בקשה לאישור דו''ח מפרק

להלן החלטה בנושא בקשה לאישור דו''ח מפרק: החלטה בקשה זו הינה בקשה נוספת מיני רבות בנוגע לסכסוך המתמשך אשר נתגלע בין מפרק חברת גוש 6635 מס 1013- בפירוק (להלן: "החברה"), לבין המשיב (להלן: "מר עידן") אשר הינו אחד מבעלי המניות בחברה שבפירוק. סכסוך זה ייתכן והיה בא אל פתרונו בשלב מוקדם בהרבה, אלא שתיק פירוק זה מוצף בבקשותיו ותגובותיו החוזרות והנשנות של מר עידן, בהן הערות ואמירות אשר אין הדף סובל. לאחר שהוריתי לצדדים לנסות וללבן את מחלוקותיהם מחוץ לכותלי בית המשפט, ולאחר שהצדדים נפגשו בנוכחות ב"כ הכנ"ר, ואף פגישה זו לא הניבה תוצאות, לא נותר לי אלא להורות לצדדים להתייצב בפני. אמנם, בתחילה סברתי כי לא מן הנמנע ליתן החלטה במועד הדיון ובמעמד הצדדים, אולם לאחר ששמעתי את דברי הצדדים במהלך הדיון, הגעתי לכלל מסקנה כי טוב ייעשה אם תינתן החלטה מפורטת ומנומקת שלא במעמד הצדדים, בהתאם לסמכותי על פי סעיף 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, וכך אני עושה. 1. בבקשה המונחת לפני עותר המפרק להורות כדלקמן: א. לאשר את הדו"ח הסופי אשר הוגש בבש"א 14474/04. ב. לאשר תשלום סך של 35,886$ למשיב, במסגרת הסדרת תשלומי איזון, כפי שיפורט בהמשך. ג. לקבוע כי אין מקום לתשלום דיבידנד למשיבים, להם אושרו תביעות חוב בסך כולל של 16,507 ₪ בלבד. ד. לחייב את מר עידן לשלם למפרק סך של 106,209 ₪ בתוספת מע"מ במסגרת תשלום שכר טרחתו של המפרק. בכך חזר המפרק מהסכמתו לוותר על שכר הטרחה המלא לו הוא זכאי על פי תקנות השכר, וזאת אך ורק בהתייחס למר עידן. ה. במסגרת הבקשה עותר המפרק אף להורות כי להורות כי מלוא הסכום אשר הועבר לו כשכר טרחה, הועבר כדין ובהתאם להמלצת הכנ"ר. 2. בטרם אתייחס לבקשה גופה, סבורה אני כי אין מנוס מלהתייחס פעם נוספת להשתלחויותיו הקשות של מר עידן במפרק, בב"כ הכנ"ר וברו"ח ויגננסקי אשר מונה בתיק זה כמבקר חיצוני: אל סגנונו הבוטה של מר עידן התייחסתי לא אחת בהחלטותי. כך למשל ציינתי בהחלטתי מיום 7/2/2002 בבש"א 11365/02, כי חלק מטענות מר עידן "גובלות בהשמצות אישיות והוצאות לשון הרע כלפי המפרק" ,ואילו חלק אחר מטענותיו עוסק למעשה, "בתקיפת החלטות שיפוטיות שיצרו מעשה בית דין כנגד עמדתו של המשיב". (ההדגשות אינן במקור- ו.א). החלטתי זו ניתנה לאחר שבאותה בקשה כינה מר עידן את המפרק בין היתר כ"תאב בצע", "חד צדדי" ו"מגמתי" ו"מתבכיין". כך! ביום 9/6/2004, ולאחר שככל הנראה בחר מר עידן שלא להתייחס להערתי הקודמת, ציינתי בהחלטתי בבש"א 12703/04 כדלקמן: "אם ימשיך המבקש לנקוט סגנון בוטה כלפי המפרק או כלפי כל צד אחר.. ימצא עצמו מחויב בהוצאות לדוגמא, ללא קשר לתוצאות הליך הפירוק." דא עקא; נראה כי דרך הבוטות וההשתלחות היא דרכו של מר עידן. עתה בחר מר עידן להרחיב את היריעה והחל משתלח אף ברו"ח ויגננסקי (הוא המבקר החיצוני אשר מונה לבדיקת התנהלותו