תביעה נגד רוֹפא שיניים/רשלנות רפוֹאית בטיפול שיניים| עו"ד רונן פרידמן

##(1) תביעה נגד רופא שיניים - הקדמה:## כתב תביעה נגד רופא שיניים הנסב על רשלנות רפואית בטיפול כולל לרוב 3 ראשי תביעה והם: רשלנות בטיפול שיניים, היעדר הסכמה מדעת לטיפול השיניים עקב הפרה של חובת הגילוי ופגיעה באוטונומיה. ##(2) על מה מקבלים פיצויים בתביעות רשלנות רפואית בטיפול שיניים ?## בתביעות רשלנות רפואית בטיפול שיניים התובע יכול לטעון כי בעקבות הטיפול שניתן לו, הוא מתקשה להמשיך ולתפקד כבעבר - מתקשה להתרכז בעבודה, מתקשה באכילה ובשתייה, ובביצוע מלאכות הבית. כמו כן, בהרבה מקרים רבים סובל הניזוק מכאבים שמלווים אותו לאורך כל חייו ופוגעים באיכות חייו, במידה ניכרת. טיפול שיניים רשלני יכול לגרום להוצאות כספיות רבות, לרבות הוצאות לטיפולים רפואיים בעתיד (לצורך הוכחת הנזקים יש לצרף חוות דעת של מומוחה רפואי בתחום רפואת השיניים). ##(3) טיפול שיניים ללא הסכמה:## כאשר לא נמסר למטופל כל המידע הדרוש לפני טיפול שיניים, מחדל זה כשלעצמו עשוי להוות עילה להכרה בראש נזק של פגיעה באוטונומיה, ללא קשר לשאלת הנזק שנגרם כתוצאה מטיפול השיניים וללא צורך בהוכחת קשר סיבתי בין העדר ההסכמה לטיפול ובין הנזק. הזכות לפיצוי נובעת מכך שביצוע פעולה ברפואת שיניים בגופו של אדם בהעדר הסכמתה מודעת, הינה בבחינת פגיעה בכבודו ובזכותו לאוטונומיה. עצם מתן טיפול שיניים ללא הסכמה מדעת הוא התרשלות מצד רופא השיניים, המזכה בפיצוי. ##(4) מה גובה הפיצויים על טיפול שיניים ללא הסכמה ?## גישת בית המשפט ביא כי בתביעות רשלנות רפואית בטיפול שיניים ללא הסכמה יתבטא הנזק בעיקר בתגובתו הנפשית והרגשית של התובע לכך שנעשה בגופו טיפול רפואי ללא הסכמתו מדעת, בהערכת גובה הפיצוי בגין נזק זה, עשויה להיות חשיבות לחומרת ההפרה של החובה לקבל את הסכמתו המודעת של החולה בטרם בצוע הטיפול בו. המדובר בנזק אשר מעצם טיבו קיים בו היבט סובייקטיבי דומיננטי. מדובר בפגיעה בזכות יסוד, אשר מחייבת קביעת פיצוי הולם, להבדיל מפיצוי סמלי. ##(5) תביעה נגד רופא שיניים - מה טוענים בבית המשפט ?## תוך כדי יצירת היצג כוזב לפיו מדובר במרפאה מורשית לעסוק בטיפולים לשיקום הפה ומסר לתובע מידע שקרי לגבי עובדות מהותיות הקשורות לטיפול, לא השתמש ביד רפואי סביר ו/או מקובל ו/או נכון, לא השתמש במשלח ידו כרופא, במיומנות המקצועית שרופא סביר וזהיר היה נוקט במשלח יד זה באותן נסיבות וביצע בתובע טיפול שלא היה מקובל בשום פרקטיקה רפואית עד כדי ניגוד לכל מקובלות. עוד ניתן לטעון כי רופא השיניים ביצע טיפול שיניים בחוסר מיומנות ובחוסר בקיאות בנסיבות העניין, התרשל בכך שהעסיק נותני שירותים רפואיים בלתי מיומנים. כמו כן, ניתן לטעון כי רופא השיניים לא גילה את הנזק או לא הודיע על קרות הנזק ובכך הביא להגדלת נזקיו של המטופל. ##דוגמא לכתב תביעה רשלנות רפואית בטיפול שיניים - תביעה נגד מרפאת שיניים:## בבית משפט השלום ת.