פסק דין בהעדר התייצבות לדיון

להלן החלטה בנושא פסק דין בהעדר התייצבות לדיון: החלטה 1. בפני בקשה של המבקש לבטל פסק דין שניתן נגדו במעמד צד אחד ובהעדר התייצבות לדיון שהיה קבוע ליום 23 בספטמבר 2007, בפניי. בהחלטתי דחיתי את ההתנגדות לביצוע השטרות שהוגשו בלשכת ההוצאה לפועל וחייבתי את המבקש בתשלום הוצאות על סך 1,000 ₪. הבקשה הוגשה ביום 17 באוקטובר 2007, התגובה הוגשה ביום 25 באוקטובר 2007 ותגובת המבקש הוגשה ביום 4 בנובמבר 2007. ביום 17 באוקטובר 2007, עוכב ביצוע הליכי ההוצל"פ עד למתן החלטתי בבקשה. 2. רקע עובדתי: המשיבה הגישה בקשה לביצוע 2 שטרות ללשכת ההוצאה לפועל כנגד המבקש על סך 30,444.20 ₪. המבקש, התנגד לביצוע השטרות. 3. תמצית טענות המבקש: המבקש טען, כי רק ביום 16.10.07 קיבל את פרוטוקול הדיון שהתקיים ביום 23.09.07. לטענתו, לא התייצב לדיון בשל אי קבלת זימון לדיון הנ"ל. לטענתו, במהלך החודשים יולי - אוגוסט 2007 העתיק משרדו לכתובת חדשה וייתכן כי הזימון אשר על פי מחשב בית המשפט נשלח אליו בדואר אלקטרוני, ביום 11.07.07, הגיע לכתובת משרדו הישנה. לטענתו, הסמיך את המזכירה במקום משרדו הקודם לקבל בעבורו זימונים ולאשרם, אולם, למרות זאת לא קיבל המבקש זימון לדיון הנ"ל. בנוסף, טען המבקש, בתגובתו, כי יש לו טענות הגנה טובות בפני הבקשה לביצוע השטרות ועל כן יש לקבל התנגדותו. לטענתו של המבקש, השטרות נשוא בקשה זו ניתנו, למר עמי בן שמעון (להלן: "עמי") כשיקים פתוחים ללא פרטים כלשהם, למעט חתימתו על גבי השטר. עמי ניצל את תמימותו ואי הבנתו בתחום הנ"ל, קיבל ממנו את השטרות, ביצע בהן ניכיונות והעבירן הלאה, והכול באמתלה כי הוא פועל לקבלת משכנתא משלימה לטובת המבקש. לטענת המבקש, העבר עמי את המחאותיו לצדדים שלישיים, לרבות לשוק האפור, אשר החלו בפעולות לשם גבייתן. הזוכה ו/או עמי מילאו את השטרות שבידם בסכומים גבוהים, ככל העולה על רוחם, ללא כל זכות ובניגוד גמור להסכמה עם המבקש. עוד טען, כי השטרות נשוא תיק זה סוחרו שלא כדין, במהלך ניסיונות הזוכה ו/או עמי להתעשר שלא כדין על חשבון המבקש. עמי התחייב בפני המבקש לסייע לו בגיוס הלוואת משכנתא משלימה. זוהי הסיבה היחידה לשמה נתן המבקש לעמי שיקים פתוחים, ללא פרטים נוספים למעט חתימתו על גבי השטר. עמי, לא זו בלבד שהפר את התחייבותו למבקש, המשיך וגלגל את השטרות שנמסרו לו לשוק האפור, כל זאת בניגוד לדין. בהמשך, בחר עמי להסב ו/או למסור את השטרות לפקודת הזוכה, תוך שהוא ו/או הזוכה ו/או שניהם ממלאים את יתר הפרטים בשטר. לטענת המבקש, הואיל ותנאי פירעון השטר טרם התקיימו, קרי, עמי טרם מילא אחר התחייבויותיו כלפי המבקש, הרי שאין לו כל זכות לתבוע מכוחו של השטר ו/או לסחרו לאחר. עוד טען המבקש, כי קיימות ראיות מכריעות לכך שהשטרות שהוגשו על ידי הזוכה זויפו על ידו ו/או על ידי עמי. הזוכה אינה אוחזת כשורה בשטר מחמת היותה חסרת תום לב ומחמת ידיעתה כי השטרות הנ"ל זויפו. הזוכה אף אינה אוחזת כשורה לאור האמור בע"א 339/72, חרס קרמית בע"מ נ' קולטון, פ"ד כח(1) 452: "מסמך אשר חסרים בו תאריך הפירעון ושם הנפרע מהווים שטר, אולם, הרשות למחזיק בו להשלים את השטר הינה רשות לכאורה הניתנת לסתירה". בנוסף, הזוכה אינה אוחזת בעד ערך. על כן, רשאי המבקש לעורר כלפי הזוכה כל טענה שיכול היה לעורר כלפי הנפרע לכאורה, עמי. 4. תמצית טענות המשיבה: המשיבה טענה, כי מעיון בתדפיס סטטוס ההזמנות לדיון עולה כי הזימון לדיון נשלח לב"כ המבקש בדוא"ל, וההודעה נקראה על ידו. על פי תקנה 497 ג(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות") מדובר במסירה כדין של זימון לדיון ועומדת לכך אף