שאלות לא רלוונטיות בשאלון

האם חובה להשיב על שאלות לא רלוונטיות בתצהיר תשובות לשאלון ? להלן החלטה בנושא שאלות לא רלוונטיות בשאלון: החלטה 1. נשוא התביעה שלפני הינה טענת התובע, רופא במקצועו אשר היה מועסק אצל הנתבעת 2 לפיה הוא נשלח למרפאה תעסוקתית לצורך קבלת חיסון נגד צהבת B. לטענתו, כתוצאה ממתן החיסון, הוא חלה במחלת MPHIGUS VULGARIS ׁ(להלן: "המחלה"), שהינה מחלת עור כרונית, השייכת לקבוצת המחלות האוטואימוניות. הנתבעת 1 (להלן: "החברה") הינה חברה שמקום מושבה בבלגיה, המייצרת ומשווקת את החיסון הידוע בשמו המסחרי ENGERIX B (להלן: "החיסון"). 2. במסגרת הליכי הביניים, הגיש התובע בקשה, בש"א 11280/07 לחייב את החברה להשיב בתצהיר לשאלון וכן ליתן תצהיר גילוי מסמכים כללי וספציפי. לאחר שהוגשה התגובה והתשובה, נדונה הבקשה גם במסגרת קדם המשפט במעמד הצדדים. 3. לטעמי, הבקשה הינה גורפת, מעל ומעבר לנדרש וכמפורט להלן. לפי תקנות 112-120 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, (להלן: "התקנות"), אין מקום למסור מסמכים ולהשיב לשאלות שאינן רלבנטיות. "דרישת הרלבנטיות היא תנאי מקדמי שאין בילתו" (ראה: מאמרו של השופט יצחק עמית "קבילות, סודיות, חיסיון ואינטרסים מוגנים בהליכי גילוי במשפט האזרחי-ניסיון להשלטת סדר", קובץ מאמרים לכבודו של השופט אורי קיטאי, בעמ' 250; כן ראה ע"א 2671/81 מזרחי נ' מלון קזינו אילת, פ"ד ל"ח (1) 589). 4. במסגרת הגילוי ומתן התשובות, מתבקשת החברה למסור לתובע מידעים שאינם קשורים כלל לחיסון אלא לתרופות אחרות כמו גם לדיווחים של החברה שאינם נוגעים למחלה כהגדרתה לעיל. למותר לציין, שאין מקום לחייב את החברה במתן מענה כמו גם גילוי מסמכים כאמור שכן לא יהיה בכל אלה כדי לתרום להליך וכנדרש על פי ההלכה דלעיל. 5. בנוסף, החברה הצהירה כי לגבי חלק מהמסמכים המבוקשים שאלה אינם בידיה, ולכן איני רואה מקום לחייבה למסור מסמכים שהוצהר שאינם ברשותה, בבחינת "יש מאין". אם סבור ב"כ התובע, שחרף הנטען, אמורים המסמכים להיות ברשות החברה, אין מניעה כי במהלך הראיות והסיכומים, יפנה את תשומת לב בית המשפט לכך ובמידת הצורך יתן בית המשפט את דעתו לטענות האמורות. 6. טענה נוספת בפי התובע הינה שהחברה נתנה את התצהירים מטעמה בקשר למבוקש על ידי עו"ד שוגול, בא כוחה, ולא על ידי אורגן של החברה. ככלל, אין לבעל דין זכות קנויה באשר לגורם אשר ימסור את התשובות לשאלון או את תצהיר גילוי המסמכים מטעם הצד שכנגד ובלבד שהמצהיר בקיא בנושא שלגביו מתבקשים המסמכים ונשאלות השאלות. החברה טוענת כי עו"ד שוגול, מתמצא בחומר, בקיא בו, מזה זמן ממושך וידיעתו מגעת לא פחות מאשר של גורמים מוסמכים בחברה. לפיכך, איני רואה פסול בעובדה שאת התצהיר מסר עו"ד שוגול. 