הכספית של המפרק) ואף בב"כ הכנ"ר. אם לא די בכך שמר עידן מטיח במפרק כי הוא "מועל בתפקידו" ומפרסם דוחות "שקריים", הרי שבעזות מצח "קובע" מר עידן כי רו"ח ויגננסקי וב"כ הכנ"ר "דואגים לכיסו הפרטי של המפרק" (כך!). כאן מוצאת אני לנכון לציין כי עימות זה אשר נתגלע בין הצדדים חרג מכל קנה מידה מקובל, וכפי שאף מציין ב"כ הכנ"ר, רובו כלל אינו נוגע להליך הפירוק ומתמקד בנושאים שוליים. מינויו של המבקר נעשה לבקשת הצדדים לרבות מר עידן, כדי להביא תיק זה לכלל סיום, אלא שאף דו"ח המבקר לא הוביל את מר עידן לנסות ולהגיע אל עמק השווה, ותחת זו בחר מר עידן לתקוף אף את התנהלותו של המבקר. לא למותר לציין כי התנהלותו של מר עידן אשר בחר להשתלח בכל אחד מהצדדים לבקשה זו, מסרבלת ומקשה את בירור טענותיו. זאת ואף זאת; למעלה מעשרים בקשות (!) נפתחו בעניינו של מר עידן בניסיונותיו לסכל את הליכי הפירוק בתיק זה, אשר במצב דברים רגיל ניתן היה לכנותו "תיק פשוט". אם לא די בכך ייאמר כי טענותיו של מר עידן אשר נדונו עד כה, לרבות בבית המשפט העליון, נדחו כולן מניה וביה, תוך חיובו של מר עידן בתשלום הוצאות כבדות. נראה כי מר עידן שם לו למטרה להכשיל כל אפשרות להביא לכדי סיום פרשה עגומה זו, שכל עניינה מסתכם בחלוקתן של שלוש דירות, תוך העברת תשלומי איזון בין בעלי המניות. זה המקום לציין כבר עתה כי מדובר בסכסוך בין מר עידן לבין אחיו וגיסתו (אלמנת אחיו), וכנראה אין מר מסכסוך בין אחים. ההליכים בתיק זה נמשכים למעלה משבע (!) שנים, והסוף טרם נראה באופק, כאילו בחר מר עידן לעסוק בכל זמנו בנושא זה. מצב דברים זה, אין בידי לקבל, ואל דרכו זו של מר עידן, אתייחס בבואי לפסוק הוצאות. העובדות הצריכות לעניין; 3. צו הפירוק ניתן לחברה ביום 11/3/1999 חרף התנגדותו של מר עידן. ביום 30/1/2000 מונה עו"ד סלונים כמפרק קבוע לחברה. 4. עיקר רכושה של החברה הן שלוש דירות המצויות בבניין רחוב ישראל גלילי 1 בתל אביב. לאחר מינויו, החל המפרק בהליכים לצורך תיקון הדירות והפעלתן, וכן רישום הבניין כבית משותף. בהמשך לכך אף מונה שמאי לצורך הערכת שווי הדירות והעברתן אל בעלי המניות. כאן יאמר כי בעלי המניות כולם הינם בני משפחה אחת. 5. ביום 1/9/2002 ניתן צו בבית המשפט של פירוק, המורה למפרק להעביר את שלוש הדירות לידי בעלי המניות לרבות מר עידן. צו זה ניתן בהמשך להחלטתו של כבוד השופט אמנון שטרסנוב בבית המשפט המחוזי (ה"פ 1748/00) מיום 8/4/2002, בה נדחו טענות מר עידן בדבר חלוקת המניות בין האחים, תוך חיובו בהוצאות. במסגרת צו זה, אושרה החלטת המפרק (חרף התנגדותו של מר עידן) לייחד את אחת הדירות לידי מר יעקב הוכצייט (הוא אחד מבעלי המניות ואחיו הצעיר של מר עידן), וזאת בכפוף לביצוע תשלומי איזון לבעלי המניות הנותרים, ובהם מר עידן (להלן: "תשלומי האיזון"). 