תנאים לביטול פסק דין בהעדר הגנה

ההלכה היא כי בבוא בית המשפט להחליט בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, ולעניין שיקול הדעת, יש להציב את שני המבחנים הבאים: א. סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן. ב. סיכויי ההצלחה כי הגנתו תתקבל. התשובה לשאלה השניה היא החשובה יותר, אין המבקש חייב להראות כי הגנתו איתנה ובטוחה ודי לו אם יראה כי ההגנה אפשרית. להלן החלטה בנושא תנאים לביטול פסק דין בהעדר הגנה: החלטה 1. בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקש (הנתבע מס' 2 בתובענה) ביום 05.03.06, עקב אי הגשת כתב הגנה מטעמו. לבקשה צורף תצהיר מטעם המבקש, בו נטען כי בתקופה בה הוגש כתב התביעה כנגדו, היה מצבו הרפואי גרוע ביותר, מאחר ועבר ניתוח מעקפים, אירוע מוחי, חולה במחלת הסכרת, ומזריק אינסולין פעמיים ביום, ומצבו הבריאותי גורם לו לטשטוש, עייפות ושינה. עוד נטען בתצהירו של המבקש כי סיכויי ההצלחה שלו טובים, וכי גם אם יקבע, סופו של יום, כי הפר את חוק איסור לשון הרע בשל תגובתו המוגזמת, הרי שעומדת לו ההגנה הקבועה בחוק, היא הגנת "אמת דיברתי", ומימוש זכות הציבור לדעת על פעולות פקידים בכירים שיש בהם לכאורה גילויי שחיתות, התעמרות ואפליה. 2. ב"כ המשיבה מתנגד לבקשה, וטוען, בין היתר, כי המבקש לא הראה סיכוי הגנה וכי אף לא אחד משני התנאים המצטברים לביטול פסק הדין, מתקיימים בענייננו. 3. ההלכה היא כי בבוא בית המשפט להחליט בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, ולעניין שיקול הדעת, יש להציב את שני המבחנים הבאים: ב. סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן. ב. סיכויי ההצלחה כי הגנתו תתקבל. התשובה לשאלה השניה היא החשובה יותר, אין המבקש חייב להראות כי הגנתו איתנה ובטוחה ודי לו אם יראה כי ההגנה אפשרית. בהערת אגב יצויין כי הבקשה הוגשה במועד הקסבוע בתקנות, היינו בתוך פחות מ - 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. 4. לעניין השאלה הראשונה, טען המבקש למצב בריאותי לקוי, ואף צירף לתצהירו מסמך רפואי, וייאמר בשלב זה, כי המבקש הציג סיכום מידע רפואי, שממנו עולות בעיותיו הרפואיות הרבות של המבקש, לרבות הטיפול הרפואי בו הוא משתמש. 5. לעניין השאלה השנייה, בדבר סיכויי ההצלחה, טוען המבקש כי כתב התביעה נשען בעילת לשון הרע, וכי עומדת למבקש טענת הגנה בתביעות מעין אלה של "אמת דיברתי". 6. שלב זה, אינני יכול לקבוע אם טענות אלה שהועלו כאן נכונות, אולם יש לקבוע כי הן מהוות הגנה לכאורה, בתובענה שהוגשה כאן. 7. מטרתו העיקרית של ביהמ"ש היא להכריע בגוף הסכסוך המובא בפניו ולהגיע לחקר האמת. נעילת דלתות בתי המשפט, בפני צד הרוצה להשמיע את טענותיו, איננה רצויה. 8. אי ביטול פסק הדין כמוהו כנעילת שערי המשפט בפני המבקש. גם אם חטא המבקש בכללי הדין, הרי שאין מקום לצעד הדרסטי של מניעת אפשרות קיום בירור ענייני והוגן של הנושא שבמחלוקת ואין להכריע בו על סמך ראיות של צד אחד בלבד. בתי המשפט נזהרים ב"נעילת שערי בית המשפט"; במיוחד כיום, לאור חשיבותה של זכות הגישה לערכאות, שהינה זכות יסוד במשפט הישראלי, ויש אף שרואים בה כזכות חוקתית של ממש. ראה גם לענייננו ע"א 8292/00 יוסף גבריאל נ' שמואל לוינסון, דינים עליון, כרך נח 990: "...ההתייחסות להליך ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד נעשית על רקע ההכרה הבסיסית בקיומה של זכות גישה חוקתית לכל אדם לערכאות המשפט. זכות זו משקפת הכרה חוקתית בזכותו של הפרט לקיים דיון אמיתי, מלא והוגן בבית המשפט. האופי החוקתי של זכות הגישה לערכאות מקרין על הפרשנות העקרונית הניתנת להוראות סדר הדין, ומשליך על אמות המידה להפעלת שיקול הדעת השיפוטי המיושמות ביחס להסדרים הדיוניים הספציפיים...." וכן ראה ש. לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית, מבוא ועקרונות יסוד, עמ' 204: "יש לכלול את הזכות לביטולו של פסק דין שניתן על פי צד אחד במשפחת הזכויות המרכיבות את זכות הגישה לבית המשפט שהפכה לזכות חוקתית. מכאן, שאם לא ניתנה לבעל דין ההזדמנות לנצל את הזכות, שומה על בית המשפט לבטל את הפסק, בין אם ההזדמנות לא ניתנה לו בגלל העדר המצאה, ובין מחמת נימוקים אובייקטיביים או סובייקטיביים המצדיקים את ביטול הפסק" 9. עולה מהאמור לעיל, שאין לנעול את שערי ביהמ"ש בפני צד שיש לו טענה עניינית, לגופו של עניין, גם אם חטא בסדרי הדין. 10. כמובן, שאין לפרש דברים אלה, כאילו אין ערך לסדרי הדין וניתן להתעלם ולזלזל בהם ואולם במקרה ספציפי זה שלפני מצאתי בטעמיו של המבקש הגנה אפשרית מפני התביעה ומכאן שיש להענות לבקשה ולבטל את פסק הדין שניתן כנגד המבקש ביום 05.03.06 בתנאי שהמבקש ישא בהוצאות המשיבה בסך 1,500 ₪ בצרוף מע"מ כחוק ולכל המאוחר עד ליום 1.8.2006 וימציא על כך אישור לתיק ביהמ"ש. לא יבוצע התשלום במועד, ישאר פסק הדין על כנו. 11. אם ישולמו ההוצאות עד המועד שנקבע - יחולו ההוראות הבאות:- א. כתב הגנה שצורף מטעם המבקש לבקשה - ישמש כתב ההגנה מטעמו. ב. עד ליום 01.09.06 - רשאי המבקש להגיש תצהירי העדות הראשית מטעמו, בצירוף כל המסמכים שהוא מתכוון להסתמך עליהם, עם העתק ישירות ליתר בעלי הדין. ג. תשומת לב המבקש להחלטת ביהמ"ש מיום 18.05.06 בעניין קביעת מועד לשמיעת ראיות, ליום 13.12.06, ולגבי כל יתר ההוראות שנקבעו בהחלטה. ד. קובע התיק ליום 5.9.2006, לתזכורת פנימית בפני העוזרת המשפטית, כדי לוודא שהמבקש פעל לפי החלטה זו. פסק דין בהעדר הגנהביטול פסק דין