צו לגילוי מסמכים

תקנה 114 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 קובעת כי בעל דין רשאי לבקש מבעל דין אחר לעיין במסמך שנזכר בכתבי טענותיו ובתצהיריו ולהעתיקו. בנוסף, תקנה 120 לתקנות קובעת כי בית המשפט או הרשם לא יתן צו למסירת שאלון או לגילוי מסמכים או לעיון במסמכים, אלא אם כן היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן או כדי לחסוך בהוצאות. קיימת גם האפשרות כי צד יתנגד לאפשר עיון במסמכים בטענת חיסיון. ביסוד ההליך המשפטי עומדת חשיפת האמת (רע"א 6549/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי, פד"י מט (4) 54). עקרון זה אף מונח בבסיס דיני הראיות. יחד עם זאת, הדין הכיר במצבים של חיסיון, אך הגישה כלפי החיסיון הינה חשדנית. רק במקרים מיוחדים וחריגים יוכר החיסיון. להלן החלטה בנושא צו לגילוי מסמכים: החלטה 1. בפני בקשה, מאת התובע, למתן צו להשיב על שאלון ו/או להוסיף ולהשיב על שאלון, ובקשה לעיון במסמכים ספציפיים. 2. רקע עובדתי ביום 6.8.2001, נפגע התובע, אורן בן עזרא, עת שיחק כדורגל, במרגש ספורט בבית הספר "רננים", בעיר ראשון לציון. התובע אובחן כסובל משבר ללא תזוזה במרפק ימין. ביום 14.5.2006, הוגשה התביעה, נשוא בקשה זו, לבית המשפט. התביעה הוגשה נגד עיריית ראשון-לציון (הנתבעת 1), כמי שבבעלותה ו/או בשליטתה ו/או בחזקתה מצוי בית הספר והאחריות לתחזוקתו מוטלת עליה, ונגד כלל חברה לביטוח בע"מ (הנתבעת 2) - כמבטחת הנתבעת 1. 3. טענות הצדדים לטענת התובע, ביום 15.8.2006, שיגר בא כוחו אל הנתבעות שאלון ודרישה לעיון במסמכים ספציפיים וביום 18.1.2007 הומצא למשרד ב"כ התובע תצהיר תשובות לשאלון וגילוי מסמכים. לטענת התובע, הנתבעות נמנעו מלענות כראוי על מספר שאלות אשר נשאלו במסגרת השאלון אשר נשלח אליהן. כן, טוען התובע, נמנעו הנתבעות מלהמציא לידי התובע מסמכים אשר ביקש לקבל לעיון ספציפי לפי הפירוט כדלקמן: - העתק מפוליסת צד שלישי שהוציאה כלל לעיריית ראשון-לציון, לרבות רשימת הפוליסה והתנאים הכלליים. - דו"ח תלונות מהמוקד העירוני של עיריית ראשון-לציון לשנת 2001. - פירוט התלונות שהתקבלו במוקד העירוני ו/או במחלקת הדרכים ו/או בכל מחלקה אחרת אצל נתבעת 1 בגין מגרש המשחקים בבית הספר "רננים" מתחילת שנת 1999 ועד היום. - פירוט של תיקון התקלות ו/או המפגעים בבית הספר "רננים" מתחילת שנת 1999 ועד היום. - דו"ח ו/או כל מסמך אחר לגבי בדיקות ו/או ביקורות שביצע נציג עיריית ראשון-לציון במגרש המשחקים בבית הספר "רננים" החל משנת 1999 ועד היום. - רישומים כלשהם של עיריית ראשון-לציון הקשורים לאירוע התאונה נשוא כתב התביעה. וזאת לאחר שביום 21.1.2007, שלח ב"כ התובע מכתב לב"כ הנתבעות, במסגרתו ביקש להעביר לידיו תצהיר תשובות משלים וכן את המסמכים הספציפיים, אך עד מועד הגשת הבקשה לא הומצא לו המבוקש. 4. מנגד, טוענות הנתבעות, כי השיבו על השאלון באמצעות שני תצהירים שניתנו, האחד, ע"י מר אמיר סלרסקי והשני, ע"י גב' רות דיאמנט. לטענתן, השאלות נענו בשקידה ולפי המידע המצוי בידי המשיבים על השאלון. 