גביית עמלות יתר בבנק

להלן פסק דין בנושא גביית עמלות יתר בבנק: תביעה לשיפוי התובע בגין עמלות אשר נגבו ממנו ביתר, לטענתו, על ידי הנתבע. לטענת התובע, שהוא עורך דין במקצועו, הוא מנהל חשבוניותיו בבנק הנתבע במשך 35 שנים. זאת ועוד, לטענתו החל משנת 2004 הוא החל לבצע פעולות בתחום ניירות ערך ובכלל זה פעולות רכישה ומכירה של אופציות. לטענתו, ביוני 2010 התברר לו כי החל מחודש פברואר 2010 שינה הנתבע באופן חד צדדי וללא כל הודעה, את העמלות הנגבות ממנו בגין פעולות המבוצעות על ידו, באופן שמעמלה בסך 5 ₪, לכל היותר, החל הנתבע לגבות ממנו עמלה שבין סך 20 ₪ ל - סך השווה ל 30% משווי הרכישה או המכירה. לטענת התובע, התנהלותו החד צדדית של הנתבע, מהווה עשיית עושר ולא במשפט וכן, גזל ומשכך, חלה על הנתבע החובה להשיב לו העמלות אשר נגבו על ידו ביתר בסך כולל העומד על 20,054 ₪ שהוא ההפרש בין עמלה בסך 5 ₪ לפעולה לבין הסך אשר נגבה ממנו בפועל בתקופה הרלוונטית. לטענת הנתבע, ראשית, עד ליום 2/2/10 נגבתה מהתובע עמלה על סך 5 ₪ בלבד וזאת, לאור הטבה אשר הוענקה לתובע על ידי הנתבע אשר היתה בתוקף עד לאותו מועד . לטענת הנתבע, הודעה בדבר הענקת ההטבה וכן באשר לתוקפה נמסרה לתובע ביום 6/2/09 . במסגרת ההודעה נמסר לתובע מפורשות כי הוא זכאי להטבה כאמור וכי תוקפה לשנה וזאת, עד ליום 2/2/10. לטענת הנתבע, ההודעה האמורה נשלחה אל התובע לכתובתו כפי שהיתה מעודכנת בתקופה הרלוונטית בספרי הבנק וזאת, בתיבת דואר בבנק. לטענת הנתבע, במועד בו פקע תוקף ההטבה , החל הנתבע לגבות מהתובע כדין עמלות בהתאם לתעריפון הנתבע . לטענת הנתבע - הנתבע מילא חובתו למסירת ההודעה בדבר ההטבה ותוקפה על ידי משלוח הודעה לכתובתו העדכנית של התובע כפי שנמסרה על ידו. יתרה מכך, לטענת הנתבע, התובע ידע על גובה העמלות כפי שנגבו על ידי הנתבע וזאת, הואיל ובעת ביצוע כל פעולה הופיעה בפני התובע העמלה הנגבית בגין אותה פעולה ותנאי לביצוע הפעולה הינו אישור העמלה בפועל על ידי התובע. כיוון שכך, לטענת הנתבע - התובע ידע והסכים לעמלות כפי שנגבו על ידו בפועל. יתרה מכך, לטענת הנתבע, התובע הפר את תנאי ההסכמות בינו לבין הנתבע ובכלל זה חרג ממסגרת האשראי בחשבונו ומשכך, ממילא היה זכאי הנתבע להפסיק כל הטבה אשר נתנה לו. לאור האמור לעיל, לטענת הנתבע, דין תביעתו של התובע להדחות. בדיון אשר התקיים בפני העידו התובע ונציגי הנתבעת מר זיכולץ ומר אבי סולם.לאחר ששמעתי ובחנתי את העדויות והראיות בתיק לגופן , הנני סבורה כי דין התביעה להדחות ולהלן יפורטו טעמי. את עילת התביעה משתית התובע על טענתו ולפיה, לא ידע על שינוי תעריף העמלות אשר נגבה ממנו על ידי הנתבע החל מחודש פברואר 2010 אלא בדיעבד - וזאת, במהלך חודש יוני 2010. אין בידי לקבל טענתו זו של התובע אשר לא זו בלבד שלא הוכחה בפני, אלא שהוצגו ראיות הסותרות אותה לגופה. כך, הוצגה בפני הודעת הנתבע לתובע אשר נשלחה לו ביום 6/2/09 ובהתאם לה מוענקת לתובע הטבה ובהתאם לה העמלה אשר תגבה ממנו בגין על פעולה תעמוד על סך של 5 ₪ וכן נקבע , במסגרת ההודעה, כי תוקף ההטבה הינו לתקופה של שנה וזאת, עד ליום 2/2/09. לטענת התובע לא קיבל הודעה זו הואיל וזו נשלחה לתיבת דואר אשר אינה כתובתו העדכנית וכי הנתבע ידע כי אין הוא מקבל דואר לכתובת זו. אין בידי לקבל טענה זו של התובע. כך, אין עוררין כי כתובתו של התובע אליה נשלחה ההודעה, היא הכתובת כפי שעודכנה על ידי התובע עצמו בנתבע. יתרה מכך, טענתו של התובע ולפיה, הנתבע