הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה

להלן החלטה בנושא הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה: החלטה כללי 1. לפני בקשה להאריך המועד להגשת ערעור על גזר דינו של בית משפט לתעבורה בנצרת (כב' השופט דבור סאאב) מיום 13.9.04 בת"ד 10538/03. הבקשה הוגשה ביום 6.10.05. 2. לטענת המבקשת, הערעור הוגש על ידה ביום 3.11.04, זאת בתוך 40 יום לאחר מתן גזר הדין, כאשר במהלך תקופה זו היו 7 ימי פגרת חג הסוכות. לטענת המבקשת, הודעת הערעור שהוגשה על ידה הוטבעה ע"י המזכירות בשתי חותמות. האחת מיום 1.11.04 והשניה מיום 3.11.04, כאשר לטענת המבקשת שני המועדים הינם בתחום הקבוע בחוק להגשת הערעור. לטענת המבקשת היא פנתה מספר פעמים למזכירות לברר אודות קביעת מועד לדיון בערעור, והודע לה, רק בימים אלה, שחלה תקלה בטיפול השוטף בתיק ולפיכך נאמר למבקשת להגיש בקשה להארכת המועד להגשת הודעת הערעור. לטענת המבקשת גזר הדין שניתן בעניינה, פוסל את רישיון הנהיגה שלה לתקופה ארוכה דבר הפוגע בניידותה להגיע לטיפולים רפואיים להם נזקקת המבקשת בעקבות תאונת הדרכים נשוא העבירות המיוחסות לה בגזר הדין. 3. המשיבה טוענת שהערעור המקורי לא הוגש במועד. לטענת המשיבה 45 הימים להגשת הודעת הערעור חלפו ביום 28.10.04, כך שהמועד בו הגישה המבקשת את הודעת הערעור, קרי, 1.11.04, לא היתה בתוך התקופה הקבועה בחוק. המשיבה טוענת שטענת המבקשת לפיה פגרת סוכות אינה נמנית על הימים להגשת הערעור שגויה, שכן מדובר בערעור פלילי. לטענת המשיבה, בקשה זו מוגשת בחלוף של שנה ממתן גזר הדין. המשיבה טוענת שאין מקום לקבל את טענת המבקשת לפיה לא עלה בידה לברר אודות הערעור במשך שנה שלמה. המשיבה טוענת שכפי שעולה מדברי המזכירות, הודעת הערעור שהוגשה ע"י המבקשת לא אבדה אלא הושבה למבקשת לשם השלמת החסר. המשיבה טוענת שלנוכח חומרת מעשיה של המבקשת, גזר הדין אינו מצדיק התערבות בו. 4. מבירור עם המזכירות עולה שהודעת הערעור אכן הוגשה ביום 1.11.04, אך כיוון שלא היה בידה העתק מכתב האישום, הוחזרה הודעת הערעור לידיה. הודעת הערעור לא אבדה במזכירות אלא כאמור הוחזרה למערערת לשם השלמתה. דיון הודעת הערעור 5. תקנה 1 לתקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל (פגרות), תשמ"ג-1983 שעניינה תקופות פגרה קובעת כדלקמן: "תקופות הפגרה בבית המשפט העליון, בבית המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום, בבתי המשפט המקומיים (להלן-בתי המשפט), ובלשכות ההוצאה לפועל, יהיו מדי שנה כדלקמן: (1) פגרת סוכות-מיום י"ד בתשרי ועד כ"א בתשרי; (2) פגרת הפסח-מיום י"ד בניסן עד יום כ' בניסן; (3) פגרת הקיץ-מיום 16 ביולי ועד יום 31 באוגוסט." 6. תקנה 529 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן:"התקסד"א") שעניינה תקופת הפגרה קובעת כדלקמן: "תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם לפי הענין, הוראה אחרת". ס' 10(ג) לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981 קובע כדלקמן: "במניין ימי תקופה יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל פי חיקוק, זולת אם הם הימים האחרונים שבתקופה". 7. בענייננו, גזר הדין נשוא הבקשה ניתן ביום 13.9.04. מאחר והודעת הערעור שהוגשה ע"י המערערת נושאת שתי חותמות, נצא מנקודת הנחה שזו הוגשה במועד המוקדם מבין השתיים, קרי, 1.11.04. ואף המשיבה אינה חולקת על מועד זה. 8. 