סמכות עניינית התיישנות קנס

להלן החלטה בנושא סמכות עניינית התיישנות קנס: החלטה 1. ביום 23.8.07 נתתי פסק דין בתיק דנן. 2. במסגרת פסק הדין דחיתי את תביעת התובע, שביקש פסק דין הצהרתי, שלפיו הקנס שקיבל בגין עבירת תעבורה מיום 6.8.01, התיישן ודחיתי את תביעתו לקבלת הצהרה שלפיה ההודעה על עיכוב הרישיון דינה להתבטל. 3. במסגרת פסק הדין, דנתי גם בטענת התובע שלפיה העבירה נשוא הקנס התיישנה והחלטתי כי אני נעדר סמכות עניינית לדון בטענה זו. 4. לפיכך קבעתי, כי יש להעביר את התיק להמשך דיון ולצורך הכרעה בטענת ההתיישנות, לבית המשפט המוסמך, הוא בית המשפט לתעבורה בתל-אביב. 5. דא עקא, החלטה זו הייתה צריכה להינתן במסגרת החלטה ולא במסגרת פסק הדין, שכן כידוע, החלטה להעביר תביעה או חלקה לבית משפט אחר מחמת חוסר סמכות היא בבחינת "החלטה אחרת" ולא "פסק דין", שכן החלטת ההעברה אינה מסיימת את הדיון באותו עניין. 6. כפי שכבר קבעתי בפסק הדין, נושא סמכותו של בית משפט זה לדון בטענה אודות התיישנות עבירת תעבורה נדונה בפסק הדין שניתן בה"פ (י"ם) 746/06 מזל מנצורי טחורש נ' מדינת ישראל. 7. גם שם הוגשה תביעה להצהיר כי התיישנה עבירת מצלמה. בית המשפט דן שם בטענה להתיישנות העבירה ולהלן הדברים שנקבעו שם בעניין זה על ידי כב' השופטת אנה שניידר, אותם אני מאמץ כחלים גם על התביעה שבפני: "26. משמעות הטענה בדבר מחיקת ההרשעה מהמרשם עקב התיישנות העבירה היא למעשה, כי דין ההרשעה שקמה מכח סעיף 229(ח2) לחסד"פ, עקב אי תשלום הקנס, להתבטל. במלים אחרות, מדובר בדרישה לביטול תוצאתו של הליך פלילי. בה"פ 201211/05 (שלום ת"א) מנדלוביץ נ. עירית תל-אביב מיום 9.2.06, הגיע בית המשפט למסקנה, לאחר שניתח את פסקי הדין של בית המשפט העליון בע.א. 8080/99 וקס ואח' נגד עירית תל-אביב ואח' (תק-על2005, 2467) (להלן - פס"ד וקס) וכן בע.פ. 3482/99 פסי נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(5) 715, כי טענה להתיישנות עבירה יש לטעון בפני אותה הערכאה שמוסמכת לבטל את ההרשעה, ובענייננו - בית משפט לענייני תעבורה. (ראה לענין זה גם ת"ק (בית שמש)1071/06 קפאח נ. מדינת ישראל שניתן ביום 18.9.06). 27. לעניין שאלת ביטול ההרשעה, טוענת המבקשת כי מהוראות סעיף 25(ג) לפקודת התעבורה עולה כי הוראות סעיף 25, שעניינו סמכותו של שופט תעבורה, אינן גורעות מסמכותו של שופט שלום אחר, שאינו שופט תעבורה, לדון בעבירות תעבורה ולכן מצויה בידי בית משפט זה הסמכות העניינית לדון גם בטענת התיישנות העבירה. מקובלת עלי עמדת המשיבה לפיה הפרשנות האמורה לסעיף 25 לפקודת התעבורה מאיינת את ההפרדה שיצר המחוקק בין בית משפט לעניינים אזרחיים לבין בית משפט לעניינים פליליים, ובענייננו - בית משפט לענייני תעבורה. בהקשר זה ניתן להסתמך על דברי בית המשפט העליון בפס"ד וקס: "...אכן אין להשיג על זכותם של המערערים לבקש את ביטולה של ההרשעה שלשיטתם התקבלה בניגוד לחוק, אך לא נתברר לי ההגיון העומד מאחורי הגשת בקשה שכזו לבית המשפט האזרחי, שהרי אין לתקוף בהליך אזרחי תוצאותיו של הליך פלילי..." 28. לאור האמור, ככל שמדובר בבקשה להצהיר כי יש למחוק את העבירה נשוא הדו"ח עקב התיישנות העבירה - נעדר בית משפט זה סמכות עניינית להענקת הסעד המבוקש, ועל המבקשת לפנות, אם רצונה בכך, לבית המשפט לענייני תעבורה. הוא הדין לגבי טענות המבקשת לעניין אי קבלת הודעה כלשהי בענין הדו"ח נשוא הבקשה והקשורות ב"חזקת מסירה" לפי תקנה 44א לתקנות התעבורה. גם ענין זה מסור בידי בית המשפט לענייני תעבורה". 8. לפיכך, אני קובע כי אני נעדר סמכות עניינית לדון בתביעה בגין התיישנות העבירה ובגין הטענה בדבר אי קבלת הדו"ח המקורי. 9. סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד 1984, קובע כי: "79. (א) מצא בית משפט שאין הוא יכול לדון בענין שלפניו מחמת שאינו בסמכותו המקומית או הענינית, והוא בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר, רשאי הוא להעבירו לבית המשפט או לבית הדין האחר, והלה ידון בו כאילו הובא לפניו מלכתחילה, ורשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם." 10. ההלכה היא כי בית המשפט אינו חייב להעביר את התובענה לבית המשפט המוסמך, אלא הוא רשאי לעשות כן, אולם הנטייה תהיה להפעיל את הסמכות הנתונה בסעיף 79(א) ולא לדחות את התביעה רק בשל חוסר סמכות, וזאת בהעדר סיבה מיוחדת המורה כי יש לנהוג אחרת. 11. אינני מוצא כל סיבה מדוע לא ניתן להעביר את התובענה לבית המשפט לתעבורה, לפתיחת בש"א, או כל הליך מתאים אחר לפי סדרי הדין הנהוגים בבית המשפט לתעבורה, שבמסגרתו ניתן לדון בבקשת התובע לביטול פסק דין שניתן בהעדרו ומחיקת הרשעתו בעבירה בשל טענתו שלפיה העבירה התיישנה. 12. לפיכך, אני מורה על העברת התיק לבית המשפט לתעבורה בתל-אביב, לצורך הכרעה בטענת התובע שלפיה העבירה נשוא התביעה שבפני התיישנה וכי נודע לו לראשונה על הודעת הקנס והעבירה רק בשנת 2006. 13. המזכירות תטפל, אפוא, בהעברת התיק לבית המשפט לתעבורה. סמכות ענייניתקנסהתיישנות