פיצוי על נזק למחשב נייד

להלן פסק דין בנושא פיצוי על נזק למחשב נייד: פסק דין בתק 36241-11-10 תביעות הדדיות לשיפוי כל אחד מהצדדים בגין נפילת מסך פלאזמה, בסוויטת אירוח בבעלות הנתבע (הוא גם התובע שכנגד) על מחשבו האישי של התובע (הוא גם הנתבע שכנגד). לטענת התובע , ביום 3/9/10 התארח במסגרת מסיבת רווקים בסוויטת אירוח של הנתבע. לטענתו, במקום הותקן מסך פלאזמה אליו ביקש לחבר את מחשבו האישי לשם הצגת מצגת. לטענת התובע, לאחר ניסיון כושל לחבר הכבל בין המסך לבין המחשב באמצעות חבריו , פנו חבריו אל האחראי במקום מטעמו של הנתבע - מר יובל לביא- זה הגיע אל הסוויטה ובמהלך ניסיונו לחבר את הכבל כאמור, גרם לנפילת מסך הפלאזמה על מחשבו האישי של התובע באופן שגרם לו לנזק. לטענת התובע, בנסיבות האמורות, נפילת המסך נגרמה כפועל יוצא מרשלנות הנתבע ו/או עובד הנתבע ומשכך, מוטלת על הנתבע האחריות לשפותו בגין הנזקים אשר נגרמו למחשבו האישי כפועל יוצא מהנפילה כאמור.זאת ועוד, הואיל וכאמור האחריות לנפילת מסך הפלאזמה מוטלת לפתחו של עובד הנתבע הרי שדין תביעתו הנגדית של הנתבע להדחות. לטענת הנתבע, הגורם לנפילת מסך הפלאזמה על המחשב האישי ובכלל, נעוץ בחבריו של התובע, אשר כעולה מסרטון האבטחה של המקום, דחפו ונענעו את מסך הפלאזמה בניסיונותיהם הכושלים לחבר אל המסך את כבל החיבור והכל מתוך עצלנותם הנובעת מכך שלא הזיזו שולחן אשר עמד מתחת למסך והביטו למטה על מנת לאתר את מקום החיבור. לטענת הנתבע, התנהלות חבריו של התובע, הובילה לכך שהמסך נותר תלוי על בלימה, באשר הוא הוצא ממסילות הברזל שלו. לטענת הנתבע, עת הגיע עובדו - מר יובל לביא וטרם היה סיפק בידו לעשות דבר, נפל המסך על המחשב ונהרס. בנסיבות האמורות- לטענת הנתבע- האחריות לנפילת מסך הפלאזמה מוטלת על התובע ועל חבריו ומשכך- לא זו בלבד שיש לדחות את תביעתו של התובע, אלא שיש לקבל התביעה הנגדית במסגרתה הוא עותר לחייב את הנתבע בשווי מסך הפלאזמה הואיל והתנהלותם הרשלנית של התובע וחבריו הובילה לנפילתו ושבירתו. הנתבע הוסיף והגיש הודעת צד שלישי כנגד סטפ טרופ- הוא החבר אשר לכבודו נערכה המסיבה ואשר הזמין את הסוויטה מאת הנתבע, במסגרתה הוא מבקש לחייב את הצד השלישי בעלות הפלאזמה. במסגרת הדיון בפני, העידו התובע, הצד השלישי, הנתבע ועובד הנתבע - מר יובל לביא. כמו כן, הוצג בפני , באמצעות מחשב, סרטון האבטחה של הסוויטה אשר צולם בזמן אמת. כבר בשלב זה אציין כי במסגרת סרטון האבטחה לא ניתן לראות את מסך הפלאזמה עצמו, אלא בשעת נפילתו ואולם מזווית הצילום של סרטון האבטחה ניתן לראות את ההתנהלות בסמוך לו הואיל והוא מורכב על הקיר עליו גם מורכבת מצלמת האבטחה. לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את הראיות בתיק ובכלל זה סרטון האבטחה הנני סבורה כי דין התביעות והודעת הצד השלישי להדחות הדדית. ראשית באשר לתביעה הראשית - התביעה הראשית מבוססת על טענתו של התובע ולפיה, רשלנות הנתבע ו/או עובדו, עליו הוא אחראי באחריות שילוחית, הובילה לכדי נפילת הפלאזמה. לטענתו זו של התובע אוסיף בנוסף כי אין עוררין כי לנתבע כבעליו של המקום ומחזיקו- קיימות אחריות וחובת זהירות כלפי אורחיו לשמירה על בטיחות המקום, הנובעות מעצם אחזקת המקום על ידו. יחד עם זאת הנטל המוטל על התובע הינו להוכיח כי חובת הזהירות כאמור, הופרה על ידי הנתבע ו/או מי מטעמו. מתוך הראיות כפי שהוצגו בפני הנני סבורה כי התובע כשל מהוכחת הפרת חובת הזהירות כאמור. ראשית- צפיה בסרטון האבטחה מלמדת כי בניסיונות חיבור הכבל נטל חלק פעיל חברו של התובע אשר בסרטון נראה לבוש בחולצה ועליה הכיתוב : DIRTY" " . כך, במסגרת הסרטון נצפה