביעה הוגשה עוד בשנת 2003 והתקיימו כבר שלושה קדמי משפט עד היום, כאשר ורק בדיון האחרון מיום 19.12.05, הודיעה הנתבעת לראשונה על כוונתה להגיש את הבקשה הנ"ל. בשום שלב במשך כשנתיים לא עלתה טענה מצד הנתבעת ביחס לחברת המדייק בדרום בע"מ... כאשר חשוב מאוד לציין שהחברה הנ"ל הינה המבוטחת של התובעת!". כן טוענת התובעת כי "הצד השלישי, נגדה מבקשים להגיש את ההודעה, הינה המבוטחת של התובעת, ובנסיבות אלו תטען התובעת שאין כל רלוונטיות להגשת ההודעה כנגדה מאחר ותביעה זו עניינה, כאמור, תביעה בגין 'כפל ביטוח'... תביעות אלו אינן מושתתות על עילת הרשלנות אלא על העובדה שאותו מוצר בוטח באמצעות שתי חברות שונות, ועל כן על שתיהן לשאת בסיכון לנזקים שיגרמו למוצר". דיון 9. הרציונל שעומד מאחורי הרעיון של משלוח הודעות לצד שלישי מתואר ע"י מ"מ הנשיא (כתוארו אז) שמגר בעניין בר"ע 457/88 Ohio Medical Products נ' קופ"ח של ההסתדרות הכללית, פ"ד לז(4) 309, 310:- "אך מטרתה העיקרית היא בכל מקרה אחת, והיא כי ההתדיינות על כל הסתעפויותיהן בשל אותה או בשל עילות הצומחות ממערכת עובדות אחת יתקיימו, ככל האפשר, בצוותא חדא." 10. בהתאם לתקנה 220 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984: "ההודעה לצד שלישי תוגש בידי בעל דין בתוך הזמן שנקבע להגשת כתב הגנה אם לא קבע בית המשפט או הרשם מועד אחר במקרה האמור בתקנה 216..." כאמור, על המבקש להגיש הודעת צד שלישי, לעשות זאת בתוך המועד אשר נקבע להגשת כתב הגנה. יחד עם זאת, כאשר הדיון בראשיתו, העדים עדיין לא נחקרו ויש חשיבות לצירוף הצד השלישי לשם מתן הכרעה מלאה ושלמה בכל המחלוקת שבין הצדדים, נוטה בית המשפט ליתן הרשאה להארכת מועד להגשת הודעה לצד שלישי. 11. מטרת ההליך היא לרכז עד כמה שנוח ואפשר במשפט אחד את העיקובים המשפטיים בעניין מסויים וכל הנובע ממנו. בהמ' 179/56, סבירסקי נ' ג'יקובס, פ"ד י 1997 נסקרו המטרות בבסיס ההליך כדלקמן: א. המטרה העיקרית- קשירת הצד השלישי להתדיינות, כך שהנתבע לא יצטרך להתדיין עם הצד השלישי. ב. הכרעה במערכת היחסים בין הנתבע לבין הצד השלישי. ג. חיסכון הוצאות הכרוכות בהגשת תביעה נפרדת נגד הצד השלישי. 12. במקרה שלפנינו לא מצאתי כי יש בתצהיר אשר הוגש בתמיכה לבקשה להאריך את המועד לשליחת ההודעה לצד שלישי מישום הסבר המניח את הדעת לשיהוי אשר נקטה בו הנתבעת שכן כתב ההגנה הוגש ביום 4.12.03 ומתצהיר הנתבעת עולה כי רק במהלך שנת 2005 היו מגעים בין הצדדים שלם סיום ההליך מחוץ לכותלי בית המשפט! כן, לא נוכחתי לדעת כי העובדות להן טוענת עתה הנתבעת לא היו ידועות לה כבר בזמן הגשת כתב ההגנה. יחד עם זאת, הוגשה הבקשה במהלך קדם המשפט, שזהו המועד הנכון לדון בבקשה מעין זו, בהתאם לתקנה 143(2) לתקנות, הקובעת, כי ראוי להחליט בדבר צירוף בעלי דין ומחיקתם, הודעות לצד שלישי ומתן הוראות לבירור תובענה שהוגשה על דרך הודעה לצד שלישי בהקדם ובטרם נסתיימו הליכי קדם המשפט. 13. כן צרפה הנתבעת לבקשתה עותק לכאורי משטר המטען ועותק לכאורי של דו"ח שמאי בדבר הפגיעות והנזקים הנטענים. 14. לאור האמור לעיל, עקרונות והלכות הפסיקה, השתלשלות התיק ובכדי שבית המשפט יוכל להכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה, ניתנת לנתבעת ארכה כעולה מהחלטתי מיום 15.1.06. 15. כפי שנקבע בהחלטה הקודמת .קדם משפט נוסף יתקיים בתיק ביום25/5/06 שעה 8:30הודעה לצד שלישי