חזקת תקינות הפעולה המוסדית ותקינות המסירה אשר נשלחה על ידי גורם מוסדי. ב"כ המשיבה הפנה לבש"א 653/07, אריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' מוסלר יחזקאל, החלטת כב' הרשמת איריס לושי - עבודי שם נדונה בהרחבה סוגיית המסירה האלקטרונית. עוד נטען, כי למעבר משרדו של המבקש לכתובת אחרת, אין כל משמעות, שכן ממילא לא נשלח הזימון בדואר רגיל אלא בדוא"ל. על כן, משנקבע שבוצעה מסירה כדין, אין לקבל טענת המבקש כי לא ידע על מועד הדיון. אשר לסיכויי ההצלחה, טענה המשיבה כי בבקשתו לא פירט המבקש אילו טענות הגנה יש לו ומהם סיכויי הגנתו, כל זאת נוכח אחיזתה כשורה של המשיבה בשטרות. עוד נטען, כי בהתייחס לטענות ההגנה שעולות מבקשת ההתנגדות שהוגשה על ידי המבקש ספק אם תינתן לו רשות להתגונן. 5. לאחר עיון בטענות הצדדים ובכתבי הטענות, הגעתי למסקנה ולפיה דין הבקשה לביטול פסק הדין להתקבל מהנימוקים כדלקמן: במקרה דנן, אין מדובר בבקשת ביטול פסק דין מחובת הצדק אלא מכוח שיקול דעתו של בית המשפט. בנסיבות אלו, על בית המשפט לבחון שתי שאלות: אחת - הסיבה לאי התייצבות במועד. השנייה - סיכויי ההצלחה של המבקש בתיק, אם יבוטל פסק הדין שניתן בהעדר. התשובה לשאלה השנייה - היא החשובה יותר. לעניין זה ראה ספרו של כב' השופט גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית בעמ' 282 - 283 ופסקי הדין המאוזכרים שם. בית המשפט מתייחס לשאלת המחדל גם מבלי להידרש לשאלת סיכויי ההגנה כאשר לא מדובר רק ברשלנות אלא כאשר התנהגות המבקש מהווה התעלמות מההליך המשפטי והתכחשות לחובותיו כבעל דין כלפי בית המשפט וכלפי בעל הדין שכנגד. לעניין זה גם ראה דברי כב' השופט גורן, שם, בסעיף 283: "אם המבקש מצביע על סיכויי הצלחה, הרי שבגין המחדל יסתפק בית המשפט, בדרך - כלל, בהטלת הוצאות על המבקש (אפילו יזכה בבקשה לביטול). בדונו בשאלה זו ייטה בית המשפט להיעתר לה "אלא אם שוכנע כי תשלום ההוצאות אין בו כדי לשמש פיצוי מספיק לנזק אשר נגרם ליריבו". אם ניתן לפצות את התובע בפסיקת הוצאות בגין הנזק והטרחה המיותרים שנגרמו לו על ידי הפיגור,וכאשר מגלה הנתבע - המבקש סיכויי הצלחה - יש להיענות לבקשה, בכפוף להטלת הוצאות". לעניין מסירת זימון בדואר אלקטרוני, בהחלטתה של הרשמת לושי - עבודי נקבע כי אין די בהצהרתו של המבקש כשלעצמה על מנת להפריך את החזקה כי המסירה בדוא"ל נעשתה כדין, אלא עליו לתמוך את הצהרתו בראיות חיצוניות נוספות. במקרה דנן, שוכנעתי, כי המבקש לא התעלם מדעת מההליך המשפטי ולא הביע בו זלזול. המבקש, בנוסף להודעתו בדבר אי קבלת הזימון לדיון בדוא"ל הציג בפני בית המשפט נתונים נוספים מהם עולה כי במועדים הרלוונטיים עבר משרדו של המבקש לכתובת חדשה. עם זאת, לא פירט ב"כ המבקשת אם שונתה כתובת הדואר האלקטרוני שלו אם לאו. זאת ועוד, לא הוגש תצהיר מטעם מזכירתו, אשר להתנהלות שלה במועדים הרלוונטיים. אני מקבלת טענת ב"כ המבקש כי לא ידע על מועד הדיון, הגם שזומן כדין. באשר לסיכויי ההצלחה: המבקש, בתגובתו, התייחס לסיכויי ההצלחה. ובשלב זה נוכח טענותיו, אני סוברת כי למבקש סיכויי הגנה טובים כנגד התביעה. 6. לסיכום: לאור האמור לעיל, פסק הדין ניתן כדין, אולם נוכח כל האמור לעיל אני נעתרת לבקשה לבטלו. לפיכך, אני מחייבת את המבקש בהוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד, ללא קשר לתוצאות הדיון בתיק העיקרי, בסך 3,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין. הצדדים יודיעו עד ליום 9.12.2007 על כוונתם לגבי המשך ניהול ההליכים בתיק, והאם הם מוכנים למינויו של גרפולוג מכריע. פסק דין בהעדר התייצבותדיוןאי התייצבות לדיון