5. באשר לבקשת עיון במסמכים הספציפיים, צרפו הנתבעות 3 מסמכים; כרטיס עבודה בבית הספר "רננים", מכתבו של מר גלעד פינקלשטיין, סגן מנהל המוקד העירוני, אל הגב' לילך מוסרי מיום 30.8.2006 ואת מכתבו של מר אמיר סולרסקי, מנהל רשת הספורט, אל מר גבי מוסרי, מיום 1.2.2007. כן ציינו הנתבעות, כי פוליסת הביטוח תומצא בהמשך. 6. בתשובה לתגובה ציין התובע, כי השאלון לא נענה בצורה מספקת וכי תשובה כדוגמת "לא זכור לי", מהווה התחמקות ממענה על שאלה. כן ציין התובע, בתשובתו לתגובת הנתבעות, כי לאחר צירוף המסמכים לתגובה, נותרו מסמכים, אשר התבקש עיון בהם ולא נמסרו לעיונו; - העתק הפוליסה. - דו"ח ו/או כל מסמך אחר לגבי בדיקות ו/או ביקורות שביצע נציג עיריית ראשון-לציון, במגרש המשחקים בבית הספר "רננים", החל משנת 1999 ועד היום. -רישומים כלשהם של עיריית ראשון-לציון הקשורים לאירוע התאונה נשוא כתב התביעה. הנתבעות הוסיפו והגיבו על תשובת התובע לתגובתן וציינו כי גם תשובה שעניינה "לא זכור לי" מהווה תשובה ראויה, הנכונה לפי מיטב ידיעת המצהיר. באשר למסמכים הספציפיים, הודיעו כי המסמכים אשר צורפו לתגובה מספקים ועונים על הדרישה וכי הפוליסה תומצא בהמשך. 7. דיון תקנה 114 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") קובעת כי בעל דין רשאי לבקש מבעל דין אחר לעיין במסמך שנזכר בכתבי טענותיו ובתצהיריו ולהעתיקו. בנוסף, תקנה 120 לתקנות קובעת כי בית המשפט או הרשם לא יתן צו למסירת שאלון או לגילוי מסמכים או לעיון במסמכים, אלא אם כן היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן או כדי לחסוך בהוצאות. קיימת גם האפשרות כי צד יתנגד לאפשר עיון במסמכים בטענת חיסיון. ביסוד ההליך המשפטי עומדת חשיפת האמת (רע"א 6549/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי, פד"י מט (4) 54). עקרון זה אף מונח בבסיס דיני הראיות. יחד עם זאת, הדין הכיר במצבים של חיסיון, אך הגישה כלפי החיסיון הינה חשדנית. רק במקרים מיוחדים וחריגים יוכר החיסיון. 8. מענה על שאלון לאחר עיון בבקשה, בתגובה לה, בתשובה לתגובה ובתגובה לתשובה, ראיתי לקבוע כי הנתבעות לא ענו על השאלון בצורה מספקת. כדוגמא, אציין את שאלה מספר 17, במסגרתה נשאלה נתבעת 1 לגבי המועד הראשון בו נודע לה על מצב המרצפות במגרש. נתבעת 1 השיבה "לא זכור לי". מקובלת עלי גישת התובע, לפיה על נתבעת 1 לבדוק ברישומיה, מתי מופיע אזכור מסוג זה ולציין זאת, במסגרת המענה על השאלה. אשר על כן, ראיתי להורות, כי הנתבעות יוסיפו וישיבו על שאלות 17, 20, 21, 22, 23, 24, 30 ו-31, ביתר פירוט, כנדרש. 9. עיון במסמכים ספציפיים באשר לעיון במסמכים הספציפיים, כאמור, לא יינתן צו עיון, אלא אם סבור בית המשפט כי קיים הצורך, על מנת לאפשר דיון הוגן, או על מנת לחסוך בהוצאות. בעניין זה, הנני מורה כי, בשלב זה יעבירו הנתבעות את העתק הפוליסה כמבוקש. באשר ליתר המסמכים, נראה כי המסמכים שצורפו עונים על הבקשה ובין היתר, אציין כי כרטיס העבודות שבוצעו בבית הספר "רננים", מכיל תיאור התקלות ותאריך ופרטי התיקון, כנדרש, ואין מקום לדרישה הרחבה והכוללנית המשתרעת על פני 8 שנים. 10. אין צו להוצאות.גילוי מסמכיםצו גילוי מסמכיםמסמכיםצווים