א __________ ב___________________ בעניין: ______________התובע: - נגד - ___________________הנתבע: ##מהות התביעה:## נזקי גוף בגין רשלנות רפואית ##סכום התביעה: ## כגובה סמכות בית המשפט ##כתב תביעה ## ##פתח דבר## 1. עניינה של תובענה זו במעשים ומחדלים רשלניים חמורים העולים לכדי עבירה פלילית אשר נעשו במרפאת שיניים בבעלות הנתבע, אשר פעלה ופועלת למיטב ידיעתו של התובע עד ליום זה, בניגוד לחוק ללא רישיון ממשרד הבריאות. דומה שלשפל המדרגה הגיע הנתבע כשאפשר לטכנאי שיניים במרפאתו, לבצע טיפול שיניים, דבר המהווה עבירה על החוק. 2. בית המשפט הנכבד מתבקש להתייחס למקרה הנדון במלוא החומרה ולאור העובדה כי "הטיפול" שניתן במרפאת השיניים, הותיר את התובע, איש קשה יום, בפני שוקת שבורה, לאחר שנפל קורבן לבעלים של מרפאה ללא רישיון, לו שילם מכיסו_________₪, וכיום נותר ללא יכולת כספית לשקם את פיו וסובל סבל יומיומי קשה מנשוא. ##הצדדים## 3. התובע הינו יליד __________ויהיה מיוצג בתביעה זו באמצעות בא כוחו כמפורט לעיל, וכתובתו להמצאת כתבי בי-דין, תהיה בכתובת בא כוחו הנ"ל. 4. הנתבע אינו רופא שיניים במקצועו, הינו המנהל והבעלים של מרפאת שיניים בשם _________השוכנת ברח' ___________(להלן:"המרפאה") בה התרחשו האירועים נשוא תביעה זו וכן הוא המעסיק ו/או המעביד ו/או הממונה על הרופאים ו/או הצוות הרפואי ו/או הטיפולי ו/או המעבדתי אשר טיפלו בתובע ושהיה תחת השגחתם והוא נושא באחריות שילוחית לכל מעשיהם או מחדליהם של העובדים הנ"ל, כמפורט להלן. --- העתק מודעת פרסום של המרפאה מעיתון __________רצ"ב לתובענה זו ומסומנת כנספח "א'". ##א. הרקע העובדתי## 5. עניינה של תביעה זו בפיצויים בגין נזקי גוף חמורים שנגרמו לתובע כתוצאה משורה של מעשים ומחדלים רשלניים שנעשו על ידי הנתבע ו/או מי מטעמו לרבות התרשלות מקצועית, פגיעה בכללי האתיקה הרפואית וזאת במהלך טיפולים לשיקום הפה שעבר התובע במרפאה החל מתאריך____________וערך כחצי שנה לערך ובעטיים נגרמו לתובע נזקים קשים כפי שיפורט להלן: א. במהלך חודש אוקטובר __________פנה התובע אל הנתבע במרפאה, על מנת לקבל טיפול לשיקום הפה. ב. בתאריך_________ הוסבר לתובע ע"י הרופאה במרפאה,ד"ר ______________, כי, יש לעקור את כל השיניים בלסת עליונה, בלסת תחתונה גם כן פרט לשיניים 33,43 ולתובע נקבעו מועדים לעקירת שיניים במרפאה בתאריכים___________. ג. עובר לכל טיפול עקירה לעיל התובע שילם במזומן את הסכומים הבאים: בתאריך_________ סך של________ ₪, בתאריך_________סך של_______₪ ובתאריך_______סך של_______₪. ד. בתאריך __________לאחר סיום ביצוע עקירות השיניים, נערכה פגישה במרפאה בין ד"ר ___________התובע והנתבע, אשר במהלכה סוכמה תוכנית טיפול ומחיר, והתובע שילם במזומן מקדמה בסך של__________₪. ה. יודגש כי התובע לא קיבל לידיו בשלב זה את תוכנית טיפול והצעת מחיר בכתב וכל ההתקשרות עימו נעשתה בעל פה. ו. כמו