ייצוג ע''י מתמחה במשפטים

הוגשה בקשה להתיר לבנו של הנתבע, שמצוי בשלב של התמחות בעריכת דין, לייצג את אביו בתביעה. להלן החלטה בנושא ייצוג בבית המשפט על ידי מתמחה במשפטים: החלטה הצדדים בתובענה שלפנינו הם שכנים החולקים גדר משותפת. על פי האמור בכתב התביעה, הנתבע הקים בחצר ביתו נגריה שבעקבותיה פלש לחצר ביתו של התובע וגרם נזק כבד לגינת התובע ולצנרת המים והחשמל. לפניי בקשה להתיר למר רפאל ליאון, בנו של הנתבע, שמצוי בשלב של התמחות בעריכת דין, לייצג את אביו בתובענה זו. לפי האמור בבקשה, הנתבע הינו אדם מבוגר, חולה לב בדרגת סיכון גבוהה, ושהותו בבית המשפט גורמת לו ללחצים פיזיים ונפשיים אשר יקשו עליו להציג את עמדתו. הופעתו של בנו, כמיופה כוחו בתובענה, תקל על תחושתו ותפחית את רמת חרדתו. עוד טוען הנתבע, כי אין ביכולתו הכלכלית לשכור שירותיו של עורך דין והותרתו ללא ייצוג הולם תביא לעיוות הדין נגדו וליתרון בולט לתובע, בהיותו מיוצג על-ידי עורך דין. לחלופין, מתבקש בית המשפט להורות על צירופו של מר רפאל לאון כבעל דין להליך דנן, בהיותו בקיא בפרטי המחלוקת שבין הצדדים וצירופו יתרום לליבון טענות הצדדים באופן ממצה ויעיל. 3. הנתבע מפנה לסעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (להלן- החוק) לפיו ייצוג אדם אחר יכול שיעשה אדם שאינו עורך-דין אם הוא עושה זאת ללא תמורה ולא כ"דרך עיסוק", ולפסיקה דומה בה הותר ייצוג בעל דין על-ידי אדם שאיננו עורך-דין. 4. התובע מתנגד לבקשה. וסומך טענותיו בעיקר על תקנה 472 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד- 1984 (להלן - התקנות) לפיה, כל פעולה בבית המשפט יכולה להיעשות או על ידי בעל הדין או על ידי עורך-דין, אלא אם כן ישנה הוראה מפורשת בדין. 5. אמנם ככלל, בנסיבות בהן לא הושמעו טעמים מיוחדים להתיר ייצוג בעל דין על-ידי מי שאינו עורך-דין סביר להניח כי תקנה 472 לתקנות גוברת על סעיף 20. עם זאת, לאחר בחינת טענות הצדדים במקרה דנן לעומקן, ראיתי לקבל את הבקשה ולהתיר את הייצוג. תגובתו של התובע התמקדה, בעיקר, בהוכחה כי מצבו הכלכלי והבריאותי של הנתבע איננו כפי שהוא ניסה להציג בבקשתו. סבורני כי גם אם כך הדבר, עדיין בנסיבות המקרה דנן, התרת הייצוג תוכל רק לתרום לניהול יעיל יותר של התביעה. בנו של הנתבע, מתגורר בבית אביו ומכיר מקרוב את המחלוקות של הצדדים. כמו כן ויוכל לפרוש את טענות אביו באופן רהוט וברור יותר, ומטעם זה מצאתי לנכון להיעתר לבקשה. המועד שנקבע לביקור במקום ליום 13.1.10 נותר על כנו. התמחות (במשפטים)ייצוג