מחיקת כותרת בסדר דין מקוצר

מהי מחיקת כותרת בסדר דין מקוצר ? תקנות 202 ו-203 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעות, כי תביעה בסדר דין מקוצר תשען על ראיות בכתב וכתב התביעה יוכתר בכותרת "סדר דין מקוצר" ויצורפו לו העתקי מסמכים המובאים כראיה. כאשר התביעה איננה יכולה מטעם זה או אחר להתברר בסדר דין מקוצר, רשאי בית המשפט לתקן את הפגם ע"י מחיקת הכותרת האמורה. מחיקה זו נעשית בעת הבירור הבקשה רשות להתגונן ולאחר שבית המשפט החליט שאין להגיש את התביעה בסדר דין מקוצר.כאשר מגלה בית המשפט בתביעה רכיב כלשהו שאין לתובעו בסדר דין מקוצר, הוא רשאי למחוק אותו מכתב התביעה ולהשאיר את יתרת התביעה כל כנה כתביעה בסדר דין מקוצר. סמכות זו נתונה לו לפי תקנות 91 ו92 לתקנות סדר דין האזרחי: להלן החלטה בנושא מחיקת כותרת בסדר דין מקוצר: החלטה בפניי בקשה למחיקת כותרת. טענות המבקשת ביום 28.09.05 הגישו המשיבים כנגד המבקשת תביעה כספית בהליך של סדר דין מקוצר, בסך של 2,700 ₪, המורכבת מסכום של 300 ₪ לכל משיב, בגין הטסת אופנועיהם של המשיבים מצ'כיה לישראל בטיסה בה הייתה המבקשת המוביל האווירי. לטענת המבקשת, תביעת המשיבים אינה עומדת בתנאים של הגשת תביעה בסדר דין מקוצר. תביעת המשיבים אינה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא. אין כל עילה בכתב התביעה, אשר מבססת את הסכום אשר על המשיבה לשאת לצורך הטסת אופניהם של המשיבים לא בדין ולא מכוח חוזה. המשיבים לא צירפו כל ראיה או ראשית ראיה כלשהי בכתב, העונה על דרישת התקנות בסדר דין מקוצר. המבקשת טוענת לעניין זה, כי הקבלות החלקיות בלבד אשר אותן הציגו המבקשים, מאשרות רק את עצם התשלום אותו שילמו למבקשת, אשר אין חולק ואין הוא מהווה ראיה לגופה של מחלוקת. המבקשת מבהירה, כי כרטיס הטיסה שצורף על ידי המשיבים ועליו התנאים המשפטיים אשר לטענתם מהווים הסכם הובלה החל ביניהם לבין המבקשת והמחייב את המבקשת, אשר בו לכאורה אזכור להטסת אופנועיהם ואינו כלל כרטיס הטיסה של המבקשת אלא כרטיס הטיסה של מארגן הטיסה צ'רטר תור ישראל (1983) בע"מ, ממנו רכשו המשיבים את הטיסות הן של החברה הצ'כית והן של המבקשת. כרטיס הטיסה אינו עונה על הדרישה של מסמך בכתב הקשור למבקשת, העשוי על ידה או בחתימתה. מכאן אין מדובר בחוזה כזה או אחר המחייב את המבקשת ושאר נקשר בינה לבין המשיבים אלא בהסכם המחייב את מארגן הטיסה ממנו נרכשו הטיסות אל מול הנוסעים. לפיכך, אין הוא הסכם עליו יכולים המשיבים לבסס את תביעתם כנגד המבקשת וודאי שלא בסדר דין מקוצר. המבקשת מעולם לא מכרה למשיבים כרטיסי טיסה, אלא כפי שאף המשיבים עצמם מציינים כרטיסי טיסה נרכשו על ידי המשיבים מגוף אחר שהינו לטענת המשיבים חברת אופיר טורס שהייתה כפי הנראה סוכן הנסיעות. טענות המשיבים טענת המבקשת כי המשיבים לא הצביעו על חוזה בכתב, אשר מכוחו מגישים הם את כתב התביעה בסדר דין מקוצר. טענה זו תמוהה בלשון המעטה, לאור העובדה, כי לכל אורך כתב התביעה טענו המשיבים, כי החוזה בין המבקשת למשיבים מגולם בכרטיס הטיסה וכי חוזה זה הופר על ידי המבקשת. המשיבים טוענים, כי המבקשת לא הפנתה אותם אל חוזה מכוחו ניתן היה לדרוש את תשלום הכופר, אלא שדרישת התשלום הכופר מהווה היא בעצמה הפרה של החוזה הכתוב בינה לבין המשיבים אשר מגולם בכרטיס הטיסה ובו תנאי נשיאת החפצים. עצם הצגת כרטיס הטיסה על תנאיו, מהווה הצגת החוזה שבין המשיבה לבין המבקשים בהתאם לפרוטוקול האג הקובע, כי "כרטיס הנסיעה מהווה ראיה לקשירת חוזה ההולכה ולתנאיו כל עוד לא הוכח ההיפך". סכום התביעה הנו סכום קצוב והוא שווי הכופר, אותו נדרש לשלם כל אחד מן המשיבים והוא מגובה בקבלות שהפיקה להם המבקשת. ישנה ראיה חד משמעית להפרת החוזה בין הצדדים, הצגת החשבוניות בדבר תשלום הכופר, תשלום שהוא בניגוד לתנאי החוזה, מהווה ראיה מספקת להפרת חוזה. החוזה שהופר הוא בין המבקשת לבין המשיבים, כרטיס הטיסה הוא החוזה עליו נסמכת התביעה והוא נערך בין המבקשת לבין המשיבים. על כן טענת המבקשת, כי החוזה מכוחו הגישו המשיבים את תביעתם זו חוזה המגולם בכרטיס הטיסה, הינו חוזה בינם לבין צד ג', דינה להידחות. דיון תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 19/9/04] . 