תביעה נגד מכללת רמת גן

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד מכללת רמת גן פסק דין תביעה לשיפוי התובע בגין נזקים אשר אירעו לו כפועל יוצא מכך, שאין ביכולתו לקבל את ציוני מבחן ה - GRE אשר ביצע במכללת הנתבעת וזאת, למרות מצג אשר הוצג לו על ידה , לטענתו. לטענת התובע, הוא נרשם להבחן במבחן GRE שהוא מבחן אשר נערך על ידי ארגון ETS, ארגון האמון על יצירת מבחני הכשרה שונים שתוצאותיהם משמשות כאינדיקציה למעבר תנאי סף לקבלת מועמדים שונים לתארים אקדמיים למיניהם ברחבי העולם לרבות בישראל. לטענתו, ביקש לעבור את המבחן וזאת, על מנת להירשם ללימודי תואר שני במדיניות ציבורית. זאת ועוד, לטענתו, על מנת להתקבל ללימודים האמורים היה עליו לקבל תוצאה שלא תפחת מ - 550 במבחן. אין עוררין כי התובע ביצע ההרשמה בעצמו באמצעות האינטרנט והופנה על ידי הארגון, לביצוע המבחן בפועל, במכללת הנתבעת 1 שמונתה כ"אכסניה" לביצוע הבחינות בישראל וזאת, על ידי הארגון ועל ידי חברת פרומטריק הבינלאומית, אשר מונתה על ידי ארגון ETS כגוף האמון על ביצוע הבחינות . אין עוררין כי התובע ביצע הרישום תחת השם :"אסף אפל" בעוד ששמו בתעודת הזהות שלו וכן, ברישיון הנהיגה הינו :"אסף יוסף אפל". לטענת התובע, כשהגיע למבחן במועד , הזדהה באמצעות רישיון הנהיגה שלו ונמסר לו מיידית כי יתכן בשל ההבדלים לא יתאפשר לו לגשת למבחן. לטענתו, לאחר בדיקת הדברים כמו גם, בירור הנושא , על ידי האחראית אל מול המרכז בהולנד, אושר לו לבסוף לבצע את המבחן ויתרה מכך, נציגת הנתבעת אמרה לו מפורשות כי הנושא נבדק וכי יש לו אישור להיבחן ובמילותיה, באנגלית כפי שצוטטו על ידי התובע:"מזל טוב ! קיבלת אישור לעשות את המבחן" משכך, הושלם תהליך הרישום של התובע למבחן הוא עשה את המבחן ובסיום המבחן הוא אף ראה את התוצאה אשר השיג במבחן - 580- על צג המחשב. בהתאם לפרוצדורה הנוהגת, המתין התובע 15 ימים על מנת לקבל את האישור הרשמי בדבר התוצאה אשר קיבל מאת ETS ואולם, לתדהמתו, לאחר חמישה עשר ימים הוא קיבל לביתו מכתב ולפיו המבחן שלו נפסל הואיל ולא היתה התאמה בין שמו בתעודה אשר הציג לשם זיהויו (רישיון הנהיגה שלו) לבין השם לפיו נרשם באמצעות האינטרנט. זאת ועוד, במכתב התשובה נקבע כי בעיה נוספת הינה כי רישיון הנהיגה, באמצעותו הזדהה , אינו נושא תאריך תפוגה ומשכך, אינו מהווה תעודה מזהה כנדרש. לאור ההודעה אשר קיבל התובע, פנה התובע באופן מיידי אל ארגון ETS בניסיון לבטל את רוע הגזירה וזאת, בין היתר במכתב הסבר באשר להעדר המשמעות לשם השני בישראל. בנוסף, פנה התובע אל הנתבעת טלפונית וכן, פיזית בלווית אביו. במועד הביקור בנתבעת, הוא פגש בנתבעת 2 אשר אמרה לו שהיא זוכרת את הסיפור שלו ואמרה לו מפורשות ש"מזל" שנעשתה פנייה להולנד כדי לקבל אישור ומשכך, לא צפוייה בעיה בסיכומו של דבר. לתובע הובטח כי הנתבעת 2 תטפל בנושא