בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי

בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי מצויה בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, הדנה בפרק ט' בהליכי הודיות, שאלונים וגילוי מסמכים. להלן החלטה בנושא בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי: החלטה 1. בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי בהתאם לסעיפים 112-113 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקסד"א). רקע הבקשה הינו תביעה כספית על סך 80,575 ₪, שעניינה סכסוך בגין חיובים הנובעים מחוזה ניהול אשר נכרת בין הצדדים. לטענת המבקשים (הנתבעים), מדובר במסמכים מהותיים וחיוניים להוכחת טענותיהם וכתב הגנתם. 2. המסמכים הנדרשים לטענת המבקשים הינם אלה: א. דפי הנהלת החשבונות של התובעת מיום היווסדה עד היום. ב. עותק ממכתבי דרישת התשלום מכל הדיירים ועותק מהתשלומים בפועל. ג. עותק מהמפות של השטחים המשותפים המוצמדים לדיירי הבניין, ועותק מהמפה של השטחים המשותפים שאינם מוצמדים למי מדיירי הבניין. ד. עותק מתלושי השכר של 5 מקבלי השכר הגבוה בכל אחת מהשנים 1999 ועד למועד הגשת התביעה, לרבות תנאי העסקתם, שעות עבודה וכו'. ה. עותק מהסכמים, אשר נעשו עם מי מהדיירים, הפוטרים אותם ו/או נותנים להם הנחות מדמי ניהול. ו. עותק מהסכם עם בעלי האנטנות שעל גג הבניין ומסמכים הקשורים לשימוש הנעשה בגג הבניין, וההכנסות המתקבלות ממנו, מכל גורם כלשהו לרבות הצבת אנטנות בגג הבניין. ז. עותק מפירוט שמות הדיירים בבניין, פירוט זכויותיהם וחובותיהם לתובעת, ומה עשתה התובעת לגביית חובות אלה. ח. עותק מתחשיב הכלכלי לפיו נקבע גובה החיוב פר מטר מרובע לכל דייר, לרבות עדכוני התחשיב מידי שנה בשנה. ט. כל מסמך אחר אשר יש בו כדי ללמד על הכנסות והוצאות התובעת. י. עותק מהסכמים שנעשו בין השנים 1999 ועד 2006, עם נותני שירותים שונים לחברה, עותק מפוליסות הביטוח שנעשו אם נעשו ועותק מהסכם התקשרות עם חברת השמירה. 3. לטענת המשיבה, יש לדחות את הבקשה הן מטעמים פרוצדורליים (הליך לא תואם לתקנות, העדר תצהיר מתאים וכו'), והן מטעמים מהותיים. ג. דיון 4. המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לעניינו והנטענת ע"י הצדדים, מצויה בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, הדנה בפרק ט' בהליכי הודיות, שאלונים וגילוי מסמכים. 5. כידוע, הרציונל העומד ביסוד גילוי המסמכים והכלל הנוהג הוא: "… שבהתדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של מידע הרלוונטי למחלוקת הנדונה בבית-המשפט...עם זאת עקרון הגילוי אינו עומד לבדו. כנגדו ניצבים ערכים אחרים, ובהם יעילות ההליך המשפטי; הגנה על אינטרסים לגיטימיים של הצד המגלה ומניעת פגיעה באינטרסים של צדדים שלישיים. האיזון ההולם בין עקרונות אלה נגזר מנסיבותיו של כל מקרה". (רע"א 2534/02 יהודה שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ ו-2 אח' . פ"ד נו(5), 193 ,עמ' 194-195). 6. לטעמי, חוטאת המשיבה אל המטרה בהרחיבה באופן כה מפורט ומיותר, את הדיון לגבי התקנה הרלוונטית. בין אם המדובר בתקנות 112 ובין אם המדובר בתקנה 117, השאלה המרכזית אשר יש ליתן את הדעת לגביה היא, האם המסמכים המתבקשים כפי שפורטו לעיל רלוונטיים לעניינו, אם לאו. 7. עיון בכתבי הטענות מלמד, כי המחלוקת בין הצדדים נוגעת בין היתר לטענות המבקשים, כי המשיבה נוהגת איפה ואיפה בין דיירי הבניין וכי חולקת היא על מערך חשבונותיה וחישוביה. אין מחלוקת בדבר חובתה של המבקשת לשלם דמי ניהול וכן כי חדלה לעשות כן. 8. עיון ברשימת המסמכים הנדרשת מעלה כי אין יסוד למתן צו כמבוקש לגבי רובם: א. מסמכי החברה וההסכמים שערכה מעת היווסדה (סעיף 7 (א) ו - (י) לבקשה אינם רלוונטים, באשר דרישת החוב הינה משנת 2003 בלבד. ב. דרישות התשלום משאר הדיירים, מפות, תלושי שכר, הסכמים עם דיירים אחרים, ופירוט שמות הדיירים לרבות זכויותיהם וחובותיהם (סעיפים 7 (ב), (ג), (ד), (ה), ו- (ז), אינם נדרשים, באשר קיים בין הצדדים חיוב חוזי. על כן כל הסכם אחר, אף אם מופחת, שנעשה עם מי מהדיירים האחרים, אינו רלוונטי לכאורה, כל עוד חלקה של המבקשים תואם את חיובם החוזי, ובלבד שכל הנתונים הנדרשים לשם חישוב חיובם זה - נמסר למבקשים. למותר לציין כי בהמצאת המבוקש לידי המבקשים עלולה להיות אף פגיעה בפרטיות הן של המשיבה והן של מי מהדיירים האחרים. ג. נושא האנטנות על הגג (סעיף 7 ו') אינו רלוונטי, שכן הגג אינו חלק מהשטח המשותף, והוצא ממנו עפ"י סעיף 13 ג' (ג) להסכם. ד. נותר סעיף 7 ח' (עותק מתחשיב הכלכלי לפיו נקבע גובה החיוב פר מטר מרובע לרבות עדכוני התחשיב מידי שנה בשנה), אשר נמצא בעיני רלוונטי ואותו יש להעביר לעיון הנתבעת. ככל שאין בתחשיב האמור כדי למלא אחר דרישת סעיפים 8 ו - 13 להסכם הניהול, היינו זכותה של המבקשת לבחינת ההוצאות וקבלת הסברים שהיוו בסיס לתחשיב, ימסרו גם אלה למבקשת. ה. שאר המסמכים אינם נצרכים לכאורה לתביעה זו ולבירור המחלוקת ואף דרישתם הינה כללית מדי, וחיוב התובעת במסירתם יש בו כדי להרחיב שלא לצורך את ההתדיינות, תוך הכבדה והטרדה על ניהול ההליך מצידה. 9. לאור האמור, פרט לסעיף 7 ח' לגביו ניתן צו כמבוקש, לא שוכנעתי כי יש מקום ליתן צו לגבי יתר המסמכים המבוקשים. 10. הוצאות יובאו בחשבון בהתאם לתוצאה הסופית בתיק.גילוי מסמכיםצו גילוי מסמכיםמסמכיםצווים