קשירת קשר לביצוע פשע

מהי עבירת קשירת קשר לביצוע פשע ? סעיף 499 לחוק העונשין קובעי כי הקושר קשר עם אדם לעשות פשע או עוון, או לעשות במקום שמחוץ לישראל מעשה שהיה בגדר פשע או עוון אילו נעשה בישראל והוא עבירה גם לפי דיני אותו מקום, דינו - אם העבירה היא פשע - מאסר שבע שנים או העונש שנקבע לאותה עבירה, הכל לפי העונש הקל יותר; אם העבירה היא עוון - מאסר שנתיים או העונש שנקבע לאותה עבירה, הכל לפי העונש הקל יותר. כמו כן הקושר קשר יישא באחריות פלילית גם על עבירה שלשמה נקשר הקשר או שנעברה לשם קידום מטרתו, רק אם היה צד לעשייתה. על פי הפסיקה, היסוד העובדתי בעבירת קשירת קשר לביצוע פשע מתבטא בהתקשרות עצמה, משמע בכריתת ההסכם בין שניים או יותר, בעלי רצון משותף לבצע בצוותא עבירה מסוג מסויים. אין גם הכרח, כי כל הקושרים יתכנסו יחדיו, הלכה למעשה. קשירת קשר לביצוע פשע אפשרית, אפילו הקושר, שענינו נבחן, איננו מכיר את כל הקושרים האחרים. גם ההצטרפות לקשר בשלב מאוחר, לצורך הוצאה לפועל של התכנית המשותפת, עונה אחר התנאי שביסוד ההתקשרות. היסוד הנפשי בעבירת קשירת קשר לביצוע פשע טמון במטרת הקשר, לפיה, צריכה ההתקשרות עם אחר, להיות לשם השגת מטרה משותפת בלתי-כשירה. הכוונה לבצע את העבירה המושלמת, היא הנחוצה, לצורך הוכחת היסוד הנפשי, העומד בבסיס הקשר. משפט פליליקשירת קשר לביצוע פשע / עווןפשע