6. במסגרת הליך הפירוק, ולקראת חלוקת הדיבידנד הסופי לרבות תשלומי האיזון (כפי שנתבקש על ידי המפרק בבש"א 14474/04) מונה ביום 4/1/2005 רו"ח ישראל ויגננסקי כבעל תפקיד מטעם הכנ"ר. מינויו נעשה בהסכמת המפרק ובעלי המניות, לשם עריכת ביקורת אודות התנהלות הכספית של המפרק. דו"ח מטעמו של רו"ח ויגננסקי הוגש ביום 21/12/2005 במסגרת בש"א 27154/05. רו"ח ויגננסקי התייחס, בדו"ח זה, לטענותיו של מר עידן, אשר הועלו במסגרת בש"א 12703/04. באותה בש"א העלה מר עידן שלוש טענות עיקריות כנגד המפרק, טענות אותן הוא מעלה בשנית אף במסגרת תגובתו בקשה זו, ואין לי אלא להתייחס אל טענותיו של מר עידן אחת לאחת: א. אשר לטענת מר עידן כי המפרק מנהל מערכת חשבונות כספית בלתי מקצועית ובלתי אמינה, תוך שהוא אינו עומד בהוראות הפקודה והתקנות באשר להגשת דו"חות כספיים לבית המשפט; טענה זו נשמעה אף בבקשה נוספת שהגיש מר עידן, במסגרת בש"א 20932/05, בה דרש הוא להורות למפרק להעביר למבקר את כל המסמכים החשבונאיים שברשותו. עיון בדו"ח המבקר מלמד כי אין ממש במרבית טענותיו של מר עידן בנוגע להתנהלותו הכספית של המפרק. זאת ואף זאת; חלק מאותן טענות, כגון הטענה כי המפרק לא פעל לפי חוקי מס ההכנסה ומע"מ, הוכרעו זה מכבר בבית משפט זה והפכו חלוטות. ודוק; לא נמצא ממש באותן טענות ואינני סבורה כי יש צורך לשוב ולהידרש אליהן. ב. אשר לטענת מר עידן לפיה על המפרק להעביר לידי מר עידן את תשלומי האיזון, היינו, התמורה הכספית ממכירת חלקו של מר עידן בדירה אשר יועדה למר הוכצייט; תמורה זו מסתכמת לטענת מר עידן בסך של 235,848 ₪ נכון ליום הגשתה של בש"א 12703/04. לעומתו טוען המפרק כי היה מוכן בכל עת להעביר את תשלומי האיזון, לידיו של מר עידן, אלא שלטענתו תובע מר עידן סכום הגבוה מזה המגיע לו. המפרק עותר להורות כי למשיב ישולם סך של 35,886$ בלבד. יאמר כי המשיבים הנוספים, הם אחיו של מר עידן וגיסתו, נתנו הסכמתם לביצוע תשלומי האיזון כפי שקבע המפרק, אלא שמר עידן דבק בהתנגדותו. לאחר שרו"ח ויגננסקי חיווה דעתו בנוגע לתשלומי האיזון, וקבע כי תשלומים אלו חושבו כהלכה, ולאחר שהכנ"ר אף הוא הצטרף להמלצת רו"ח ויגננסקי לא נותר לי אלא להיעתר לבקשתו של המפרק. אשר להתנגדותו של מר עידן, הרי שדי בכך שמר עידן נתן את הסכמתו, לביצוע תשלומי האיזון בעת הישיבה שנערכה במשרדי הכנ"ר, כדי לדחות את התנגדות זו. ג. אשר לסוגיית שכר הטרחה; טוען מר עידן כי המפרק נטל שלא כדין סכום נוסף בסך 16,914 ₪ כשכר טרחה, מעבר לשכר אשר נפסק לו בהחלטות בית המשפט. סכום זה ניטל על ידי המפרק לאחר שהכנ"ר המליץ תשלום תוספת מאמץ למפרק בסך 20%. דא עקא; מבקשת המפרק ומתגובת הכנ"ר עולה כי נפלה טעות בהמלצת הכנ"ר באשר לתוספת המאמץ. ובמה דברים אמורים? ביום 4/1/2001 וביום 2/7/2001 אושרו תשלומי שכ"ט למפרק בסך כולל של 67,358 ₪ בתוספת מע"מ. ביום 8/9/2003 אושר שכ"ט נוסף בסך 152,061 ₪ בתוספת מע"מ. דא עקא; בהמלצתו של הכנ"ר לתשלום תוספת מאמץ, המלצה אשר