45 הימים להגשת הודעת הערעור מסתיימים ביום 28.10.04 כאשר במהלך תקופה זו חלה פגרת סוכות, מיום 29.9.04 עד 6.10.04 ובסה"כ 8 ימים. 9. כאמור, המבקשת טוענת שמאחר ופגרת סוכות אינה נמנית במנין הימים שעומדים לרשותה לשם הגשת ערעורה, רשאית היתה להגיש את הודעת הערעור ביום 1.11.04 ואף 3.11.04, כאשר שני המועדים הללו מצויים בטווח הזמן שעומד לרשותה, וכך עשתה. לטענת המבקשת, המועד האחרון להגשת הודעת הערעור הינו 4.11.04. המשיבה טוענת שהמועד האחרון להגשת הודעת הערעור הינו 28.10.04, כאשר פגרת הסוכות אינה נמנית בתקופה זו שכן מדובר בהליך פלילי. 10. המחלוקת שבפנינו אם כך נסובה על השאלה האם לכלול את ימי פגרת סוכות במנין הימים ואם לאו כאשר מדובר בהליך פלילי. על כך נאמר בבש"פ 544/88 אורלי חזקי נ' אלי פנחסי, פ"ד מב(3) 795 כדקלמן: "סעיף 10(ג) לחוק רישא לחוק הפרשנות קובע את הוראת הכלל, לפיה ימי פגרה מובאים במניין ימי תקופה. לאור הוראת הכלל הברורה והרחבה יש לפרש את הוראת הסייג באופן מוגדר, כך שלא יהא בפירוש כדי לפגוע בהוראת הכלל. הסייג בסעיף 10(ג) קובע, כי ימי מנוחה, פגרה או שבתון לא יובאו במניין ימי תקופה ...אם הם הימים האחרונים שבתקופה. התיבה הם מתייחסת לכל אחד מסוגי הימים הנזכרים ברישא (מנוחה, פגרה או שבתון), והוראת הסייג מתייחסת לתחולתו של כל אחד מסוגי ימים אלה ביום האחרון שבתקופה. לפי זה-ובכל הנוגע לתקופת פגרה-ימי פגרה רגילים נמנים על התקופה, אולם רק יום פגרה החל ביום האחרון שבתקופה אינו נמנה בימי התקופה...אמור מעתה, תקופת פגרה החלה-כולה או מקצתה-בתוך תקופה הקבועה בחיקוק לעשיית פעולה, מובאת בחשבון מניין ימי התקופה הקבועה, אולם אם היום האחרון שבתקופה חל בעיצומה של פגרה-נדחה היום האחרון שבתקופה הקבועה עד למחרת תום הפגרה". 11. בענייננו, 45 הימים להגשת הודעת הערעור מסתיימים ביום 28.10.04, כאשר מועד זה אינו נופל בפגרת הסוכות, כך שמכח סעיף 10(ג) רישא לחוק הפרשנות תקופת הפגרה באה במנין הימים. מכאן שהודעת הערעור שהוגשה ביום 1.11.04, הוגשה באיחור. תקנה 529 לתקסד"א-החלה על הליך אזרחי-אינה חלה בענייננו. הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור 12. הבקשה להארכת המועד להגשת ערעור הוגשה ע"י המבקשת ביום 6.10.05. 13. המבקשת טענה שפנתה מספר פעמים למזכירות בית המשפט כדי לברר אודות מועד הדיון בערעור. לטענת המבקשת, חלה תקלה בטיפול השוטף של המזכירות בתיק לפיכך נאמר לו להגיש בקשה להארכת מועד להגשת הערעור. 14. טענת המבקשת אין בה ממש ואף מעלה תהיות. ברור עם המזכירות מעלה שהודעת הערעור הוחזרה לב"כ המבקשת ע"י מזכירות בית המשפט ביום 4.11.04 יחד עם מכתב נלווה, זאת מאחר והיתה חסרה את כתב האישום, ולא ברור מדוע חיכתה המבקשת שנה מיום הגשת הודעת הערעור כדי להגיש בקשתה זו. 15. מכל מקום, המערערת לא הצביעה על כל טעם להגשת הערעור באיחור. סברתה המוטעית בדבר המועד הראוי להגשת הערעור אינה בגדר טעם לענין זה. ראה ב"ש 1216/85, מ"י נ' עצמון, פ"ד מ(2)325. סיכום 16. הודעת הערעור הוגשה לבית המשפט באיחור,מבלי שצורף לה גזר הדין של הערכאה הדיונית, וזאת בניגוד לקבוע בתקנה 32א לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974. הבקשה להארכת המועד להגשת ערעור הוגשה באיחור של כשנה. לא הוצגו כל טעמים המצדיקים העתרות לבקשה להארכת מועד לגופה. 17. נוכח האמור לעיל, הבקשה להארכת המועד נדחית. משפט פליליהארכת מועד להגשת ערעורהארכת מועדהמועד להגשת ערעוריםמשפט תעבורהערעור