כן, לא הוסבר לתובע לגבי החלופות האפשריות במצבו לרבות האפשרות לביצוע שחזור קבוע בלסת תחתונה. ז. במהלך חודש מרץ עבר התובע 2 טיפולים, הראשון ע"י רופאה אחרת, אשר ביצעה טיפולי וסתימת שורש בשיניים 43,33, עבור טיפול זה שילם התובע המזומן __________₪. ח. הטיפול השני נעשה ע"י כירורג במהלכו הוחדרו השתלים - 4 שתלים בלסת עליונה ו-2 בלסת תחתונה באזור הקדמי בין שיניים 33,43, עבור טיפול זה שילם התובע במזומן סך של _______₪. ט. בתאריך ___________שילם התובע לנתבע סך נוסף של_________ ₪. --- העתק קבלות (חלקיות) מצורפות לתובענה זו ומסומנות כנספח "ב'". י. עד לכתיבת שורות אלו הנתבע לא העביר לידי התובע את כל הקבלות עבור התשלום שעמד ע"ס_________₪. יא. לאחר ביצוע השלב הכירורגי של החדרת השתלים לעיל החל השלב בשיקומי קרי הכנת תותבת שלמה עליונה ותותבת חלקית להוצאה תחתונה. יב. במהלך השלב השיקומי, הופתע התובע לגלות כי בסוף הטיפול הוא יידרש לשאת תותבת נשלפת אשר תגרום לו לאי נוחות רבה וביקש לקבל הבהרות מד"ר________. יג. בשלב זה גילה התובע לתדהמתו כי לא רק שהנתבע הסתיר את העובדה כי מזה מספר חודשים, ד"ר ____________עזבה את המרפאה ללא ידיעתו, עקב סכסוך עם הנתבע, אלא חמור מכך - כל השלב השיקומי בוצעו לתובע, לא ע"י רופא שיניים מוסמך אלא ע"י טכנאי שיניים (!). יד. התובע ביקש להפסיק את הטיפול לאלתר ובתאריך__________התייצב במרפאת __________ (מקום עבודתה החדש של ד"ר _________) וביקש הבהרות לגבי תוכנית הטיפולים. טו. לאחר מספר ימים נערכה במרפאה פגישה בין התובע לנתבע, במהלכה שטח התובע בפני הנתבע את כל טענותיו לרבות אי ידיעתו בדבר עזיבתה של ד"ר _________וביצוע הטיפול השיקומי על ידי טכנאי שיניים ודרש את כספו בחזרה. טז. באותה פגישה העביר הנתבע לידי התובע מסמך המתיימר להוות את "תוכנית הטיפולים" הראשונית - אשר לא נושא תאריך ולא ברור מתי נכתב. --- העתק של המסמך רצ"ב לתובענה זו ומסומן כנספח "ג'". יז. הנתבע, דחה בעזות מצח את כל טענות התובע באמתלות שווא וטען כי לא נפל כל פגם בטיפול. יח. לאור האמור לעיל, התובע נאלץ לפנות לבא כוחו ובתאריך__________נשלח לנתבע מכתב דרישה להמציא לתובע את תיקו הרפואי וכן להעביר לו את הפרטים המלאים של עובדי המרפאה. --- העתק של המכתב מיום __________רצ"ב לתובענה זו ומסומן כנספח "ד'". יט. כמו כן, בתאריך_________, לאור התנהלותו השערורייתית של הנתבע, פנה התובע באמצעות בא כוחו למשרד הבריאות על מנת לבדוק האם למרפאה יש רישיון בהתאם להוראות פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], תשל"ט-1979. --- העתק של המכתב רצ"ב לתובענה זו ומסומן כנספח "ה'". כ. באותו היום "חשכו עיניו" של התובע כאשר במכתב התשובה ממשרד הבריאות נרשם כי המרפאה אינה מוכרת למשרד הבריאות ואין לה רישיון מרפאת שיניים של תאגיד (!) --- העתק של מכתב התשובה רצ"ב לתובענה זו ומסומן כנספח "ו'". כא. עד לכתיבת שורות אלו ולאחר למעלה מ – 4 חודשים (!) לא נתקבלה כל תגובה מהנתבע תוך המשך ישיר ליחס המזלזל בתובע ולמיטב ידיעתו של התובע, הנתבע לא ניהל רישום אודות הטיפולים שעשה לתובע. 