7. לגוף הבקשה; באשר לגילוי מסמכים ספציפי: מקובלת עלי תשובת ב"כ החברה בדיון, לפיה לא היה דיווח של החברה לכל גורם בקשר עם המחלה כהגדרתה לעיל (עמ' 17 ש' 12-21). לפיכך דרישת התובע לקבל דיווחים בקשר למחלות לא מוגדרות, ושאינן המחלה נשוא התביעה, חורגת מהרלבנטיות כקבוע בהלכה הפסוקה ואיני רואה להעתר לה. באשר להעתקים "מעלון לצרכן" של החיסון בארצות הברית ובאיחוד האירופאי, כמבוקש על ידי התובע, אזי הגם שלעמדת החברה לא היא הקובעת את תוכנו של "העלון לצרכן", אלא רשויות הבריאות באותן מדינות, סבורני כי יתכן ויש להם רלבנטיות לתובענה. מכל מקום, לעמדת בא כוח החברה המציאה מרשתו את העלונים, (עמ' 17 ש' 28), ואם כך הוא, יצאה ידי חובתה. עוד סבורני כי יש מקום להמציא לתובע את המסמך המבוקש בסעיף 4.15, ככל שישנו בידי החברה שעניינו המלצות לצוות הרפואי המבצע את החיסון בישראל. יכול ויש לכך רלבנטיות לתביעה, אף אם ההמלצות האמורות לא הוכנו ע"י החברה. לא ראיתי מקום לחייב את החברה להמציא לתובע, את ההמלצות לצוות המחסן בארצות הברית ובאיחוד האירופאי מחמת העדר רלבנטיות לתובענה. מכל מקום, ב"כ החברה הודיע בדיון כי ככל שיש ברשות מרשתו עלונים באנגליה ובארצות הברית, היא תעביר אותם לב"כ התובע (עמ' 18 ש' 12). לפיכך, על החברה להמציא את ההמלצות הרלבנטיות בישראל תוך 60 יום מהיום, ככל שאלה בידה ואם אינן בידה, עליה להודיע על כך לב"כ התובע בתוך התקופה האמורה. 8. באשר לתשובות לשאלון; בדומה לאמור בפרק הדן בגילוי המסמכים הספציפיים, איני רואה מקום לחייב את החברה במענה לשאלות המתייחסות למחלות אחרות ולא למחלה שהתובע לקה בה. החברה השיבה למיטב ידיעתה כי לא דווח לה על גורם שלקה במחלה (וראה בעמ' 17 ש' 15-14) ולפיכך השאלות 2 -3, נענו כדבעי. באשר לשאלות שעניינן הרכב החומרים שניתן לתובע, 11-4, אזי החברה מסרה לב"כ התובע את כל המסמכים הרלבנטיים, לרבות השינויים שעברה "הנוסחה" נשוא החיסון, ובכך יצאה ידי חובתה (עמ' 18 ש' 4). איני סבור שעל החברה ליתן לתובע פירוט של הרכב החומרים והרכב החיסון, לרבות האם הוא כולל רכיבים מסויימים כמות שנשאלה, שכן די בכך שהחברה סיפקה את מלוא המסמכים ומצופה מהתובע כי ידאג לברור לו את הדרוש לצרכיו. החברה השיבה על שאלה 12 שאין לה ידיעה על המבוקש ודי במענה זה. שאלות 17-19 הינן חזרה לנושא "העלונים", שאליו כבר התייחסתי בפרק הדן בגילוי מסמכים. 9. בסעיף 7 לבקשה, עתר התובע לחייב את החברה במתן פרטים נוספים לכתב ההגנה. לאחר שעיינתי בעמדות הצדדים, לא ראיתי מקום להעתר לבקשה, שכן הפרטים הנוספים המבוקשים, מקומם בחקירה נגדית ולא בבקשה לפרטים נוספים. 10. התובע הגיש כבר תצהירי עדות ראשית. לפיכך יגישו הנתבעים תצהירים מטעמם וזאת תוך 60 יום מהיום ואילו הצד השלישי תוך 60 יום לאחר מכן. 11. תנאי לתחילת מירוץ הגשת התצהירים מטעם הנתבעים והצד השלישי הוא שהתובע ימציא להם את פרטיו של המצהיר מטעמו, אשר שמו לא גולה בתצהיר שניתן על ידו. 12. ב"כ החברה הפנה לכך שמרשתו הגישה בקשה לחיוב התובע במתן גילוי מסמכים ומענה לשאלון, בש"א 6496/07, לה אין תגובה. בקשה זו רשומה כסגורה במחשב. אם סבור ב"כ החברה כי בקשתו לא מוצתה, בשים לב שמאז הגשתה כבר הוגשו תצהירי העדות הראשית מטעם התובע, ויש להניח איפוא שמלוא המבוקש ולמצער מרביתו נמסר, יתכבד ויגיש בקשה חדשה, זאת רק לעניינים שעדיין נותרו במחלוקת ויעשה כן תוך 14 יום מהיום. תוגש בקשה כאמור, היא תומצא לכלל הצדדים ותחול עליה תקנה 241 לתקנות. אין באמור כדי לעכב את הגשת התצהירים. שאלוניםמסמכים