אושרה בהחלטתי, התייחס ב"כ הכנ"ר אך לשכר הטרחה בסך 152,061 ₪, הוא שכר הטרחה האחרון. למרות הדברים, נטל המפרק תוספת מאמץ אשר חושבה לפי הסך הכולל של שכר הטרחה אשר שולם לו, לרבות הסך של 67,358 ₪. מכאן המחלקות בין הצדדים. לעניין זה התייחס ב"כ הכנ"ר עוד בתגובתו מיום 13/9/2004 בבש"א 12703/04. בתגובתו ציין המפרק כי אכן המלצתו בעניין תוספת המאמץ נכתבה בשוגג , וכי יש לפסוק למפרק תוספת מאמץ מיוחד בשיעור 20% מכלל שכרו. ואולם, הכנ"ר ציין כי בהעדר החלטה בעניין, על המפרק להשיב באופן מיידי את הכספים הנוספים לקופת הפירוק. בהמשך לכך ניתנה החלטתי ביום 22/9/2004 החלטתי בה הוריתי למפרק כי: "ישיב לאלתר כל סכום שנגבה על ידו ללא אישור ביהמ"ש, ואם יש צורך בכך- יפנה בבקשה מתאימה לאשר לו גביית הסכומים, וזו תידון לגופה." (ההדגשה במקור- ו.א) בהתאם להחלטה זו הגיש המפרק בקשה חדשה לאישור תוספת המאמץ המלאה, ובהמשך להסכמת הכנ"ר נעתרת אני לבקשתו, ומאשרת את תשלום תוספת המאמץ למפרק בגין מלוא שכר הטרחה אשר שולם לו בתיק הפירוק. מעיון בתגובת כנ"ר אף כעולה כי עד כה לא שולמה אגרת ההשגחה לכנ"ר בסך 22,250 ₪, ולפיכך תשלום האגרה כאמור. 7. לבסוף נותר לי להתייחס לבקשתו של המפרק לחייב את מר עידן בסכום נוסף של כ-106,000 ₪. עתירתו זו של המפרק היא עדות נוספת לטיב היחסים בין הצדדים בתיק פירוק זה. הסכום אותו תובע המפרק מאת מר עידן אינו אלא חלקו היחסי של מר עידן בשכר הטרחה, היה וחישוב שכר הטרחה נעשה לפי תקנה 8א. שכר זה אמנם נמוך מזה שמאפשרות התקנות, אולם מכיוון שעסקינן בהסכם הדדי אשר נערך זה מכבר בין המפרק ובין הכנ"ר, איני סבורה כי ראוי יהיה לתבוע ממר עידן תשלום שכר טרחה נוסף. זאת, הגם ששמעתי את דבריו הנרגשים של המפרק אשר טען כי הסכים לוותר על מלוא שכר הטרחה המגיע לו על פי התקנות כמחווה אשר תשים קץ להתנגדויות הסרק שבחר מר עידן להגיש, אולם ללא הועיל. סוף דבר; 8. אני מאשרת את דו"ח המפרק לרבות הסעדים המבוקשים בו, למעט סוגיית חיוב מר עידן בשכר הטרחה הנוסף. בכך ניתן לסיים את יתר הבקשות אשר הגיש מר עידן, באשר החלטתי זו מייתרת הכרעה בהן (בש"א 12703/04, 20932/05). בכך מתייתרת אף בש"א 14474/04. נותרו למעשה שתי סוגיות העומדות על הפרק לטיפולו של המפרק, הן הבקשה לתשלום שכר טרחתו של רו"ח ויגננסקי, ולבסוף הגשת בקשה למתן צו החיסול לחברה. תקווה אני כי בהחלטתי זו באה אל סיומה פרשה עגומה זו, וניתן יהיה לסיים את הליך הפירוק. 9. לאור התנהלותו של מר עידן בפרשה זו, ולאור דחיית כלל טענותיו באופן שמייתר מתן החלטה נוספת אף בבש"א 12703/04, ובבש"א 20932/05, יישא מר עידן בהוצאות המפרק בגין כל אחת משלוש הבקשות, בסך 20,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין, ובסך הכל 60,000 ₪, וכן לב"כ הכנ"ר בכל שלוש הבקשות 15,000 ש"ח, בצרוף מע"מ, הכל צמוד מהיום ועד ליום התשלום בפועל. מפרק (חברה)