6. לאור האמור לא היה מנוס מהגשת תביעה זו. ##קביעת המומחה## 7. פרופ' __________רופא שיניים ומומחה לשיקום הפה, חווה דעתו על המקרה לאחר שבדק את התובע וקבע כי "מדובר ברפואת שיניים לא סבירה מתחילת ועד סיום הטיפול". --- העתק חוות הדעת של פרופ' _________רצ"ב לתובענה זו ומסומנת כנספח "ז'". 8. פרופ' __________קובע כי, ייתכן שבאמצעות טיפול נאות ניתן היה להציל את רוב השיניים שנשארו בפה של התובע ולא לעוקרן, על כל פנים, היה צורך לבצע צילומים פריאפיקליים ובדיקה קלינית על מנת להחליט עם ניתן להשאיר שיניים 35,34, 44 ,46 ו-47 בפי המטופל – דבר שלא בוצע. 9. יובהר כי מן הצילומים הפריאפיקליים והבדיקה קלינית, אשר לא בוצעו, ניתן היה ללמוד האם היה כלל צורך בעקירת השיניים. 10. פרופ' ____________קובע כי, גם במידה ואכן לא ניתן היה להשאיר את השיניים שנעקרו (דבר שכאמור לא נבדק כיאות), השארת שתי השיניים 33 ו-43 הייתה טעות בתכנון השיקום. 11. פרופ' ____________מוסיף וקובע כי טיפול נכון מבחינה שיקומית היה קיצור הכותרות הקליניות של שתי השיניים האמורות ובניית תותבת על, או עקירתן והחדרת 4 שתלים, להבדיל מהחדרת 2 שתלים לביצוע תותבת כפי שבוצע בפועל. 12. יובהר כי תוכנית טיפול כזו הייתה נותנת לתובע איכות חיים הרבה יותר טובה מזו שיש לו כעת. 13. פרופ' ____________מדגיש כי לתובע כלל לא הוסברה האפשרות לביצוע שחזור קבוע בלסת תחתונה ע"י החדרת שתלים נוספים וביצוע גשר-תח"ק על גבי השתלים ומסביר כי, שחזור קבוע תמיד עדיף מבחינת תפקוד והרגשה של המטופל בהשוואה לשיקום על ידי תותבת על. 14. יודגש כי, מעבר לתכנון השיקום הלקוי, מתייחס פרופ' ___________להתנהלות הלקויה של המרפאה, לרבות ביצוע השלב השיקומי מלקיחת המטבעים ועד למסירת התותבות על ידי טכנאי שיניים ולא על ידי רופא בניגוד לסעיפים 2 ו- 3 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], תשל"ט-1979 וכן אי ניהול רישומים רפואיים תקינים המתייחסים לתוכנית ההשתלות, מצב השתלים, הסיבות לעקירתם וכד'. 15. בגין האמור, קובע פרופ' __________כי נגרמה לתובע נכות בשיעור 2% לצמיתות לפי התקנות של המוסד לביטוח לאומי, כמו כן, מצבו הנוכחי של התובע המתבטא בסבר ניכר וקושי רב בהוצאה והכנסת שתי התותבות לפיו, חניכיים מודלקות וכן קיימת בעיה בהיגוי-דיבור. 16. פרופ' ___________מוסיף וקובע כי בעקבות הטיפול שבוצע במרפאה, התובע זקוק כיום לטיפולים רפואיים בעלות כוללת של__________₪ ##ב. הטענות המשפטיות## 17. הנתבע הפעיל בידיעה, מרפאת שיניים בניגוד לחוק, ללא רישיון ממשרד הבריאות ואחראי על טיפול הרשלני הגובל בפלילים במקרים רבים שנעשה במרפאתו כפי שיפורט להלן: רשלנות הנתבע 18. התובע יטען, כי מעשי הנתבע ו/או עובדיו ו/או שלוחיו הן בקבלת ההחלטה על סוג הטיפול, הן במתן הטיפול והן באבחון אינם עומדים בסטנדרט הרפואי הסביר ומהווים רשלנות מקצועית אשר גרמה לנזק חמור לתובע כפי שמפורט בכתב תביעה זה. 19. