אחריות מנהל פורום באינטרנט

מהי אחריות מנהל פורום באינטרנט ? האם ראוי ונכון להטיל חובה משפטית על מנהל פורום באינטרנט, למחוק הודעות ופרסומים פוגעים, המתפרסמים באותו פורום ע"י המשתתפים בו? והאם ראוי ונכון להטיל סנקציה של פיצויים בגין הימנעות ממחיקה כאמור? חובה כזו מנין? יש לבחון זאת הן לפי דיני איסור לשון הרע, והן לפי דין הנזיקין הכללי (עוולת הרשלנות). אם נבחן את ההסדר שבחוק איסור לשון הרע התשכ"ה - 1965, נראה שורה ארוכה של "מעורבים" הנושאים באחריות זו או אחרת לפרסום לשון הרע. ניתן להציע שלוש קטגוריות עיקריות: המפרסם, העורך, והמפיץ. "המפרסם" הוא כמובן ""השחקן העיקרי" - זה שאחריותו לפרסום ישירה. אך בקטגוריה זו כלולים גם אלו שאחריותם נגזרת (השולח והמעביד) או נלווית (המשדל, המסייע, ובאמצעי תקשורת - גם מי שהביא את הידיעה, ומי שהחליט בפועל לפרסמה), ובלבד שלכולם יש זיקה לפרסום או למפרסם. "העורך" - זוהי קטגוריה מיוחדת לפרסום באמצעי התקשורת, והיא מבוססת על מעמד ותפקיד באמצעי התקשורת, ולא על זיקה ישירה לפרסום. בכלל אלו באים גם העורך האחראי, גם העורך בפועל, וגם המוציא לאור ו"האחראי" על אמצעי התקשורת. "המפיץ" - זוהי קטגוריה מיוחדת לפרסום בדפוס (שאיננו עיתון שתדירותו גבוהה), וגם היא מבוססת על מעמד ותפקיד במערך התפעול והשיווק של אותה מדיה, ולא על זיקה ישירה לפרסום. כאן יש לכלול גם את המפיץ, גם את המוכר, וגם את המדפיס. כמובן, שבכל אחת מהקטגוריות הנ"ל יש סיווגי משנה, כפי שעולה מהאמור לעיל, ואף מידות שונות של אחריות והגנות שונות לכל סיווג משנה כאמור - אך דומני שיש במודל החלוקה האמור כדי לשקף את עיקרי הדברים, וגם את עיקרי הרציונאלות של האחריות. כעת, כיצד נתייחס למנהל פורום בהקשר זה - כמפרסם? כעורך? כמפיץ? איזו אחריות ניתן לייחס (אם בכלל) להימנעות שלו מלמחוק הודעות פוגעות ? ברור שאין מדובר באחריות הראשית של המפרסם - שהרי מעצם ההגדרה, מדובר בפרסומים שעשו אחרים, ואשר למנהל הפורום לא היתה כל מעורבות בעשייתם. כל שמיוחס לו הוא אחריות מכח תפקידו ומעמדו - בכך שלא עשה פעולה פוזיטיבית למניעת הפרסום במדיה עליה הוא "מופקד". לאחריות המפיץ, המוגבלת לפרסומים בדפוס, לא ראיתי כלל להתייחס - ולו מהטעם שלא בא כל טיעון לענין זה, וממילא וגם על פני הדברים אין קשר בין "הדפוס" לבין האינטרנט. בענין העורך נקבעה בסעיף 11 לחוק איסור לשון הרע, והוגבלה לפרסום באמצעי התקשורת. מחשבים ואינטרנטדיני אינטרנט