מוסך בלי רישיון

להלן פסק דין בנושא מוסך בלי רישיון: פסק דין ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתעבורה בירושלים (כב' השופט א' טננבוים) בתיק תח 106/07, מיום 8.7.2007. ההליך והרקע העובדתי: המערער הואשם על ידי יחידת התביעות במשרד התחבורה בהפעלת מפעל לתיקון מכונאות של רכב מנועי ללא רשיון, בניגוד לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 (להלן - "צו הפיקוח") ולפי סעיף 29(ב)(יא) לחוק הפיקוח על מדרכים ושירותים התשי"ח-1957 (להלן - החוק). כתב האישום הוגש בעקבות תלונה אנונימית של מתלונן, שיש בתחתיתה ראשי תיבות של "קצין בטיחות בתעבורה" (ת/3), לפיה, במקום המצוי ברחוב הרכבים 7 בירושלים מתנהלות עבודות מכונאות מורכבות הכוללות תיקוני בלמים והיגוי בכלי רכב להסעת ילדים של חברת "רם-שן". בביקור שערך "מפקח מוסכים" יצחק ספיר, במקום, מצא המפקח, כי מבוצעת עבודה של החלפת מחזיר שמן אחורי ובלמים אחוריים ברכב שפרטיו נרשמו בדו"ח המפקח (ת/1). המפקח גם מצא "עוד מספר כלי רכב הממתינים לתיקון". למפקח לא הוצג רשיון למוסך, שלפי הדין יש להציגו במקום בולט לעין במוסך. המפקח גבה הודעה מהמערער, במעמד הביקור (ת/2). בהודעה מסר המערער, כי הוא נמצא במקום כחודשיים, אין בידיו רשיון למוסך, וכי הוא מבצע עבודות תיקוני מכונאות לכלי רכב שבבעלותו ועוד זאת, באותו רגע הוא ביצע החלפת מחזיר שמן לציר האחורי ברכב של אדם אחר שנקב בשמו. עוד מסר המערער, כי בשל כך שאין עומד לרשותו "מנהל מקצועי" מוסמך למוסך, לא ביקש רשיון, וכי לאחר שיסדיר את הדרישות שלפי הנחיות "מפקח מוסכים", אפשר שיקבל רשיון וגם יוציא חשבוניות. הדיון בבית המשפט לתעבורה 4. במועד שנקבע לדיון התייצב המערער בבית המשפט והודיע שעורך דינו מסר לו, כי יאחר לדיון, וביקש לדחות את הדיון עד להופעת בא-כוחו. הדיון נועד לשעה 10:00, ובית המשפט המתין עד השעה 10:27, ומשלא התייצב בא כוח המערער עד לשעה זו, החליט בית המשפט להתחיל בדיון בלא נוכחות עורך דינו של המערער. 5. בית המשפט שמע את עדי התביעה - מפקח המוסכים, וקיבל ראיות שהן: דו"ח המפקח, הודעת המערער והתלונה של המתלונן (ת/1-ת/3). הנאשם העיד להגנתו והביא עד מטעמו, אבי אזולאי, שהוא בעל הרכב שבו ביצע המערער סיכה והחלפת מסנני שמן. 6. אחר סיכומי הטעונת, הרשיע בית המשפט את המערער בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום וגזר עליו מאסר על תנאי של 21 יום למשך שלוש שנים, קנס 20,000 ₪ וציווה על סגירת המוסך באופן מיידי. 7. בקשתו של המערער לעכב את ביצוע גזר הדין נדחתה על ידי בית המשפט קמא. הערעור: 8. הערעור מכוון נגד הכרעת הדין וגזר הדין, וערכאת הערעור מתבקשת לקבל את הערעור ולהחזיר את הדיון בהליך לבית המשפט, כדי שההליך יישמע בפני שופט אחר. 9. אלה נימוקי הערעור: מן הראוי היה לדחות את הדיון עד להתייצבותו של בא-כוח המערער, שהרי היו בפני בית המשפט דיונים אחרים, בעשרות תיקים, וניתן להמשיך בהם ובית המשפט לא נאלץ לבטל את זמנו. זכותו של המערער לייצוג משפטי היא זכות יסוד, אף זכות חוקתית, שנפגעה בשל החלטתו של בית המשפט קמא. אין לבטל זכות זו בשל נימוק של איחור עורך הדין להגיע בשעה שנועדה לדיון. גם אין למנוע מנאשם את זכות הייצוג על ידי עורך הדין, ולא להיעתר