מינוי בורר על ידי צד שלישי

בית המשפט רשאי למנות בורר בין אם הצדדים כולם או אחד מהם היו צריכים למנותו, ובין אם היה צריך להתמנות על-ידי הבוררים עצמם או על-ידי גורם שלישי, ולמרות זאת לא התמנה בורר. אם הוסכם שצד ג' ימנה את הבורר, סמכות ביהמ"ש למנות בורר מעוכבת, עד שתהיה פנייה לאותו צד ג' ולא ימונה בורר על ידיו. כל עוד לא היתה פנייה כאמור - אין לביהמ"ש סמכות למנות בורר לפי ס' 8 לחוק; אלא אם כן אותו צד ג' 'לא שש למלא תפקיד זה', כפי שנאמר בעניין אחד, ולצדדים ברור כי ניתן לדלג על שלב זה ולפנות במישרין לביהמ"ש. להלן החלטה בנושא מינוי בורר על ידי צד שלישי: החלטה 1. בבקשה זו עותרת המבקשת להורות, כי יו"ר הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, ימנה בורר לסכסוך שבין הצדדים. לחלופין, עותרת המבקשת למינוי בורר על-ידי בית המשפט. להלן תמצית העובדות הצריכות לעניין. 2. המבקשת הפעילה חנות בקניון מלחה בירושלים, המשתייכת לרשת של בתי-עסק למכירת אביזרי-אופנה, שאותה מנהלת המשיבה 1 תחת המותג "טרה ג'ולי" (TJ - Tres Jolie), על-פי הסכם מיום 6.12.04 (להלן: "ההסכם", נספח ב' לבקשה). המשיב 2 הוא בעל המניות ומנהלה של המשיבה 1. בסעיף 20.1 להסכם נקבע, כי: "כל סכסוך, מחלוקת משפטית, או תביעה אשר יתעוררו בקשר להוראות הסכם זה, ביצועו, פרשנותו או הפרתו, יוכרעו על ידי בורר דן יחיד אשר ימונה בהסכמת הצדדים. בהעדר הסכמה ימונה הבורר על ידי יו"ר ועד מחוז תל-אביב של לשכת עורכי-הדין. כל צד יהיה רשאי לפנות ליו"ר ועד מחוז תל-אביב של לשכת עורכי-הדין על מנת שימנה בורר, בכל עת לאחר שצד כלשהו הציע בורר והצעתו לא התקבלה בחיוב בתוך 7 ימים". 3. ביום 6.9.07 הודיעה המבקשת למשיבים 1 ו- 2, על הפעלת סעיף הבוררות, תוך שצירפה להודעתה כתב-תביעה כנגדם, והציעה למנות לתפקיד הבורר את עו"ד רוני דובר, עו"ד איתי רימון או עו"ד גדי שפסלס (ראו: נספח א' לבקשה). המשיבים סירבו לקיים את הבוררות וטענו, כי המבקשת לא עמדה בעבר, במהלך דיון משפטי שהתנהל בין הצדדים, על זכותה לקיים הליך של בוררות, ומכאן שזנחה אותה (ראו: מכתבם מיום 28.10.07, נספח ד' לבקשה). בעקבות זאת, פנתה המבקשת לעו"ד ברזילי על-מנת שימנה בורר. ביום 27.1.08 כתב עו"ד ברזילי לצדדים: "לאור ההתנגדות שהועלתה בענין מינוי בורר מטעמי, החלטתי להעביר הענין לחוות דעת של ועדת הבוררויות, בראשותו של עו"ד דניאל ארנסט, לשם מתן החלטה בענין" (נספח ח-1 לבקשה). ביום 11.2.08 הודיע עו"ד ברזילי לצדדים, כי "הענין שבנדון הועבר לעיונו של יו"ר ועדת בוררויות, עו"ד דניאל ארנסט (שופט בדימוס), ובהתאם להחלטתו ועקב המחלוקת, לא ניתן, בשלב זה, למנות בורר ועל הצדדים לפנות לביהמ"ש" (נספח ח-2 לבקשה). על רקע זה הגישה המבקשת את הבקשה המונחת לפני. 4. המבקשת טוענת, כי סעיף הבוררות בהסכם הוא ברור וחד-משמעי, והוא חל על הסכסוך המפורט בכתב התביעה. כוונת הצדדים, כפי שעולה מן ההסכם, היתה שטענות כגון אלה המועלות בכתב התביעה, תתבררנה במסגרת של בוררות, והמבקשת אף מציינת, כי המשיבים הם אלו שעמדו על סעיף הבוררות במהלך המשא ומתן לכריתת ההסכם. לעניין הדיון שהתנהל בין הצדדים, טוענת המבקשת, כי דובר בהליך דחוף של בקשה לצו מניעה זמני שנקטה המשיבה נגד המבקשת, בהתאם לסעיף 20.3 להסכם. בסעיף זה נקבע, כי למרות שהבורר מוסמך לתת צווים וסעדים זמניים כפי סמכותו של בית-משפט השלום, כל עוד לא מונה בורר, תהיה המשיבה זכאית לפנות לבית-משפט בבקשה למתן סעדים זמניים, ואילו המבקשת תהיה מנועה מלטעון לעיכוב הליכים, בהסתמך על סעיף בוררות זה. לפיכך, טוענת המבקשת, אין בהליך שהתקיים בבית המשפט, במסגרת סעיף 20.3 להסכם, כדי לבטל את הליך הבוררות בהתאם לסעיף 20.1 להסכם. 