אחריות על סירת גומי

להלן פסק דין בנושא אחריות על סירת גומי: פסק - דין 1. עניינן של התביעה והתביעה שכנגד, סירת גומי מתקפלת עם מנוע, משפחתית ומקצועית (להלן - הסירה) שרכש התובע/הנתבע שכנגד (להלן - יצחקי) מאת הנתבעת/התובעת שכנגד (להלן - החברה). התביעה 2. לטענת יצחקי בכתב התביעה, שהוגש ביום 18/5/08, הוא הגשים לעצמו חלום וביום 23/3/04 רכש מאת החברה את הסירה בסכום העולה על 30,000 ₪, ומעולם לא קיבל אחריות. כעבור מספר חודשים, בעת שהותו בכנרת, לפתע נקרעה הסירה, הקרש שמחזיק את המנוע נפל למים ואיתו המנוע יחד. יצחקי ומשפחתו ניצלו הואיל והשתמשו במצופים. 3. יצחקי טוען כי בעת רכישת הסירה הבטיח לו נציג החברה, מר צרפתי (להלן - צרפתי) כי האחריות היא ל-5 שנים. לטענתו, בקושי השתמש בסירה אך כאשר פנה אל צרפתי הוא טען שאין עליה עוד אחריות. עוד טוען יצחקי שצרפתי הינו נוכל, רודף בצע, אשר מסכן חיי אדם. 4. במסגרת התביעה דורש יצחקי סכום של 14,000 ₪ מבלי לפרט כיצד הגיע לסכום זה. בדיון שהתקיים בפני ביום 2/11/08 טען יצחקי ששילם עבור הסירה סכום של 13,800 ₪ כאשר סכום זה כולל גם עלות של סירה קודמת שהחזיר לחברה בסך של 4,000 ₪ (פרוטוקול עמ' 1 שורות 6-4). יצחקי גם טען שלא קיבל חשבונית בזמן הרכישה. 5. בכתב ההגנה טוען צרפתי, בשם החברה, כי יצחקי רכש את הסירה במסגרת "טרייד-אין". על הסירה המשומשת הקודמת הוסיף יצחקי סכום של 4,910 ₪ בהמחאות ועוד 1,400 ₪ במזומן. במהלך הדיון הגיש צרפתי חשבונית שתאריכה 18/12/04, כתשעה חודשים לאחר הרכישה שבוצעה ביום 23/3/04, על סך של 6,780 ₪ (נ/1). 6. צרפתי טוען בכתב ההגנה כי עם הרכישה קיבל יצחקי כתב אחריות לסירה, שצורף כנספח ב' לכתב ההגנה (להלן - כתב האחריות). עיון בכתב האחריות מעלה כי תקופת האחריות מוגבלת ל-12 חודשים. לטענתו, יצחקי השתמש בסירה יותר מארבע שנים, בצורה אינטנסיבית, ואישר את שביעות רצונו מהסירה בנסיבות רכישת אביזרים שונים מהחברה במהלך השנים. עוד נטען, כי משיחות עם יצחקי הבין צרפתי שהסירה מוחזקת בחוץ, בתנאים שאינם הולמים, במצב מנופח, תחת "כיסוי אוורירי" כהגדרת יצחקי, בניגוד לכל הוראות האחסנה, הוראות היצרן או ההגיון הבריא. 7. צרפתי מכחיש כי מחיר הסירה היה 30,000 ₪ וכי ניתנה ליצחקי אחריות לחמש שנים. לטענתו, מחיר הסירה הוא 13,900 ₪ כפי שניתן לראות באתר האינטרנט של החברה, ועל פי כתב האחריות מדובר באחריות ל-12 חודשים. התביעה שכנגד 8. במסגרת התביעה שכנגד, שהוגשה ביום 5/6/08, דורש צרפתי מיצחקי סכום של 6,800 ₪ מבלי לפרט ממה מורכב הסכום. במהלך הדיון בפני טען צרפתי כי מדובר בפיצוי בשל פגיעה בשם החברה ובמוניטין שלה (פרוטוקול עמ' 2 שורה 18). 