לבקשתו לדחות את שעת הדיון, או לדחות את מועד הדיון. ההודעה שמסר המערער למפקח, הכלולה בה הודאה, נגבתה שלא כדין, מכיוון שלא הוזהר כחוק. לא היה מקום להגשת כתב אישום על בסיס "תלונה אנונימית", שאפשר שטופלה בשל "לחצים מלשכת השר". העבודות שביצע המערער, שהן תיקוני מכונאות בכלי רכב פרטיים של המערער, וביצוע סיכה והחלפת שמנים בכלי רכב אחרים - אינן מחייבות רישוי על פי הצו. עונש הקנס של 20,000 ₪ שהושת על המערער מופרז בחומרתו ומוגזם לאין שיעור ביחס לעונשים המושתים בענינים כאלה. במיוחד כאשר ניתן צו סגירה מיידי נגד המערער. ועוד זאת, בית המשפט קמא לא הבאי בחשבון השיקולים לענוש את עברו הנקי של המערער ואת נסיבותיו האישיות. 10. באת כוח המשיבה טענה לעניין דחיית שעת הדיון או מועדו, כי בא כח המערער לא עשה דבר כד לדחות את המועד ולא הגיש כל בקשה בעניין זה לבית המשפט. בשל כפירתו של המערער נקבע מועד להוכחות ולשעה היעודה הסנגור לא התייצב. בנסיבות אלה, הגנתו של המערער (הנאשם) לא נפגעה. עוד טענה בא כוח המשיבה, כי מדובר בעבירה חמורה, ואך משום חומרתה והסיכונים הכרוכים בה, ראה בית המשפט להטיל עונש של מאסר על תנאי. באת כוח המשיבה הוסיפה, כי אין מדובר אך בעבודות של החלפת שמנים, שלביצוען אין צורך ברשיון מוסך כי אם בעבודות תיקון של בלמים. בנסיבות אלה, העונש אינו חמור, והקנס אינו חריג. דיון: 11. אין ממש בערעור בכל הנוגע לתחילת הדיון על ידי בית המשפט קמא, אחר כחצי שעה, מן השעה שנועדה לדיון. בא כוח המערער לא ראה להודיע לבית המשפט על נבצרות מלהגיע לדיון בשעה הקבועה ולא ביקש דחייה, אם בפיו הייתה סיבה סבירה לכך. בא-כוח המערער הודיע על איחור בהגעתו, באמצעות המערער. בית המשפט החל בדיון שאליו הוזמנו עדי התביעה וההגנה, ולא הייתה כל הצדקה להמתין כשהעדים הגיעו בזמן עד לבואו של הסנגור. ועוד זאת, מפרוטוקול הדיון אין זה ברור אם הסנגור התייצב בכל שלב של חקירת העדים, עדות המערער וסיכומי הטענות. גם לאחר מתן פסק הדין, אין זה ברור, אם גם אז התייצב הסנגור. בין כך ובין כך, אין לו למערער להלין אלא על עצמו. 12. במקרה דנן, לא נפגעה הגנתו של המערער. המערער חקר היטב את עד התביעה, העיד כשטענותיו סדורות, דבר דבור על אופניו, ואף סיכם היטב את טיעוניו. בעניין זה היה לו יומו בבית המשפט. זאת, מבלי להיכנס לשאלה אם ענין לנו במקרה שבו לא נתאפשר לנאשם ייצוג. בענין דנן, המערער היה מיוצג, ואם לא הייתה הופעה מצד הסנגור, הרי שאין זאת משום שלא ניתנה לו זכות ייצוג, כי אם משום שהסנגור לא התייצב לדיון. 13. לפיכך, אני דוחה את טענות המערער בכל הנוגע לסוגיית הייצוג ותחילת הדיון שלא בנוכחות הסנגור. 14. התוצאה היא שבדין שמע בית המשפט קמא את העדים ואת המערער וביסס את הכרעת הדין על הממצאים העובדתיים שקבע. 15. מעדותו של המפקח עולה כי ביקר במקום, בעקבות תלונה על ניהול מוסך לתיקון רכב ללא רשיון, ובביקור ראה רכב שגלגליו האחוריים מפורקים. משהגיע המערער למוסך, נגבתה ממנו הודעה וניתנו לו הנחיות בעניין קבלת רשיון למוסך. המפקח ראה במקום כלי רכב להסעות, ומששאל לפשר הרכב שפורקו גלגליו, נמסר למפקח, כי "מחליפים בולמי זעזועים, יש חלקים במקום" (עמ' 3, שורות 14-16). המפקח העיד, כי עבודה של פירוק גלגלים משמעה תיקון רכב, שמחייבת עשייתה במוסך רשוי. בחקירה הנגדית הבהיר המפקח, כי פירוק הגלגלים היה לצורך החלפת הבלמים (עמ' 4, שורות 4-5), וכי עניין החלפת הבלמים נאמר על ידי המערער בעצמו. 