מה זה הרמת מסך ?

##מה זה הרמת מסך ?## האישיות המשפטית העצמאית של החברה מבוססת על קיומו של "מסך" ההתאגדות המפריד בין זכויותיה וחובותיה של החברה, לבין זכויות וחובות של בעלי מניותיה. הרמת המסך הינה למעשה שלילת האחריות המוגבלת של בעלי המניות, כאשר נעשה שימוש לרעה במסך ההתאגדות של החברה, והיא מאפשרת ייחוס חובות וזכויות של החברה לבעלי מניותיה. פעולת הרמת המסך תעשה בשים לב ליכולת החברה לפרוע חובותיה. לבית המשפט שיקול דעת רחב, אשר יופעל בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה, תוך בחינת השאלה האם צודק ונכון להורות על הרמת המסך. חוק החברות הותיר שאלות אלה בידי בית המשפט תוך נקיטת עמדה גמישה. לא נקבעה רשימה סגורה של מצבים בהם יורה בית המשפט על הרמת המסך, על אף שפעולה זו הינה פעולה חריגה לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת. העקרון המנחה הוא כי שעה שקיימת הצדקה להרמת המסך לשם השגת תכלית נורמה משפטית (כגון חוזה חוק וכד'), או כאשר נעשה שימוש לרעה בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת. הלכה פסוקה היא כי לא כל הפרת חוזה, או ביצוע רשלני של חוזה, תהיה עילה להרמת המסך, או להטלת אחריות אישית על בעלי המניות בה. הרמת מסך ההתאגדות נועדה, בדרך כלל, למצבים חריגים קיצוניים, בהם עמידה על נפקותו של מסך ההתאגדות גורמת עוול או יוצרת מצב אבסורדי, אשר לא ניתן להתגונן מפניו באופן סביר בדרכים אחרות. לענין זה יוער כי הגנה זו נועדה, בעיקר, וראשית כל, עבור מתדיינים אשר המצב "האברסודי" פרי מסך ההתאגדות נכפה עליהם, ופחות מכך עבור מי שנכנסו לתוך מצב זה בעינים פקוחות, תוך שהם נוטלים את הסיכון על עצמם. מסיבה זו, התקיימה בפסקה נטיה מובנת, להקל במידת מה בהרמת מסך כלפי נושים בלתי רצוניים, ולהקשות כאשר עסקינן בנושה רצוניים ##סעיף 6 לחוק החברות, הקובע מתי יש להרים את המסך: ## "הרמת מסך: (א) הרמה של מסך ההתאגדות היא כל אחד מאלה: (1) ייחוס זכויות וחובות של החברה לבעל מניה בה. (2) ייחוס תכונות, זכויות וחובות של בעל מניה לחברה. (ב) על אף הוראת סעיף 4, רשאי בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות אם התקיים לכך תנאי, הקבוע בחיקוק, או אם בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, או אם התקיימו התנאים הקבועים בסעיף (ג). (ג) בית המשפט הדן בהליך נגד חברה רשאי, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, להרים את מסך ההתאגדות בהתקיים אחד מאלה: (1) השימוש באשיותה המשפטית הנפרדת של החברה נועד לסכל כוונתו של כל דין או להונות או לפקח אדם. (2) בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב לכך שהיה יסוד סביר להניח כי ניהול עסקי החברה לא היה לטובת החברה וכן היה בו משום נטילת סיכון בלתי סביר אשר ליכולתה לפרוע חובותיה. (ד) הרמתה מסך לשם ייחוס חובות החברה לבעל מניה בה, תיעשה בשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה". שאלות משפטיותהרמת מסך