ביטול מינוי מנהל מיוחד

סעיף 23 לפקודה מתיר לכנ"ר למנות מנהל מיוחד, מקום שראה שטיב נכסי החייב או עסקיו, או טובת הנושים דרך כלל, מצריכות מינויו לנכסים ולעסקים זולת הכונס. הכנ"ר אף רשאי להגדיר את סמכויות המנהל המיוחד. החייבים חוששים כי המנהלת המיוחדת תגיש חוו"ד שאינה משקפת בצורה אוביקטיבית את הנסיבות בהן הסתבכו, בשל היותה באת כח של נושה, אשר לטענתם גרם להסתבכותם בשל תחרות עסקית, ואינם מתנגדים למינויו של ב"כ של נושה אחר. להלן החלטה בנושא ביטול מינוי מנהל מיוחד: החלטה 1. הכנ"ר ביקש למנות מנהל מיוחד אשר יבצע חקירה לגבי נסיבות הסתבכותם של החייבים, וכן יעמוד על טיב נכסיהם, עסקיהם, הכנסותיהם והתנהלותם במסגרת הליכי הפש"ר. ב"כ הכנ"ר הודיע כי פנה אל עו"ד עדי גיסיס שטינמן (להלן: ב"כ הנושה), אשר יזמה את הבקשה לפש"ר, ובהסכמתה ביקש למנותה כמנהלת מיוחדת, על כל הכרוך בכך. כב' השופט ארבל מינה את ב"כ הנושה כמנהלת מיוחדת לנכסי החייבים. 2. החייבים מתנגדים למינויה של ב"כ הנושה כמנהלת מיוחדת וביקשו לבטל את מינויה מהטעמים הבאים: א. לטענת החייבים, הם אינם מתנגדים למינוי מנהל מיוחד שאינו מבין באי כוחה או באים מטעמה של שריונית חסם ייצור מוצרי בטחון (1991) בע"מ (להלן: שריונית). ב. החוב נשוא הבקשה נובע מערבות החייב לחברה בה היו הוא ואשתו החייבת, בעלי מניות, ואשר נוהלו על ידו (להלן: א.ש.). החוב נוצר בתום לב מצידו עקב הקלעותה של חברת א.ש. למשבר בשל התנהגותה של שריונית. ג. שריונית היא זו אשר הביאה להתמוטטות החברה א.ש., בכך שנהגה לא רק כספק של א.ש., אלא גם כמתחרה, ייצרה מוצרים פגומים וגרמה לנזק לשמה של חב' א.ש. ולהקטנת מכירות, הורתה לסניף שלה באזור מגוריה של חב' א.ש. לרכוש מוצרים מחברה מתחרה, נהגה להודיע לא.ש. על חסרים במוצרים מסויימים באופן מפתיע, פעולה שאילצה את חב' א.ש. לפצות אותם לקוחות או להחליף להם מוצרים על חשבונה. ד. אם תמונה ב"כ הנושה למנהלת מיוחדת, לאחר שטענה לכל אורך הדרך בשם מרשתה כי החייב הבריח את נכסי א.ש. ואת נכסיו, לא תוכל להיות פתוחה לרעיון שמרשתה היא זו שגרמה לכשלונה הכלכלי של א.ש., וטענותיו של החייב לעניין זה באו לידי ביטוי בתצהיר שהגיש בבקשה לרשות להתגונן. ה. שריונית הגישה גם בקשה לפרוק ומינוי באת כוחה למפרקת זמנית. חב' א.ש. לא התנגדה לפרוק, אלא למינויה של באת כח הנושה למפרקת, מנימוקים דומים לנימוקים דכאן, ובית המשפט שם החליט למנות עו"ד אחר, עו"ד גלוסקא מתל-אביב, המקובל עליהם גם כמנהל מיוחד. ו. החייבים שיתפו פעולה עם המפרק, אך התברר להם כי רוב המסמכים הנחוצים להוכחת טענותיהם מצויים אצל אנשים הקשורים בעסקיהם עם שריונית. לכן, נאלצו החייבים להגיע להסכם פשרה עם הנושה. ז. משרדה של ב"כ הנושה נמצא בראשון לציון, וחקירת החייבים תאלצם להוציא הוצאות כדי להתייצב במשרדה. 3. ב"כ הנושה מבקשת לדחות את בקשת החייבים לבטל את מינויה מהנימוקים הבאים: א. אין בסיס לחששם של החייבים כי המנהלת המיוחדת לא תהא פתוחה לקבל את גרסת החייבים לקריסתם הכלכלית. במסגרת הסכם הפשרה ויתרו החייבים על כל טענותיהם כנגד הנושה, וממילא אין להם ראיות לטענות אלו. בנוסף לכך, החייבים עצמם טוענים כי הסיבה להסתבכותם הכלכלית היא ערבותם לחברה שבבעלותם, אשר קרסה. ואולם, השאלה אם הנושה אשמה בקריסה הכלכלית של חב' א.