קטיעת אצבעות בתאונת עבודה מפגיעת מאוורר כתאונת דרכים

בפס"ד של בית משפט השלום בהרצליה מיום 21.6.00 בת.א. 8935/98 גרינשטיין ואח' נ' קרנית ואח' (צלטנר 7452) אשר אושר בבית המשפט המחוזי בתל- אביב בבר"ע 2411/00 מיום 11.1.01 (צלטנר 8230) נפגע התובע במסגרת עבודתו לתיקון מנוע מלגזה ואצבעותיו נפגעו מלהבי מאוורר מנוע המלגזה. נקבע כי כיוון שמדובר בפעולת תיקון בעת שהמלגזה עמדה במוסך לצורך תיקונה הרי שאין זו פעולה הכרוכה בניצול הכח המכני של הרכב לאחר מייעודיה המקוריים הלא תעבורתיים, כפי שנדרש על פי הלכת עוזר. נקבע כי לצורך ההרמוניה החקיקתית החזקה המרבה השלישית אינה יכולה לחול מקום בו הכח המכני שנוצל אינו חלק מאותן פעולות הקשורות לייעודה המקורי והלא תעבורתי של המלגזה ומקום בו מדובר בתיקון בלבד. להלן החלטה בנושא קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מחפר זחלילי: החלטה א. העובדות: התובע, יליד 8.10.40, נפגע בתאונת עבודה, עת עבד אצל הנתבעת 1 כמכונאי לציוד מכני כבד. ביום 24.11.99 הורתה הנתבעת 1 לתובע להחליף רצועות מאוורר של מחפר זחלילי. התובע בדק את המחפר, הכניס את ידו לעבר הרצועה כדי לראות אם היא קרועה; דא עקא, מפעיל המחפר, נתבע מס' 4, שישב בקבינה סובב את המפתח, הרצועות הסתובבו ואצבעות ידו הימנית של התובע שהיו על הרצועות נתפסו ונקטעו (להלן: "התאונה"). התביעה הוגשה בעילה עפ"י פקודת הנזיקין נגד המעבידה ומבטחיה בביטוח חבות מעבידים הנתבעות 1 ו- 2 ולחלופין בעילה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975 (להלן: "החוק") נגד הבעלים של המחפר ומפעילו במועד התאונה נתבעים 3 ו- 4 ונגד מבטחות המחפר לפי פוליסת ביטוח חובה - הנתבעות 5 ו- 6. הנתבעות 1 ו- 2 שלחו הודעת צד ג' לנתבעות 5 ו- 6 בטענה לחובת שיפוי מכוח ביטוח כפל אשר לטענתן קיים לפי פוליסת ביטוח חובה שהוצאה למחפר; לטענתן חלה חבות מכוח ביטוח כפל גם אם בית המשפט יקבע שנזקי התובע לא נגרמו עקב "תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק. במחלוקת שבין הצדדים בשאלה האם האירוע שבו נפגע התובע היה "תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק, הגישו הצדדים סיכומים בכתב ובפסק הדין החלקי שנתן כב' השופט גורפינקל נקבע שהאירוע אינו בגדר "תאונת דרכים" (להלן: "פסק הדין החלקי"). בעקבות פסק הדין החלקי, הגיעו הצדדים להסכם פשרה, לפיו ישלמו הנתבעות 1 ו- 2 לתובע סך של 65,000 ₪ והתביעה כנגד הנתבעים 6 - 3 תידחה. עוד הוסכם כי ההודעה לצד ג', אשר נשלחה ע"י הנתבעות 1 ו- 2 תיוותר על כנה. הסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין ונותרה לדיון ההודעה לצד ג'. ביום 6.2.05 הגיעו הצדדים להסדר דיוני אשר קיבל תוקף של החלטה ובו הוסכם כי: "העובדות, הממצאים והמסקנות שנקבעו בפסק הדין החלקי שניתן ע"י כב' השופט גורפינקל לרבות הקביעה כי האירוע נשוא התביעה אינו מהווה תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפלת"ד ישמשו כעובדות מוסכמות ומחייבות את הנתבעים 1 ו- 2 וצדדי ג' במסגרת הדיון בהודעת צד ג'". (להלן: "ההסכם הדיוני"). ב. השאלה שבמחלוקת: הצדדים הגדירו בהסכם הדיוני את השאלה שבמחלוקת והיא אם הנזק שנגרם לתובע נכלל בנזקים המבוטחים בפוליסת החובה שהנפיקו צדדי ג'? תשובה חיובית לשאלה זו תחייב את צדדי ג' לשפות את הנתבעות במחצית חיוביהן כלפי התובע ואילו תשובה שלילית תגרום לדחיית ההודעה. ג. דיון: סעיף 3(א)(1) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] תש"ל - 1970, (להלן: "הפקודה") קובע כי פוליסת ביטוח חובה מבטחת: "בעל רכב והנוהג בו - מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975, (להלן: "החוק") ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לאדם על ידי השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו. לעניין זה "נזק גוף" ו"שימוש ברכב מנועי" - כמשמעותם בחוק". בבואנו לפרש הוראות בפקודה, עלינו לעשות זאת על רקע החוק. יש צורך ליצור קורלציה והרמוניה תחיקתית בין הסדר הפיצויים לחובה הביטוחית. (ע"א 6299/99 הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ נ' רחל אוחנונה, תק - מח 2001 (2), 14648; ת.