202. תביעות לפי סדר דין מקוצר [269] ואלה תביעות שהתובע יכול להגישן לפי סדר דין מקוצר: (1) תביעות על סכום כסף קצוב, בריבית או בלי ריבית, הבאות - (א) מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, ובלבד שיש עליהן ראיות שבכתב; (ב) מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק; (2) תביעות של רשות מקומית לתשלום סכום כסף קצוב המגיע לה בחזקת רשות מקומית על פי כל דין כארנונה, כהיטל, כאגרה או כדמי השתתפות; (3) תביעות לסילוק יד ממקרקעין, או לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972 12, חל עליו, ובלבד שיש עליהן ראיות שבכתב. 203. דרך ההגשה [271 ,270] כתב תביעה כאמור בתקנה 202 יוכתר במלים "סדר דין מקוצר", יצורף לו העתק של המסמכים או החשבונות המובאים לראיה ויומצא לנתבע יחד עם הזמנה ערוכה לפי טופס 17. תקנות 202 ו-203 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעות, כי תביעה בסדר דין מקוצר תשען על ראיות בכתב וכתב התביעה יוכתר בכותרת "סדר דין מקוצר" ויצורפו לו העתקי מסמכים המובאים כראיה. כאשר התביעה איננה יכולה מטעם זה או אחר להתברר בסדר דין מקוצר, רשאי בית המשפט לתקן את הפגם ע"י מחיקת הכותרת האמורה.מחיקה זו נעשית בעת הבירור הבקשה רשות להתגונן ולאחר שבית המשפט החליט שאין להגיש את התביעה בסדר דין מקוצר.כאשר מגלה בית המשפט בתביעה רכיב כלשהו שאין לתובעו בסדר דין מקוצר, הוא רשאי למחוק אותו מכתב התביעה ולהשאיר את יתרת התביעה כל כנה כתביעה בסדר דין מקוצר. סמכות זו נתונה לו לפי תקנות 91 ו92 לתקנות סדר דין האזרחי: תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 [תיקון אחרון: 19/9/04] 91. הוראה לתקן [96] (תיקון תשנ"א) (א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להורות כי יימחק או יתוקן כל עניין בכתב טענות שאין בו צורך או שהוא מביש או עלול להפריע לדיון הוגן בתובענה, לסבכו או להשהותו;כמו כן רשאי בית המשפט או הרשם להורות על מחיקה או על תיקון של כתב טענות שלא קוימו לגביו הוראות תקנות אלה. (ב) בעל דין לא יהא רשאי לבקש מבית המשפט או מהרשם לתת הוראה כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן פנה לבעל דינו, תוך חמישה עשר ימים מיום המצאת כתב ההגנה האחרון או התשובה, לפי המאוחר, בבקשה למחוק או לתקן את הענין או את כתב הטענות. 92. רשות לתקן [97] (תיקון תשנ"א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות. "סדר דין מקוצר בהלכה פסוקה",כבוד השופט דוד בר-אופיר,מהדורה שישית,מעודכנת ומתוקנת (2000), בהוצאת פרלשטיין -גינוסר בע"מ עמודים 16-17. מן הכלל אל הפרט בקשה למחיקת כותרת מוגשת, כאשר התביעה שהוגשה אינה כשרה להתברר בסדר דין מקוצר, משום שאינה עונה על הדרישות העונות על הגשת תביעה בסדר דין מקוצר. לטענת המשיבים, כי כרטיס הטיסה מהווה החוזה בין הצדדים ותשלום הכופר אשר שולם כתנאי לעלות למטוס מהווה סכום קצוב, הפרת ההסכם מהווה התחייבות מפורשת או מכללא. לטענת המבקשת, כתב התביעה אינו עומד בתנאי סדר דין מקוצר וכרטיס הטיסה הינו חוזה של המשיבים מול צד ג' ולפיכך, אין הסכם עליו המשיבים יכולים לבסס תביעתם כנגד המבקשת. נספח א' לכתב התביעה אשר מהווה כרטיס הטיסה, בתוספת לתנאי החוזה נכתב כי "כרטיס טיסה זה והובלת הנוסע על פיו כפופים לתנאי החוזה שבין המוביל מצד אחד והמארגן (השוכר) מצד שני". נאמר, כי המארגן הינו צ'רטר תור ישראל (1983) בע"מ. נספח א' צורף על ידי המשיבים ולפיו, זהות הצד לחוזה כרטיס הטיסה שנויה במחלוקת ואינה חד משמעית, כי המבקשת הינה המארגנת על פי תנאי כרטיס הטיסה. רק כאשר התביעה היא לסכום קצוב מכוח חוזה או התחייבות מפורשת או מכללא וישנה ראיה שבכתב, אין להיענות לבקשה למחיקת כותרת. במקרה שבפני, אחת השאלות בהן חלוקים הצדדים היא שאלת ההתחייבות המפורשת של המבקשת כלפי המשיבים. הכותרת "בסדר דין מקוצר" - תימחק. המשיבים יגישו כתב תביעה מתוקן בסדר דין מהיר תוך 14 יום מיום מתן החלטה זו. מחיקת כותרתסדר דין מקוצר