16. המערער טען, כי הוא מבצע אך עבודות סיכה ולעבודות אלה אין צורך ברשיון, הגם שבהודעתו אישר, כי הוא מבצע עבודות מכונאות בכלי רכב שלו. 17. בעל הרכב שבו בוצעה העבודה, אבי אזולאי, העיד, שהביא את רכבו לצורך "החלפת שמנים" וכי לא ידע על פירוק הגלגלים. 18. הכרעת הדין מבוססת היטב על הראיות שבאו לפני בית המשפט קמא. בית המשפט לא קיבל את גרסת המערער וקבע, כי "אין היא אמינה בעליל". זאת, לעומת הודעת המערער (הנאשם) שבה הודה בביצוע עבודות המחייבות רישוי. בית המשפט קמא קבע, כי המערער ביצע עבודות תיקון של מכונאות רכב, ולא רק בכלי רכב שבבעלותו אלא גם בכלי רכב אחרים. 19. בנסיבות אלה אני דוחה את הערעור על הכרעת הדין. 20. הפעלת מוסך ללא רשין היא עבירה חמורה הכרוכה בסיכונים. להפעלת מוסך דרושים על פי הצו קיום תנאים הכרחיים ויסודיים של פיקוח על התיקונים על ידי מנהל מקצועי מוסמך, ואין די בכך שמי שמבצע את התיקון הוא מכונאי שקיבל הכשרה וסיווג מקצועי של מכונאי. להפעלת מוסך גם יש צורך בקיום תנאים נוספים הנוגעים להתאמת המקום ולהכשרתו לייעודו כמוסך, וכן תנאים הנוגעים להתאמת המקום ולהכשרתו לייעודו כמוסך וכן תנאים נוספים של ציוד והכשרה מקצועית של העובדים. אם אין מתקיימים התנאים שפורטו בצו, אין לבצע עבודות תיקונים ברכב, למיניהם. אמת נכון, שלצורך החלפת שמנים וסיכה, אין צורך, כיום, ברישוי, ואין צורך ברישיון. כך הדין אם אדם מבצע תיקון ברכבו הפרטי. ועוד זאת, ככל שמדובר בתיקון רכב פרטי של המכונאי שמתקן אותו, אפשר שאין להחיל את הוראות הצו על תיקון זה . אולם, כאשר פלוני טוען שיש לו מספר רב של כלי רכב והוא מתקן את כולם בעצמו, הרי שלנוכח הסיכון שעלול להיווצר מתיקון בלתי אמין ומהימן, ראוי לשקול רישוי של תיקונים עצמיים ברכב שאינו רכב של הזולת. מכל מקום, אין לי צורך להכריע בסוגיה זו, לצורך הדיון וההכרעה בענין דנן. 21. בעניננו, קבע בית המשפט קמא כי התיקונים נעשו ברכב הזולת ולא קיבל את טענת המערער. אינני רואה כל עילה להתערב בקביעות העובדתיות שקבע בית המשפט. 22. וגם זאת, בשל ההוצאות הכרוכות בקיום תנאים לרישוי מוסך, הרי שהמוטיבציה לנהל מוסך לא רשוי היא גדולה, ויש המסתכנים בהפרת הוראות הדין וחרף הסיכונים הכרוכים בהפעלת מוסך ללא רשיון. הנה כי כן, מדובר בעבירה כלכלית, שהעונש הראוי לה הוא קנס הולם. העונש שהושת על המערער אינו קל כלל ועיקר. הוא כלל גם מאסר על תנאי וכפי שטענה באת כוח המשיבה, אין נהוג להשיתו בעבירות אלה, לא כל שכן בהרשעה ראשונה. גם קנס של 20,000 ₪ על עבירה ראשונה תוך מתן "צו סגירה" מיידי, הוא קנס חמור, אך יש לדון כל מקרה לפי נסיבותיו. שקלתי כל אלה, ובכלל זה הנסיבות האישיות שפירט בא כוח המערער בהודעת הערעור, ואני רואה לקבל את הערעור בכל הנוגע לעונש. במקום העונשים שהשית בית המשפט קמא יבואו עונשים אלה: קנס בסך 10,000 ₪ או חודשיים מאסר תמורתו. המערער יחתום על התחייבות בסך 10,000 ₪ שלא להפעיל מוסך אם אין עליו רשיון כדין, במשך שלוש שנים. צו לסגירת המוסך, שתחילתו מיום גזר הדין של בית המשפט קמא. מוסך