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ומבלי להודות בכך כי נטל הראייה חל עליו יטען התובע כי האחריות הנטענת כלפי הנתבע וכלפי עובדיו, שלוחיו ובעלי חוזיו מתבטא, בין היתר, בנטען להלן במצטבר ו/או לחילופין, הכל בהתאם לנסיבות העניין או לפי הקשר הדברים : א. יצר היצג כוזב לפיו מדובר במרפאה מורשית לעסוק בטיפולים לשיקום הפה ומסר לתובע מידע שקרי לגבי עובדות מהותיות הקשורות לטיפול. ב. התובע יטען כי אי נקיטת שיטת ניתוח אלטרנטיבית, להבדיל משיטת הניתוח אשר ננקטה בפועל, מהווה רשלנות מקצועית, נוכח העובדה כי רופא סביר ומיומן צריך לבסס את החלטותיו על ידע עדכני הנתמך בספרות מקצועית. ג. התובע יטען, כי הנתבע ו/או מי מטעמו לא התריעו מראש על הסיכונים והסיכויים המהותיים בנסיבות העניין, בכדי לספק לתובע מידע הדרוש להחליט לגבי אופן הטיפול. ד. התובע יטען, כי למעשה לא נתקבלה מצדו כל הסכמה לטיפול שניתן לו, בגין חוסר ידיעתו את הסיכונים, הסיכויים והחלופות אשר היה זכאי לדעת וכי חוסר תיעוד אודות פרטים אלו, אשר על נתבע היה לבאר לתובע, מהווה התרשלות מקצועית ראשונה במעלה. ה. התובע יטען כי הנתבע ו/או מי מטעמו ביצעו בו טיפול שיניים בחוסר מיומנות ו/או בחוסר בקיאות בנסיבות העניין. ו. הנתבע התרשל בכך שהעסיק נותני שירותים רפואיים בלתי מיומנים. ז. הנתבע ו/או מי מטעמו לא ערכו בדיקות ו/או ערכו בדיקות לא מספקות ו/או רשלניות ו/או לא מקצועיות ו/או שחורגות מסטנדרט רפואי סביר. ח. הנתבע לא וידא כי רק רופאי שיניים מטפלים בתובע ולא טכנאי שיניים. ט. התובע יטען כי הטיפול בתובע אשר נעשה ע"י טכנאי שיניים לא רק, מהווה רשלנות חמורה והתנהגות בניגוד לפרקטיקה רפואית מקובלת וראויה אלא אף מהווה לכאורה עבירה פלילית. ##נטל ההוכחה על הנתבע## 20. התובע יטען כי בנסיבות המקרה, חל הכלל של "הדבר מדבר בעד עצמו", שכן לתובע לא הייתה ידיעה ו/או היכולת לדעת מה היו הנסיבות שהובילו לטיפול הרפואי הרשלני, והאירוע מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה ולפיכך על הנתבע הראייה, שלא הייתה לגבי האירוע התרשלות שיחוב עליה. 21. כמו כן, האירוע נשוא התביעה מתיישב יותר עם המסקנה שנזקיו של התובע נגרמו על ידי הכלים הרפואיים המשמשים לצורך הטיפול הרפואי ושהינם דבר מסוכן אשר נמצא בבעלותו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו של הנתבע, לפיכך יש להחיל על התובענה את הכלל "חובת הראיה ברשלנות לגבי דברים מסוכנים" ולפיו על הנתבע הראיה שלא הייתה לגבי הדבר המסוכן התרשלות שיחוב עליה. 22. עוד יטען התובע כי אירוע הנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע ו/או עובדיו ו/או שלוחיהם ו/או בעלי חוזיהם, שהם חבים בגין מעשיהם