אי הודעה על ביטול דיון בבית משפט

להלן פסק דין בנושא פיצויים בגין אי הודעה על ביטול דיון בבית משפט: זוהי תביעה לפיצוי בשל התנהגות רשלנית של בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, לה טוען התובע. מבוא וטענות הצדדים:- התובע טוען, כי מזכירות בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, לא טרחה להודיע לו ו/או לבאת כוחו, על כך שבוטלו שני דיונים שנקבעו מבעוד מועד, ליום 12.11.2009 (להלן: "הדיון הראשון") וליום 18.3.2010 (להלן: "הדיון השני"). לטענת התובע, כתוצאה מהתרשלות המזכירות, נגרמו לו נזקים רבים, שכן הדיונים הנ"ל לא התקיימו כלל, והוא נאלץ לשלם לבאת כוחו שכר טרחה בסך 9,280 ₪, בגין שתי הישיבות. עיקר הטענות בכתב התביעה הן: בשני דיונים קודמים שהתקיימו, השופט לא קיים כל דיון ודרש מהצדדים לצאת החוצה ולנסות להתפשר וכאשר הדבר לא צלח, אזי נקבע דיון לתאריך אחר ובכך נגרם לתובע, לטענתו, נזק מיותר. הדיון שנקבע ליום 12.11.2009 לא התקיים, בשל פרוץ שביתת הקלדניות באותו יום ורק לאחר שהתובע ובאת כוחו הגיעו לבית המשפט והיו כבר בתוך כותלי בית המשפט, התקבלה הודעה טלפונית ממזכירות בית המשפט, לפיה דיון ההוכחות שנקבע לאותו יום לא יתקיים. לטענת התובע, באותו יום הגיעו לבית המשפט 4 עדים מטעמו וגם לאחר שביקש מס' פעמים לקיים את הדיון, בית המשפט דחה את הדיון למועד אחר. ב"כ התובע הציעה להקליט את הדיון וזאת על מנת להקל על בית המשפט ולקיים את הדיון, חרף פרוץ שביתת הקלדניות. השופט סירב. התובע טוען, כי ההחלטה בדבר ביטול דיוני ההוכחות הייתה ידועה למזכירות בית המשפט יום קודם לכן ולמרות זאת, ההחלטה בדבר ביטול הדיון לא נמסרה להם במועד. גם לדיון הנוסף, ביום 18.3.2010, התייצבו התובע וארבעה עדים מטעמו, אך הדיון לא התקיים. בירור במזכירות העלה, כי החלטה בדבר דחיית הדיון ניתנה מבעוד מועד [8.3.2010], אך לטענת התובע, אף אחד לא טרח להודיע לו ו/או לבאת כוחו בדבר הדחייה. לטענת התובע, נגרמו לו נזקים בסך כולל של 16,680 ₪ ועגמת נפש. הנתבעת הכחישה את האמור בכתב תביעתו של התובע. להלן עיקר טענות הנתבעת: 1. הדיון הראשון לא בוטל והתקיים ועל ביטול הדיון השני הודע לתובע מבעוד מועד. 2. מאחר והתובע היה מיוצג ע"י עו"ד מטעמו, הרי שעל פי דין התנהלותה של הנתבעת בעניינו של התובע נעשתה באמצעות באת כוחו ולכן, כל טענותיו לפיהן היה על הנתבעת ליידעו באופן אישי בעניינים שונים מוכחשות, ודינן להידחות. 3. בבוקר בבוקר יום הדיון הראשון, ביום 12.11.2009, פרצה שביתת הקלדניות ומאחר והדיון היה קבוע לשעה 10:30, נתן כב' השופט פ' אסולין [כתוארו דאז] החלטה, בה נקבע: "בשל שביתת הקלדניות לא תישמענה הראיות בתיק זה היום. בישיבה היום תידונה הבקשות התלויות ועומדות. המזכירות תודיע לב"כ הצדדים, על מנת שהם יודיעו לעדיהם שאין עליהם להתייצב לישיבת היום" [נספח ז' לכתב ההגנה]. 