בקשה להוספת עילת תביעה

להלן החלטה בנושא בקשה להוספת עילת תביעה: החלטה 1. לפני בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך הוספת עילת תביעה חלופית כנגד הנתבע מס' 1 ולתיקון תצהיר עדותו הראשית של המבקש. 2. התובע נפגע בשתי תאונות דרכים. התאונה הראשונה ארעה ביום 9.9.97 (להלן: "התאונה הראשונה") והתאונה השניה ארעה ביום 10.1.98 (להלן: "התאונה השניה"). הבקשה דנן עניינה התאונה השניה. בתאונה זו נפגע התובע בזמן שנסע כ"טרמפיסט" ברכב שבו נהג מר פרץ חוליו ז"ל, אשר מצא בתאונה זו את מותו. הנתבע מס' 1 הוא עזבונו של המנוח. הנתבעות 2 ו - 3 הן המבטחות של הרכב בו נהג המנוח. התובע הגיש את התביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: "חוק הפיצויים"). הואיל ובין הצדדים נטושה מחלוקת בשאלה האם האירוע מהווה "תאונת דרכים", כהגדרתה לפי חוק הפיצויים, מבקש התובע לתקן את כתב התביעה בדרך של הוספת עילת תביעה נזיקית נגד הנתבע מס' 1. התובע אף מבקש לתקן את התצהיר מטעמו הואיל ונשמט סעיף ממנו, אשר מפרט טענה עובדתית שפורטה בחקירתו של התובע במשטרה, שם התובע מציין, כי המנוח אמר כי יביא אותו לערד בשלום. לטענת התובע יסייע התיקון בפתרון המחלוקת בין הצדדים באם התאונה נגרמה במתכוון ע"י המנוח. 3. הנתבעים מתנגדים לבקשה. לטענתם, המדובר בתאונה מיום 10.1.98 והתביעה בגינה התיישנה ביום 10.1.05 ובנסיבות אלה אין מקום להתיר תיקון כתב תביעה על דרך של הוספת עילה נוספת שהתיישנה. יתרה מכך, כתב התביעה המתוקן כולל תוספת של פרטים עובדתיים וכן מצרף התובע חוו"ד מטעמו ותיקונים, להם מתנגדים הנתבעים, מה גם שתיקונים אלה אינם מפורטים בבקשה ואינם נתמכים בתצהיר. באשר לתיקון התצהיר מטעם התובע, טוענים הנתבעים, כי המדובר בשינוי גרסת התובע, אשר אין די בתצהיר אשר צורף מטעם התובע, בכדי לתמוך בשינוי זה. 4. התובע הגיש תשובה מטעמו לתגובת הנתבעים. התובע משיב, כי בקשתו לתיקון כתב התביעה ותצהיר עדותו הראשית הוגשו לביה"ש ביום 20.12.04, בטרם חלף מועד ההתיישנות. לחלופין טוען התובע, כי אין התיקון מהווה הוספת עילה חדשה, הואיל ומבחינה מהותית העילה המקורית הינה בגין נזקי גוף. באשר לצירוף חוו"ד מטעמו, מסביר התובע, כי במידה ויותר תיקון כתב התביעה כמבוקש ותתווסף עילה לפי פקודת הנזיקין, הרי שיהא על התובע לצרף חוו"ד מטעמו, ועל כן לשם ייעול הדיון צירף כבר עתה חוו"ד מטעמו. עד כאן באשר לטענות הצדדים. 5. דיון אדון בבקשות התובע כסידרן. 5.1 תיקון כתב התביעה צודקים הנתבעים, כי ההלכה היא, שבית המשפט לא ירשה תיקון, העלול לגרום לצד השני נזק, שאינו ניתן לפיצוי על ידי פסיקת הוצאות. "לפיכך אם מבקש בעל דין להעלות, על דרך של תיקון כתב התביעה, עילה שהתיישנה, תידחה הבקשה, שהרי לו הגיש תובענה אחרת חדשה, היא הייתה נדחית מטעם זה, ולא מן המידה היא להרשות לתובע קבלת יתרון בלתי נאות על ידי הוספת עילה שהתיישנה, אשר מועד הגשתה יוחס אחורנית למועד הגשת כתב התביעה המקורי". (ראה - ע"א 728/79 קירור אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' זייד, פ"ד לד (4) 