ומחדליהם חבות מעביד ו/או חבות שולח ו/או בעל חוזה, לא נקטו זהירות סבירה. בנסיבות אלה, בהן רב הנסתר על הגלוי, תהייה זו הכבדה רבה להטיל על הניזוק את החובה להוכיח כי הנתבע ו/או מי מטעמו התרשלו כלפיו. נוכח זאת, על הנתבע יהיה להוכיח שלא עשה את המחדלים או המעשים שהיה בהם כדי לגרום את הנזק. 23. התובע יטען, כי קיימת מידת סבירות גבוהה ביותר שהנזק לא היה נגרם אלמלא מעשים ו/או מחדלים של הנתבע ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, ולפיכך על הנתבע להוכיח שלא נעשו מעשים ו/או מחדלים שהיה בהם כדי לגרום לנזק לתובע. הפרת חובת הרישום 24. התובע יטען, כי העדר תיעוד על מהלך הטיפול מהווה סטייה מסטנדרט רפואי ראוי של רופא סביר ומיומן ו/או מרפאת שיניים. 25. הנתבע לא ניהל ו/או לא דאג לשמירה של הרישום ו/או העלים את הרישום הרפואי המלא ובכך גרם לנזק ראייתי. 26. התובע יטען כי על הנתבע הראיה שלא היה בקשר לנזקו של התובע, באופן שטופל ו/או הוחמרה, התרשלות שיחוב עליה, באשר לא דאג לקיום תיעוד ורישום מספק, מקיף ומלא של האירועים שאירעו במהלך הבדיקות ו/או הטיפולים ו/או ההתייעצויות ובכל זמן הרלבנטי לתובענה זו ו/או לא פיקח על ביצוע אותו רישום. 27. התובע יטען כי מחדלו של הנתבע מלקיים תיעוד רפואי ו/או לפקח על ביצועו של רישום כזה מונע מן התובע ומבית המשפט הנכבד ראיה אותנטית בעלת משקל רב, ולפיכך עוברת החובה על הנתבע להוכיח את העובדות שיכלו להתבהר מתוך הרישומים הרפואיים, ועליו הראיה כי לא הייתה התרשלות שיחוב בגינה. ##טיפול שיניים על ידי טכנאי שיניים ## 28. התובע יטען כי טכנאי השיניים, אשר ביצע את השלב השיקומי של הטיפול לא היה מיומן ו/או רשאי ו/או מוסמך לבצע את הטיפול בתובע ופעל בניגוד לסעיפים 2 ו- 3 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], תשל"ט-1979. 29. התובע מבקש לציין כי למיטב ידיעתו, שמו הפרטי של טכנאי השיניים הינו יבגני וכי לאור התעלמות הנתבע מבקשת התובע להעביר לידיו את שמות כל העובדים במרפאה, בשלב זה זהותו המלאה של טכנאי השיניים אינה ידועה לו. ##אי הסכמה מדעת - עוולת התקיפה## 30. התובע יטען, כי למעשה לא נתקבלה מצידו כל הסכמה לטיפול שניתן לו, וזאת, בין היתר, משום שהנתבע הציג מצג שווא בדבר עצם "החוקיות" של המרפאה, אשר פעלה כאמור בניגוד לחוק ללא רישיון ממשרד הבריאות, מצב שבו כל אדם בר דעת לא היה מסכים לקבל טיפול רפואי (!). 31. כמו כן, המידע שסופק לו על ידי הנתבע ו/או מי מטעמו, לא כלל את האזהרה בדבר הסיכונים והסיבוכים הכרוכים בטיפול שניתן לו ו/או לא כלל התייחסות לאפשרויות נוספות של טיפול. 32. התובע יטען, כי באי מתן הסבר ראוי אודות הסיכונים והסיבוכים, האלטרנטיבות ושיטת הטיפול השונות, הפר הנתבע את חובתו שבדין למסור לתובע את המידע אודותם ובכך הפר את חובתו לקבל מהתובע "הסמכה מדעת" לטיפול רפואי. 