4. עם קבלת ההחלטה מהשופט, פעלה המזכירות להעבירה לצדדים, באמצעות הטלפון ואף נעשתה תרשומת בעניין העברת ההודעה לצדדים [נספח ח' לכתב ההגנה]. 5. במסגרת במסגרת הדיון הראשון ובשל פרוץ שביתת הקלדניות, לא נשמעו עדים, אך נדונו שלוש בקשות, שהיו תלויות ועומדות ופרוטוקול הדיון נרשם בכתב יד [נספח ט' לכתב ההגנה]. 6. לא הוכח ע"י התובע, כי העדים מטעמו אכן התייצבו לדיונים. לא זו בלבד, אלא שעדי התובע היו אמורים להישמע לאחר שמיעת עדי הצד השני ולכן לא היה צורך בהתייצבותם בשעה מוקדמת בבוקר הדיון הראשון. זאת ועוד, לרשות התובע עמד די והותר זמן להודיע לעדיו על ביטול הדיון, בטרם הגיעם לדיון בבית המשפט. 7. לרשות ב"כ התובע, יש אפשרות לבדוק תאריכי דיונים באמצעות מרכז המידע הטלפוני, המופעל ע"י הנתבעת. 8. התובע לא עשה דבר על מנת להקטין את נזקו ו/או למנוע אותו ולכן יש לייחס לו אשם תורם. 9. הנזקים הנטענים ע"י התובע לא הוכחו כלל. התובע לא הציג מסמכים המעידים על ביצוע תשלום כלשהו, לעדים ו/או לבאת כוחו, בגין התייצבותם המיותרת לדיונים. 10. לפיכך, לטענת הנתבעת, בהתנהגותה לא הייתה רשלנות או הפרת חובה חקוקה ולכן עותרת היא לדחות את תביעת התובע, תוך חיוב התובע בהוצאותיה. דיון:- עפ"י החלטת כב' השופט ברסלר-גונן, מיום 19.7.2010, הותר לתובע להיות מיוצג ע"י מר מיכאל גיטלין, זאת הואיל והתובע אינו שולט בשפה העברית ולאחר שמר גיטלין הצהיר שאינו עוסק בעריכת דין ובייצוג, דרך קבע, וכן מן הטעם שהנתבעת מיוצגת ע"י פרקליטות מחוז דרום. בדיון שהתקיים ביום 14.3.2011 העידו התובע ונציגת מזכירות בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע - הגב' חסיה ויניצקי. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ואת העדויות ולאחר שעיינתי במסמכים שהוגשו לי, הגעתי למסקנה שדין התביעה להידחות. להלן אדון בטענות התובע: עיון בפרוטוקול מיום 12.11.2009 מעלה, כי הדיון אכן התקיים באותו מועד ואף נדונו בקשות שהיו תלויות ועומדות בפני בית המשפט, אך לא נשמעו עדים. הדיון בתובענה לא בוטל, אלא אף הביא לקידום ההליכים בתובענה. מכל מקום אין מחלוקת שהשביתה פרצה באותו יום כך שלא ניתן היה להודיע דבר לפני כן. התובע טען, כי לדיונים שבוטלו התייצבו ארבעה עדים מטעמו. התובע לא הוכיח התייצבותם בפועל של מי מהעדים ולכן אין לחייב את הנתבעת בהוצאות העדים, שעה שלא הוכח כי עדים אלה אכן התייצבו בפועל. לשופט חסינות מכוח סעיף 8 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], כך שההחלטה הייתה לקיים דיון אך ורק בבקשות התלויות ועומדות, מאזן האינטרסים לא נפגע והדיון הביא לקידום ההליכים בתובענה. המזכירות ביצעה כראוי הוראות שיפוטיות. התובע עצמו הודה בחקירתו הנגדית כי אין הוא יודע אם עורכת דינו קיבלה את ההודעה על דחיית הדיון שהיה קבוע ליום 18.3.10. הוא רק מניח זאת מהעובדה שהיא הגיעה לדיון. הנחה זו אינה מספיקה על מנת