א. (חיפה) 134/96 קנימח שרה נ' אררט חברה לביטוח בע"מ, תק - מח 2002 (4), 639; ע"א 420/83 חליל אבו-סקייק אשור נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מד(2), 627). לטענת הנתבעות כוונת המחוקק הייתה להרחיב את היקפו של ביטוח האחריות של בעל הרכב והנוהג בו באופן שיכסה גם חבות החורגת מגדרו של החוק. התנאי הוא כי קיים קשר סיבתי בין השימוש ברכב לבין התאונה. כיוון שהנתבע מס' 4, (להלן: "פחימה") התניע את הרכב ופעולתו היא שגרמה לתנועת רצועות המאוורר ולנזקו של התובע, החבות מבוטחת בפוליסת ביטוח שהנפיקה צד ג' 1 עקב הרחבת כיסוי זה באופן שהוא חל על "כל חבות אחרת". מנגד טוען צד ג' כי אין לשוב ולבחון את פסק הדין החלקי והקביעות שבו מפני ההסכמה הדיונית שאליה הגיעו הצדדים, ומשנקבע כי התובע לא נפגע עקב "שימוש ברכב מנועי" אין מקום לתחולת סעיף 3(א)(1) לפקודה. כל אחד מן הצדדים סמך יתדותיו על פסיקה שצירף. פוליסת ביטוח החובה הונפקה בהתאם לדרישת הפקודה. פוליסת ביטוח היא חוזה ועל כן יש להתייחס לכללי הפרשנות של חוזים. לשון הפוליסה אינו המקור היחיד לתכליתה. בצד הלשון עומדת התכלית האובייקטיבית, כפי שצדדים הוגנים המגינים על האינטרסים הטיפוסיים מעצבים אותה. לעיתים ישנו מצב של חוסר ודאות וערפול באשר לתכליתה של הפוליסה והפרשן נתקל במספר תכליות אפשריות ובמקרה זה, עליו לעשות שימוש בשיקול דעתו ולגבש במיטב האובייקטיביות את התכלית העומדת ביסוד הטקסט (ע"א 779/89 יעקב שלו נ' סלע חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מח(1), 221). הכלל המוכר בפרשנות בכלל ובפרשנות פוליסות בפרט הוא כי יש ליתן לכתב את המשמעות המילולית כפשוטה. אם די בפירוש המילולי כדי להתחקות אחר כוונת הצדדים אין לסטות ממנו. לעיתים, מן הראוי ליתן לכתב פירוש סביר אפילו לכאורה הוא עומד בסתירה למילים המפורשות וזאת כדי להגיע למשמעות ההגיונית והאמיתית אליה התכוונו הצדדים המתקשרים ובהנחה שקריאה כוללת של הכתוב מובילה למסקנה שהמילים כפשוטן אינן מייצגות את כוונת הצדדים, (ע"א 1845/90 סיני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מז(5), 661; ע"א 300/97 יהודה חסון נ' שמשון חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נב(5), 746, 755). עפ"י לשון הפוליסה נראה כי הכיסוי הביטוחי תחום לגבולות החוק. פרשנות הפוליסה באופן שתכסה כל שימוש ברכב מרחיבה את הכיסוי הביטוחי מעבר לנדרש בפקודה. נראה שאין להתיר הרחבה שכזאת על דרך פרשנות, כאשר לשון הטקסט ברורה וחד משמעית ובלי שהצדדים נתנו את דעתם במפורש וגילמו את הסיכון הטמון בהרחבת הכיסוי הביטוחי. (ראה ת.א. 2119/00 מנופי אבי בע"מ נ' רווית נאור ואח', דינים מחוזי, לג(3), 974; ע"א 3999/97 כהן נ' צור שמיר חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נג(4), 651, 656 - 655). אמור מעתה: הגם שקיימת אפשרות שהכיסוי הביטוחי ישתרע על חבות שמחוץ לחוק, דהיינו עפ"י פקודת הנזיקין עדיין תהיה העילה הנזיקית כפופה לכך שמדובר בנזק עקב "שימוש ברכב מנועי" כהגדרתו בחוק. למשל כאשר אדם "משתמש" ברכבו וגורם ל"תאונת דרכים" בלי שיש לו רישיון נהיגה תקף במועד התאונה, יש לו עילת תביעה עפ"י פקודת הנזיקין וכיסוי ביטוחי לפי הגדרות הפוליסה כמפורט בפקודה וזאת בתנאי שענה על הגדרת "שימוש ברכב מנועי" לפי החוק. (ישנם מקרים נוספים המנויים בסעיף 7 לחוק). בשולי הדברים אוסיף, כי כב' השופט גורפינקל, במסגרת פסק הדין החלקי, קבע כי אם לא תוצג התחייבות של צד ג' לבטח את אחריות הנתבעת 1 "בגין כל חבות אחרת" בגין השימוש במחפר ויתברר כי טענת הנתבעות 1 ו- 2 להתחייבות צד ג' נשענת על פוליסת ביטוח החובה בלבד, אזי תדחה ההודעה לצד ג' נוכח העובדה שאין מדובר ב"תאונת דרכים". הצדדים כאמור אימצו את פסק הדין בהסדר הדיוני ואף מטעם זה ראוי לדחות את ההודעה לצד ג'. ד. סוף דבר: נוכח האמור לעיל, אני דוחה את הודעת צד ג'. אני מחייבת את הנתבעות בהוצאות ובשכר טרחת עו"ד תאונות דרכים בסך 2,500 ₪ בצירוף מע"מ. תאונת עבודההכרה בתאונת דרכיםתאונת דרכיםאצבעותקטיעת איבר