טענת העדר סמכות מקומית

בית המשפט ציין כי טענה בדבר העדר סמכות מקומית יש להעלות בהזדמנות הראשונה. מדיניות זו, שהיא פרי ההלכה הפסוקה, מתיישבת היטב עם המגמה המסתמנת שלא להזקק בנסיבות רגילות לטענות מעין אלה. להלן החלטה בנושא טענת העדר סמכות מקומית: החלטה 1. נגד הנתבע 1 (להלן: הנתבע), עורך דין במקצועו, הוגשה תובענה לתשלום פיצוי נזיקין בעילה של רשלנות מקצועית. יחד עמו נתבעו איילון חברה לביטוח בע"מ ומגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: המבטחות) מכוח הוראת סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981 בהיותן מבטחות בביטוח אחריות מקצועית. בכתב ההגנה שהגיש הנתבע הכחיש את סמכות בית משפט זה לדון בתובענה "מחוסר ידיעה". לאחר הגשת כתב ההגנה על ידי הנתבע ומשהתברר לתובעת כי במועדים הרלוונטים לא ביטחו המבטחות את הנתבע בביטוח אחריות הגישה בקשה למחיקת התובענה נגדן ובקשתה נענתה בחיוב. הנתבע הגיש אפוא בקשה למחיקת התובענה מחמת העדר סמכות מקומית. לטענתו עם מחיקת התובענה נגד המבטחות לא מתקיימת אף לא אחת מהחלופות המנויות בתקנה 3(א) ו-(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות) הקובעות כללי סמכות מקומית. הבקשה הוגשה בסמוך לפני ישיבת קדם משפט ראשונה ותגובת בא כוח התובעת נשמעה ביום הדיון. 2. אין חולק, כי מקום מגוריו של הנתבע בירושלים וכך גם משרדו ומקום המעשה או המחדל המיוחסים לו בגינם נתבע. הסמכות המקומית של בית משפט זה לדון בתובענה מקורה בטענה כי למבטחות סניפים במחוז חיפה. 3. טענה בדבר העדר סמכות מקומית יש להעלות בהזדמנות הראשונה. מדיניות זו, שהיא פרי ההלכה הפסוקה, מתיישבת היטב עם המגמה המסתמנת שלא להזקק בנסיבות רגילות לטענות מעין אלה. יפים בעניין זה דברי בית המשפט ברע"א 6920/94 לוי נ' פולג, פ"ד מט(2) 731 [1995] מפי השופט שלמה לוין כי "..במדינה קטנה כמדינתנו ממילא אין לייחס משמעות מופרזת לשאלה אם תובענה פלונית מוגשת בתחום סמכותו המקומית של בית-משפט זה או אחר; ואין עניין זה ראוי, בנסיבות רגילות, לשמש נושא להעלאת טענות טרומיות..". 4. טענת בא כח התובעת הנה, כי שאלת הסמכות המקומית צריכה להיות מוכרעת על פי המצב בעת הגשת התובענה. מאחר שהמבטחות צורפו בתום לב מתוך אמונה שהנתבע אכן מבוטח אצלן הרי שמלכתחילה היתה מסורה הסמכות לבית משפט זה לדון בתובענה. הבקשה למחקן באה רק משהוברר כי במועד הרלוונטי לא היה לתובע ביטוח בר-תוקף. מכיוון שכך ומשלא הונחה תשתית עובדתית המעידה כי התובעת פעלה בחוסר תום לב קנה בית משפט זה סמכות. 5. הגעתי למסקנה כי הדין עם הנתבע. אין בדין הוראה הקובעת כי שאלת הסמכות המקומית תוכרע על פי המצב החל ביום הגשת התובענה, אם כי ניתן להסיק זאת מהעובדה שטענת חוסר סמכות מקומית יש להעלות בהזדמנות הראשונה, שאם לא כן יראו בנתבע כמי שהסכים למקום השיפוט. במקרה דנן טענת חוסר סמכות הועלתה בהזדמנות הראשונה שהרי נטענה כבר בכתב ההגנה (אם כי "מחוסר ידיעה") והבקשה דנן הוגשה לפני ישיבת קדם משפט ראשונה, מיד לאחר שברור היה כי לאחר מחיקת התובענה נגד המבטחות אין לבית משפט זה זיקה להליך. כמו-כן, הטענה כי למבטחות סניף במחוז חיפה אינה מעוגנת כדבעי ואינה אלא טענה בעלמא שהרי אף בכתב התביעה צוין מענם באזור המרכז (רמת גן ופתח תקווה). למותר לציין כי קיומו של סניף של מי מהמבטחות במחוז חיפה אינו בגדר ידיעה שיפוטית. די בנימוק זה כדי להיענות לבקשה, אם כי אין להורות על מחיקת התובענה שעה שניתן להורות על העברתה לבית המשפט המוסמך. מעבר לכך, מאזן הנוחות תומך דווקא בהעברת הדיון, שהרי גם בהנחה שלמבטחות סניף במחוז חיפה, עם מחיקתן אין לבית משפט זה זיקה להליך. נהפוך הוא. מלבד העובדה שכיום אין מתקיימת אף אחת מהחלופות בתקנה 3 לתקנות הרי שכל הנוגעים בדבר מצויים בירושלים או סביבותיה; מקום מגוריה של התובעת בירושלים, בית החולים בו טופלה לטענתה ברשלנות נמצא אף הוא בירושלים וסביר להניח כי זהו מקום מגוריהם של העדים שיזומנו, כולם או רובם. למותר לציין כי גם משרדו של בא כוח התובעת שוכן ברמת גן, כך שגם הוא לא ייפגע מהעברת ההליך. כן ראה את האמור בה"מ 172/73 (מחוזי-באר שבע) ישראל אינס אינטרנשיונל בע"מ נ' ג. את ר. אורבך מהנדסים ויועצים בע"מ, תשל"ה (1) 245 מפיו של השופט טירקל (כתוארו אז) הדן במקרה דומה למקרה דנן. שם הוחלט כי קביעה גורפת לפיה הסמכות המקומית נקבעת במועד הגשת התובענה גם מקום בו נתבע המתגורר בתחום השיפוט נמחק מכתב התביעה תרוקן את תקנה 3(א) לתקנות מתוכנה ותגרור אחריה תוצאת לוואי של "צירוף נתבעים פיקטיביים (בכוונה למחקם בשלב מאוחר יותר) כדי "ליצור" סמכות מקומית". מעבר לדרוש יצוין, כי אין יסוד להנחה כי צירוף המבטחות נעשה אך ורק כדי להקנות סמכות לבית משפט זה וגם טענת הנתבע לפיה בהגיש התובעת את התובענה לבית המשפט בחיפה פעלה באופן קנטרני וטורדני אין לה יסוד. 15. אין לבית משפט זה אפוא סמכות מקומית לדון בתובענה. לפיכך אני מורה על העברת ההליך לבית משפט השלום בירושלים, המוסמך לדון בו. הישיבה שנקבעה ליום 20.2.07 מבוטלת. הוצאות תפסקנה בתום ההליך העיקרי.סמכות מקומית