צו מניעה נגד רעש תופים

להלן פסק דין בנושא צו מניעה נגד רעש תופים: פסק דין 1. התובעים הגישו כנגד הנתבעים בקשה לצו מניעה זמני ותביעה שענינה - צו מניעה קבוע, בגין מטרד ליחיד שנגרם כתוצאה מתיפוף הנתבע 3 על מערכת תופים, הנמצאת בדירת הוריו-הנתבעים 1 ו-2. 2. במסגרת הדיון בצו המניעה הזמני הגיעו הצדדים להסדר דיוני לפיו מונה מומחה מטעם בית המשפט, אשר בהתאם לקביעתו הסכימו הצדדים לפעול. כן הוסכם כי הסכם זה יתייחס גם לתיק העיקרי ומכאן שכל המחלוקות בין הצדדים הוסדרו בהסכמה דיונית מיום 5/3/06. 3. המומחה אשר מונה, קבע בחוות דעת מיום 5/3/07, כי הפעלת מערכת התופים ע"י הנתבע גורמת לרעש בלתי סביר המהווה חריגה משמעותית מהמותר ע"פ התקנות, ועל כן המליץ לבצע שיפורים אקוסטיים בחדר המתופף כמפורט בפרק ו' לחוות דעתו. 4. הנתבעים בצעו את כל ההמלצות המופיעות בחוות הדעת, והמומחה אישר כי המלצותיו בוצעו על הצד הטוב ביותר, ומכאן שהמטרד הוסר ואין מניעה להשתמש במערכת התופים. 5. לאור זאת הסכימו הצדדים כי התביעה "תבוטל"-ראה סעיף 7 להסכמה הדיונית מיום 9/7/07, ובית המשפט נדרש להכריע רק בנושא ההוצאות. 6. התובעים טוענים כי יש לפסוק להם את מלוא ההוצאות שהוצאו על ידם בגין ההליך המשפטי (שכ"ט למומחים, אגרה וכו') וכן הם מבקשים לפסוק להם שכ"ט עו"ד. לדידם הם עשו כל שניתן על מנת להמנע מהגשת תביעה לבית המשפט, ואולם משלא זכו לשיתוף פעולה מצד הנתבעים נאלצו להגיש את התביעה, על כל הכרוך בכך. 7. הנתבעים מבקשים מנגד שלא לחייבם בהוצאות ובשכ"ט עו"ד מאחר שלטענתם, התובעים התעלמו מפניותיהם, בטרם הוגשה התביעה, ולא שתפו איתם פעולה למנות מומחה משותף. לו היו מסכימים לכך, היתה התביעה וההוצאות הכרוכות בה נמנעות. 8. לאחר שקראתי את טענות הצדדים כפי שהוצגו בסיכומיהם אני סבורה כי יש לחייב את הנתבעים להשיב לתובעים את ההוצאות שהוצאו על ידם בפועל (5,890 ₪ בגין שכ"ט ששולם למומחים: 2,887 ₪ לפרופ' רוזנהויז ו-3,003 ₪ למר ליבני, וכן החזר אגרה בסך 545 ש"ח), וכן לחייבם בתשלום שכ"ט עו"ד בשיעור של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ. מחלופת המכתבים שהוצגו ע"י הצדדים התרשמתי שהגשת התביעה לבית המשפט נעשתה רק לאחר פניות רבות שנעשו לנתבעים, ואשר לא נשאו פרי (התביעה הוגשה ביום 22/2/06 ואילו המכתבים נשלחו החל מחודש 9/05). אין בכתובים כל מכתב התומך בטענת הנתבעים לפיה הוצע על ידם מינוי מומחה מוסכם, פרט לאמור במכתבם מיום 22/11/06-מכתב שנשלח על ידם לאחר שהתובעים כבר פנו למומחה מטעמם. מכל מקום גם לו היתה מתבצעת פניה כזו, למומחה מוסכם (עוד בטרם פנו התובעים למומחה מטעמם), הרי שלאור קביעותיו של המומחה שמונה מטעם בית המשפט, ראוי היה כי הנתבעים ישאו, ממילא, בשכר הטרחה של מומחה מוסכם. מעבר לכך-בחוות הדעת שהומצאה לנתבעים ע"י התובעים, עובר להגשת התביעה, פורטו המלצות שיש לבצע על מנת להפחית את עוצמת הרעש. הנתבעים בחרו לבצע המלצה אחת בלבד (החלפת חלון), למרות שבמכתבם מיום 1/12/05 הודיעו לב"כ התובעים כי יפעלו: "לביצוע פעולות ונקיטת אמצעים שיניחו את דעת מרשך..". בסיכום טענותיהם נרשם כי החלפת החלון בוצעה לאור המלצתו של מומחה שלקחו מטעמם (סעיף 3.3 לסיכומים). חוות דעת של מומחה כזה לא הוצגה לבית המשפט ואף לא הוזכרה כלל במכתבי הנתבעים שנשלחו לתובעים עובר להגשת התביעה . מכל מקום, בהתחשב באמור בחוות דעתו של המומחה שמונה מטעם בית המשפט (...הפעלת מערכת התופים של הנתבע גורמת לרעש בלתי סביר...מידת החריגה היא בשיעור של..מעל המפלס המותר..חריגה זו הינה חריגה משמעותית בהתחשב ביח' הרעש..) ברור כי לא היה די בהחלפת החלון, וסביר שלו היו הנתבעים מבצעים את כל ההמלצות המפורטות בסעיף 5.2 בחוות דעתו של פרופ' רוזנהויז, לפני הגשת התביעה, ניתן היה למנוע את ההליכים בבית המשפט ולחסוך בהוצאות רבות. 9. בקביעת גובה שכר הטרחה, נתתי דעתי להתנהלות התובעים לאחר ההסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים, לבקשות הרבות שהוגשו על ידם בנסיון לחזור מההסכמה הדיונית, בקשות שאילצו את הצד השני לייתן תגובות פעם אחר פעם (פרט לבר"ע שהוגשה לבית המשפט המחוזי). 10. הנני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעים סכום של 6,435 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪ בצירוף מע"מ. הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.מטרד רעשצוויםצו מניעה