ידע כי אין הוא מקבל דואר לכתובת האמורה, עומדת בסתירה הן לכך, שהתובע חתם ביום 14/4/10 על הוראת קבע לשם תשלום על תיבת הדואר האמורה - משמע אישרר תוקפה ככתובתו והן לכך, שרק ביום 4/8/10 ביקש לשנות את כתובתו וחתם על מסמך המבקש זאת. זאת ועוד, קיבלתי כאמינה עדות העד מטעם הנתבעת מר אבי סולם ובהתאם לה ההודעות שנשלחות באמצעות הדואר נשלחות במקביל גם באמצעות האינטרנט . אין עוררין כי כלל פעילותו של התובע בוצעה באמצעות האינטרנט ומשכך, חזקה כי ראה ההודעה האמורה וכי לכל הפחות היתה לו האפשרות לראותה לו חפץ בכך. 5. יתרה מכך, אין עוררין כי בעת שביצע התובע כל פעולה ופעולה הופיע בפניו סכום העמלה אשר ידרש לשלם בגין הפעולה. בנוסף, אין עוררין כי תנאי להשלמת הפעולה הינו אישור סכום העמלה כאמור. משכך, חזקה כי התובע ידע באופן מיידי ובעת ביצוע כל פעולה ופעולה מהו סכום העמלה הנגבה ממנו. התובע אינו חולק על כך שסכום העמלה אמנם הופיע בעת שביצע כל פעולה ופעולה ואולם, לטענתו הוא לא שם ליבו לגובה העמלה שהופיעה בכל פעם שלחץ על לחצן האישור (ראה עדותו בעמ' 1 שורות 23-24) . לענין זה, ראשית - ספק באם יש ממש בטענת התובע ולפיה לא שם ליבו לעמלה בכל פעם שלחץ על לחצן האישור- האמור היה סביר לו היה התובע מבצע פעולה אחת ואולם, התובע העיד על עצמו כמבצע מאות פעולות ומשכך, לא סביר שאפילו פעם אחת לא נתן את דעתו באשר לסכום העמלה בעת לחיצה על לחצן האישור. זאת אף זאת, אין עוררין כי הסכום אמנם הופיע ותנאי לאישור הפעולה הינו אישור סכום העמלה ומשכך, באם אמנם התובע לא שם ליבו לסכום - אין לתובע להלין אלא על עצמו. האמור חל ביתר שאת מקום בו מדובר בתובע שהוא עורך דין ומשכך מוחזק כמבין לאשורו משמעות אישור הגם שהוא נעשה באמצעות לחצן מחשב בעת פעולה באינטרנט. יתרה מכך, אין עוררין כי התובע היה מצוי בסכסוך משפטי עם הנתבעת לאורך תקופה ארוכה ולפחות מיום 29/10/09 שאז פנה במכתב תלונה לבנק. בין היתר הלין התובע כבר במועד פנייתו האמור (29/10/10) על העמלות כפי שנגבו ממנו על ידי הנתבע . זאת ועוד, בפנייתו מיום 24/5/10 מאשר התובע כי לאחר מאמצים אשר קדמו למכתבו מיום 29/10/09 הוא קיבל מאת הנתבע את המסמכים הרלוונטיים אשר עיון בהם מעלה כי הנתבע גבה ממנו עמלות שלא כדין. קיומו של סכסוך כאמור בין התובע לבין הנתבע אשר במרכזו נושא גביית העמלות, מעמיד בספק רב טענתו של התובע ולפיה, לא הבחין בעת ביצוע הפעולות בתקופה שמחודש פברואר 2010 ועד ליוני 2010 בעמלות הנגבות ממנו על ידי הנתבע וכן, מעמיד הוא בספק טענתו כי גילה רק בחודש יוני 2010 כי העמלות הנגבות ממנו גבוהות מהסכום המוסכם כביכול בינו לבין הנתבע. לאור האמור אינני מקבלת את טענתו של התובע ולפיה שינה הנתבע את סכום העמלה הנגבה ממנו באופן חד צדדי ומבלי למסור לתובע כל הודעה על כך . הנני קובעת כי הנתבע בהתנהלותו לא פעל באופן רשלני או המפר את חובת האמון שלו כלפי התובע , ההפך הנני סבורה כי התנהלותו של התובע עצמו ככל שאמנם לא ידע על סכום העמלות הנגבה (וספק באם אמנם לא ידע לאור האמור לעיל ) - מוחזקת כרשלנית ועולה עד כדי עצימת עיניים. לאור האמור הרי שאינני מוצאת כי לתובע עילה לתביעת הנתבע ומשכך, דין תביעתו להדחות. סוף דבר - הנני דוחה תביעת התובע. התובע ישא בהוצאות הנתבע בסך של 2,000 ₪ . התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום פסק דין ועד למועד התשלום המלא בפועל. רשות ערעור לביתה משפט המחוזי בתוך 15 ימים ממועד המצאת פסק הדין. בנק