33. התובע יטען, כי הטיפול שניתן לו מהווה הפרה של החובות החלות על הנתבע על פי חוק זכויות החולה תשנ"ו - 1996 (להלן: "חוק זכויות החולה") הנתבע פגע בזכותו של התובע לאוטונומיה על גופו כמשמעות המונח בדין ולפיכך, יטען התובע כי הטיפול הרפואי, כפי שניתן בפועל, מהווה שימוש בכוח במתכוון נגד גופו. ועל כן יש לראותו כמעשה של תקיפה כלפיו, כמשמעות מונח זה בפקודת הנזיקין. ##הפרת חובה חקוקה## 34. בנוסף ו/או לחילופין אחריות הנתבע קמה מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין - עילת הפרת חובה חקוקה היות ולא קיים את החובות המוטלות עליו על פי כל דין ובכלל זה ההוראות כדלקמן: א. סעיף 17 לחוק זכויות החולה, כאשר לא ניהלו רשומה רפואית נאותה ומלאה כקבוע בחוק וכמפורט בו. ב. סעיף 13 לחוק זכויות החולה, כאשר לא קיבל כדין את הסכמתו מדעת של התובע לטיפול הרפואי שהוצע לו ושבוצע בו בפועל. ג. סעיף 5 לחוק זכויות החולה, כאשר לא העניק לתובע טיפול רפואי נאות. ד. סעיף 10 לחוק זכויות החולה, כאשר הפר את זכויות היסוד הבסיסיות של האדם בישראל המושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו, בכבודו ובהיותו בן חורין. ה. סעיף 10 לחוק זכויות החולה, כאשר סרב למסור לתובע מידע רפואי אודות הטיפול שנעשה בו. ו. תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז – 1976, כאשר לא שמר הנתבע על רשומה רפואית נאותה ומלאה כקבוע וכמפורט בתקנות אלה. ז. סעיפים 2, 3 ו- 3א' לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], תשל"ט-1979. ##הפרת חוזה## 35. בנוסף ולחלופין יטען התובע כי התנהלות הנתבע ו/או מי מטעמו מהווה בין היתר, הפרה של דיני החוזים ו/או חוסר תום לב בקיום חוזה כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973, במסגרתו התחייבו למתן טיפול רפואי באופן הנכון והראוי, בלא לגרום לתובע נזק ותוך השגת טיפול הולם ו/או הפרת חוזה כמשמעה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. ##ג. הסעדים## 36. עובר לאירועים נשוא כתב התביעה תפקד התובע בצורה מלאה הן בחיי החברה והן בעבודה. התובע היה פעיל, נמרץ ובעל בטחון עצמי רב. 37. תקצר היריעה מלתאר את העוול ועגמת הנפש אשר נגרמו לתובע לאחר שגילה כי לא רק שהטיפול שנעשה בו היה לקוי מיסודו אלא אף נעשו על ידי מרפאה ללא רישיון ממשרד הבריאות תוך טיפול אסור של טכנאי שיניים ועל כן יש לפצות את התובע על עגמת הנפשה, הסבל הנפשי והפיזי, החששות, הרוגז והתסכול שחוו כתוצאה מהתנהגותו של הנתבע ו/או מי מטעמו. 38. לתובע נגרמו ויגרמו הוצאות כספיות בגין הטיפול הרשלני ותוצאותיו לרבות הוצאות לטיפולים רפואיים, והוא עוד יזדקק להוצאות ניכרות בעתיד על מנת לתקן את הנזק שנגרם לו כתוצאה מרשלנות הנתבע, הכול כמפורט בחוות דעתו של פרופ'__________, בסך כולל של_________₪, נכון ליום הגשת התביעה. 