ש. אינה אמורה להיבדק על המנהלת המיוחדת, אלא על ידי המפרק בתיק הפירוק של א.ש., והיא אינה מתכוונת לבצע בירורים שבתחום אחריותו של המפרק. ב. החייבים עצמם הסכימו למתן צווי כינוס ולהכרזה כי הם פושטי רגל. עם זאת, אין מדובר בבקשה שהוגשה על ידי החייבים, ושאלת תום הלב מאבדת את הרלוונטיות שלה. ב. השאלה אם החייבים הבריחו נכסים אם לאו, היא בדיקה עובדתית על סמך נתונים ומסמכים שתקבל המנהלת המיוחדת מהחייבים ומגורמים נוספים. המסקנות יועברו לבדיקת הכנ"ר ולבית המשפט, וזכותם של החייבים להתנגד למסקנות אלה בדרכים הקבועות בחוק. מכל מקום, בעבר קבע בית המשפט כי אכן קיימות ראיות לכאורה להברחת נכסים, ונתן צווי עיקול בהתאם. ג. ב"כ הנושה העיקרי הוא המתאים ביותר לתור אחר נכסי החייב ולממשם במחיר המקסימלי, דבר המשרת את הנושה העיקרי וכן את שאר הנושים. אין בכך ניגוד אינטרסים, אלא להיפך. ד. טענתם של החייבים, תושבי נצרת, כי משרדה של ב"כ הנושה נמצא בראשל"צ, אינה מתיישבת עם הסכמתם למינויו של עו"ד גלוסקא המפרק כמנהל מיוחד, שהרי גם משרדו נמצא בתל-אביב. 4. הכנ"ר לא הגיב בכתב לכתבי הטענות של הצדדים, אך במהלך הדיון תמך למעשה בעמדת החייבים. לשיטתו, תפקידו של המנהל המיוחד הוא לחקור, בין השאר, את סיבת ההסתבכות של החייבים. החייבים אינם מנועים מלהעלות את גרסתם נוכח קיומו של הסכם פשרה שנחתם לפני ההליכים של הפש"ר, ותפקיד המנהל המיוחד לבדוק את הסיבות האמיתיות להסתבכות ולא לכוון את החקירה על פי כל מיני מגבלות או התניות פרוצדורליות כאלה ואחרות. לא מן הנמנע כי המפרק והמנהל המיוחד יגיעו לתוצאות שונות בחקירתם, מאחר שמדובר בשני עניינים שונים. ב"כ הכנ"ר הודיע לבית המשפט כי עו"ד גלוסקא המפרק הודיע כי הוא אינו מעוניין להתמנות כמנהל מיוחד, ועו"ד מנור נחמיאס הסכים להתמנות לתפקיד האמור. דיון 5. א. סעיף 23 לפקודה מתיר לכנ"ר למנות מנהל מיוחד, מקום שראה שטיב נכסי החייב או עסקיו, או טובת הנושים דרך כלל, מצריכות מינויו לנכסים ולעסקים זולת הכונס. הכנ"ר אף רשאי להגדיר את סמכויות המנהל המיוחד. בענייננו, ביקש הכנ"ר להעניק למנהלת המיוחדת את כל הסמכויות המוקנות לו בסעיף 18 ג. לפקודה, ותמיכתו בעמדת החייבים נובעת מעמדתה כי אין עוד צורך לחקור את נסיבות הסתבכותם של החייבים, והמפרק יעשה זאת במסגרת חקירת הכשלון הכלכלי של החברה א.ש.. ב. שיקוליו של בית המשפט לגבי הכרזת חייב כפוש"ר בעת שהבקשה מוגשת על ידי נושה שונים מהשיקולים הנלקחים בחשבון לגבי בקשת חייב, שם בוחן בית המשפט בעיקר את תום ליבו של החייב בעת יצירת החובות ובמהלך כינוס הנכסים. (לעניין זה ראה ספרם של לוין וגרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שניה, עמ' 169-171). ג. החייבים חוששים כי המנהלת המיוחדת תגיש חוו"ד שאינה משקפת בצורה אוביקטיבית את הנסיבות בהן הסתבכו, בשל היותה באת כח של נושה, אשר לטענתם גרם להסתבכותם