בקשה לצירוף תובע

תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, מסדירה סמכות בית המשפט לצרף בעלי דין, קובעת כי בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית המשפט או הרשם, לבקשת אחד מבעלי הדין או בלא בקשה כאמור ובתנאים שייראו לו, לצוות על מחיקת שמו של בעל דין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. כעולה מלשון התקנה, בית המשפט רשאי להתיר הוספת בעל דין כתובע בהתקיים אחת משתי חלופות: האחת, כאשר היה צריך לצרף אדם מלכתחילה כתובע; והשניה, כאשר נוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. בהתייחס לחלופה הראשונה, שעניינה "אדם שהיה צריך לצרפו כתובע", בחינתה תעשה לאור הוראת תקנה 21 לתקנות סדר הדין האזרחי, שכותרתה "צירוף תובעים", הקובעת כי מותר לצרף בחזקת תובעים בתובענה אחת את כל הטוענים לזכות סעד - בין ביחד, בין לחוד ובין לחלופין - בשל מעשה אחד או עסקה אחת או סדרה אחת של מעשים או עסקאות או כתוצאה של אחד מאלה, ושאילו הגישו תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת, משפטית או עובדתית. ##להלן החלטה בנושא בקשה לצירוף תובע:## החלטה לפני בקשה חוזרת מטעם התובעים בהליך העיקרי (להלן - "המבקשים"), לצירוף מצדה חברה להנדסה בע"מ (בפירוק), אשר המבקשים הינם בעלי המניות בה (להלן - "חברת מצדה"), כתובעת בהליך העיקרי. בהחלטתי מיום 20.6.2007 שניתנה, בין היתר, בבקשת המבקשים לצירוף חברת מצדה כתובעת בהליך העיקרי, הורתי כי על המבקשים לקבל אישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב, הדן בפירוק חברת מצדה, לניהול ההליכים בשם כונס הנכסים הרשמי גם כנגד המשיבים 3 ו-4. הבקשה בנמקו הבקשה טען ב"כ המבקשים, עו"ד יהושע רוזנצוויג, כי בהחלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב (בית משפט של פירוק) מיום 2.8.2007, ניתן היתר לצירוף חברת מצדה כתובעת בהליך העיקרי. לפיכך, והואיל חברת מצדה הינה בעלת דין דרושה וחיונית בתיק העיקרי, שכן המחלוקת נסובה על זכות חברת מצדה לבטל הסכם הבוררות עליו חתמה, יש להתיר צירופה כתובעת בהליך העיקרי. תגובת המשיבים 1-2 המשיבים 1-2, באמצעות בא-כוחם עו"ד דניאל מירקין, התנגדו לבקשה. ב"כ המשיבים 1-2 טען, כי יש לדחות הבקשה על הסף בהעדר צירוף תצהיר לתמוך בעובדות הנטענות בה, לרבות היות חברת מצדה "בעל דין דרוש וחיוני בתיק". כן טען ב"כ המשיבים 1-2, כי על בית המשפט להכריע תחילה בבקשות לסילוק התביעה על הסף, אשר הוגשו על-ידי המשיבים, ורק לאחר מכן להכריע בבקשה זו. לחלופין, טען ב"כ המשיבים 1-2 כי יש להתיר צירוף חברת מצדה כתובעת בהליך העיקרי בכפוף להפקדת ערובה לתשלום הוצאות המשיבים אם יזכו בדין. תגובת המשיבים 3-4 המשיבים 3-4, באמצעות באת-כוחם, עו"ד אסתר וינדר, הודיעו כי הם מתירים ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט, בכפוף לחיוב המבקשים בהוצאות משפט, שכן מלכתחילה התביעה היתה צריכה להיות מוגשת על-ידי חברת מצדה ולא על-ידי המבקשים, המהווה היא-היא צד להסכם הבוררות. כמו כן, על המבקשים היה להגיש בקשה מתאימה לבית משפט של פירוק עוד קודם לכן ובכך לייתר הליכי הסרק הרבים שננקטו על-ידם ואשר הסבו למשיבים הוצאות משפט. ב"כ המשיבים 3-4 הוסיפה וביקשה להתנות צירוף חברת מצדה כתובעת בהליך העיקרי בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיבים, בפרט לאור היות חברת מצדה חברה בפירוק. תשובת המבקשים בתשובה לתגובת המשיבים 1-2, טען ב"כ המבקשים, כי כעולה מהחלטת בית משפט זה מיום 20.6.2007, אין חולק כי עניינו של התיק שאלה משפטית ועובדתית, המשותפת לעניינם של המבקשים וחברת מצדה, לפיכך ולאור ההיתר שניתן לצירוף חברת מצדה כתובעת בהליך העיקרי, אין צורך בצירוף תצהיר לבקשה. בהתייחס לטענה בדבר היות הבקשה מוקדמת, הוסיף ב"כ המבקשים והפנה להחלטת בית משפט זה מיום 12.8.2007, לפיה רק לאחר מתן החלטה בבקשה החוזרת לצירוף חברת מצדה כתובעת