חוסר תום לב בפשיטת רגל

בית המשפט פסק כי אין כל מקום להעניק לחייב מקלט מפני נושיו במסגרת הליכי פשיטת רגל. החייב צבר חובותיו בדרך שקולה ומכוונת -הוא לא נאנס ליטול הלוואות, ונראה כי עבר מבנק לבנק כדי לאפשר את נטילתן - וזאת כדי לשמר רמת חיים בה הורגל, ללא חשבון וללא התחשבות בנושיו. חוסר תום הלב של החייב הינו בולט ומובהק, והניסיון הציני להיחלץ מהנושים פעם נוספת בבקשה הנוכחית הינו נדבך נוסף בהתנהגות זו החייב. ##להלן החלטה בנושא חוסר תום לב בפשיטת רגל:## 1. ביום 1.3.2007 ניתן צו כינוס לנכסי החייב. הכונ"ר מתנגד לבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל. 2. החייב נשוי ואב לשני ילדים קטינים, הצהיר על חובות בהיקף של 387,000 ₪, ל- 19 נושים. 3. מתצהירו של החייב מיום 12.12.2006, עולה כי הוא משמש כמלצר, וכי נקלע לחובות עקב פיטוריו ממקום עבודתו בקלאב הוטל ביום 20.6.2004. במשך כחמישה חודשים היה מובטל, ולאחר מכן עבד בעבודות מזדמנות עד חודש 11/06, והתגורר בתקופה זו בבית חמותו. בחודש 10/06 חזר לאילת בגפו, ובחודש 11/06 החל לעבוד במלון מג'יק פאלאס, בשכר של 4300 ₪. עקב הסתבכותו הכלכלית לא עמד בהחזר חובות משכנתא לדירה שרכש באילת ביום 31.1.2003, ולפיכך נקט הבנק למשכנתאות (בנק לאומי) בהליכי הוצל"פ. 4. מרשימת החובות וכתבי תביעה, שצרף החייב לבקשתו עולה, כי לחייב חובות לקניון לב העיר, משנת 1995; מכתב תביעה של הבנק הבינלאומי הראשון בסניף אילת, עולה כי בחשבון עו"ש של החייב נוצרה יתרה לא מסולקת בסך של 24,183 ₪ בשנת 2003. ביום 2.10.2003 ניתנה לחייב הלוואה בסכום של 23,650 ₪ לסילוק חובו, ואולם החייב לא עמד בתשלומים, ונחתם הסכם חדש לפירעון החוב בשת 2006; מכתב תביעה נוסף מיום 14.7.2005 שהוגש על ידי בנק אוצר החייל באילת, עולה כי ביום 15.3.2004 נטלו החייב ואשתו, הלוואה בסך של 150,000 ₪, פיגרו בהחזרי ההלוואה ויצרו יתרת חוב בחשבון העו"ש. מכתב תביעה שהוגש על יד בנק פועלים סניף אחוזה בחיפה, עולה כי ביום 4.8.2005, נטל החייב הלוואה נוספת בסך של 170,000 ₪, ולא עמד בתנאי ההחזר, ויצר יתרת חוב חדשה בחשבון עו"ש ובכרטיסי אשראי בסך של כ- 27,500 ₪. עוד יצויין כי ברשימת החובות שצרף החייב עולה, כי יצר חוב בגין אי תשלום דמי שכירת דירה באיזור הקריות, ונתבע בגין כך בבית משפט בקריות בשנת 2006. 5. עוד עולה מחקירת החייב ומחוות הדעת הכונ"ר, כי החייב יצר חוב נוסף לבנק ירושלים בשנת 2001 לצורך קניית רכב מסוג הונדה סיויק. בשנת 2003 רכש רכב חדש מסוג הונדה אקורד - החייב צרף טופס תביעה של חברת ביטוח ישיר כי החזיק בבעלותו רכב זה בשנת 2003. על פי חוות דעת הכונ"ר ההלוואה מבנק אוצר החייל נועדה לרכישת רכב חדש, והחייב נאלץ למכור את הרכב במחיר מופחת עקב לחץ שהופעל עליו מצד הבנק המלווה. זאת ועוד; בשנת 2005- 2006 רכש החייב רכב חדש, המוגדר כרכב מנהלים מסוג הונדה אקורד, בעלות של 170,000 ₪, על אף שלהצהרתו במהלך חקירת יכולת בהליכי הוצל"פ, עבד באולם אירועים והשתכר לחודש מ"טיפים" 2,500- 3,000 ₪ בלבד. גם הפעם לא עמד החייב בהחזרי ההלוואה, ונאלץ למכור את הרכב במחיר הפסד. על פי חוות דעת הכונ"ר, יצר החייב חובות חדשים תוך מעבר מבנק לבנק לצורך קבלת אשראי. עוד צויין בחוות דעת הכונ"ר, כי מפירוט חיובי כרטיסי האשראי עולה, כי החייב נוהג בפזרנות רבה. 6. החייב טען כאמור כי החובות נוצרו עקב פיטוריו בשנת 2004. עם זאת אישר כי עבד בעבודות מזדמנות במלונות אילת בתכוף לפיטוריו, ואולם לא כלל זאת בתצהירו, וטען כי אינו זוכר את כל הפרטים לאשורם. הוא התגורר בבית חמותו שלושה חדשים, ולאחר מכן שכר דירה בקריית מוצקין, והחליט לעבוד באולם אירועים תמורת 6500-7000 ₪, בנוסף לדמי התשר שצוייינו. לדבריו לא התכוון להשמיט את עובדת השתכרותו מחקירת היכולת שנערכה. רכב ההונדה אקורד נקנה על ידו בהלוואה שחלקה מומן על ידי בני משפחה, ורכישת הרכב הייתה לאחר שהובטח לו לעבוד במקום עבודה מבוסס בחיפה, ואולם לבסוף לא עלו הדברים יפה, והוא מכר את הרכב לאחר חודשיים. עוד ציין כי ההלוואה ניתנה לו בשל התערבותו של מעסיקו, בעל אולם השמחות, שהיו לו מהלכים בבנק המלווה. לאחר מכן חזר לאילת והחל לעבוד במלונות שונים, ואף השכיר דירתו לדייר משנה באותה תקופה. עוד אישר החייב בחקירתו כי לאחר שלא היה ברשותו רכב, שכר רכב בתקופת חופשת חגים, למשך שבוע, ושידרג טלפון סלולרי, שהוצאות עלותו מסתכמות באלפי ₪, כפי שעולה מפירוט כרטיסי האשראי של החייב. לחייב אין הסבר לחובות שיצר בשת 1995. 7. ב"כ החייב טען בסיכומיו כי החייב יצר חובותיו שעה שהוא ואשתו עבדו בצורה מסודרת באילת, ויש להניח כי פעל ללא מחשבה יתרה, שעה שנטל הלוואות שסבר כי יוכל להחזירן. אם ניתנו לחייב הלוואות חרף היעדר בטוחות ראויות, הרי שיש לבוא בטרוניה אל הבנקים שפעלו ברשלנות, ולא העמידו את החייב על משמעות פעולותיו. מדובר בהתנהגות כלכלית קלוקלת מצד החייב, ואם כשל החייב לעיתים במהלך עדותו, במתן הסברים המבוססים על עובדות כהוויתן, אין לזקוף זאת לחובת החייב, שאינו מורגל בחקירה פומבית בבית המשפט, ויש להניח כי הפרטים נשתכחו ממנו ברבות השנים. לבסוף צויין, כי סתימת הגולל על הליכי פשיטת הרגל תביא לכך שייבצר מהחייב לעלות על פסי שיקום כלכלי ולהיחלץ ממעגל חובותיו. 8. "אחד השיקולים שיש לבחון מקום בו מתעוררת השאלה אם ליתן צו כינוס נכסים רגל (או לבטל צו כזה לאחר שניתן), נוגע לתום ליבו של החייב, לנסיבות שהובילו ליצירת החוב ולאמצעים שבהם נקט החייב עד הגיעו לבית המשפט. "מאחר שמדובר בבקשה הבאה מטעם החייב, ואשר נועדה להעניק לו הגנה מסויימת, לא יינתן צו מקום בו אותו חייב חסר תום לב, ולו במעט, בין בשלב , בין בשלב הליכי אכיפת החובות, ובין בעת פנייתו לבית המשפט למתן צו כינוס. אין לאפשר לחייב חסר תום לב להפיק תועלת מהליכי הרגל" (ראו ע"א 5503/92 קירצמן נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מט(1) 749). אכן, "ההגנה על האינטרס של הנושים בהבטחת זכותם וכן והאינטרס של החייב בשיקומו אינם עומדים בפני עצמם אלא כפופים הם לעקרון תום הלב (במובנו האובייקטיבי והסובייקטיבי)" ("א 6416/01 בנבנישתי נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נז(4) 197). המערער אינו חולק על עצם סמכותו של בית המשפט המחוזי לבטל, בגין התנהגות חסרת תום-לב, צו כינוס נכסים שניתן, ולהימנע מהכרזה על חייב כפושט רגל, אך הוא טוען כי לא הוכח, במקרה זה, חוסר תום-לב מצדו המצדיק את פסיקתו של בית המשפט קמא (ראו גם ש' לוין, א' גרוניס, רגל (מהדורה שניה, תשס"א) 117, 169)" (ע"א תבין נ. הכונ"ר ואח', לא פורסם). 9. טענות החייב כי בעיותיו הכלכליות קשורות בפיטוריו ממקום עבודתו באילת, אינן מתיישבות עם דרך צבירת החובות. ראשית יצויין, כי עדותו של החייב לעניין אי העסקתו לאחר פיטוריו, לא הייתה אחידה והחייב אישר כי עבד מעת לעת גם בתקופה זו. כאמור, החייב הינו על פי עדותו מלצר רב ניסיון, והייתה לו אפשרות נרחבת לתעסוקה. זאת ועוד; מטופס תביעה של חברת ביטוח ישיר כי החייב החזיק בבעלותו בשנת 2003 רכב הונדה אקורד משנת ייצור 2003. זאת ועוד; החייב הצהיר על חובות משנת 1995, זמן רב קודם לפיטוריו. עוד עולה מהמסמכים שהגיש כי נקלע לחובות גם ב- 2003, (תביעת הבנק הבינלאומי הראשון באילת); גם בתקופות העסקתו צבר חובות לנושים שונים, ובכללם חוב עבור שכירת דירה. 10. החייב נהג כמי שבראש מעייניו לשמר רמת חיים גבוהה שאינה תואמת כלל את יכולתו הכלכלית. בין השנים 2001-2006 רכש החייב 3 מכוניות חדשות, שתיים מהן המוגדרות כרכב מנהלים. רכישת רכב מנהלים חדש בשנת 2006 שעה שהותיר אחריו שובל של נושים וחובות באילת, ממחישה את אורח התנהלותו של החייב. במהלך תקופה זו פתח החייב חשבונות בבנקים שונים באילת ובאיזור חיפה, וזאת לצורך קבלת הלוואות למימון קניית דירה, ורכישת כלי הרכב. בה בעת החל לצבור חובות שונים, הן באותם בנקים כמפורט לעיל, והן כלפי נושים אחרים - כאמור החייב הצהיר על 19 נושים שונים- אחד החובות הינו בגין השכרת דירה לאחר שעזב את בית חמותו בקרית מוצקין. הרכישות שבוצעו באמצעות כרטיסי אשראי, ובכללן השכרת רכב למשך שבוע, עלויות גבוהות לטלפון סלולרי וכיו"ב, מהוות סממן נוסף לרקע העומד ביסוד מסכת צבירת החובות של החייב. 11. בנסיבות אלה, אין כל מקום להעניק לחייב מקלט מפני נושיו במסגרת הליכי פשיטת רגל. החייב צבר חובותיו בדרך שקולה ומכוונת -הוא לא נאנס ליטול הלוואות, ונראה כי עבר מבנק לבנק כדי לאפשר את נטילתן - וזאת כדי לשמר רמת חיים בה הורגל, ללא חשבון וללא התחשבות בנושיו. חוסר תום הלב של החייב הינו בולט ומובהק, והניסיון הציני להיחלץ מהנושים פעם נוספת בבקשה הנוכחית הינו נדבך נוסף בהתנהגות זו החייב. הבקשה נדחית. צו הכינוס - יבוטל. הכונ"ר יעביר צו פורמלי לחתימה. תום לבפשיטת רגל