הפקדת ערובה להבטחת הוצאות

להלן החלטה בנושא הפקדת ערובה להבטחת הוצאות: החלטה 1. מהות הבקשה: בפניי בקשה לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות המבקשים, היה ותביעתה תידחה. 2. להלן העובדות הצריכות לעניין: 2.1 בתאריך 26.10.05 הגישה המשיבה 1, היא התובעת, תביעה כספית על סך 3,000,000 ₪. עיקרה של התביעה הוא הנזק שגרמו הנתבעים לתובעת, בשל מניעת התובעת מבניית חזית המלון, אי בוצע התשתיות הסביבתיות, רשלנות בהכנת תכנית בניין עיר חדשה, הפרת התחייבויות העירייה כלפי התובעת. 2.2 בתאריך 17.05.06 הגישה המבקשת את הבקשה הנוכחית. 3. להלן עיקרי טענות המבקשים : ב"כ המבקשים טוענים, כי יש לחייב את המשיבה 1 בהפקדת ערובה להוצאות המבקשים, מהטעם כי קיים חשש רב שמא המשיבה 1, לא תוכל לעמוד בפירעון הוצאות המשפט בתיק זה. 4. החלטה : 4.1 מסגרת נורמטיבית : בעבר התבטא מקור הסמכות לחיוב חברה בהפקדת ערובה בסעיף 232 לפקודת החברות, כאשר הפסיקה קבעה כי הסעיף מעמיד חזקה לפיה יש מקום לחייב חברה במתן ערובה להבטחת הוצאות הנתבע, אלא אם כן תראה החברה התובעת טעמים לסתור חזקה זו. בשלב מאוחר יותר, עם חקיקת חוק החברות החדש, נפקד מקומו של סעיף 232 הנ"ל, ולפיכך שימשה תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן : "התקנות") כמקור הסמכותי לחיוב חברה בהפקדת ערובה. דעה אחת סברה כי עם ביטולו של סעיף 232 לפקודת החברות בוטלה גם החזקה אשר קבעה כי יש להטיל על חברה ערובה להבטחת הוצאות הנתבע, אלא אם כן תעמוד החברה בנטל סתירת החזקה, בעוד שדעה אחרת סברה כי הפסיקה שרירה וקיימת, ועמה גם החזקה, למרות ביטול הסעיף. ביום 7.3.05 נתקבל תיקון מספר 3 לחוק החברות. התיקון לחוק החזיר עטרה ליושנה על דרך חקיקת סעיף 353 א' הקובע: "הוגשה לבית המשפט תביעה ע"י חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתיתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות העניין אינן מצדיקות חיוב החברה, או חברת החוץ בערובה, או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין". הנה כי כן, שבה אלינו החזקה, והנטל לסתור אותה על שכם החברה התובעת מוטל. (ראה גם בש"א 14875/05 (בימ"ש המחוזי ת"א) רז גל חברה לבניין נ' יעקב (ג'ק) קאופמן בע"מ ואח'). 4.2 השיקולים שבימ"ש בוחן בבקשה לחיוב חברה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות נתבע : 4.2.1 בית המשפט ימנע מחיוב בערובה, באם מצבה הכספי הרעוע של החברה התובעת נגרם על ידי התנהגות הנתבע, אולם אין מדובר בכלל בל יעבור, שכן על התובעת להוכיח קשר בין התנהגות הנתבע בקשר לסכסוך הנדון בתביעה לבין מצבה הכספי הקשה. בע"א 438/04, חברת בן אבו חברה לבניין ולפיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל ואח' (החלטה מיום 13.4.04 שניתנה ע"י כבוד רשמת בית המשפט העליון מאק קלמנוביץ), נקבע: "... שיקול הדעת של בית המשפט בעניין חיוב חברה בהפקדת ערובה הוא רחב ובמסגרתו ניתן להביא בחשבון שיקולים שונים וביניהם אחריותו של הנתבע למצבה הרעוע של החברה . יודגש כי הקשר בין התנהגותו של הנתבע למצבה של החברה מנוסח באופן דווקני ומצומצם: "האם הנתבע לא קיים את התחייבויותיו כלפי החברה, היקף תשלומים או לא ביצע את חלקו בחוזה הנדון". התנהגות הנתבע חייבת להיות קשורה לנשוא הסכסוך, ואין די בהעלאת טענות עלומות וסתמיות הקשורות לבעלי דין אחרים ואשר אינן רלוונטיות לסוגיה נשוא התובענה, או שלא ברור הקשר הישיר בינן לבין המצב הכספי של התובעת. 4.2.2 ביה"מ יחייב החברה התובעת בערובה כאשר: - סיכויי התובענה קלושים. - החברה לא הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין. 4.3 מן הכלל אל הפרט : לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה נחה דעתי, כי יש לקבל את הבקשה : דעתי היא כי במקרה דנן מתקיימת החזקה שיש לחייב את החברה בהפקדת ערובה הואיל והחברה לא הוכיחה כי מצבה הכלכלי מאפשר לה לשאת בהוצאות. היפכא מסתברא - במה דברים אמורים : בתאריך 23.04.06 הורה ביהמ"ש המחוזי (כב' השופטת ש' דברת) על אכיפת השעבודים ומינוי כונס נכסים לנכסיה וזכויותיה של המשיבה 1, אשר היו משועבדים לבנק הבינלאומי באגרות חוב ושטר משכנתא (ראה פש"ר 5076/04). מההחלטה עולה, כי מצבה הכלכלי של המשיבה 1 הינו בכי רע "העילה לאכיפת שעבודים היא הפרה של תנאי אגרת החוב, אשר בענייננו באה לידי ביטוי באי תשלום החוב המובטח על ידי השעבוד ולשם כך אין צורך בקיומו של פסק הדין. תנאי למימוש אגרות החוב היא התגבשות החוב של החברה לנושה או הפרה של תנאי אגרת החוב... בעניינו החוב לא נסתר. גם אם נצא מתוך נקודת הנחה שנמוך הוא יותר, הרי מעצם העובדה שהחברה ניהלה מו"מ לגבי החוב וביקשה פריסה של תשלומים, הרי היא עצמה מודה בחוב" (ראה עמ' 15 - 14 לפס"ד). די בעובדות אלו כדי להוכיח את חוסר הסולבנטיות של המשיבה 1. אינני סבור כי ניתן לקבוע בשלב זה מה סיכויי התביעה, וכי מצבה הכספי של המשיבה 1 נגרם כתוצאה מהתנהגות המבקשת 1. 5. סוף דבר : הנני מחייב את המשיבה 1 להפקיד ערובה להבטחת הוצאות המבקשים בסך 150,000 ₪ בתוספת מע"מ אם במזומן ואם על דרך ערבות בנקאית. ההפקדה תתבצע עד ליום 12.07.07. לא תבוצע ההפקדה - תדחה התביעה. הוצאות בגין בקשה זאת ישקלו בעת מתן פסק הדין הסופי.ערובה להבטחת הוצאותערובה