5. יצויין, כי עו"ד ברזילי, שצורף כמשיב פורמלי לבקשה, נמחק ממנה, לאחר שהודיע לבית המשפט כי הוא יכבד כל החלטה שתינתן בבקשה זו וביקש להורות על מחיקתו. 6. בתגובתם לבקשה טוענים המשיבים, כי אין בהודעתו של עו"ד ברזילי כדי להקנות עילה לפנייה של המבקשת לבית-משפט זה, וזאת מאחר שהצדדים הסכימו כי יו"ר ועד המחוזי, והוא בלבד, ימנה את הבורר. הצדדים לא קבעו, כי אם יסרב ראש הוועד המחוזי למנות בורר, ימנה בית המשפט את הבורר, ולא הסמיכו את יו"ר הוועד המחוזי להעביר תפקידו זה לבית המשפט. עוד טוענים המשיבים, כי המבקשת זנחה את הזכות לבקש מינוי בורר בהליכים קודמים שהתנהלו בין הצדדים, ולא פנתה במשך השנים בבקשה למינוי בורר. ביום 21.5.06 הגישה המשיבה לבית-משפט השלום בתל-אביב תובענה נגד המבקשת (ה"פ 200424/06), שבגדרה עתרה לצו מניעה זמני להוצאת מטלטלין. המבקשת, מצדה, לא כפרה באותו הליך בסמכות בית המשפט ולא טענה לקיומו של הסכם בוררות. בכך, לשיטת המשיבים, איבדה המבקשת את זכותה לעכב הליכי בית-משפט בגין הסכם בוררות. לבסוף נטען, כי המשיב 2 כלל אינו צד להסכם, אשר מכוחו עתרה המבקשת למינוי בורר, ולא ניתן לכפות עליו הליך בוררות כלשהו. 7. אין בידי לקבל את טענות המשיבים. 8. על-פי סעיף 8(א) לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968: "נתגלע סכסוך בענין שהוסכם למסרו לבוררות ולא נתמנה בורר לפי ההסכם, רשאי בית המשפט, על פי בקשת בעל-דין, למנות את הבורר; בית המשפט רשאי לעשות כן בין שהבורר צריך היה להתמנות על ידי בעלי הדין או אחד מהם, ובין שצריך היה להתמנות על ידי הבוררים שנתמנו או ע"י צד שלישי." (הדגשה שלי - א"ג). בהקשר זה הבהירה המלומדת פרופ' אוטולנגי ז"ל כי: "בית המשפט רשאי למנות בורר בין אם הצדדים כולם או אחד מהם היו צריכים למנותו, ובין אם היה צריך להתמנות על-ידי הבוררים עצמם או על-ידי גורם שלישי, ולמרות זאת לא התמנה בורר. אם הוסכם שצד ג' ימנה את הבורר, סמכות ביהמ"ש למנות בורר מעוכבת, עד שתהיה פנייה לאותו צד ג' ולא ימונה בורר על ידיו. כל עוד לא היתה פנייה כאמור - אין לביהמ"ש סמכות למנות בורר לפי ס' 8 לחוק; אלא אם כן אותו צד ג' 'לא שש למלא תפקיד זה', כפי שנאמר בעניין אחד, ולצדדים ברור כי ניתן לדלג על שלב זה ולפנות במישרין לביהמ"ש" (סמדר אוטולנגי בוררות דין ונוהל כרך א 407 (מהדורה רביעית מיוחדת, תשס"ה)). הנה-כי-כן, משלא מונה בורר על-ידי יו"ר הוועד המחוזי, מכל טעם שהוא, קמה הסמכות החוקית לבית המשפט למנות בורר במקומו, ודין טענתם של המשיבים, המשיגה על סמכות זו - להידחות. 9. טענת המשיבים, לפיה ויתרה המבקשת על זכותה לעשות שימוש בסעיף הבוררות, נוכח ההליך שהתנהל בין הצדדים בפני בית-משפט, אף היא דינה להידחות. טענה זו יש בה משום חוסר תום-לב, לאור זאת שהמשיבה עצמה ציינה בתביעתה באופן מפורש, כי היא נסמכת על סעיף 20.3 להסכם לצורך הגשת התביעה נגד המבקשת לבית-משפט (ראו: סעיף 19 לתצהירו של המשיב 2 הנלווה להמרצת הפתיחה, נספח ז'-1 לבקשה). התגוננות המבקשת מפני התביעה שהוגשה אינה יכולה להיחשב, בנסיבות העניין, כזניחת הבוררות מצדה. 10. אשר לטענה כי המשיב 2 כלל אינו צד להסכם הבוררות, ברור כי אין בטענה זו כדי לפטור את המשיבה מקיום הבוררות. מלבד זאת, אם יוכח לבורר, כי יש מקום לצרף את המשיב 2 להליך הבוררות, מתוקף היותו בעל-מניות ומנהל של המשיבה, הרי שהבורר מוסמך לעשות כן (ראו והשוו: ע"א 10892/02 נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' מרדכי זיסר, פדאור 05 (14) 267 (2005); רע"א 1158/04 א.מ.השבחת נכסים בע"מ נ' רם דר חברה לבניין בע"מ, פדאור 05 (14) 889 (2005); אוטולנגי, 108 - 118). 11. על-יסוד כל האמור, אני ממנה את עו"ד ישעיהו ריזברג מתל-אביב כבורר אשר יכריע בסכסוך שבין הצדדים. 12. בתום הבוררות, יקח הבורר בחשבון את ההוצאות בגין הליך זה.יישוב סכסוכיםבורר