ותחזור אליו בתשובה ואולם, למרות פניותיו הרבות, פניות אשר נענו , לטענתו , כל הזמן בהבטחות כי הנושא יוסדר - בסיכומו של דבר- המבחן אשר נעשה על ידו לא אושר על ידי ETS. לטענתו , במועד בו הובהר לו כי אין לו אפשרות לקבל את הציון וההחלטה הינה סופית - כבר איחר את מועד הרישום ללימודים ( 15/5/10), לימודים אשר לשמם ביצע את המבחן מלכתחילה. לטענת התובע, לא היה מבצע את המבחן לו היה יודע שיש סיכוי ולו של אחוז אחד שלא יקבל את הציון בגלל בעיית הרישום . לטענת התובע, בשל מצגי השווא של הנתבעות ביחד ולחוד ובהתאם להם - בתחילה, נאמר לו כי הוא יכול לעשות את המבחן וכי הבעיה סודרה ובהמשך כי הנושא בטיפול ויוסדר - נגרמו לו נזקים הכוללים - הפסד התשלום בגין קורס ההכנה למבחן בסך 3,000 ₪, הפסד ימי עבודה, עלות הבחינה (200$), וכן, עוגמת הנפש מטיפולו בנושא ומשכך, שבסיכומו של דבר נמנעה ממנו האפשרות להירשם ללימודים. התובע מעריך את כלל נזקיו בסך כולל העומד על 20,000 ₪ אותו הוא תובע במסגרת התביעה. לטענת הנתבעת, המכללה בבעלותה משמשת "אכסניה" בלבד לביצוע הבחינות בעבור ארגון ETS וחברת פרומטריק שאחראית על ביצוע הבחינות מטעמו. לטענתה, משכך, כלל ההנחיות והנהלים הכרוכים בביצוע הבחינות נקבעים על ידי הארגון ומפורסמים באתר הארגון באינטרנט. זאת ועוד, לטענת הנתבעת, הרישום למבחן בוצע על ידי התובע - כשם שנעשה תמיד - באופן ישיר באמצעות מילוי הפרטים באתר האינטרנט של ארגון ETS ובמסגרת ההרשמה, אף חתם התובע על תקנון וכללים הקובעים מפורשות את סדר ההרשמה ותנאי המבחן. בהקשר זה, לטענת הנתבעת - במסגרת הכללים וההנחיות באשר לאופן מילוי הטופס, נקבע מפורשות כי כאשר קיימים שני שמות, יש לציינם מפורשות במסגרת טופס הרישום וכן, כי , במקרה של חוסר זהות בין השם המופיע ברישום לבין השם המופיע במסמך הזיהוי, לא יבחן הנבחן ולא יושבו דמי הרישום. זאת ועוד, נקבע מפורשות כי עצם קבלת הנבחן למרכז הבחינות , אין פירושה כי מסמך הזיהוי מתאים או תקף וכי ההחלטה הסופית בנושא מסורה לארגון ETS. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי מלבד קריאת ההסבר למילוי הטופס , אשר הוא הכרחי בעת מילויו וכן, מלבד קריאת התקנון באתר האינטרנט- חתם התובע על טופס המאשר ידיעת הכללים טרם תחילת המבחן . יצויין כי בנוסף לחתימה, נדרש התובע לרשום בכתב ידו את נוסח ההסכמה ורק לאחר מכן חתם על המסמך. לטענת הנתבעת , כבר עת הגיע התובע אל מרכז הבחינות, אובחנה הבעיה הנוגעת להבדל בין השם אשר מופיע ברישום לבין השם המופיע באמצעי הזיהוי , לתובע נמסר המידע המדויק והוא אף המתין כ- 40 דקות לשם עריכת בירור מול המרכז בחו"ל. לאחר שנעשה בירור כאמור, ניתנה לתובע האפשרות לערוך את המבחן תוך שהובהר לו מפורשות כי האישור הסופי הוא של ארגון ה - ETS. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי - כך או כך- ממילא היה על התובע לדעת כאמור על הכללים מתוך קריאתם והסכמה לאמור בהם כמפורט לעיל. לחילופין ובהשלמה טוענת הנתבעת כי התובע הגדיל את נזקו באשר,למרות האפשרות לבצע את הבחינה שוב בתוך שלושה ימים וכן, מידי יום לאחר מכן ולפתור את הבעיה וכן, במקום לנסות להאריך את המועד ההרשמה ללימודים- בחר התובע שלא לעשות כן ופעולותיו התמצו בניסיונות לביטול ההחלטה- החלטה אשר לנתבעת אין כל שליטה עליה - ותו לא. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי אין כל ראייה לכך, שאמנם התובע קיבל ציון כנטען על ידו במסגרת המבחן וכן, כי זה אמנם היה התנאי לקבלתו ללימודים. במסגרת הדיון אשר נערך בפני, העידו התובע ואביו מר דוד אפל וכן, הנתבעת 2 והגב' סלמה אלמוג - מטעם הנתבעת 1. לאחר ששמעתי את כלל העדויות ובחנתי את כלל הראיות בתיק, הנני סבורה כי דין התביעה להדחות ולהלן יפורטו טעמי. ראשית - אין עוררין כי הגורם הראשוני לבעיה נעוץ בתובע אשר נרשם מלכתחילה בניגוד לתקנון ובניגוד להנחיות המפורשות המפורטות במסגרתו. בהקשר זה העיד התובע מפורשות : "לשאלת ביהמ"ש , כשנרשמתי למבחן קראתי את התקנון, אני מעריך שלרבות את הסעיפים שקבועים שצריך לרשום את השם המדוייק כפי שכתוב בתעודת הזהות. לשאלת ביהמ"ש למה בחרתי להוריד את השם השני שלי אני משיב, כי בכל פעם שאני נרשם אני רושם את השם הפרטי ואת שם המשפחה. יכול להיות שלא שמתי לב בדקדקנות ובארצות הברית נותנים חשיבות גם לשם השני".(עמ' 1 שורות 12-15) אין עוררין כי לו היה התובע מקיים אחר ההוראות במדויק, לא היתה באה לעולם הבעייה נשוא התביעה. יתרה מכך, במסגרת עדותו בפני, התרשמתי והתובע אף ציין זאת מפורשות, כי הוא היה להוט לבצע את הבחינה באותו יום, ומשכך, אף הפעיל מכבש לחצים על מנת שהדבר יסתייע בידיו. בהקשר זה העיד התובע כי : "ש. האם נכון שהתעקשת להיכנס לבחינה באותו יום? ת. כן כי הגעתי מוכן לבחינה ורציתי לעשות אותה באותו יום. "(ראה עמ' 5 שורות 19-20) לענין זה התובע אף הודה כי ידע שיש בעיה והמתין בחוץ במשך 40 דקות עד שהתאפשר לו לבצע את הבחינה (ראה עמ' 4 שורות 4-5). לטענת התובע, נאמר לו מפורשות על ידי נציגת הנתבעת כי הוא יכול לעשות את הבחינה וכי המצג המפורש אשר הוצג לו הוא כי הבעיה נפתרה וכי אין כל מניעה . לטענת התובע הדברים המפורשים אשר נאמרו לו הם :"מזל טוב , יש לך אישור, אתה יכול לעשות את המבחן" - בהקשר זה, לטענת נציגת הנתבעת הגב' סלמה אלמוג - היא לא אמרה לתובע את הדברים האמורים אלא, שלאחר שהתעקש, פנתה למרכז הבחינות בהולנד ושם נמסר לה כי יש אפשרות להכניס אותו למבחן ולדווח (ראה עמ' 7 שורות 30-31). לטענתה הדברים כלשונם הובהרו לתובע ולא הוצג לו כל מצג ולפיו, אין כל בעיה הנובעת מכך, הואיל והאישור הסופי הינו של חברת ETS. בהקשר זה, תחילה - גם מתוך הדברים אשר התובע טוען כי אמרו לו לא ניתן ללמוד באופן מוחלט כי