צו מניעה בגין גזל סוד מסחרי

בית המשפט פסק כי המבקשת עמדה בנטל להראות שלכאורה המבקש גזל את סודותיה המסחריים. בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999 הוגדר "סוד מסחרי": "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו". להלן החלטה בנושא צו מניעה בגין גזל סוד מסחרי: החלטה רקע המבקשת עוסקת בפיתוח ומכירה של תוכנה לארגון ושיבוץ מערכות לימודים בבתי ספר ובמוסדות להשכלה גבוהה. המוסד הרוכש את תוכנת המבקשת מורשה להתקין את התוכנה על מחשבי המוסד ועובדיו בלבד בהתאם לרשיון השימוש בתוכנה. נוסף על מכירת התוכנה למוסדות נתנה המבקשת למוסדות אשר רכשו את התוכנה שירותי ייעוץ והדרכה בהפעלת התוכנה ובשימוש בה כדי להפיק ממנה את התוצאה היעילה ביותר לשיבוץ מערכות הלימודים. בדרך כלל לקראת חודש מאי בכל שנה התקבלו אצל המבקשת הזמנות לקביעת ימי הדרכה למוסדות אשר רכשו את התוכנה. לכל יום הדרכה ושיבוץ שילם המוסד סכום של כ - 1200 ₪. בסה"כ הוזמנו אצל המבקשת מדי שנה כ - 1000 ימי הדרכה. המבקשת גילתה, כי מספר ההזמנות לימי הדרכה ושיבוץ לקראת שנת הלימודים תשס"ד פחת לעומת שנים קודמות בשיעור של 50% בהזמנות לימי הדרכה ושיבוץ כולל ביטול ימי הדרכה ושיבוץ שהוזמנו. מבדיקה שערכה המבקשת התברר לה כי משיב 1 (להלן: "המשיב") אשר שימש כמנהל לקוחות של המבקשת וסיים את עבודתו אצל המבקשת בשנת 2002, נעזר ביהודה גיל מנהל השירות אצל המבקש ועובד נוסף בשם גיא זייבל, כדי להשיג חלקים מהתוכנה של המבקשת, פרטים על תכתובת של המבקשת עם בתי ספר ושמות בתי הספר הזקוקים לשיבוץ מערכת הלימודים על בסיס התוכנה של המבקשת. עוד התברר למבקשת, כי יהודה גיל העביר למשיב תוכנה לניהול מרכז שיבוץ בשם Customat שפותחה על ידי המבקשת ומכילה שמות ואמצעי קשר של כל לקוחותיה וכן שמות העובדים הזמניים אותה נהגה לגייס לקראת ימי ההדרכה והשיבוץ שקבעה (נספח ב ותצהיר גיל בן יהודה). המשיב יחד עם גיא זייבל אשר סיים את עבודתו אצל המבקשת ביום 1.6.03, פנו אל לקוחות המבקשת והציעו להם לקבל מהם ייעוץ והדרכה בשיבוץ מערכות לימודים על בסיס התוכנה של המבקשת. עוד גילתה המבקשת, כי המשיב נתן שירות שיבוץ מערכות למשיבה 2 (להלן: "המשיבה") תוך שהוא עושה שימוש בעותקים של תוכנות המבקשת ובהם תוכנה בשם TOELELT.EXE אשר לא נרכשה כלל על ידי המשיבה. שירות זה ניתן על ידי המשיב תוך שימוש בקודי כניסה אותם שמר לעצמו המשיב עוד מתקופת עבודתו אצל המבקשת. לאור הנסיבות שתוארו לעיל הגישה המבקשת לבית משפט השלום תביעה לצו מניעה קבוע ולפיצוי כספי נגד המשיב. במסגרת בקשת ביניים של המבקשת ניתן צו כינוס נכסים לפיו מונה כונס נכסים שהוסמך להכנס למשרדו לדירתו של המשיב ולתפוס מחשבים, מסמכים וראיות. כונס הנכסים הגיש דו"ח לפיו נתפסו ראיות מהן עולה לכאורה כי המשיב עשה שימוש בתוכנות וברשימת לקוחות של המבקשת (נספח ה). בסמוך הגישה המבקשת בקשה לצו מניעה זמני נגד המשיב. ביום 26.6.03 נעתר בית משפט השלום לבקשה וניתן צו מניעה זמני כמבוקש (נספח ח). המשיב הגיש בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום. משהתעורר ספק לעניין סמכות בית משפט השלום לדון בתביעת המבקשת הסכימו הצדדים שצו המניעה הזמני יבוטל מבלי שהצדדים מוותרים על זכויותיהם. מכאן, תביעת המבקשת לצווי מניעה קבועים. בבקשה שבפני עתרה המבקשת לצווי מניעה זמניים כדלקמן: לאסור על המשיב לפנות ללקוחות המבקשת אשר ביצעו הזמנה של שירות שיבוץ מערכת שעות, לשנת הלימודים תשס"ג, כמפורט ברשימה מס' 1 לבקשה, לשם מתן שירות שיבוץ מערכת שעות. לאסור על המשיב לפנות ללקוחות המבקשת אשר ביצעו הזמנה של שירות שיבוץ מערכת שעות, לשנת