39. יודגש כי כיום התובע אינו מסוגל לממן את הטיפול "המתקן" לעיל בשל חסרון כיס (התובע כאמור שילם מכיסו__________₪ עבור הטיפול הלקוי נשוא התביעה) וכתוצאה מהטיפול הרשלני התובע סבל וממשיך לסבול עד ליום זה מפצעים וכאבים תמידיים בחלל הפה, דלקות חוזרות בפה, חוסר תחושה בחלקים ניכרים מהלשון, החיך והפנים, מלווה בתחושה מתכתית, המתגברים בדיבור ממושך, נשיכות בלתי רצוניות תכופות של החיך והלשון עקב חוסר התחושה, אשר גורמות לפצעים עד זוב דם, הפרעה בדיבור ובהיגוי. 40. בשל נזקיו, נפגע כושר תפקודו היומיומי של התובע, והוא נזקק בעבר ויזדקק בעתיד לעזרת הזולת, הן בשכר והן על ידי בני משפחתו. 41. בשל נזקיו מהטיפול נזקק התובע לנסיעות מיוחדות ונגרמו לו בעבר וייגרמו לו בעתיד הוצאות הכרוכות בנסיעות. 42. בעקבות רשלנות של הנתבע ותוצאותיה, סובל התובע ויסבול כל חייו מכאבים, סבל, עוגמת נפש ופגיעה באיכות חייו, במידה ניכרת. 43. התובע יידרש לקבל טיפול רפואי נוסף, לתיקון הלקוי והשלמת החסר, כשעלות הטיפול הזו הוערכה ע"י ד"ר ___________בסך של __________ ₪ (נכון למועד חוות הדעת) ולסך זה זכאי התובע. 44. אשר על כן, בית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק לתובע נזקים מיוחדים וכלליים ובית המשפט הנכבד מתבקש לפוסקם לפי החלוקה שלהלן או לפי כל חלוקה אחרת שתראה לו צודקת בנסיבות העניין: נזקים מיוחדים: א. הפסדי השתכרות בעבר - 90,000 ₪ ב. הוצאות הטיפול הרשלני- 30,000 ₪ ג. הוצאות רפואיות - 64,260 ₪ ד. הוצאות חוו"ד - 6,250 ₪ ה. הוצאות נסיעה וניידות - 30,000 ₪ ו. הוצאות בגין עזרת הזולת - 30,000 ₪ נזק כללי: א. פגיעה באוטונומיה ב. כאב וסבל ג. הפסד השתכרות ו/או אובדן השתכרות בעתיד לרבות הפסדי פנסיה ד. הוצאות רפואיות בעתיד ה. הוצאות נסיעה וניידות בעתיד ו. הוצאות בגין עזרת הזולת בעתיד סיכום 45. על הנתבע לפצות את התובע בגין נזקיו מכח דיני הנזיקין ו/או דיני החוזים ו/או כל דין אחר. 46. לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתובענה, נוכח מהותה ומקום מושב הנתבע. 47. התובע אינו נוטל על עצמו את נטל הראייה מקום שזה מונח על כתפי הנתבע. 48. לפיכך מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבע לדין, לחייבו בסכום התביעה כמפורט לעיל, בתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה, בתוספת הוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד בצירוף מע"מ כדין. ____________, עו"ד ב"כ התובע ##(6) תביעה נגד רופא שיניים - סיכום:## רשלנות, היעדר הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה לא חד-הם, אך בפרקטיקה, שלוש העילות מוציאות זו את זו. כאשר מוכחת רשלנות בטיפול הרפואי (על רכיבי הנזק והקשר הסיבתי) ממילא אין טעם לדון בהפרת חובת הגילוי והיעדר הסכמה מדעת. אם לא הוכחה רשלנות בטיפול הרפואי עובר בית המשפט לבחון את העילה של הפרת חובת הגילוי והיעדר הסכמה מדעת (על רכיב הנזק והקשר הסיבתי). משלא הוכחה עילה של היעדר הסכמה מדעת, או-אז נדרש בית המשפט לבחון קיומה של פגיעה באוטונומיה. טיפול שינייםשינייםרשלנות