להרים את הנטל המוטל עליו. באשר לטענת התובע, לפיה ביקשה ב"כ התובע להקליט את הדיון, גם עניין זה היה בסמכות כב' השופט אסולין (כתוארו אז) ואין עילת תביעה בנזיקין על החלטות שיפוטיות. כאמור לעיל, התובע טוען, כי החלטה בדבר דחיית דיון שהיה קבוע ליום 18.3.2010, ניתנה ביום 8.3.2010 ולמרות פרק הזמן הארוך, התרשלה מזכירות בית המשפט ולא הודיעה לו ו/או לבאת כוחו את תוכן ההחלטה ולכן נגרם לו נזק, בשל התייצבותו לשווא, שכן הדיון בוטל. יצוין גם כאן, כי מאחר והתובע מיוצג ע"י עו"ד, הרי שהתנהלותה של המזכירות, בעניינים הקשורים לתובע, התבצעה כדין אל מול באת כוחו. הוכח מפי עדת הנתבעת, כי בסוף חודש ינואר 2010 החל תהליך הטמעת תוכנת "נט המשפט" בבתי המשפט במחוז הדרום. מטבע הדברים, בשל היות התוכנה חדשה ולאור העומס שהיה קיים באותה עת, נעשה שיגור גם בדרכים נוספות. לפיכך, העידה עדת הנתבעת, נהגו עובדי המזכירות לשגר החלטות לבעלי דין ובאי כוחם באמצעות שיגור פקס ידני / חיצוני, תוך הזנת הודעה על כך במערכת "נט המשפט". כך נעשה גם כאן. בדיון ביום 14.3.2011, העידה, כאמור לעיל, הגב' חסיה ויניצקי, נציגת מזכירות בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, אשר שימשה בזמן האירוע כמזכירתו של כב' השופט אסולין. הגב' ויניצקי הסבירה בחקירתה את התהליך שמתבצע עם קבלת הודעה על ביטול דיון: "...כשדיון מתבטל... מה טווח הדיונים. במקרה הזה תוך שבועיים כי כב' השופט אסולין פנה לנשיא בית המשפט וביטל הכי הרבה דיונים. זו הייתה תקופה של שבועיים, שלחתי גם בפקס וגם דואר רשום... ברגע שיש לי את האוקיי ביד אני מתייקת את זה בתיק... ברגע שיש אוקיי זה מוקלד למערכת כהתקבל..." [עמ' 4 לפרוטוקול שורות 8 - 17]. הנתבעת הציגה בפני מסמך, שהודפס מתוך מערכת "נט המשפט", לפיו ביום 9.3.2010 נשלחה ההחלטה בדואר רשום לב"כ התובע, ואף נערכה תרשומת פנימית בתיק, המעידה על המצאת ההחלטה מיום 8.3.2010 בעניין דחיית דיון ההוכחות, בפקס באופן ידני לצדדים. לא הוכחה טענת התובע כי העדים מטעמו התייצבו גם לדיון זה. החלטת כב' השופט אסולין מיום 8.3.2010, בדבר דחיית הדיון, הועברה אל ב"כ התובע בפקס ואם לא הודיעה למרשה על דבר הדחייה, אין כל רשלנות מצד המזכירות, ועל התובע לפנות בטרוניה בעניין זה לבאת כוחו. בכל מקרה גם אם התובע שילם לעדים את הסכומים הנטענים, טענה שלא הוכחה, הסכומים מוגזמים ואינם תואמים את סכום ההוצאות המקסימאלי החוקי. תקנות סדר הדין האזרחי שצוטטו בסיכומי ב"כ התובע אינן רלבנטיות לענייננו. גם הפסיקה הנוגעת לזכות השביתה אינה רלבנטית. הרשלנות הנטענת לא הוכחה וכן לא הוכח הנזק. סיכום:- לנוכח האמור לעיל, אני דוחה את התביעה. אני מחייבת את התובע לשלם לנתבעת הוצאות בסך 500 ₪, אשר יישאו הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד למועד התשלום בפועל. זכות לבקש רשות ערעור תוך 15 יום. ביטול דיוןדיון