הלימודים תשס"ד, כמפורט ברשימה מס' 2 לבקשה, לשם מתן שירות שיבוץ מערכת שעות. לאסור על המשיב לעשות שימוש בתוכנות המבקשת בניגוד לתנאי הרשיון. לאסור על המשיבה לעשות שימוש במערכת השעות ובקבצי המידע שהופקו ונמסרו לה על ידי המשיב. להורות למשיבה להפקיד במזכירות בית את המשפט את כל עותקי מערכת השעות וקבצי המידע שהוכנו ונמסרו לה על ידי המשיב, וכן כל עותק שלהם שנעשה על ידי המשיבה. דיון א. המבקשת מבססת את תביעתה על עילות של הפרת זכות יוצרים, גזל סוד מסחרי, גרם הפרת חוזה, הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט. ב. בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999 הוגדר "סוד מסחרי": "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו" ג. מתצהירו של גיא בן יהודה עולה כי המשיב קיבל לידיו מידע, תוכנות ואפשרות גישה לתוכנות של המבקשת אשר הופקדו בידי עובדי המבקשת לצורך עבודתם. רשימת הלקוחות אשר עובדה על ידי עובדי המבקשת והיא כוללת חתכים שונים הדרושים לצורך טיפול יעיל בלקוחות מהווה סוד מסחרי גם אם ניתן להשיג את המידע הגולמי שאינו מעובד ללא מאמץ. העובדה שהמבקשת התקשרה עם הלקוחות המופיעים ברשימותיה היא מידע המקנה לבעליו יתרון מסחרי. ללא רשימת הלקוחות לא ניתן לדעת מי ממוסדות החינוך הרבים המצויים במדינת ישראל זקוקים לייעוץ והדרכה בעריכת מערכת הלימודים תוך שימוש בתוכנות המבקשת. ד. אכן, על פי תנאי הרשיון של התוכנות אותן מוכרת המבקשת למוסדות, אין מניעה שגורם אחר מלבד המבקשת ייתן למוסד שרכש את התוכנה שירותי ייעוץ והדרכה בשיבוץ מערכת הלימודים במוסד. ברם אין בכך כדי להצדיק שימוש בסודותיה המסחריים של המבקשת הכוללים את תוכנת השיבוץ והמידע אודות הלקוחות של המבקשת אשר אף הם הועברו אל המשיב שלא כדין. ה. המשיב אינו מתמודד עם הראיות הרבות, כולל אלה שנתפסו על ידי כונס הנכסים, אשר הוצגו על ידי המבקשת. לא מצאתי בתצהירו הכחשה של טענות המבקשת באשר לשימוש שעשה במידע אותו קיבל מעובדי המבקשת. כל טענתו בהקשר זה היא, שיכול היה להשיג את המידע אודות לקוחות המבקשת בדרכים אחרות הפתוחות לציבור הרחב. ו. אשר על כן, אני סבור שהמבקשת עמדה בנטל להראות שלכאורה המבקש גזל את סודותיה המסחריים. יתר על כן, מהאמור עד כאן נראה כי הונחה תשתית ראייתית מספקת גם לביסוס עילותיה האחרות של המבקשת. ז. באשר למשיבה, זו טוענת כי פעולותיה נעשו בתום לב וללא ידיעה על השימוש הנעשה על ידי המשיב בתוכנת TOELET.EXE. לצורך הדיון בבקשה שבפני אניח כי אכן המשיבה פעלה בתום לב, אולם אין בכך כדי להכשיר את המשך הפרת זכויותיה של המבקשת. ח. אשר למאזן הנוחות. אני סבור שמאזן הנוחות נוטה לטובת מתן צווי המניעה המבוקשים. על פי ההסכם של המשיב עם המבקשת רשאי המשיב לעסוק במתן שירותי שיבוץ והדרכה למוסדות שרכשו מהמבקשת את התוכנה לשיבוץ מערכת לימודים. מכאן, שאין כל מניעה שהמשיב יעסוק בתחום בו התמחה במסגרת עבודתו אצל המבקשת למעט השימוש בסודותיה המסחריים של המבקשת ועל פי הרשיונות שצירפה לתוכנות אותם מכרה למוסדות השונים. בנסיבות אלה צווי המניעה המבוקשים פוגעים בחופש העיסוק של המבקש במידה הראויה בהתחשב בזכותה של המבקשת להינות מפרי עמלה. אשר לנזקה של המשיבה. זו תוכל לקבל את השירותים מהמבקשת, ולתבוע מהמשיב השבה. אשר על כן, ניתן בזה צו מניעה זמני כמבוקש. תוקף צווי המניעה מותנה בהפקדת התחייבות עצמית וערבות צד ג' של מר גיל בן יהודה, ללא הגבלת סכום. בנסיבות הענין לא ראיתי להתנות את הצו בהפקדת ערבון. המשיב ישלם למבקשת את הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך שלושים אלף ₪.סודיותסוד מסחריגזלצוויםצו מניעה