בהליך העיקרי, ייקבעו מועדים להגשת תגובת המבקשים ותשובות המשיבים לבקשות לסילוק התביעה על הסף. בהתייחס לבקשה להפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיבים, טען ב"כ המבקשים, כי יש לדחותה על הסף, הואיל ויש להגישה רק לאחר שבית המשפט מורה על צירוף בעל דין כתובע, ומכל מקום יש להגישה כבקשה נפרדת ועצמאית ולא במסגרת תגובה לבקשה דנן. ב"כ המבקשים הוסיף ועמד בהרחבה על טעמיו לדחיית הבקשה. דיון לאחר ששקלתי טענות הצדדים בבקשה, בתגובות ובתשובה, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל וכי יש להורות על צירוף חברת מצדה כתובעת בהליך העיקרי. תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, המסדירה סמכות בית המשפט לצרף בעלי דין, קובעת לאמור: "24. מחיקת בעלי דין והוספתם בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית המשפט או הרשם, לבקשת אחד מבעלי הדין או בלא בקשה כאמור ובתנאים שייראו לו, לצוות על מחיקת שמו של בעל דין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה." (ההדגשות אינן במקור). כעולה מלשון התקנה, בית המשפט רשאי להתיר הוספת בעל דין כתובע בהתקיים אחת משתי חלופות: האחת, כאשר היה צריך לצרף אדם מלכתחילה כתובע; והשניה, כאשר נוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. בהתייחס לחלופה הראשונה, שעניינה "אדם שהיה צריך לצרפו כתובע", בחינתה תעשה לאור הוראת תקנה 21 לתקנות סדר הדין האזרחי, שכותרתה "צירוף תובעים", הקובעת לאמור: "21. צירוף תובעים מותר לצרף בחזקת תובעים בתובענה אחת את כל הטוענים לזכות סעד - בין ביחד, בין לחוד ובין לחלופין - בשל מעשה אחד או עסקה אחת או סדרה אחת של מעשים או עסקאות או כתוצאה של אחד מאלה, ושאילו הגישו תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת, משפטית או עובדתית." (ההדגשה אינה במקור). ובענייננו, המבקשים - בעלי המניות בחברת מצדה ומנהלהּ - הגישו התביעה נשוא ההליך העיקרי כנגד המשיבים, למתן פסק דין הצהרתי לביטול הסכם הבוררות מיום 19.2.1997 - עליו חתמו חברת מצדה, מחד והמשיבים 1-2, מאידך. אין חולק, כי היה צריך לצרף חברת מצדה כתובעת בהליך העיקרי, מלכתחילה, בהיותה טוענת לסעד בשל מעשים המעוררים שאלה משפטית ועובדתית משותפת לזו הנטענת בכתב התביעה. אי צירופה של חברת מצדה מלכתחילה, מקורו במחדל המבקשים, אשר השתהו בפניה לבית משפט של פירוק, לקבלת היתר לצירופה כאמור. משניתן ההיתר, כאמור בהחלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב ביום 2.8.2007 (בש"א 14466/07 בתיק פש"ר 1557/98), יש להתיר צירופה של חברת מצדה כתובעת בהליך העיקרי, כפי שעמדתי על כך גם בהחלטתי מיום 20.6.2007. לא למותר לציין, כי בית המשפט, בהידרשו לבקשה לתיקון כתב טענות - לרבות הוספת בעלי דין כבענייננו - ינקוט גישה ליברלית, וככלל, ייעתר לבקשה כאמור, למעט במקרים חריגים בנסיבות בהן אין בתיקון כל תועלת לבירור הפלוגתאות נשוא התובענה (ראו גם, רע"א 2345/98 סלים דנגור נ' חנוך ליבנה, פ"ד נב(3), 427, עמוד 431 (1998); י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995), עמודים 338-340). לא מצאתי להידרש לטענות המשיבים בדבר חיוב המבקשים בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיבים אם התביעה תדחה, משלא הוגשה בקשה מתאימה בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. סוף דבר אשר על כן, הנני נעתר לבקשה ומורה על תיקון כתב התביעה על-ידי הוספת חברת מצדה כתובעת בהליך העיקרי. כתבי טענות מתוקנים יוגשו בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי. המבקשים ישאו בהוצאות הבקשה כדלקמן: תשלום סך של 2,000 ₪ למשיבים 1-2 ותשלום סך של 2,000 ₪ למשיבים 3-4. התיק נקבע לישיבת קדם משפט ליום 22.11.2007 בשעה 9:30. במסגרת ישיבת קדם משפט תידונה הבקשות לסילוק התביעה על הסף (בש"א 3908/05 ובש"א 3953/05).צירוף תובעיםצירוף / החלפת בעלי דין