בשל תחרות עסקית, ואינם מתנגדים למינויו של ב"כ של נושה אחר. לא נעלם מעיניי כי המנהלת המיוחדת אכן פעלה בעניינם, ויתכן כי אף הוכיחה, לכאורה, כטענתה בסעיף 7ב לתגובתה, כי החייבים פעלו להברחת נכסיהם. ד. למעשה, הייתי רואה להותיר את מינויה של המנהלת המיוחדת על כנו, מאחר שהמנהלת המיוחדת לא פעלה בכל אופן שאינו ראוי, ובעצם פעילותה בשקידה לגלות את נכסי החייבים לצורך ההגדלה של קופת הפרוק, אין כל פסול. יתר על כן, רצוי שהמנהל המיוחד יהא בעל עניין להעמיק חקור ולגלות את מירב המידע לגבי נכסי החייב. ה. דא עקא, שהמנהלת המיוחדת הודיעה לבית המשפט הן בתגובותיה לבקשה והן בדיון כי אינה מתכוונת לחקור את התנהלותם של החייבים במסגרת ניהול החברה א.ש. ו/או בתקופה בה צברו את חובותיהם, והמפרק יבצע חקירה זו. המנהלת המיוחדת נכנסת בנעליו של הכנ"ר, ועל אף שהיא מצווה לפעול בשקידה ראויה לאיתור נכסי החייב, בין השאר, עליה לחקור גם בנסיבות ההסתבכות של החייבים, בלא שגיבשה לעצמה עמדה קודמת לפני תחילת החקירה מהיכרותה עימם, וזאת על אף ששאלת תום הלב לא תהווה עוד טעם עיקרי בבואו של בית המשפט לדון בהכרזת החייבים כפושטי רגל. כשם כשהכנ"ר הוא גוף ניטרלי, המנהל חקירה ללא משוא פנים, כך גם המנהל המיוחד, אשר צריך לבחון את הסיבות לכשלון החייבים, וחקירה זו היא אחד מתפקידיו. לחייבים יש זכות להעלות כל טענה לגבי נסיבות הסתבכותם, והמנהל המיוחד צריך לבדוק את טענותיהם לגופן, מבלי להיות חסום בהשתקי פלוגתא למיניהם או מעשי בי-דין. החייבים טוענים כי על אף שהגיעו להסכם פשרה עם שריונית, יש בידי צדדים שלישיים הקשורים לשריונית מסמכים להוכחת טענותיהם כי כשלונם נבע ממעשיה של שריונית, ועניין זה עשוי להיות רלוונטי בהליכים אחרים. אכן, מדובר בחקירה המשיקה בחלקה לחקירתו של המפרק, ושיקולי היעילות הם שיקולים חשובים, אך לא בהכרח מדובר בעניינים זהים. חקירת החייבים אינה מתייחסת אך ורק להתנהלותם כאורגנים של החברה, אלא גם כאנשים פרטיים, ומערכת היחסים הקודמת בין הצדדים עלולה לסבך את החקירה. 6. לפיכך, אני רואה לקבל את בקשת החייבים. לאור כל האמור לעיל, ועל אף שאין כל ספק בדבר כישוריה של ב"כ הנושה לבצע את התפקיד שהוטל עליה, אני רואה לבטל את המינוי, מהטעמים שפורטו לעיל. הייתי רואה למנות את עו"ד גלוסקא המפרק גם כמנהל מיוחד, משיקולי יעילות, אך משהודיע כי אין הוא מסכים למינוי זה, אין מנוס מלמנות אדם אחר. 7. אני ממנה את עו"ד מנור נחמיאס מרח' נתנזון 5 בחיפה, כמנהל מיוחד לנכסי החייבים, ומעניקה לו את כל הסמכויות המוקנות לכנ"ר בהתאם להוראות סעיף 18ג לפקודה. המנהל יהא מוסמך לחקור את החייבים וכן לדרוש כל מידע או מסמך המצויים בידיהם או מכל אדם אחר, שיש יסוד סביר להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו. המנהל המיוחד ידווח לכונ"ר על ממצאי חקירתו לא יאוחר מ- 30 יום קודם למועד הדיון בתיק. שכרו של המנהל המיוחד יקבע ע"י בית המשפט בהמלצת הכנ"ר, וישולם אך ורק מתוך כספים שישתלמו לקופת הפש"ר. המנהל המיוחד יחתום על כתב ערבות בסך של 20,000 ש"ח במשרדי הכנ"ר. מנהל מיוחד