הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב

להלן החלטה בנושא הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב: רקע בבעלות המשיב רכב מסחרי מדגם מרצדס ויטו שנרכש מהמבקשת ביום 5.5.98. בסמוך לינואר 2003 התגלתה ברכב תקלה ששלטענת המשיב טופלה על ידי מוסכי המבקשת שלא כראוי. המשיב פנה לנציגי המבקשת בטענות אודות השירות שקיבל ודרש לפצותו בגין ההוצאות שנגרמו לו במהלך הטיפולים ובגין הפסד ימי עבודה ועוגמת נפש. משלא נענתה המבקשת לדרישותיו, פנה המשיב למינהל תנועה/אגף רכב במשרד התחבורה והתלונן על אופן השירות שקיבל במוסכי המבקשת. משרד התחבורה טיפל בפניית המשיב כפי שמצא לנכון, וביום 20.3.06 הודיע למשיב על הפסקת הטיפול בתלונה לנוכח התנגדות המשיב למינוי בורר מוסכם. ביום 12.3.06 הציב המשיב את רכבו אל מול משרדי המבקשת ותלה עליו כרזה "השרות במרצדס אכזר". בימים שלאחר מכן הציב המשיב את רכבו הנושא את הכרזה האמורה מול משרדי הנהלת המבקשת בראש העין ומול אולם התצוגה הראשי בתל אביב. במכתב מיום 21.3.06 , פנתה המבקשת אל המשיב ודרשה ממנו לסלק את השלטים שהציב על רכבו אל מול חצריה של המבקשת. פניה זו לא נענתה על ידי המשיב. בת.א 1517/06 תבעה המבקשת צווי מניעה שנועדו למנוע מהמשיב להפעיל נגד המבקשת אמצעים שיש בהם כדי לפגוע בשמה הטוב של המבקשת ובמוניטין שצברה במשך שנים רבות ו/או לפגוע בזכותה לנהל את עסקיה באופן חופשי, ללא הפרעות וללא הטרדות. בבקשה שלפני עותרת המבקש לסעד זמני, כדלהלן: א. לאסור על המשיב לתלות על רכבו ולהציב אל מול אתריה ומשרדיה של המבקשת שלטים, מודעות או כל פרסום אחר המשמיץ ומכפיש את המבקשת. ב. להורות למשיב להסיר את השלטים שתלה על רכבו, שלטים המכפישים את המבקשת, ולאסור על המשיב להציב את רכבו בסמוך למשרדי המבקשת ברחוב עמל 20 בראש העין או באולם התצוגה שלה ברחוב השלושה, 2 בתל אביב ובכל אתר אחר של המבקשת וזאת כל עוד שלט מכפיש מוצב על גבי הרכב. ג. לאסור על המשיב או מי מטעמו להפעיל נגד המבקשת אמצעים בכתב, בעל פה, או בהתנהגות שיש בהם כדי לפגוע בשמה הטוב של המבקשת ולנהל את עסקיה באופן חופשי ללא הפרעות ו/או הטרדות. דיון א. לטענת המבקשת, בהצבת המכונית עם כרזה "השרות במרצדס אכזר" מעוול המשיב בפרסום לשון הרע נגד המבקשת כמשמעותו בסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה - 1965. ועוד. המבקש בחר לילך בדרך של פרסום לשון הרע נגד המבקשת כדי לאלץ אותה להכנע לדרישותיו הכספיות מבלי לברר את הסכסוך בדרכים חוקיות ומקובלות אף שהמבקשת הביעה נכונותה לברר הסכסוך בבוררות. המשיב לא צירף לתשובתו תצהיר, אולם בתשובתו הודה המשיב שהעמיד את רכבו הנושא כרזה "השרות במרצדס אכזרי" בפתח חצריה של המבקשת. לטענתו, בחר ללחוץ על המבקשת בדרך זו לאחר שכל פניותיו אל המבקשת נדחו. ב. נראה, כי מעשי המשיב מהווים עוולה לפי סעיפים 1 (3), 2 ו - 7 לחוק איסור לשון הרע. ג. המשיב, מתנגד לסעד המבוקש בטענה שאין למנוע ממנו את הזכות למחות עד שהמבקשת תיענה לדרישותיו. מחאה היא פן של חופש הביטוי המהווה זכות יסוד במשטר דמוקרטי, ברם זכות זו היא זכות יחסית והאיזון שבין חופש הביטוי ומניעת פגיעה בזכות לשם טוב מעוגן בפרק ג לחוק איסור לשון הרע (סעיפים 13 - 20). משנמצא שהמשיב פרסם לשון הרע הפוגע במבקשת, הנטל עליו להראות שחלה על הפרסום שפרסם אחת ההגנות הקבועות בחוק. בהעדר תצהיר מטעם המשיב אין בפני תשתית עובדית שיש בה כדי לבסס לכאורה תחולתה של איזה מההגנות המנויות בחוק איסור לשון הרע, ובמצב דברים זה נראה שסיכויי המבקשת לזכות בתביעתה טובים. ד. ועוד. השימוש שעושה המשיב בפרסום הפוגע במבקשת לא נועד לקדם מטרות לגיטימיות שלו, אלא כדי ללחוץ על המבקשת להכנע לדרישותיו מבלי לברר את הסכסוך בדרכים מקובלות. בנסיבות אלה, זכאית המבקשת לסעד שימנע מהמשיב להמשיך ולפגוע בפעילותה העסקית. אשר על כן החלטתי להיעתר לבקשה ולהורות כדלהלן: אני אוסר על המשיב ו/או מי מטעמו להציב מול חצרי המבקשת את רכבו כשעליו כרזה או כל פרסום המכפיש את המבקשת ו/או להפריע לפעילותה העסקית של המבקשת. בנסיבות העניין, איני רואה צורך בחיוב המבקשת בהפקדת עירבון כתנאי לתוקף הצו האמור. המשיב ישלם למבקשת את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.3,000 ₪.רכבתיקון רכבתקלות ברכב