9. יצחקי הגיש כתב הגנה לתביעה שכנגד רק ביום 26/10/08, ובמהלך הדיון טען שבידיו ראיות שצרפתי אינו דובר אמת. לטענתו, אדם בשם ד"ר פרלוב עבר את אותה "חוויה" כאשר סירה שרכש מאת החברה התפרקה בלב ים, והוא חולץ על ידי שיטור ימי. יצחקי לא הביא את העד לעדות, והסתפק בהגשת מכתב מטעמו (ת/4). בהעדר עדות של פרלוב, המשקל הראייתי של ת/4 הינו אפסי. 10. במהלך הדיון הגיש צרפתי העתק מתביעה שהוגשה על ידי יצחקי בבית משפט זה ביום 26/10/08 (ת"ק 4285/08) על סך של 7,000 ש"ח (נ/5), אשר קבועה בפני כבוד השופטת ענת זינגר. יצחקי הודה שמדובר באותה הסירה נשוא הדיון שלפנינו וטען: "אני הגשתי את התביעה על עוגמת נפש. אני לא מכיר את ההליכים בבית המשפט" (פרוטוקול עמ' 2 שורות 24-23). 11. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכל המסמכים, הגעתי למסקנה שדינן של התביעה ושל התביעה שכנגד - להידחות. לגבי התביעה 12. בכתב האחריות נאמר במפורש: "תקופת האחריות מוגבלת ל-12 חודשים והיא ניתנת לפגמי יצור בלבד מיום הוצאת החשבונית. במידה ונתגלה פגם בייצור על הלקוח להודיע על כך מיידית לחברה ולא יאוחר משבעה ימים מקבלת המוצר, וזאת לפני כל שימוש ... האחריות איננה מכסה נזקים שיגרמו לסירה כתוצאה מהזנחה ו/או שימוש לא נכון שלא בהתאם להוראות היצרן או החברה ו/או בשל שימוש וניפוח לא נכונים/או בשל תיקון הסירה על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי החברה ...". כפי שעולה מכתב האחריות, תקופת האחריות הסתיימה עוד בשנת 2005, זמן רב לפני הגשת התביעה. יצחקי הגיש את התביעה בשיהוי רב, לאחר תום תקופת האחריות, וגם לא הוכיח את טענתו בדבר האיחסון והשימוש בסירה. הוא אמר באופן סתמי, מבלי להביא כל ראיה על כך, שהסירה אוחסנה בחדר בדירת אמו (פרוטוקול עמ' 1 שורה 6). כמו כן, קיימת סתירה מהותית בין מחיר הסירה כפי שננקב על ידי יצחקי בכתב התביעה (30,000 ₪) לבין הסכום ששולם על ידו בפועל. סתירה זו פוגעת קשות באמינותו של יצחקי. גם הגשת התביעה הנוספת על ידי יצחקי בת"ק 4285/08 לגבי אותה הסירה, מבלי שהוגשה בקשה לפיצול סעדים ומבלי להודיע על כך לבית המשפט במהלך הדיון, פוגעת באמינותו, ומהווה שימוש לרעה בהליכי המשפט. על כן דין התביעה להידחות. לגבי התביעה שכנגד 13. צרפתי לא הוכיח כל פגיעה בשמה של החברה ובמוניטין שלה, ועל כן גם דינה של התביעה שכנגד להידחות. סוף דבר 14. לאור האמור לעיל, אני קובעת כדלקמן: א. התביעה שכנגד נדחית ללא צו להוצאות; ב. התביעה נדחית. עקב השימוש לרעה בהליכי בית המשפט אני מחייבת את יצחקי לשלם לצרפתי, תוך 30 ימים, הוצאות משפט בסכום של 600 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים, וכן תעביר העתק ממנו לידי כבוד השופטת ענת זינגר, אשר בפניה קבוע ת"ק 4285/08. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 יום. תעודת אחריות / תקופת אחריות