126, 131). בדנן, עסקינן בתאונה מיום 10.1.98, כאשר הבקשה לתיקון כתב התביעה בדרך של הוספת עילה נזיקית הוגשה ביום 20.12.04. בעניין זה נקבע (אמנם בנושא של תיקון כתב תביעה על דרך של הוספת נתבעים נוספים), כי יש לייחס את מועד הגשת כתב התביעה המתוקן למועד הגשת הבקשה ורואים את ההליכים לגבי הנתבע הנוסף, כאילו התחילו במועד הגשת הבקשה לצירופו (ראה ע"א 748/89 שפירא נ' חייט, פ"ד מח (2) 365). אמנם, כפי שציינתי, הלכה זו ניתנה ביחס לתיקון כתב תביעה בדרך של צירוף נתבעים, אך דעתי היא , כי ניתן ויש להחילה אף במקרה דוגמת זה שלפנינו. כוונתי היא לכך, שאין לכבול בעל דין למועד בו יתן בית המשפט החלטתו בבקשה לתיקון כתב תביעה ובתוך כך יכול שתחלוף לה תקופת ההתיישנות. יתרה מכך. סבורני, כי מקל וחומר הוא הדבר, שהרי שבעוד שהלכה זו ניתנה בהתייחס לצירוף נתבעים, אשר כלל לא ידעו על התביעה המתנהלת, הרי שכאן עסקינן בנתבעים, אשר יודעים על התביעה ומהותה ומבוקש לתקן את התביעה בדרך של צירוף עילה חדשה. אשר על כן, אין מניעה לתקן את כתב התביעה בדרך של הוספת עילה נזיקית לפי פקודת הנזיקין, הואיל וטרם חלף מועד ההתיישנות. יחד עם זאת בקשה זו הוגשה באיחור ולאחר שהוגשו תצהירי הצדדים והתובע ידע על המחלוקת בשאלת החבות עוד במועד הגשת כתב ההגנה (ביום 16.12.03) והנתבעים הודיעו, כי עומדים על טענתם זו אף בדיון שהתקיים ביום 2.4.03. על כן התיקון המבוקש בדרך של הוספת העילה הנזיקין ייעשה תוך 21 יום מהיום ובכפוף לתשלום הוצאות שישלם התובע בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ. להשלמת התמונה יש לציין נדבך נוסף של הבקשה והוא צירוף חוו"ד מטעם התובע לכתב התביעה המתוקן. סבורני כי בשלב זה, בו טרם הוכרעה שאלת החבות, וכתב התביעה המתוקן חובק שתי עילות, האחת לפי חוק הפיצויים והשניה לפי פקודת הנזיקין, אין מניעה לצרף כבר עתה חוו"ד רפואית מטעם התובע, ואולם בשלב זה לא יחויבו הנתבעים להגיש חוו"ד רפואית מטעמם. ויודגש - תיקון כתב התביעה יתייחס לתיקון המותר בהחלטתי זו, ולו בלבד. 5.2 תיקון תצהיר עדותו הראשית של התובע התובע מבקש לתקן את תצהיר העדות הראשית מטעמו בהתאם למתואר על ידו בחקירתו במשטרה. דעתי היא, כי יש להתיר תיקון התצהיר, על מנת שמלוא גדר המחלוקת יעמוד בפני בית המשפט. יחד עם זאת גם כאן הודאת התובע במשטרה ניתנה עוד ביום 10.1.98, כך שידע התובע על מלוא הנסיבות עוד קודם לבקשה זו, וגם כאן התיקון המבוקש נעשה לאחר שהוגשו תצהירי הצדדים. אשר על כן אני מתירה תיקון התצהיר כמבוקש תוך 21 יום מהיום ובכפוף לתשלום שישלם התובע בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ לנתבעים. ועוד יודגש - לנתבעים תישמר הזכות להגיש תצהירים משלימים ו/או נוספים מטעמם תוך 30 יום מקבלת תצהיר התובע המתוקן וכן תישמר לנתבעים הזכות להעלות הטענות כנגד תצהיר התובע. 6. בנסיבות העניין תידחה ישיבת קדם המשפט הקרובה ליום 30.6.05 בשעה 09:00. 7. כל בקשה מקדמית שהיא תוגש תוך 30 יום מהיום ותועבר במישרין לצד שכנגד, לשם קבלת תגובתו בכתב תוך 14 יום נוספים. שינוי / הוספת עילה