אכיפת צו מניעה זכויות יוצרים

להלן החלטה בנושא אכיפת צו מניעה זכויות יוצרים: החלטה ב-7.2.02 ניתן בבש"א 2586/01 נגד המשיבים צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לעשות שמוש בסימני המסחר דניאל פיין, DANIEL FAIN, DANIELS FINE, Daniels FINE SHOES. עוד נצטוו המשיבים לאסוף מהחנויות את כל המוצרים שהופצו על ידי משיבים 1-6 והנושאים את סימני המסחר דלעיל ולהעבירם לידי כונס הנכסים שהתמנה על ידי בית המשפט. בפני בקשה לאכיפת הצו המבוססת על הטענה בדבר הפרת הצו במכירת מוצרים מפרים ב-14.4.02 בחנות משיבה 7 בנתניה ובחנות נעלי "כייף לי" בנתניה ומכירת זוג נעלים מפרות ב-9.5.02 בחנות נעלי "כייף לי" בנתניה הנושאים את הסימן .Daniel`s FINE SHOES טענתם העיקרית של המשיבים היא כי הפרת הצו לא הוכחה כראוי, שכן 2 האירועים הנטענים לא תועדו בדרך של צילום או הסרטה, ובחשבונית שצורפה לבקשה נרשם "נעלים" ויתכן שהמוצרים שהוצגו כראיה בבית המשפט אינם אלו שנרכשו ב-14.4.02 וב-9.5.02, ואין חולק על היותם של מוצרים אלו מוצרים מפרים. טענה זו אינה מקובלת עלי. הגב' מרינה אשר ביצעה את הרכישות נחקרה על גירסתה ואני מאמין לה כי אמת היתה בפיה כשהעידה שהמוצגים שהוצגו בחקירתה (מוצגים א'-ג') הם אלו שנרכשו על ידה ב-14.4.02 וב-9.5.02. אוסיף כי לא נעשה על ידי המשיבים נסיון להפריך גירסתה של הגב' מרינה בעדות אנשי המכירה של משיבה 7 ושל חנות נעלי "כייף לי", והדעת נותנת שאילו היה שמץ ממש בעלילה המיוחסת למבקשים ולעדה גב' מרינה, היו המשיבים מזמינים את מנהלי החנויות הרלבנטיות לעדות ומבקשים להציל מפיהם הכחשה של מכירת הנעלים המפרות נושא הבקשה. נקבע בזאת כממצא עובדתי שהמוצרים המפרים מוצגים א'-ג' אכן נרכשו על ידי מרינה בנתניה ב-9.5.02 וב-14.4.02 כפי שהעידה. זאת ועוד, בתצהירה שהוגש כחקירה ראשית הצהירה גב' מרינה שבהיותה בחנות "כייף לי" ב-9.5.02 ראתה עשרות נעלים מפרות בשפע של דגמים שונים וגם ב-14.4.02 ראתה באותה חנות נעלים מפירות, ובחנות משיבה 7 בנתניה הוצגו בחלון הראוה נעלים מפירות נוספות. גירסתה זו של הגב' מרינה לא הופרכה ולא נסתרה, ואני נותן בה אמון מלא. נקבע בזאת כממצא עובדתי שמשיבים 1,2 ו-4-7 היפרו את הצו הנדון בכך שלא אספו מהחנויות הנזכרות את המוצרים המפרים ולא מסרו אותם לכונס הנכסים. משיבה 7 היפרה את הצו גם במכירת הנעלים המפירות למרינה ב-14.4.02. על המשיבים כבר הוטל ב-23.4.02 קנס בגין הפרות קודמות. ההפרות מ-14.4.02 היו ידועות למבקשים והוזכרו על ידם בהליך הקודם, אולם מאחר והמבקשים לא דאגו לתקן את הבקשות שנדונו ב-23.4.02, לא התאפשר להם להתייחס להפרות אלו ביום הדיון ב-23.4.02. אילו הוגשה סמוך לאחר 14.4.02 בקשה לתיקון, היו ההפרות מ-14.04.02 נדונות במסגרת ההליך הקודם, ואיני סבור שהיה בכך כדי להשפיע על גובה הקנס או על גובה ההוצאות שנפסקו. מאחר ותכלית הליכי האכיפה אינה ענישה כי אם הרתעה, בנסיבות אלו איני רואה מקום להשית על המשיבים קנס נפרד ונוסף בגין ההפרות מ-14.4.02. לא כן הדבר באשר להפרה מ-9.5.02. הפרה זו נעשתה לאחר שכבר הוטל על המשיבים 1,2 ו-4-6 קנס, ומסתבר שלא למדו את לקחם. נראה שכדי להרתיעם מלשוב ולהפר את הצו יש צורך לשוב ולהטיל עליהם קנס, ואם לא היה די בקנס של 15,000 ₪, יעמוד הפעם סכום הקנס על 20,000 ₪ לכל אחד מהמשיבים 5,4,2,1 ו-6. כמו כן ישלמו משיבים 5,4,2,1 ו-6, במאוחד ובנפרד למבקשים הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 20,000 ₪. משיב 3 לא התייצב והמבקשים לא עמדו על זימונו בצו הבאה. בנסיבות אלו לא ניתן להפעיל נגדו אמצעי אכיפה והבקשה נגדו נדחית. צוויםצו מניעהזכויות יוצרים (הפרת)