המניעה הוסרה, אלא שאף לדידו כל שנאמר לו הוא שהוא יכול לעשות את המבחן - אפשרות אשר בתחילה אף היא לא ניתנה בידו. יתרה מכך, לאור להיטותו של התובע לבצע את המבחן באותו יום , התרשמתי כי ככל הנראה שמע התובע את שביקש לשמוע ולא את שאמרו לו בפועל. זאת ועוד - גרסתו של התובע הינה גרסה יחידה העומדת אל מול הנהלים הכתובים עליהם חתם התובע וכן, אל מול עדות נציגת הנתבעת אשר העידה בפני כי מעולם לא הציגה בפני התובע מצג ולפיו הוסרה לחלוטין הבעיתיות הכרוכה בהרשמה אשר ביצע. משכך, התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת מצג השווא אשר הוצג לו כביכול על ידי הנתבעת, מצג עליו מושתתת תביעתו. זאת אף זאת , למעלה מן הצורך אוסיף ואציין כי גם לו קיבלתי גירסתו של התובע לענין מצג השווא- ולא כך הם פני הדברים - הרי שלא ניתן להתעלם מהמשך התנהלותו של התובע ובכלל זה מסירובו העקשני להקטנת הנזק - דבר אשר ניתן היה לביצוע בנקל על ידי הרשמה מיידית לבחינה נוספת - אשר התקיימה כמעט מידי יום במהלך החודש העוקב ו/או פנייה להארכת מועד ההרשמה של המוסד האקדמי אליו ביקש להירשם למרות שהדבר היה אפשרי (ראה עמ' 4 שורות 15-19). בהקשר זה, גם לו אמנם סבר התובע בתחילה כי ניתן לו אישור לביצוע הבחינה, הרי שברי כי ידע בוודאות שקיימת בעיה משהתקבלה בביתו הודעת ארגון ETS ולפיה, לא יקבל את ציון המבחן בשל הבעיתיות הכרוכה בהרשמה ואולם, אף לאחר קבלת ההודעה כאמור, התמצו פעולותיו בפעילות אל מול הנתבעת , תחת ביצוע המבחן שוב. זאת אף זאת- התובע חזר וטען כי לו היה יודע מראש שקיימת אפשרות ולפיה לא יוכל לקבל את הציון בשל הבעיה הכרוכה ברישום - הרי שלא היה עושה את המבחן באותו מעמד - ועל כך אקשה - אם לא היה התובע עורך את המבחן באותו מעמד האם לא היתה יורדת לטימיון ממילא ההשקעה הכספית הכרוכה בדמי ההרשמה למבחן?! האם לא היה התובע נדרש לבצע את המבחן במועד מאוחר יותר?! ברי כי תשובה לשאלות אלו היא חיובית ומשכך- מה העלה או הוריד לענין זה מצג השווא הנטען?! יתרה מכך, התובע לא הציג כל ראייה בתמיכה לטענתו ולפיה, נדרש לו ציון של 580 במבחן על מנת להתקבל למוסד האקדמי אליו ביקש להירשם. אציין כי במסגרת עדותו עלה כי הציון המכסימלי במבחן הנדון הוא 1200 ומשכך, ציון של 580 אינו נחשב לציון גבוה יחסית (ראה עמ' 6 שורות 3-4). בנוסף, לא הציג התובע כל ראייה ולפיה אמנם זה היה הציון אשר קיבל באותו מבחן. מן האמור לעיל עולה כי התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת עצם מצג השווא ויתרה מכך, אף לא היה בידו להוכיח כל נזק אשר נגרם לו כפועל יוצא ממצג שווא זה ומשכך, דין תביעתו להדחות. אשר על כן , הנני דוחה את תביעת התובע. לפנים משורת הדין החלטתי שלא לעשות צו להוצאות. רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים ממועד קבלת פסק הדין. ביטול קורס / החזר שכר לימוד