תיקון כתבי בי דין בעקבות תשובות לשאלון

המבקש ביקש את בית המשפט קמא לתקן בשנית את כתב הגנתו על דרך הוספת טענת ההתיישנות, שכן רק מתוך תשובת המשיב לשאלון נתבררה טענתו לתיקון מועד עילת התביעה [פברואר 1992], מכאן שכתב התביעה המקורי הוגש תשע שנים לאחר היוולד העילה ומכאן שהתביעה לטענתו התיישנה. להלן החלטה בנושא תיקון כתבי בי דין בעקבות תשובות לשאלון: החלטה 1. המבקש, עורך דין במקצועו, ייצג את המשיב בעניין רכישת דירה שרכש בשנת 1991 ובמסגרת תפקידו אמור היה לטפל בהעברת רישום הזכויות על שמו של המשיב - מבלי שמועד הרישום נקבע בהסכם. עשר שנים לאחר מכן - ב-2001 - משלא נרשמה הדירה על שמו, הגיש המשיב תביעה לבימ"ש השלום בבאר שבע כנגד המבקש ובה עתר לחייבו בביצוע הרישום או לחלופין לפצותו בסכום השווה לערך הדירה. שנה לאחר שהוגשה התביעה השלים המבקש את רישום הדירה ע"ש המשיב ובעקבות כך הוגש בספטמבר 2003 כתב תביעה מתוקן כנגדו ובו נתבע המבקש לפצות את המשיב בגין נזקים נטענים שנגרמו לו כתוצאה מעיכוב רישום הדירה על שמו תקופה של 11 שנים - ובהם, אי יכולתו לקבל אישורי הרחבת בניה ואי יכולתו למכור הדירה משך אותה התקופה. המבקש הגיש כתב הגנה מפורט ובו הכחיש כל הנטען נגדו. במקביל הגיש שאלון למשיב ואחת השאלות בו היתה: "מהו הזמן הסביר" בו היה על הנתבע [המבקש] להעביר הזכויות בדירה על שמך?" על כך השיב התובע [המשיב] בתצהיר התשובה: "הזמן הסביר להעברת הזכויות הינו ששה חודשים מיום התשלום, דהיינו - 28.2.92". בעקבות כך ביקש המבקש את בימ"ש קמא לתקן בשנית את כתב הגנתו על דרך הוספת טענת ההתיישנות, שכן רק מתוך תשובת המשיב לשאלון נתבררה טענתו לתיקון מועד עילת התביעה [פברואר 1992], מכאן שכתב התביעה המקורי הוגש תשע שנים לאחר היוולד העילה ומכאן שהתביעה לטענתו התיישנה. בימ"ש קמא דחה בקשה זו של המבקש לאחר שבחן את טענת ההתיישנות לגופה וקבע כי "יש בה משום ניצול ציני ואף שלא בתום לב העולה כדי שימוש לרעה בזכות הקיימת לבעל דין". וזאת משום ש"אינני סבורה כי דווקא הנתבע הוא זה אשר יכול להיבנות מסברתו של התובע [לעניין "הזמן הסביר" שנדרש לרישום -י.א.], שכן אם תינתן בידי הנתבע אפשרות כאמור, יהיה בכך משום אחיזה של הנתבע משני קצותיו של החבל". הקצה השני של החבל, כמבואר בהחלטה קמא, הינן טענות המבקש בכתב ההגנה המתוקן, לפיהן לא חטא ולא עוול בהתמשכות הליכי הרישום. כנגד החלטה זו עותר בפני המבקש לקבלת רשות ערעור. לאחר עיון בבקשה על נספחיה, בתגובת המשיב ובתיק בימ"ש קמא, החלטתי לדון בבקשה כבערעור - כאילו ניתנה הרשות לכך. 2. כלל היסוד בבחינת בקשה לתיקון כתב טענות כמובא ע"י י. זוסמן בספרו "סדרי הדין האזרחי" הינו [כמצוטט שם סעיף 271]: "תמיד נהגתי להתיר תיקון, אלא אם כן הייתי משוכנע כי המבקש לא התנהג בתום לב או כי משגהו גרם לפגיעה ביריבו אשר עליה לא יפוצה בהוצאות או בדרך אחרת". בעניין דנן חשף התובע לראשונה בתצהיר תשובתו לשאלון את המועד אשר לטענתו החל ממנו היה על הנתבע לסיים רישום הזכויות בדירה על שמו. מששונתה עילת התביעה בכתב התביעה המתוקן לעילה הנסמכת על אי מילוי חובת הנתבע לרישום הדירה במועד שהתחייב לעשות זאת ומשגילה הנתבע לראשונה כי אותו מועד היה לשיטתו ולטענתו ב-28.2.92, רשאי הנתבע לתקן כתב הגנתו ולצרף לו טענת ההתיישנות ולפיה לא הוגשה התביעה המקורית אלא תשע שנים לאחר מכן והתביעה המתוקנת כעבור שנתיים נוספות. התובע רשאי כמובן להעלות טענותיו כנגד טענת התיישנות זו אם בכתב תשובה, אם במהלך בירור התובענה ואם בעצם הטענה המשפטית כי לא התובע הוא הגורם המוסמך לקבוע "זמן סביר" מהו. ברם, לא יהיה זה צודק למנוע מהנתבע על הסף את עצם האפשרות להעלאת טענת ההתיישנות ולקבל יומו בביהמ"ש גם לעניין טענה זו. 3. לא מקובלת עלי קביעת בימ"ש קמא כי בבקשתו זו אוחז הנתבע את החבל משני קצותיו. העובדה שבנוסף ובמקביל לטענת ההתיישנות כופר הוא בעצם הטענות הנטענות כנגדו בתובענה לגופן, אין בה לשמוט על הסף את טענת ההתיישנות. זאת הואיל וטענת ההתיישנות מעצם טיבה עניינה בטענת הגנה דיונית המבקשת להקים מחסום בפני התובענה לגופה אפילו יימצאו עילותיה צודקות. כמו כן אין לומר כי בנסיבות העניין יש למצוא בבקשת התובע חוסר תום לב או כי בהעתרות להן עלול הנתבע להיפגע פגיעה שאינה בת תיקון. ויובהר שנית - אין במפורט לעיל משום קביעה או התייחסות לעצם טענת ההתיישנות ומידת סיכויי הצלחתה. המקום והזמן לבירור הדברים לגופם, יהיה במהלך בירור התובענה. ברם, שלא כדעת השופטת קמא, איני מוצא כי הטענה כה מופרכת מיסודה עד כדי מחיקתה על הסף בשלב ראשוני זה מבלי ליתן לנתבע הזכות והאפשרות ליומו בביהמ"ש להעלאתה ולבירורה. 4. תוצאת הדברים הינה כי הבקשה [הנדונה כערעור] - מתקבלת. אני מבטל את החלטת בימ"ש קמא ומתיר למבקש [הנתבע] לתקן את כתב הגנתו על דרך הוספת טענת ההתיישנות נשוא בקשה זו. הוצאות בקשה זו ייקבעו ע"י בימ"ש קמא בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי בסיומו. שאלוניםמסמכיםכתבי טענות / כתבי בי דין