חבר זה כשהוא מנסה בתחילה, בעצמו או בעזרת אחרים לחבר את הכבל למסך הפלאזמה, זאת ועוד, בזמן שמגיע למקום עובד הנתבע - מר יובל לביא - חבר זה נחזה כעומד ממש מול המסך ואף שולח אליו את ידיו. התובע בחר שלא להביא לעדות מטעמו את חברו זה - שכאמור הינו בעל היכולת המיטבית להעיד מטעמו של התובע על האירוע הואיל והוא נמצא בזירת האירוע בזמנים הרלוונטים. מחדלו זה של התובע מהבאת חברו זה להעיד מטעמו יש בה בכדי להוות חזקה הפועלת כנגד גרסתו. בעניין  אחרון זה יפים בעניין  דברי בית המשפט בע"א 548/78, שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760, ובע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית בע"מ) נ' טלקר חברה בע"מ פד"י מ"ד(4) 595 602:   "כלל הנקוט בידי בית המשפט מימים ימימה שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר - ניתן להניח שאילו הובאה ראיה, היתה פועלת נגדו". בנוסף לאמור, הרי שצפיה בסרטון האבטחה מעלה כי אמנם , כטענת הנתבע, לאורך זמן התעסקו חבריו של התובע עם מסך הפלאזמה. זאת ועוד, צפיה בסרטון מעלה כי שניות ספורות לאחר שהגיע עובד הנתבע למקום , נפל המסך ויודגש, המסך נפל כאשר לכאורה נגע בו העובד נגיעה קלה וטרם היה סיפק בידו לעשות דבר מה. יתרה מכך, בניגוד לטענת התובע, הרי שעובד הנתבע עמד בצד בזמן נפילת המסך ולא חזיתית למסך ובניגוד לטענתו לא הרים את המסך או משך אותו באופן אשר הפילו, אלא לכל היותר נגע בו נגיעה קלה בשעה שחברו של התובע עומד מול המסך ואף הוא שולח אליו את ידיו ואז נפל המסך. אציין כי לו מלכתחילה היה תלוי המסך על בלימה הרי שהתעסקותם של חברי התובע, קודם להגעת עובד הנתבע, היתה מובילה לנפילתו עוד קודם לכן, הואיל וחבריו נחזים כמתעסקים עם המסך באופן מסיבי הרבה יותר מעובד הנתבע טרם הגעתו. משכך, אין זאת אלא שהתעסקותם זו של חברי התובע הובילה, בסיכומו של דבר לניתוק המסך ממקומו ולנפילתו. לאור האמור הנני קובעת כי מאזן ההסתברויות נוטה לגרסת הנתבע וכי התובע לא הרים את הנטל להוכיח כי אמנם רשלנותו של עובד הנתבע או רשלנות בהתקנתו הראשונית של המסך הובילה לכדי נפילתו. אשר על הנני דוחה תביעתו של התובע. באשר לתביעה הנגדית הרי שעיון בסרטון האבטחה מלמד כי התובע לא נטל חלק פעיל בהתעסקות עם מסך הפלאזמה ומשכך, לא מצאתי כי התנהלותו הוא, בהבדל מהתנהלות חבריו, הובילה לכדי נפילתו. זאת ועוד, לא מצאתי כל עילה בגינה יש לחייב את התובע באחריות שילוחית להתנהלות חבריו - באשר התובע אינו מעסיק של חבריו והוא לא זה אשר לקח על עצמו שכירת המקום אל מול הנתבע באופן המקים לנתבע יריבות כלפיו. אשר על כן הנני דוחה תביעתו הנגדית של הנתבע. באשר להודעת הצד השלישי - הרי שנפלה טעות עם הנתבע בסוברו כי במסגרת הודעה צד ג' הוא יכול לתבוע באופן ישיר את הצד השלישי בגין נזקים אשר אירעו לו. הודעת צד שלישי תכליתה שיפוי הנתבע במקרה בו הוא זכאי לשיפוי כאמור כנגד תביעתו של התובע ואין תכליתה יצירת זירה חדשה ותביעה חדשה בגין נזקי הנתבע אשר אינם קשורים לנזקי התובע . משכך, היה על הנתבע, בנסיבות בהן הוא סבור שיש לו טענות כלפי הצד השלישי, להגיש כנגדו תביעה נפרדת או לעתור לצירופו כנתבע נוסף במסגרת התביעה שכנגד ואולם, הנתבע לא עשה כן אלא כאמור, הגיש הודעת צד ג'. הואיל והודעת הצד השלישי רלוונטית רק מקום בו מתקבלת התביעה ומשהתביעה נדחתה- הודעת הצד השלישי נדחית אף היא. סוף דבר- הנני דוחה התביעות והודעת הצד השלישי הדדית. לאחר ששקלתי החלטתי שלא לעשות צו להוצאות. רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים ממועד המצאת פסק הדין. מחשבים ואינטרנטפיצוייםמחשב נייד (תביעות)